Úslovie je

  • V staršej paremiologickej teórii pomenovanie pre bližšie nedefinovaný žáner, ktorý sa iba vo všeobecnosti vydeľoval tým, že nebol uceleným výrokom ako príslovie alebo porekadlo. O tom, že sa úslovie presne nikdy nevymedzovalo, najlepšie svedčí fakt, že napríklad v základnej zbierke našich parémií, v Zátureckého Slovenských prísloviach, porekadlách a úsloviach, sa úslovia nikdy neuvádzajú samostatne, ale vždy iba pod dvojitým názvom spolu s prísloviami alebo porekadlami, teda napr.: Príslovia a úslovia, Porekadlá a úslovia.
  • Novšia teória robila pokusy inkorporovať tento zabehaný, ale funkčne "vyprázdnený" názov do novej sústavy termínov, a to v rozličnej platnosti (najčastejšie ako názov pre menné jednotky), ale názov sa už nejako produktívnejšie neujal.
  • V časti folkloristickej (paremiologickej) literatúrny funguje názov úslovie (popri názvoch príslovie a porekadlo) ako súborný paremiologický názov pre všetky frazémy, ktoré nemajú vetnú povahu, nie sú uceleným výrokom.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.