Český štatistický úrad

Český štatistický úrad (ČŠÚ, čes. Český statistický úřad) je ústredný orgán štátnej správy Českej republiky. Bol zriadený dňa 8. januára 1969 zákonom č. 2/1969 Z. z., O zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. Pôsobnosť ČŠÚ je vymedzená zákonom č. 89/1995 Zb., O štátnej štatistickej službe. Ako hlavný orgán štátnej štatistickej služby tiež koordinuje zber a spracovanie štatistických údajov, ktoré vykonávajú jednotlivé ministerstvá.

Český štatistický úrad
Český štatistický úrad
Odvetvieštatistika
Založená8. január 1969[1]
SídloPraha, Česko
PôvodČesko
VedenieIva Ritschelová
predsedníčka (od 1.9.2010)
Webhttp://www.czso.cz/
Hlavné sídlo Českého štatistického úradu v Prahe 10-Strašniciach
Budova ČŠÚ v pohľade z Úvalskej ulice, v pozadí ulica Na padesátém a stanica metra Skalka

V súlade so zákonom postavenie ČŠÚ, jeho hlavné úlohy, organizáciu, hospodárenie a vzťah k verejnosti, k ostatným orgánom štátnej správy a územnej samospráve upravuje Štatút Českého štatistického úradu schválený uznesením vlády Českej republiky číslo 1160 zo 7. novembra 2001.

ČŠÚ hospodári ako rozpočtová organizácia, sídli v Prahe a v jednotlivých krajoch pôsobia regionálne pracoviská, ktoré sú súčasťou organizačnej štruktúry.

Činnosť

upraviť

Český štatistický úrad zabezpečuje získavanie a spracovanie údajov pre štatistické účely a poskytuje štatistické informácie štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy, verejnosti a do zahraničia. Zaisťuje vzájomnú porovnateľnosť štatistických informácií vo vnútroštátnom i medzinárodnom meradle.

K tomu stanovuje metodiku štatistických zisťovaní vrátane programu štatistických zisťovaní. Uvedený program presne vymedzuje pôsobnosť ČŠÚ a ďalších rezortov, v ktorých náplni je aj štatistické zisťovanie. Do štátneho štatistického systému možno zaradiť nielen výsledky štatistických zisťovaní, ale aj administratívne údaje, ktoré sú významným zdrojom štatistických informácií.

Neoddeliteľnou súčasťou štatistického systému je štatistický metainformačný systém, ktorý vďaka unikátnemu popisu ukazovateľov presne definuje jednotlivé ukazovatele používané a využívané v štatistike. Metainformácie sú štandardným prvkom všetkých údajov zverejnených vo verejnej databáze ČŠÚ.

ČŠÚ zabezpečuje spracovanie aj zverejňovanie údajov, zostavuje súhrnné štatistické charakteristiky vývoja národného hospodárstva, spracováva analýzy, spracováva projekcie demografického vývoja, vykonáva konjunkturálne prieskumy. Sleduje dodržiavanie povinností v oblasti štátnej štatistickej služby, vytvára a spravuje štatistické klasifikácie, štatistické číselníky a štatistické registre a poskytuje z nich informácie, poskytuje štatistické informácie do zahraničia, spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, podieľa sa na tvorbe štatistiky Európskych spoločenstiev.

ČŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku spracovania výsledkov volieb do zastupiteľstiev územných samosprávnych celkov, Parlamentu Českej republiky a do Európskeho parlamentu konaných na území Česka a spracovanie výsledkov celoštátneho referenda v rozsahu ustanovenom osobitnými právnymi predpismi. Výsledky volieb sú on-line zverejňované na www.volby.cz.

Raz za 10 rokov vykonáva Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktorého výsledky sú potom najbohatším zdrojom informácií o obyvateľstve. Posledné sčítanie sa uskutočnilo v roku 2011.

Český štatistický úrad ďalej zhromažďuje zahraničné štatistické informácie, najmä na účely porovnania úrovne sociálneho, ekonomického, demografického a ekologického vývoja štátu so zahraničím.

Získané informácie aj výsledky porovnania poskytuje štátnym orgánom aj verejnosti. Všetky dáta a informácie sú zdarma dostupné na www.czso.cz. Vydáva Štatistickú ročenku Českej republiky, ďalšie odborné publikácie a časopisy a zabezpečuje vývoj nových štatistických metód. Najnovšie údaje o ekonomickom i sociálnom vývoji Česka sa zverejňujú formou tzv. Rýchlych informácií. Ďalej potom na svojich stránkach zverejňuje analýzy, on-line publikácie, dátové sady, časové rady, tlačové správy a iné informácie.

Nezávislosť

upraviť

ČŠÚ je nezávislý od vlády a politických strán. Nestrannosť úradu je garantovaná tým, že ČŠÚ sa riadi relevantnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi. Zároveň ČŠÚ uplatňuje odborné hľadiská a používa vedecké metódy práce. Pri zisťovaní aj pri zverejňovaní štatistických informácií vždy postupuje tak, aby v žiadnom prípade nebola narušená objektivita informácií.

ČŠÚ rešpektuje rovnaký prístup všetkých používateľov k štatistickým informáciám. Najdôležitejšie štatistické informácie z oblasti sociálneho, ekonomického aj demografického vývoja sa zverejňujú v tzv. Rýchlych informáciách (HDP, inflácia, priemerné mzdy, ai.). Kalendár s termínmi zverejnenia jednotlivých rýchlych informácií na príslušný rok je publikovaný vždy na jeseň roku predchádzajúceho. Ostatné štatistické informácie vo forme publikácií, analýz a časových radov sú zverejňované podľa termínov uvedených v Katalógu produktov, ktorý je verejnosti k dispozícii na webových stránkach ČŠÚ vždy koncom novembra s informáciou o produktoch pre rok nasledujúci. Všetci používatelia tak majú prístup k novým informáciam v rovnakom čase. Taktiež rozsah zverejnených informácií je pre všetkých užívateľov totožný.

Vedenie

upraviť

V čele ČŠÚ stojí predseda, ktorého vymenúva na návrh vlády prezident republiky. Predseda ČŠÚ menuje svojich zástupcov - podpredsedu.

ČŠÚ zriaďuje ako svoj poradný orgán Českú štatistickú radu, na čele ktorej je predseda ČŠÚ.

K poradným orgánom predsedu ČŠÚ náleží Porada vedenia a Kolégium.

  • Porada vedenia sa zaoberá ako zásadnými otázkami činnosti ČŠÚ, tak otázkami operatívneho riadenia úradu, zabezpečovaním a plnením jeho aktuálnych úloh.
  • Kolégium prerokúva predovšetkým koncepčné materiály zo sféry štátnej štatistickej služby vyplývajúce z pôsobnosti Českého štatistického úradu, každoročnú náplň programu štatistických zisťovaní a ďalšie úlohy, o ktorých rozhoduje predseda ČŠÚ.

Od 1. 9. 2010 je predsedníčkou Českého štatistického úradu prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. Vo februári 2014 sa podpredsedníčkou stala Ing. Eva Bartoňová. Vo funkcii nahradila doterajšieho podpredsedu Ing. Stanislava Drápala, ktorý sa po viac ako 35 rokoch práce rozhodol odísť do dôchodku.

História

upraviť

Samotný počiatok organizovanej štatistiky v Českých krajinách je datovaný už rokom 1856. Od roku 1873 fungovala štatistická kancelária ako samostatné pracovisko financované z podpory krajinského snemu, o rok neskôr začala systematicky zverejňovať výročné štatistické správy tlačou.

