Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická (ČCE alebo CČBE[1]) je kresťanská protestantská cirkev pôsobiaca na území Česka. Nadväzuje na luteranizmus, kalvinizmus a Jednotu bratskú. Pri sčítaní ľudu v roku 2001 sa k nej hlásilo 117 212 obyvateľov Česka, podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k nej hlásilo 51 936 obyvateľov, čo z nej robí najväčšiu protestantskú cirkev v krajine.[2] Cirkev vydáva časopis Český bratr (od roku 1924)[3]

Logo ČCE

Dejiny upraviť

Cirkev naväzuje na tradície cirkvi evanjelickej augsburského (luteránskeho) i helvétskeho (kalvínskeho) vyznania. Augsburské aj helvétske cirkvi boli v Čechách jediné dve protestantské cirkvi povolené Tolerančným patentom roku 1781. Požiadavky únie evanjelických zborov oboch vyznaní sa silno ozvali už v roku 1848, k zlúčeniu českých zborov však došlo až po vyhlásení Československej republiky, a to slobodným rozhodnutím zástupcov všetkých českých zborov na generálnom sneme v decembri 1918. Novo vzniknutá únia okrem svojich augsburských a helvétskych tradícií chápala sama seba aj ako pokračovateľku tradície českej reformácie, husitského hnutia, cirkev pod obojím a Jednoty bratskej. Svojím dnešným názvom Českobratrská církev evangelická programovo naznačuje svoju náväznosť na prvú (domácu) i druhú (svetovú) reformáciu, tak aj to, že za svoje pravidlo viery a života uznáva evanjelium Ježiša Krista, dosvedčované v Písme Starého i Nového zákona.

 
Českobratský kostol v Prahe-Braníku
 
Českobratský kostol v Sázave u Žďáru

Štruktúra cirkvi upraviť

Českobratrskú cirkev evangelickú tvoria zbory na troch úrovniach:

 • zbor farný
 • zbor seniorátny
 • zbor všeobecný

Spravovaná je spôsobom presbyterno-synodálnym.

Farný zbor upraviť

Farný zbor je základná jednotka cirkvi, spravovaný staršovstvom (presbyterstvom), ktoré je volené z členov zboru zborovým zhromaždením, ktoré volí aj farára. O­n a jeden z presbyterov – kurátorov – sú spoločne predstaviteľmi zboru a jeho štatutárnymi zástupcami. Cirkev tvorí 264 zborov.

Seniorátny zbor upraviť

Seniorátny zbor (seniorát) je spoločenstvo zborov spojených v určitom obvode k spoločnej cirkevnej činnosti a správe. O jeho veciach rozhoduje seniorátne zhromaždenie zvané konvent, ktorého členmi sú poslanci príslušných zborov, volení na štvorročné funkčné obdobie. Konvent volí rovnakým dielom z presbyterov a farárov na šesťročné obdobie seniorátny výbor na čele so seniorom a seniorátnym kurátorom. Sídlom seniorátu je vždy zbor, kde je senior farárom.

 
Senioráty Českobratskej cirkvi evanjelickej

Cirkev tvorí 14 seniorátov:

 • Pražský seniorát
 • Poděbradský seniorát
 • Juhočeský seniorát
 • Západočeský seniorát
 • Ústecký seniorát
 • Liberecký seniorát
 • Královéhradecký seniorát
 • Chrudimský seniorát
 • Poličský seniorát
 • Horácky seniorát
 • Brniansky seniorát
 • Východomoravský seniorát
 • Moravskosliezský seniorát
 • Ochranovský seniorát (netvorí územný obvod, ale združuje bývalé zbory Jednoty bratskej, ktoré vstúpili do ČCE)

Všeobecný zbor upraviť

Najvyššou úrovňou správy cirkvi je všeobecný zbor, čiže celá cirkev. Cirkev spravuje Synodná rada, čo je 6 volených osôb (3 farári a 3 laici), najvyšším zákonodárnym a riadiacim zhromaždením (parlamentom), zloženým z volených poslancov, je synoda. Menom celej cirkvi jednajú synodný senior a synodný kurátor.

Veriaci upraviť

Vzdelávanie upraviť

Od začiatku protestantstva sa na vzdelanie a výuku kládol veľký dôraz. Prvé evanjelické školy vznikali už od tolerančného patentu a v 19. storočí a bolo ich viac ako 100.

Vysokoškolské vzdelávanie kazateľov i laikov zaisťuje Evanjelická teologická fakulta Karlovej univerzity.

Stredné a vyššie odborné vzdelanie zaisťujú tieto Evanjelické akadémie:

 • Evanjelická akadémia Praha – Vyššia odborná škola sociálno právna a stredná sociálna škola
 • Evanjelická akadémia Brno – Vyššia odborná škola sociálno právna
 • Stredná zdravotnícka škola Evanjelickej akadémie Brno
 • Evanjelická akadémia Náchod Sociálna činnosť (sociálna starostlivosť a vychovávateľstvo)
 • Evanjelická akadémia Olomouc Cirkevné konzervatórium Archivované 2009-02-27 na Wayback Machine (pôvodne v Kroměříži)

Cirkev tiež prevádzkuje jednu základnú školu; Bratská škola v Prahe.

Diakonia upraviť

V roku 1989 bola obnovená činnosť Diakonie Českobratskej cirkvi evanjelickej, ktorá poskytuje v 29 strediskách všetkých regiónov Česka sociálnu, zdravotnú a pastoračnú pomoc a starostlivosť ľuďom, ktorí sa vplyvom svojho zdravotného postihnutia, veku, choroby alebo osamotenia dostali do ťažkej životnej situácie. Prevádzkuje osem špeciálnych škôl pre deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím. V roku 2004 bol otvorený prvý evanjelický hospic; Citadela ve Valašskom Meziříčí.

Od roku 1989 sa cirkev podieľa na vojenskej a väzenskej duchovnej službe.

Ekumenická spolupráca upraviť

Cirkev je členom:

Referencie upraviť

 1. [1]
 2. Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, online [online]. [Cit. 2016-04-01]. Dostupné online. Archivované 2012-01-04 z originálu.
 3. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2016-04-01]. Dostupné online. Archivované 2015-05-18 z originálu.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť