Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Čiara pozri Čiara (rozlišovacia stránka).

Čiara je nepretržitý, súvislý rad (sled) bodov. Geometria charakterizuje čiaru ako jednorozmerný útvar, ktorý vzniká pohybom bodu alebo ako priesečník dvoch rovín, alebo ako priesečník roviny a obrysu priestorového objektu. Čiara má len jeden rozmerdĺžku. Názov čiara je spoločný pre priamky a krivky.

Technické kreslenie upraviť

Čiara v technickom kreslení je nakreslená linka slúžiaca na zobrazenie technickej súčiastky, alebo komponentu na technickom výkrese.

Druhy čiar upraviť

 • plné čiary – sú to čiary plynulé, neprerušované
 • prerušované čiary – sú to čiary s pravidelným opakovaním tých istých obrazových prvkov (čiarkované, bodkočiarkované a pod.).

Čiary podľa hrúbky upraviť

 • hrubé – 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm,
 • tenké – 0,25 mm, 0,35 mm, 0,5 mm.

Význam čiar na technickom výkrese upraviť

 • Hrubá súvislá čiara – viditeľné obrysy a hrany, čiara závitu, ohraničenie dĺžky závitu s plnou hĺbkou, zobrazenie grafu, hlavné prvky na mape, vývojové diagramy, zobrazenie osových dĺžok priečkovej konštrukcie, deliace čiary odliatkov na obrazoch pohľadov a pod.
 • Tenká súvislá čiara – čiary prienikov, pomocné čiary, kótovacie čiary, odkazové čiary a ich zastávky, šrafovanie, obrysy sklopených prierezov, krátke osi, ukončenie kótovacej čiary, uhlopriečky na označenie rovinnej plochy povrchu, čiary označujúce miesto ohybu na výstrižkoch a rozvinutých predmetoch, ohraničenie podrobností, naznačenie opakujúcich sa prvkov, označenia miesta údaja rozmeru klinových prvkov, označenie vrstiev, premietajúce lúče, čiar sietí a pod.
 • Čiarkovaná hrubá čiara – označenie úpravy povrchu
 • Čiarkovaná tenká čiara – zakryté hrany a obrysy
 • Hrubá čiara s dlhou čiarou a bodkou – označenie ohraničenej časti plochy, rovín, rezov, deliacich rovín odliatkov, rezy a pod
 • Tenká čiara s dlhou čiarkou a bodkou – osi, čiary a na označenie súmernosti, rozstupová čiara ozubení, rozstupová čiara dier a pod.
 • Tenká čiara s dlhou čiarkou a dvoma bodkami – obrys priľahlých súčiastok, krajné polohy pohyblivých súčiastok, ťažiskové osi, obrysy alternatívneho spôsobu vyhotovenia, zobrazenie konečných obrysov v obraze polovýrobku, ohraničenie polohy alebo oblasti a pod.