V priebehu deväťdesiatych rokov 19. storočia boli podávané požiadavky premeniť štatistickú kancelária na zemský úrad. To vychádzalo z potreby štatistických údajov najmä pre orgány zemskej samosprávy. Dňa 6. marca 1897 vznikol Krajinský štatistický úrad pre Kráľovstvo české. Jeho súčasťou bola Štatistická komisia ako poradný orgán a ďalej tiež Štatistická kancelária zastupujúca výkonnú zložku, ktorá opäť vykonávala zber údajov a vytvárala z nich štatistické dáta.

Počiatky vzniku organizovanej štatistickej služby v Česko-Slovensku sa datujú od 28. januára 1919, kedy Národné zhromaždenie Česko-slovenskej republiky schválilo zákon o štatistickej službe (č. 49/1919 Sb.zn "o organizácii štatistickej služby"). Zákon vymedzoval novozavedený štatistický úrad ako štátnu inštitúciu so svojimi právami a povinnosťami.

Historický prehľad predsedov štatistických úradov

upraviť
Štatistická kancelária
1858-1861 Leopold Brdiczka Prednosta Neplatená čestná funkcia
1861-1867 Prof. Dr E. A. Jonák Prednosta Neplatená čestná funkcia
1867-1897 Dr. Karel Kořistka Prednosta Neplatená čestná funkcia
Krajinský štatistický úrad Kráľovstva Českého
1897-1905 Dr. Karel Kořistka Prednosta
1.11.1905-1919 Dr. Dobroslav Krejčí Zástupca prednostu Funkcie prednostu nebola obsadená
Krajinský štatistický úrad v Opave
1898-1925 Karl Berthold Prednosta
Štátny úrad štatistický
1919-1920 Dr. Dobroslav Krejčí Predseda Rezignácia 3. 2. 1920
1920-1929 Prof. Dr František Weyr Predseda (prezident) Funkcie prezident od r. 1926
1929-1939 (marec) Dr. Jan Auerhan Prezident
1939-1941 Dr. Antonín Boháč Viceprezident
1941-1945 A. Oberschall Námestník Nemecké vedenie
H. Wirth Nem. komisár Nemecké vedenie
Obnovený Štátny úrad štatistický
1945-1961 Dr. František Fajfr Predseda
Ústredný úrad štátnej kontroly a štatistiky
(Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky)
1961-1966 Pavol Majling Minister-predseda
Štátny štatistický úrad, Federálny štatistický úrad
1967-1981 Ing. Jan Kazimour Predseda
1981-1989 Ing. Vladimír Mička Predseda
1990-1992 Ing. Ivan Šujan, CSc. Predseda
Český štatistický úrad
1969-1987 Ing. Jiří Antoš Predseda
1987-1989 Doc. Ing. Ladislav Říha Predseda Od 1. 4. 1987
1990-1993 Doc. Ing. Eduard Souček, CSc. Predseda
1993-1999 Ing. Edvard Outrata Predseda Demisia v februári 1999
1999-2003 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Predsedníčka
2003-2010 Ing. Jan Fischer, CSc. Predseda Od 9. apríla 2009 vymenovaný predsedom vlády Česka, v ČŠÚ ho zastupoval Ing. JiříKřovák, CSc.
2010- Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. Predsedníčka Vymenovanie 27. júla 2010, nastúpila 1. septembra 2010.

Predsedovia Slovenského štatistického úradu

upraviť
Slovenský štatistický úrad
1952-1953 Karol Fajnor Predseda
1953-1959 Pavol Marcely Predseda
1959-1960 František Tupík Predseda Úrad zrušený vl. Nar. č. 102/1960
1967-1971 Miloš Hrušovský Predseda
1971-1989 Ing. Jozef Kollár Predseda Od 14.12.1971
1989-1994 Ing. Rudolf Krč Predseda
1994-1999 Ing. Štefan Condík Predseda
1999-2007 RNDr. Peter Mach Predseda
2007-2016 PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc. Predsedníčka
2016- Ing. Alexander Ballek Predseda od 24.11.2016

Referencie

upraviť
  1. zákonom č. 89/1995 Sb., o štátnej štatistickej službe

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť