Človek (Homo)

rod cicavcov

Človek (Homo) je rod z čeľade hominidi (Hominidae). V systéme použitom v tejto wikipédii je to konkrétne jediný rod z čeľade hominini (Homininae). [1][2][3]

Človek
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Homo
Linnaeus, 1758
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Rod človek zahŕňa jediný žijúci druh človek rozumný (Homo sapiens) a ostatné druhy rodu, ktoré už vyhynuli.

Najstaršie nálezy

upraviť

Ako najstaršie nálezy rodu Homo sa obyčajne udávajú nálezy:

 • Chemeron/Baringo v Keni (2,456 – 2,393 mil. BP, značka KNM-BC-1, podľa podľa Schwartz a Tattersall 2005 skôr patrí k druhu Paranthropus aethiopicus),
 • Uraha v Malawi (2,4 mil. rokov resp. presnejšie 2,5 – 2,3 mil. BP, značka HCRP UR 501 resp. UR-501) a
 • Hadar v Etiópii (2,36 mil. rokov, značka AL 666-1 resp. A.L. 666-1, podrobnosti pozri v článku o náleze).

Prvé dva uvedené nálezy sa spolu s ďalšími veľmi starými nálezmi Shungura Members E-H (t. j. Shungura členy E-H) v Etiópii (od 2,4/2,3 mil. rokov) a Nachukui (West Turkana) v Keni (2,3 mil. rokov alebo 2,4 – 2,3 mil. BP) obyčajne radia pod alebo niekde blízko k druhu Homo rudolfensis. Nález z Hadaru sa naopak obyčajne pripisuje pod alebo blízko k druhu Homo habilis [4]. Treba ale poznamenať, že menšina textov uvádza, že sa bližšie neidentifikovaný Homo sp. našiel aj v Shungura Member D (Shungura člen D), ktorý má datovanie 2,5 – 2,4 mil BP (ostatní autori nachádzajú rod Homo v Shungure výslovne až od členu E) [5].

Druh Homo gautengensis, vytvorený až v roku 2010, môže byť o niečo starší než vyššie uvedené nálezy: Hoci sa obyčajne uvádza, že začína niekde tesne pred 2 mil. BP, nález Stw 53, ktorý doň spadá, môže byť podľa niektorých nových datovaní starý až 2,4 či 2,6 – 2,0 mil. BP a nález Stw 151, ktorý tiež spadá do tohto druhu (a predtým nemal presné zaradenie), má podľa staršieho datovania 3 až 2,6 mil. BP a podľa novšieho datovania 2,6 – 2,0 mil. BP.[6]

Treba poznamenať, že informácia, že Homo habilis (a teda rod Homo) vznikol už pred 3 (či dokonca 4) mil. rokov (namiesto 2,4 mil.), ktorá sa vyskytuje v literatúre najmä konca 70. rokov a 80. rokov 20. storočia a stále ešte vo všetkých slovenských učebniciach pre základné školy (a prinajmenšom jednej pre stredné), nie je správna. Vyplýva z starších predbežných datovaní nálezov a zo staršieho zaradenia niektorých nálezov pod Homo, ktoré sa dnes zaraďujú pod australopitekov a podobne; ide najmä o datovanie nálezu KNM-ER 1470 (od konca 80. rokov obyčajne radeného pod druh Homo rudolfensis) na 2,9 mil. BP, ďalších nálezov z lokalít Koobi Fora a Swartkrans na "2 – 3 mil." a niektorých nálezov z Afaru (presnejšie Hadaru) na 3 – 4 mil.[7]. Správne datovanie nálezu KNM-ER 1470 je však nakoniec iba 1,88 až 1,95 mil. rokov BP, ostatné nálezy sú tiež všetky oveľa mladšie a spomínané nálezy z Afaru sa dnes pripisujú druhu Australopithecus afarensis.[8].

Ak sa do rodu človek zaradí aj (pozri tu pod podnadpisom Systematika) Kenyanthropus platyops, tak sú najstaršie nálezy staré zhruba 3,5 mil. rokov, ak sa do rodu človek zaradia aj australopiteky, parantropy, ardipiteky, Orrorin a Sahelanthropus, tak sú najstaršie nálezy staré zhruba 7 mil. rokov. Ak sa do rodu človek zaradia aj šimpanzy a gorily, sú najstaršie nálezy sporné, pretože dátum vzniku týchto rodov je nejasný, v extrémnych interpretáciách sa vývojovo oddelili pred 10,4 mil. rokov (šimpanz) a 14,4 mil. rokov (gorila), pravdepodobnejší vek bude ale asi okolo 7 mil. rokov.

Ak sa naopak do rodu človek nezaradí (pozri tu pod podnadpisom Systematika) Homo habilis a Homo rudolfensis, sú najstaršie nálezy zhodné s najstaršími nálezmi Homo ergaster resp. Homo erectus (pozri príslušné články).

Najstaršie nálezy človeka špeciálne pre územie Ázie a Euŕopy sú uvedené v článku človek vzpriamený a človek zručný: Človek vzpriamený#Časové vymedzenie a Homo habilis#Možné mimoafrické nálezy

Teórie vzniku

upraviť

Existujú dve teórie o vzniku rodu Homo:

 • Teória prevratných evolučných pulzov (autor Elizabeth Vrbová, polovica 80-tych rokov): V dôsledku klimatických zmien, ktoré spôsobili prudké zmenšenie plochy lesov a ich zachovania sa len vo forme izolovaných „lesíkov“ roztrúsených po savane sa pred 2, 6 miliónmi rokov stali „izolovanými“ aj obyvatelia jednotlivých lesíkov, čím časom vzniklo mnoho nových druhov Homo (ale aj iných živočíchov). Túto hypotézu uvítali najmä zástancovia teórie prerušovanej rovnováhy (punctuated equilibrium), ktorá vysvetľuje evolúciu striedaním období vývojovej stagnácie (stázy) a prudkých evolučných „výbuchov“.
 • Teória kumulatívnych ekologických zmien (autor Anna K. Behrensmeyer, 1997): V dôsledku klimatických zmien, ktoré spôsobili pred 2,5 – 1,8 mil. rokov nástup chladnejšieho a suchšieho podnebia a klimatické výkyvy, došlo k zmene fauny v prospech savanových druhov (nahradenie až okolo 60% suchozemských cicavcov), ku ktorým patrili aj prví predstavitelia rodu Homo – Homo sp. a Homo rudolfensis. Táto teória je založená na výskume Turkanskej kotliny v Keni.

Obe teórie sú založené na klimatických zmenách podnebia smerom k suchšiemu a chladnejšiemu podnebiu s klimatickými výkyvmi v Afrike na konci pliocénu (presnejšie pred 2,8 – 1,8 mil. rokov; v Európe vtedy začínala ľadová doba).

