Úvrať (technika)

Úvrať je technický termín pre označenie polohy, v ktorej dochádza k zmene orientácie pohybu.

Pojem úvrať sa používa vo viacerých oblastiach:

  1. pri piestových strojoch s vratným pohybom piesta.
  2. v železničnej doprave, kde vlak mení smer jazdy. Dôvodom môže byť vedenie tratí neumožňujúce priamu jazdu (napr. vlak zastavuje v koncovej stanici) či sklonové pomery (trať prekonáva veľké stúpanie (úvraťová železnica).

Uvrať piestových strojovUpraviť

Pri piestových strojoch s vratným pohybom piesta označuje úvrať krajnú polohu piesta voči valcu. Piest týchto strojov vykonáva opakovaný priamočiary vratný pohyb, úvrate sú teda dve a vymedzujú pracovnú oblasť piesta. Vzdialenosť medzi úvraťami sa nazýva zdvih, a objem valca medzi úvraťami zdvihový objem. V špeciálnych prípadoch sa úvrate pre vzájomné rozlíšenie pomenúvajú.

Horná úvraťUpraviť

Pre piestové stroje s kľukovým mechanizmom sa medzná poloha piesta najviac vzdialená od osi kľukového hriadeľa nazýva horná úvrať a označuje skratkou ( v angličtine top dead center - TDC). Definícia je relatívna voči osi kľukového hriadeľa, preto horná úvrať nemusí byť vždy umiestnená v najvyššej polohe (napríklad pri invertnom, ležatom alebo hviezdicovom motore).

Dolná úvraťUpraviť

Ekvivalentne sa pre tieto stroje medzná poloha piesta najmenej vzdialená od osi kľukového hriadeľa nazýva dolná úvrať a označuje skratkou ( v angličtine bottom dead center - BDC).

Kinematické veličiny v úvratiUpraviť

Pri práci piestového stroja je v úvrati okamžitá rýchlosť piesta nulová a zrýchlenie nenulové. Špeciálne pre piestové stroje s kľukovým mechanizmom pri predpoklade rovnomerného rotačného pohybu hriadeľa je absolútna hodnota zrýchlenia v úvrati najvyššia v porovnaní so zrýchleniami v ostatných bodoch dráhy piesta. Pritom platí, že zrýchlenia sú v úvratiach opačné a absolútna hodnota zrýchlenia v hornej úvrati je vždy vyššia ako absolútna hodnota v dolnej úvrati. Tento rozdiel je tým väčší, čím je menší pomer dĺžky ojnice k polomeru kľukového mechanizmu.