Charakteristika

upraviť

Homo sa odlišuje od podčeľade australopitekorodých týmito znakmi:

 • existencia kultúry – u ich najstarších druhov cieľavedomá výroba a používanie nástrojov
 • väčší mozog (aj relatívne) – rozdiel minimálne asi 500 cm³
 • oveľa menšie zuby a čeľusť, parabolické zubné oblúky
 • kosti: tenšie lebečné kosti, veľká hlavica a kratší krčok stehnovej kosti, nezošikmené lopaty panvy

V prípade relatívnej veľkosti mozgu (vzhľadom na hmotnosť tela) pozorujeme stagnáciu (tzv. stázu) tejto charakteristiky od cca 1,8 mil. rokov BP až do obdobia pred 600 000 rokmi, potom nastal prudký rast kapacity lebky vrcholiaci v období pred cca 50 000 – 30 000 rokmi. Od tých čias sa tak priemerná telesná hmotnosť, ako aj absolútna veľkosť mozgu začali zmenšovať a tento trend pokračuje až do súčasnosti. Na rozdiel od spomínaných dvoch absolútnych charakteristík sa zväčšuje relatívna veľkosť mozgu a to v dôsledku zmenšovania telesnej hmotnosti.
Pokiaľ ide o zmeny telesnej výšky v priebehu fylogenézy, nie sú trendy týchto zmien jednoznačné. Výška postavy kolísala nielen z diachrónneho, ale aj z regionálno-geografického hľadiska, zhodou okolností dosahovali dvaja chronologicky i geograficky rozdielni hominidi – príslušník druhu H. ergaster zo Západnej Turkany a hominid (H. heidelbergensis?) z Berg Aukas v Namíbii – rovnakú výšku 185 cm. [9]

Človek stratil svoje kompletné ochlpenie pravdepodobne ešte ako Homo erectus, keď sa z neho stal vytrvalostný bežec. Vytrvalostný bežec sa potrebuje potiť, aby sa ochladil. Preto časom došlo k redukcii počtu vláskových buniek v prospech tvorby potných žliaz.[10]

Dnes je biologická evolúcia človeka zväčša ukončená. Celý svet je osídlený ľuďmi. Už niet neobjavených životných priestorov, ktorým by sa menšie priekopnícke skupiny museli prispôsobovať. Okrem toho sa ľudstvo silno premiešava. Preto je nepravdepodobné, že by sa presadili nové mutácie. V našom modernom svete okrem toho už prispôsobenie na klimatické podmienky nezohráva žiadnu podstatnú rolu. Kultúrna evolúcia je pre nás oveľa dôležitejšia. Strata určitých znakov však bude pokračovať (napríklad strata zubov múdrosti, na ktoré už v dnešnej dobe upravovanej a prispôsobovanej stravy nie sme odkázaní) a evolúcia sa pravdepodobne obnoví aj po osídlení vesmíru.[10]

Systematika

upraviť

Stručne o vzniku názvu druhu

upraviť

Názvy druhov človeka vznikali v minulosti skoro vždy tak, že sa jednému nálezu (napr. jednej vykopanej lebke) prisúdilo postavenie druhu a dostala rodové a druhové meno (napr. Pithecanthropus erectus – prvé je rodové meno, druhé je druhové meno). Často sa potom neskôr stalo nasledovné:

1. Druh bol presunutý do iného rodu. To sa taxonomicky prejaví tak, že druhové meno musí zostať pôvodné, ale rodové meno sa (pochopiteľne) zmení. Napr. presun druhu Pithecanthropus erectus z rodu Pithecanthropus do rodu Homo znamená, že sa druh musí premenovať na Homo erectus, a presun druhu Homo rudolfensis z rodu Homo do rodu Kenyanthropus znamená, že sa druh musí premenovať na Kenyanthropus rudolfensis.
2. Druhu boli priradené aj ďalšie, podobné nálezy. Typickým príkladom je druh Homo heidelbergensis, ktorý pôvodne zahŕňal len nález Mauer 1, ale dnes už zahŕňa často minimálne všetky nálezy na svete z obdobia medzi 600 000 až 250 000 BP.
3. Druh bol preklasifikovaný na poddruh (inými slovami: bol preradený pod iný druh). To sa taxonomicky prejaví tak, že sa pôvodné druhové meno pridá na koniec názvu druhu, do ktorého starý druh presúvame. Napríklad Homo pekinensis bol preradený pod druh Homo erectus a tvorí tam teraz poddruh – preto bol premenovaný z Homo pekinensis na Homo erectus pekinensis.

Dnes sa druhy obyčajne tvoria tak, že sa stanoví jeden nález ako holotyp (typový nález), plus často aj – ak existujú – niekoľko paratypov, a neraz sa ešte v texte opisu druhu uvedú (ak existujú) ďalšie nálezy, ktoré podľa autora do druhu asi patria.

Spornosť klasifikácie

upraviť

Zaradenie jednotlivých nálezov do jednotlivých druhov (resp. vôbec uznávanie samostatnej existencie jednotlivých druhov) je často sporné. Táto spornosť v mnohých prípadoch nie je výnimkou v celej biologickej systematike, ale pre paleoantropológiu je obzvlášť typická. Vyplýva z toho, že

 • pojem druh (a tým pádom aj poddruh a podobne) nie je jednoznačne definovaný, resp. definícií existuje viacero a žiadna nie je rozhodujúca, preto aj rôzni autori zdôrazňujú odlišné kritériá pri posudzovaní nálezov
 • pri hodnotení fosílií sú viaceré definície druhu problematické, pretože z kostí možno vyčítať len obmedzené množstvo informácií o organizme
 • jednotliví autori niekedy dospejú pre hodnotení morfologických charakteristík toho istého nálezu k iným výsledkom
 • rôzni autori vychádzajú z rôznych datovaní nálezov (jednotlivé nálezy majú veľmi často viacero datovaní v závislosti jednak od autora a roku datovania a jednak od metódy datovania)
 • niektorí autori uprednostňujú systém pozostávajúci z menej väčších druhov (tzv. lumpers) a niektorí systém pozostávajúci z viacerých menších druhov (tzv. splitters)
 • niektorí (skôr starší) autori vidia vývoj človeka ako časom sa postupne meniaci jeden "typ" organizmu, kým iní (skôr novší) autori vidia vývoj človeka ako komplikovaný rozvetvený "strom", v ktorom viacero "typov" existovalo neraz súčasne
 • niektoré dáta (datovania, porovnania s inými nálezmi atď.) o danom náleze môžu byť v čase, keď písal jeden autor, už k dispozícii, ale v inom roku (trebárs aj len predchádzajúcom roku), keď písal iný autor, ešte k dispozícii neboli

Vývoj taxonómie rodu

upraviť

Do polovice 19. storočia bol známy len človek dnešného typu, ktorého Linné v 18. storočí nazval Homo sapiens (ojedinelé nálezy iných druhov človeka, ktoré už vtedy existovali, neboli vtedy ešte správne identifikované).

V roku 1863/64 bol prvýkrát nález hominina (nález z Neandertalu z roku 1856) klasifikovaný ako ďalší druh človeka, a to ako druh Homo neanderthalensis. Odvtedy až do začiatku 90. rokov 19. storočia teda ľudia poznali len človeka dnešného typu a neandertálcov a neandertálcov považovali za najstarší doložený typ človeka (t. j. rodu Homo) na Zemi. Treba však dodať, že na čisto hypotetickej úrovni bol už v roku 1863/66 navrhnutý aj starší typ "človeka" (vtedy sa chápal ako medzičlánok medzi ľudoopmi a ľuďmi), pre ktorého bol navrhnutý názov pitekantrop (=opočlovek).

Na začiatku 90. rokov 19. stor. bol na Jáve objavený a opísaný pitekantrop (tentoraz už nie len hypoteticky), z roku 1907 pochádza nález z Maueru (Homo heidelbergensis v užšom zmysle), z rokov 1908 – 1915 nález z Piltdownu (ktorý sa neskôr ukázal byť podvodom), z roku 1921 nález z lokality Broken Hill/Kabwe (Homo rhodesiensis v užšom zmysle) a v 20. rokoch bol objavený a opísaný sinantrop. Spojením a premenovaním rodov pitekantrop a sinantrop bol v roku 1940 formálne vytvorený druh Homo erectus, do ktorého boli následne postupne pridávané aj všetky ostatné (minulé aj nové) nálezy, ktoré nepatrili pod ľudí dnešného typu ani pod neandertálcov (napr. vyššie spomínaný nález z Maueru a Broken Hillu, ale aj mnohé ďalšie). Z hľadiska veku nálezov sa od objavenia pitekantropa (90. roky 19. stor.) do začiatku 60. rokov 20. stor. za najstarší typ človeka pokladal Homo erectus (resp. do cca 1940 pitekantrop).

Začiatkom 60. rokov 20. storočia bol objavený a opísaný nový druh Homo habilis, a tento bol odvtedy považovaný za najstarší známy typ človeka. Zároveň sa v 60. rokoch definitívne presadilo klasifikovanie neandertálcov už nie ako samostatný druh, ale ako poddruh Homo sapiens neanderthalensis (človek dnešného typu sa podľa tohto prístupu klasifikoval ako Homo sapiens sapiens). Celkovo sa teda zhruba od 60. rokov človek delil len na 3 druhy: Homo habilis, Homo erectus a Homo sapiens.

V roku 1975 bol na základe nových nálezov (nájdených od roku 1970) opísaný ďalší druh – Homo ergaster, veľa autorov ho však neuznáva a považuje ho za súčasť druhu Homo erectus. V roku 1978 (ale pre anglicky hovoriaci svet až v roku 1986) bol opísaný ďalší druh – Homo rudolfensis; vznikol vyčlenením niektorých nálezov z druhu Homo habilis; ani tento druh niektorí autori neuznávajú. Pre tých, ktorí ho uznávajú, sa Homo rudolfensis z hľadiska veku stal najstarším známym typom človeka.

Zhruba začiatkom 90. rokov (najmä jedným textom od Rightmira z roku 1995) bol „vytvorený“ druh Homo heidelbergensis (v najširšom zmysle), ktorý zahŕňa rôzne nálezy, ktoré sa dovtedy klasifikovali sčasti ako neskorý Homo erectus a sčasti ako raný Homo sapiens. Niektorí autori z neho vyčleňujú africké nálezy ako samostatný druh Homo rhodesiensis (v najširšom zmysle). Formálne ale taxón Homo heidelbergensis existoval už pred 90. rokmi 20. storočia, najprv ako označenie nálezu z Maueru a neskôr u niektorých autorov ako poddruh (väčšinou druhu Homo sapiens), ktorý zahŕňal skupinu nálezov príbuzných s nálezom z Maueru (nie nepodobnú druhu vytvorenému v roku 1995). Podobne aj Homo rhodesiensis existoval už predtým – najprv ako označenie nálezu z Kabwe a neskôr ako poddruh zahŕňajúci skupinu nálezov.

Zhruba v rovnakom čase, v rokoch 1995 a 1997, bolo presvedčivo ukázané, že neandertálci sú predsa len samostatný druh človeka (a nie poddruh Homo sapiens neanderthalensis) a odvtedy sa teda klasifikujú (tak ako kedysi) ako Homo neanderthalensis (človek dnešného typu sa potom tak ako kedysi klasifikuje ako druh Homo sapiens a nie ako poddruh Homo sapiens sapiens). Okrem toho sa od konca 20. storočia u menšiny autorov presadilo klasifikovanie nálezov, ktorí iní zaraďujú ako Homo habilis a Homo rudolfensis, pod rod australopitek namiesto pod rod Homo (takýto postup ale existoval už v 70. rokoch).

Od konca 90. rokov 20. stor. a v prvých rokoch 21. storočia bolo navrhnutých niekoľko ďalších samostatných druhov, konkrétne to sú druhy (v zátvorke je rok opisu): Homo antecessor (1997), Homo georgicus (2002), Homo cepranensis (2003), Homo floresiensis (2004), Homo sp. Altai (2010), Homo gautengensis (2010). Vo všetkých prípadoch (snáď okrem Homo antecessor) je zatiaľ viac či menej sporné, či ide o samostatné druhy a vo všetkých prípadoch okrem Homo gautengensis boli druhy vytvorené na základe novo objavených nálezov.

V prvých rokoch 21. storočia menšina autorov do rodu Homo presunula aj druhy, ktoré iní klasifikujú ako Kenyanthropus platyops a Australopithecus garhi, a menej často aj niektoré alebo viaceré z druhov, ktoré iní klasifikujú ako rody australopitek, parantrop, gorila a šimpanz.

Od začiatku 21. storočia niektorí autori klasifikujú druh Homo rudolfensis ako druh Kenyanthropus rudolfensis.

Malá menšina autorov klasifikuje (už od konca 20. storočia) ako Homo sapiens všetko to, čo iní klasifikujú ako Homo ergaster. erectus atď. až po človeka dnešného typu, a niektorí dokonca ako Homo sapiens klasifikujú všetky nálezy Homo vrátane Homo habilis/rudolfensis.

Stručná verzia súčasnej systematiky

upraviť

Súčasná (stav apríl 2019) najrozšírenejšia systematika (klasifikácia) je takáto:

rod človek (Homo):

(*)Druhy označené hviezdičkou boli opísané až od roku 2015, a preto nie sú zatiaľ zohľadnené v ostatných častiach tohto článku.

Podrobnejšia verzia súčasnej systematiky

upraviť

Vysvetlivky:

 • uvedený je stav v lete 2011
 • uvedené sú "hlavné" vedecké/latinské názvy, všetky synonymá a slovenské názvy sú kvôli prehľadnosti uvedené v prvej tabuľke nižšie
 • odsadené názvy – t. j. druhá, tretia atď. úroveň odrážky – predstavujú v zásade poddruhy alebo subjektívne synonymá, ojedinele len pomocné údaje
 • prístup, pri ktorom sa do rodu človek (Homo) zahŕňajú aj parantropy, australopiteky (okrem Australopithecus garhi a Australopithecus sediba) a prípadne aj šimpanz a gorila tu nie je zohľadnený (k tomu pozri podnadpis Alternatívne systematiky)

rod človek (Homo):

 • Homo sp. – rôzne ťažko zaraditeľné nálezy
 • ?†Homo platyops/Kenyanthropus platyops – nález KNM-WT 40 000; v roku 2003 preradené do rodu Homo z rodu Kenyanthropus, preradenie je sporné
 • ?†Homo garhi/Australopithecus garhi – väčšinou však zaraďované ako druh rodu australopitek
 • ?†"Australopithecus" sediba – nález opísaný v roku 2010 ako druh rodu australopitek, podľa viacerých bádateľov je lepšie ho preradiť pod Homo (potom by sa volal "Homo sediba", ale formálne tento názov zatiaľ, zdá sa, nikto nenavrhol)
 • Homo habilis/Australopithecus habilis v širšom zmysle/habilin:
 • Homo erectus v širšom zmysle:
 • Homo antecessor – nález z lokality Gran Dolina v Atapuerce v Španielsku (plus prípadne niektoré ďalšie nálezy), zaraďované aj pod Homo mauritanicus a inde; pozor na zámenu s nálezom z lokality Sima de los Huesos, ktorá je tiež v Atapuerce
 • ?†Homo floresiensis – nález na indonézskom ostrove Flores; zaraďovaný aj inde, pôvodne najmä pod Homo erectus, často pod Homo sapiens (ako synonymum) a od roku 2007 ho viacerí autori zaraďujú niekde k Homo habilis [13]
 • Homo heidelbergensis v širšom zmysle/archaický Homo sapiens) v širšom zmysle – niektoré alebo všetky európske (staršie aj neeurópske) nálezy sú občas zaraďované aj pod Homo neanderthalensis, staršie sa alternatívne (najmä) staršie nálezy a všetky ázijské nálezy zaraďovali pod Homo erectus:
 • Homo neanderthalensis:
 • ?†Homo sp. Altai – nález z jaskyne Denisova, oddelil sa od človeka neandertálskeho pred 640000 rokmi[20]
 • Homo sapiens:
 • incertae sedis – tým sa presnejšie na účely tohto zoznamu myslia taxóny, ktoré sa dnes obyčajne síce zaradujú pod niektorý z druhov rodu Homo, ale často je sporné, pod ktorý, resp. taxóny, ktoré sú z dnešného pohľadu rozdelené do viacerých druhov rodu Homo súčasne (sporné samozrejme môže byť zaradenie aj ďalších taxónov, tu nasledujú len "najspornejšie" prípady):
  • Afrika:
   • Homo kanamensis – nález Kanam 1, zaraďovaný ako Homo erectus alebo Homo rhodesiensis alebo Homo soloensis alebo Homo sapiens alebo zriedkavo ako samostatný druh
   • Homo habilis wushanensis – nález z lokality Lung-ku-pcho (pchinjin: Longgupo), zaraďovaný ako Homo habilis alebo Homo erectus alebo Homo ergaster alebo často mimo rodu Homo
   • Homo microcranous – nález KNM-ER 1813; staršie zaraďované pod Homo habilis alebo všelikde inde, novšie skôr pod Homo ergaster; v knihe Schwartz-Tattersall 2005 Homo microcranous označuje skupinu (putatívnych erektov) tvorenú nálezmi KNM-ER 1813, OH 13 a OH 65 a KNM-WT 15000
   • Homo capensis – pôvodne nález SK 15 a pravdepodobne aj SK 45, neskôr aj nález SK 847 (v širšom zmysle); najnovšie sa zaraďuje pod Homo gautengensis, inak sa radí najmä pod Homo ergaster alebo Homo erectus alebo Homo habilis; pozor na zámenu s druhým významom názvu Homo capensis – človek boskopský
   • Homo leakeyi – nález OH 9; zaraďované pod Homo ergaster alebo pod Homo erectus (v užšom zmysle); v širšom zmysle zahňa aj niektoré ďalšie africké nálezy
   • človek olduvaiský – nález OH 9 a možno aj OH 12 (a prípadné podobné nálezy), o zaradení OH 9 pozri vyššie človek Leakyho, OH 12 je nález so sporným zaradením
   • Homo mauritanicus – nález z lokality Tiganníf (Tighe (n) nif)/Tarnifin (Ternifine)/Palikao, prípadne plus ďalšie severoafrické nálezy z podobného obdobia a zriedkavejšie plus nález Gran Dolina (t. j. Homo antecessor); zaraďované pod Homo heidelbergensis alebo Homo erectus alebo najnovšie (pre nálezy: Tiganníf, Thomas Quarry, Awlád Hamída 1 a možno aj Sídí Abdurrahmán, Salá a Rabat/Kebibat) pod Homo ergaster ako poddruh Homo ergaster mauritanicus (pozri v článku Homo ergaster); nález Sídí Abdurrahmán má aj označenie †Pithecanthropus maghrebiensis
   • Homo helmei – pôvodne len nález z lokality Florisbad, neskôr aj podobné nálezy od cca 270 000 BP (Florisbad, Laetoli atď.), ktoré sa najnovšie podľa Rightmira 2007 zaraďujú skôr pod človeka dnešného typu (nález Florisbad stále možno zaradiť pod Homo heidelbergensis)[21], ale inak sa viacero nálezov z tejto skupiny (nie len Florisbad) u niektorých autorov obyčajne zaraďuje pod Homo heidelbergensis; občas sa Homo helmei zaraďuje aj ako samostatný druh
  • Ázia:
   • Homo narmadensis – nález z lokality Narmada (Hathnora) v Indii; zaraďované pod Homo heidelbergensis alebo Homo sapiens (Homo helmei) alebo Homo erectus alebo zriedkavejšie pod Homo neanderthalensis
   • Homo erectus hexianensis – nález z lokality Che-sien (pchin-jin: Hexian) v Číne; zaraďované pod Homo heidelbergensis (archaický Homo sapiens) alebo Homo erectus (pekinensis)
   • Homo erectus yunxianensis – nález z lokality Jün-sien (pchin-jin: Yunxian) v Číne; zaraďované pod Homo heidelbergensis alebo Homo erectus
   • Homo erectus nanjingensis – nález z lokality Tchang-šan (pchin-jin: Tangshan) pri Nankingu (po čínsky: Nan-ťing, pchin-jin: Nanjing) v Číne; zaraďované pod Homo heidelbergensis (archaický Homo sapiens) alebo pod Homo erectus (pekinensis)
   • Homo soloensis – v užšom zmysle nálezy z lokality Ngandong (na Jáve), v širšom zmysle aj ďalšie podobné nálezy; zaraďované pod Homo heidelbergensis (archaický Homo sapiens) alebo pod Homo erectus (u Santa Luca 1980 dokonca pod Homo erectus erectus [22]; pozor na zámenu s Homo erectus ngandongensis
   • Homo erectus ngandongensis – nález Sambungmacan (súčasť "Sangiran Dome") [23]; zaraďované pod Homo erectus alebo pod Homo soloensis
   • Paleoanthropus palestinensis – nálezy z lokalít Schúl, Tabun, Zuttíja a Šukbá [24]; nález Schúl sa dnes obyčajne radí pod Homo sapiens, ostatné obyčajne pod neandertálcov
   • Homo palestinus/Homo palestinensis – primárne nález z lokality Kafza (Qafzeh), ale aj iné podobné, napr. Schúl; nálezy Kafza a Schúl sa dnes zaraďujú obyčajne pod Homo sapiens, ostatné obyčajne pod neandertálca; staršie Homo palestinus niekedy v širšom zmysle slúžil aj ako synonymum pre progresívneho neandertálca
  • Európa:
   • Homo cepranensis – nález z Ceprana; najnovšie zaraďovaný pod Homo heidelbegensis, staršie zaraďovaný ako samost. druh, pod Homo antecessor, pod Homo erectus alebo pod Homo neanderthalensis [25]
   • Homo aesernensis – nález z lokality La Pineta/Isernia (sporné datovanie: buď 780 000 alebo menej ako 500 000 BP [26]), zaraďovaný pod Homo erectus alebo Homo heidelbergensis, ale väčšinou sa zaradenie nešpecifikuje

Tabuľka synoným k názvom použitým v prehľade uvedenom vyššie (zoradené sú nie podľa abecedy, ale podľa poradia výskytu v prehľade uvedenom vyššie):

lat. názov lat. synonymá slov. názov slov. synonymá
Homo sp. x x x
Homo platyops Kenyanthropus platyops, Australopithecus platyops x x
Homo garhi Australopithecus garhi x x
"Australopithecus" sediba x x x
Homo habilis Australopithecus habilis, Paranthropus habilis, Kenyanthropus habilis, Protopithecanthropus habilis habilis, (?)Pithecanthropus habilis, Australopithecus africanus habilis, Homo erectus habilis, Homo sapiens habilis, Pre-Zinjanthropus človek zručný pračlovek, človek obratný, obratný človek, človek schopný, schopný človek, homo habilis, v širšom zmysle aj: habilin
Homo gautengensis x x x
Homo rudolfensis Kenyanthropus rudolfensis, Australopithecus rudolfensis, Pithecanthropus rudolfensis, Protopithecanthropus habilis rudolfensis človek turkanský x
Homo erectus Homo sapiens erectus, Pithecanthropus erectus, Archanthropus, Archanthropinae, Archanthropini človek vzpriamený vzpriamený človek, homo erectus, archantrop, archantropín, opočlovek
Homo ergaster Homo erectus ergaster, Homo sapiens ergaster človek pracujúci človek pracovitý, homo ergaster, africký Homo erectus, raný africký Homo erectus
Homo okotensis x x x
Homo kenyaensis x x x
Homo georgicus Homo erectus georgicus, (?)Homo ergaster georgicus človek gruzínsky x
Homo erectus erectus Hylobates giganteus, Hylobates gigas, Homo javanensis primigenius, Homo pithecanthropus, Proanthropus (sensu Wilser), Protanthropus erectus, Pithecanthropus duboisii, Homo trinilis, Homo trinilensis, Praehomo asiaticus javanensis, Praehomo javanensis, Pithecanthropus erectus erectus, Homo erectus javanensis, pôvodne Anthropopithecus erectus resp. o dva roky neskôr Pithecanthropus erectus človek trinilský človek vzpriamený trinilský, staršie názvy: človek jávsky, jávsky človek, pitekantrop jávsky, opočlovek vzpriamený, jávsky opočlovek
Homo erectus modjokertensis Australopithecus africanus modjokertensis, Homo modjokertensis, pôvodne Pithecanthropus modjokertensis človek modžokertský človek vzpriamený modžokertský
Homo erectus robustus Homo robustus, Pithecanthropus robustus x x
Homo erectus dubius Homo dubius, Pithecanthropus dubius x x
Homo erectus palaeojavanicus Homo palaeojavanicus, Homo palaeojavanicus sangiranensis, Meganthropus palaeojavanicus, Homo meganthropus, Australopithecus palaeojavnicus človek starojávsky človek vzpriamený starojávsky, megantrop starojávsky
Homo erectus pekinensis Homo pekinensis, Praehomo asiaticus sinensis, Praehomo sinensis, Sinanthropus pekingensis, (?) Pithecanthropus pekingensis, Pithecanthropus pekinensis, Pithecanthropus sinensis, Pithecanthropus steinheimensis pekinensis, Homo erectus sinensis, pôvodne Sinanthropus pekinensis človek pekinský sinantrop, čínsky človek
Homo erectus yuanmouensis Sinanthropus yuanmovensis x x
Homo erectus lantianensis Homo lantianensis, Pithecanthropus lantianensis, Sinanthropus lantianensis, Homo lantienensis človek lantiansky človek vzpriamený lantiansky, staršie sinantrop lantiansky
Homo erectus gongwanglingensis x x x
Homo erectus chenchiawoensis x x x
Homo erectus officinalis Sinanthropus officinalis x x
Homo antecessor (?)Homo sapiens antecessor, (?)Homo erectus antecessor človek predchodca x
Homo floresiensis Homo sapiens floresiensis, (?)Homo erectus floresiensis človek floreský Hobbit, hobit
Homo heidelbergensis Homo sapiens heidelbergensis, Homo erectus heidelbergensis, (časť) Homo heidelbergensis heidelbergensis, Pithecanthropus heidelbergensis, Pithecanthropus erectus heidelbergensis, Palaeanthropus heidelbergensis, Pseudhomo heidelbergensis, Protanthropus heidelbergensis, Praehomo heidelbergensis, Praehomo europaeus, Anthropus heidelbergensis, Europanthropus heidelbergensis, Euranthropus sp., Maueranthropus heidelbergensis, pôvodne: Homo heidelbergensis človek heidelberský heidelberský človek, homo heidelbergensis, heidelberský opočlovek, (v najužšom zmysle aj) mauerský človek
Homo sapiens archaicus x archaický Homo sapiens archaický sapiens, (?)archaický sapient, raný Homo sapiens, vyspelý Homo erectus
Homo bilzinglebensis Homo sapiens bilzinglebensis, pôvodne: Homo erectus bilzingslebensis človek bilzingslebenský x
Homo palaeohungaricus (?)Homo hungaricus, (?)Homo erectus hungaricus, Homo erectus palaeohungaricus, Homo sapiens palaeohungaricus, (?)Homo sapiens hungaricus, pôvodne Homo erectus seu sapiens palaeohungaricus človek starouhorský človek panónsky
Homo petralonensis Homo petraloniensis, Homo erectus petralon(i)ensis, Homo sapiens petralon(i)ensis, Archanthropus europaeus petralon(i)ensis človek petralonský x
Homo tautavelensis (?)Homo sapiens tautavelensis, pôvodne Homo erectus tautavelensis človek tautavelský x
Homo rhodesiensis Homo sapiens rhodesiensis, Homo erectus rhodesiensis, Homo erectus seu sapiens rhodesiensis, Homo neanderthalensis rhodesiensis, Homo heidelbergensis rhodesiensis, pôvodne Cyphanthropus rhodesiensis človek rodézsky rodézsky človek
Homo saldanensis Homo saldanhensis, (?)Homo saldensis x x
Homo swanscombensis Homo sapiens swanscombensis, Homo marstoni, Homo sapiens protosapiens x x
Homo praesapiens sapiens x x x
Homo sapiens intermedius x x x
Homo steinheimensis Homo sapiens steinheimensis, Homo erectus steinheimensis, Homo neanderthalensis steinheimensis, Pithecanthropus steinheimensis, (=?)Homo murrensis, Homo heidelbergensis steinheimensis človek steinheimský steinheimský človek, steinheimský neandertálec
Homo sapiens anteneanderthalensis Homo anteneanderthalensis anteneandertálec predneandertálec
Homo reilingensis Homo erectus reilingensis x x
Homo atapuerca x x x
Homo njarasensis Africanthropus njarasensis, Palaeoanthropus njarasensis, nesprávne: Africanthropus/Palaeoanthropus njarensis afrikantrop x
Homo daliensis Homo erectus daliensis, Homo sapiens daliensis, Homo heidelbergensis daliensis človek daliský x
Homo mapaensis Homo erectus mapaensis, Homo sapiens mapaensis x x
Homo neanderthalensis Homo sapiens neanderthalensis, Homo primigenius, Homo mousteriensis, Homo neander, Homo antiquus, Homo faber, Homo incipiens, Homo stupidus, Homo sapiens stupidus, Homo erectus neanderthalensis, Pithecanthropus neanderthalensis, Prothomo, Paleoanthropus, Paleoanthropinae, Paleoanthropini, Protanthropus, Protanthropus atavus, Homo europaeus primigenius, Palaeanthropus europaeus (spolu s Palaeanthropus krapinensis), Anthropus neanderthalensis, Archanthropus, Metanthropus človek neandertálsky neandertálsky človek, neandertálec, neandertálsky pračlovek, pračlovek neandertálskeho typu, homo neanderthalensis, paleantropín, paleantropin, (?)paleotropín, paleantrop, pračlovek, človek múdry neandertálsky, človek rozumný neandertálsky, neandertálsky rozumný človek, človek prvobytný
Homo sapiens praeneanderthalensis Homo praeneanderthalensis, Homo präneanderthalensis, Homo preneanderthalensis protoneandertálec preneandertálec, včasný neandertálec, raný neandertálec
Homo aniensis Homo neanderthalensis aniensis, Homo sapiens aniensis človek aniensky x
Homo camerotensis Homo camerotaensis x x
Homo ehringsdorfensis (?)Homo heringsdorfensis x x
Homo sapiens protosapiens x protosapient x
Homo galilensis x x x
Homo krapinensis Homo krapiniensis, Homo sapiens krapinensis, Homo neanderthalensis krapinensis, Homo neanderthalensis var. krapensis, pôvodne Homo primigenius krapinensis x x
Protanthropus tabunensis x x x
Homo neanderthalensis (v užšom zmysle) Homo sapiens neanderthalensis (v užšom zmysle); synonymá pre taxóny s nálezom Neandertal ako holotypom: Palaeoanthropus neanderthalensis, Homo primigenius neanderthalensis, Homo neanderthalensis neanderthalensis, Homo sapiens neanderthalensis neanderthalensis, (?)Homo neanderthalensis fossilis, (?)Homo neanderthalensis recens klasický neandertálec extrémny neandertálec, typický neandertálec, človek neandertálsky (atď. pozri synonymá pod človek neandertálsky), človek múdry neandertálsky (atď. pozri synonymá pod človek neandertálsky)
Homo chapellensis x x x
Homo mousteriensis Homo le mousteriensis, Homo lemousteriensis, Homo transprimigenius mousteriensis, Homo mousteriensis hauseri, Homo acheulensis moustieri x x
Homo breladensis x x x
Homo spyensis Homo primigenius var. spyensis, Homo neanderthalensis spyensis x x
Homo kiikobiensis Homo kiik-kobiensis x x
Homo shanidarensis Homo sapiens shanidarensis x x
Homo naulettensis x x x
Homo calpicus Homo calpensis, Homo gibraltarensis [27] x x
Homo sp. Altai Homo sapiens altaiensis, Homo altaiensis (iné predbežne navrhované názvy: (?)Homo siberiensis, (?)Homo denisoviensis) x x
Homo sapiens Homo sapiens sapiens, Neoanthropus, Neoanthropinae, Neoanthropini človek rozumný rozumný človek, človek múdry, homo sapiens, sapient, neantrop, neantropín, človek rozumný dnešný, človek dnešného typu, človek vyspelý, homo sapiens sapiens
Homo sapiens fossilis Homo sapiens sapiens fossilis, Homo sapiens diluvialis, Neoanthropus fosssilis človek predveký predveký človek, človek praveký, praveký človek, novšie: raný moderný človek, archaický moderný človek, anatomicky moderný človek
Homo sapiens idaltu x x x
Homo sapiens afer Wells 1969 [28] x x x
Homo australoideus africanus x x x
Homo capensis Homo sapiens capensis, "Homo sapiens Boskop" [29] človek boskopský boskopský človek
Homo drennani x x x
Homo wadjakensis Homo sapiens wadjakensis, Homo erectus wajakensis, pôvodne Homo wadjakensis x x
Homo sapiens cromagnonensis Homo sapiens cro-magnonensis, veľmi zriedkavo: (?)Homo cromagnon či (?)Homo sapiens cromagnon kromaňonec cromagnonec, kromaňonský človek, cromagnonský človek, človek kromaňonský, človek cromagnonský
Homo spelaeus Homo europaeus var. fossilis, Homo larterti starec z Cro-Magnonu kromaňonec, kromaňonský človek (atď. pozri vyššie synonymá kromaňonca)
Homo predmostensis Homo předmostensis, Homo predmosti, (?)Homo sapiens predmostensis, Notanhropus, Homo eurafricanus archaicus x x
Homo aurignacensis Homo aurignacensis hauseri, Homo sapiens aurignacensis, Homo fossilis proto (-) aethiopicus, Homo meridionalis proto (-) aethiopicus, Notaanthropus, Homo eurafricanus recens (posledné zahŕňa príp. aj Homo priscus) x x
Homo grimaldii Homo grimaldiensis, Homo grimaldicus, Homo sapiens grimaldiensis, Homo niger var. fossilis x x
Homo priscus x x x
Homo sapiens recens Homo sapiens sapiens recens človek súčasný recentný človek, súčasný človek, žijúci človek, moderný človek, človek rozumný súčasný, súčasný človek rozumný
Homo kanamensis x x x
Homo habilis wushanensis Homo erectus wushanensis, (?)Homo wushanensis x x
Homo microcranous x x x
Homo capensis Homo erectus capensis, pôvodne Telanthropus capensis človek swartkranský telantrop
Homo leakeyi [30] Homo erectus leakeyi, Homo sapiens leakeyi, Pithecanthropus leakeyi, Homo (Proanthropus) louisleakeyi [31] človek Leakeyho x
Homo erectus olduvaiensis Pithecanthropus olduvaiensis človek olduvaiský x
Homo mauritanicus Homo erectus mauritanicus, Pithecanthropus mauritanicus, Pithecanthropus ternifinus, Homo (pithecanhtropus) atlanticus, Homo (pithecanthropus) ternifinus, pôvodne Atlanthropus mauritanicus; pre všetky výskyty nesprávne (?):... mauretanicus namiesto...mauritanicus človek mauretánsky atlantrop
Pithecanthropus maghrebiensis x x x
Homo helmei Homo sapiens helmei, pôvodne "Homo (Africanthropus) helmei"; nález Florisbad aj: Homo florisbadensis a Homo florisbadensis helmei x x
Homo narmadensis Homo erectus narmadensis (toto je aj pôvodný názov), (?) Homo erectus narmadaensis, Homo sapiens narmadensis x x
Homo erectus hexianensis x x x
Homo erectus yunxianensis x x x
Homo erectus nanjingensis (?) Homo erectus nankinensis x x
Homo soloensis Homo javanthropus, Homo sapiens soloensis, Homo erectus soloensis, Homo primigenius asiaticus, Homo neanderthalenis soloensis, Pithecanthropus steinheimensis soloensis, Pithecanthropus soloensis, (?) Pithecanthropus ngandongensis, pôvodne Homo (Javanthropus) soloensis človek ngandonský x
Homo erectus ngandongensis (Sartono 1982) x x x
Paleoanthropus palestinensis Paleoanthropus palestinicus, Paleoanthropus palestinus x x
Homo palestinus Homo palestinensis, Homo sapiens palestinus, Homo sapiens palestinensis, Homo erectus palestinus, Homo neanderthalensis palestinensis, Homo neanderthalensis palestinicus, Homo primigenius palestin (ic) us, Homo sapiens orientalensis človek palestínsky palestínsky človek, protokromaňonec, staršie palestínsky neandertálec
Homo cepranensis x človek cepranský x
Homo aesernensis Homo aeserniensis, Homo erectus aesernensis x x

Alternatívne systematiky

upraviť

Ako vidno v nižšie uvedenej tabuľke alternatívnych systematík rodu človek (Homo), jeden z faktorov, ktoré sa v systematikách líšia, je šírka taxónov obsiahnutých v rode Homo. Z hlavných alternatív spomeňme:

 • Mení sa rozsah pojmu Homo habilis. Homo habilis môže napríklad zahŕňať aj taxón Homo rudolfensis a v najširšom ponínamí aj taxóny Homo ergaster a Homo georgicus. Širšie ponímanie Homa habilisa bolo bežné najmä v druhej polovici 20. storočia. Homo habilis v (niektorom) širšom zmysle nazývame aj habilini (resp. neživotne habiliny).
 • Mení sa rozsah pojmu Homo ergaster. Tento môže alternatívne zahŕňať všetky africké nálezy až do (nevrátane) začiatku nálezov taxónu Homo heidelbergensis.
 • Mení sa rozsah pojmu Homo erectus. Homo erectus môže napríklad byť obmedzený tak, že sa z neho odčlení Homo pekinensis ako samostatný druh alebo sa z neho odčlenia africké nálezy (tie potom spolu s taxónom Homo antecessor tvoria samostatný druh nazývaný Homo mauritanicus alebo Homo antecessor); pojem Homo erectus môže byť naopak rozšírený tak, že zahŕňa aj taxón Homo ergaster a/alebo taxón Homo antecessor a v najširšom ponímaní zahŕňa okrem vlastného Homa erecta aj taxóny Homo ergaster, Homo antecessor, Homo georgicus a (časť alebo celý) Homo heidelbergensis (vrát. Homo rhodesiensis, Homo cepranensis a pod.). Širšie ponímania Homa erecta boli bežné najmä v druhej polovici 20. storočia a v tom čase sa takto ponímaný Homo erectus označoval aj ako archantrop alebo opočlovek. Homa erecta v (niektorom) širšom zmysle nazývame aj erekti (resp. neživotne erekty).
 • Mení sa rozsah pojmu Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis môže byť napríklad obmedzený na európske nálezy (africké nálezy sa potom volajú Homo rhodesiensis) alebo zriedkavejšie naopak na africké nálezy, alebo môže byť obmedzený len na určité európske (a africké) nálezy (vo vyššie uvedenom prehľade je to označené ako "Homo heidelbergensis v užšom zmysle") alebo môže byť obmedzený len na nález z Maueru; Homo heidelbergensis môže byť naopak aj rozšírený, a to tak, že zahŕňa aj taxón Homo antecessor.
 • Mení sa rozsah pojmu Homo sapiens. Homo sapiens môže napríklad zahŕňať aj taxón Homo neanderthalensis (to bol štandard v druhej polovici 20. storočia) a/alebo taxón Homo heidelbergensis alebo jeho časť (pozri archaický Homo sapiens), v ešte širšom ponímaní zahŕňa Homo sapiens všetky taxóny nasledujúce za (nevrátane) Homo habilis, teda taxóny Homo ergaster, Homo georgicus, Homo erectus atď. až po (vrátane) Homo sapiens a Homo neanderthalensis. Y. Coppens (v tabuľke to nie je zobrazené) považuje všetkých príslušníkov rodu Homo za príslušníkov Homo sapiens [32], podobne napríklad Bonde v roku 1989 [33].
 • Mení sa rozsah pojmu Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis môže zahŕňať napríklad aj časť taxónu Homo heidelbergensis.

Druhým faktorom, v ktorom sa systematiky vzájomne líšia, je rozsah samotného taxónu človek – Homo:

Tabuľka alternatívnych systematík (klasifikácií) rodu človek (Homo):

Klasifikácia 0
(t. j. referenčná)
Poznámky Klas.
1
Klas.
2
Klas.
3
Klas.
4
Klas.
5
Klas.
6
Klas.
7
Klas.
8
Klas.
9
Klas.
10
Klas.
11
Klas.
12
Klas.
13
Klas.
14
Klas.
15
Klas.
16
Klas.
17
Klas.
18
Klas.
19
Klas.
20
Klas.
21
Klas.
22
Klas.
23
Klas.
24
Klas.
25
Klas.
26
Klas.
27
gorila obyčajná
(Gorilla gorilla)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo gorilla
šimpanz bonobo
(Pan paniscus)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo paniscus Homo troglodytes Homo paniscus
šimpanz učenlivý
(Pan troglodytes)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo troglodytes Homo troglodytes Homo troglodytes
Sahelanthropus tchadensis x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo tchadensis x Homo tchadensis
Orrorin tugenensis x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo tugenensis x Homo tugenensis
Ardipithecus kadabba x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo kadabba Homo ramidus Homo ramidus Homo ramidus
ardipitek aramiský
(Ardipithecus ramidus)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo ramidus Homo ramidus Homo ramidus Homo ramidus
parantrop etiópsky
(Paranthropus aethiopicus)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo walkeri Homo aethiopicus Homo africanus Homo aethiopicus
parantrop Boiseov
(Paranthropus boisei)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo boisei Homo boisei Homo africanus Homo boisei
parantrop robustný
(Paranthropus robustus)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo robustus Homo robustus Homo africanus Homo robustus
australopitek afarský
(Australopithecus afarensis)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo afarensis Homo afarensis Homo africanus Homo afarensis
australopitek africký
(Australopithecus africanus)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo africanus Homo africanus Homo africanus Homo africanus
australopitek jazerný
(Australopithecus anamensis)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo anamensis Homo anamensis Homo africanus Homo anamensis
australopitek bahrelghazálsky
(Australopithecus bahrelghazali)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Homo bahrelghazali Homo bahrelghazali Homo africanus Homo bahrelghazali
Australopithecus garhi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HA Homo garhi Homo garhi Homo africanus Homo garhi
Kenyanthropus platyops x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x PL HA PL PL x PL
človek turkanský
(Homo rudolfensis, RU)
RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU HA HA HA HA RU HA HA RU x x x RU HA RU RU HA RU
človek zručný
(Homo habilis, HA)
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA ?x x x x HA HA HA HA HA HA
človek pracovitý
(Homo ergaster, ERG)
(a čl. gruzínsky (H. georgicus, GE))
ERG ERG ERG ERE ERE ERE ERG ERG ERG ERG ERG HA ERE ERE ERG SA ERG a GE ERG a OK a KE x ERG SA ERG ERE ERG a GE ? SA ?
človek vzpriamený
(Homo erectus, ERE)
Ázia ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE SA ERE a PE ERE a PE x ERE SA ERE ERE ERE a PE ERE SA ERE
(neskoršia) Afrika ERE ERE MA ERE ERE ERE ERE ? ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE SA ERE ERE x ERE SA ERE ERE ERE ERE SA ERE
človek predchodca
(Homo antecessor, AN)
ERE AN MA MA/AN ERE AN AN ERE ERE AN ERE ?ERE SA HE SA SA GE ? x AN SA AN ERE AN ? SA ?
človek heidelberský
(Homo heidelbergensis, HE)
Európa HE NE NE NE NE NE HE HE PREN ERE a ST ERE a SA ERE a SA SA HE SA SA HE a NE SA x HE SA HE ERE HE a NE HE SA HE
Afrika, Ázia HE SA a ERE RH MA/AN, a RH RH RH RH ERE SA ERE ERE a SA ERE a SA SA HE SA SA HE a NE HE x HE SA HE ERE HE a NE HE SA HE
človek rozumný
(Homo sapiens, SA)
SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA
človek neandertálsky
(Homo neanderthalensis, NE)
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE SA SA SA SA NE SA NE SA x NE SA NE SA NE NE SA NE

V tabuľke nie sú (kvôli prehľadnosti) zohľadnené taxóny: človek floreský (Homo floresiensis), človek cepranský (Homo cepranensis), Homo helmei, Homo sp., Homo sp. Altai (Homo altaiensis), Homo gautengensis, Homo kanamensis, Homo njarasensis a Australopithecus sediba.

Vysvetlivky:

 • x = taxón nezaraďovaný v danej klasifikácii pod rod Homo, ST = Homo steinheimensis, OK = Homo okotensis, KE = Homo kenyaensis, PE = Homo pekinensis, GE = Homo georgicus, RH = Homo rhodosiensis, MA = Homo mauritanicus, PL = Homo platyops, HA = Homo habilis, RU = Homo rudolfensis, ERE = Homo erectus, ERG = Homo ergaster, NE = Homo neanderthalensis, SA = Homo sapiens, AN = Homo antecessor, PREN = preneandertálec
 • klasifikácie (uvedené sú vždy len niektoré príklady použitia daného typu klasifikácie, podrobnosti k zdrojom pozri v článku Zoznam systematík rodu človek):
  • 0 = Wood a Lonergan 2008 – dlhá verzia, Wood 2000, Tattersall 2008, Enc. Britannica, Thurzo – modernejšie verzie, Storch et al. 2007, Soukup 2005, Groves 2004, archeology.info, Foley 2001
  • 1 = Harvati 2007
  • 2 = Klein 1999
  • 3 = Hublin 2001
  • 4 = Delson a Baab 2007
  • 5 = Hublin 2001
  • 6 = Paleobiology Database, Harvati 2007
  • 7 = Rightmire 2007, Harvati 2007, Taxonomicon
  • 8 = Encyclopedia of anthropology
  • 9 = Dean et al. 1998
  • 10 = Lexikon der Biologie
  • 11 = Thurzo 1985
  • 12 = Thurzo 1998/2010 – starý systém spomínaný v texte, Buchvald, Encyklopédia medicíny, Všeobecný encyklopedický slovník, Filit, Scott 1995, Kronika ľudstva, Biologie Leipzig, Encyklopédia archeológie, Malá československá encyklopedie, Pyramída 1982, Jelínek 1977, CojeCo
  • 13 = Lewin a Foley 2004 str. 371, Wood a Lonergan 2008 – krátka verzia, Pietrusewsky, Delson a Tattesall 2000, Encyclopedia of anthropology str. 312, Bräuer 2007, Szalay 1979
  • 14 = Lewin a Foley 2004 str. 371
  • 15 = Schrenk, Brockhaus 2005/6, National Geographic Deutschland 2002
  • 16 = Lewin a Foley 2004 str. 371, Wolpoff 1999
  • 17 = Cameron a Groves 2004 – Cameronova verzia
  • 18 = Zeitoun 2000
  • 19 = Drobyševskij 2003
  • 20 = Wood 2000, Foley 2001 (podobne Wood a Collard 2007)
  • 21 = Wolpoff 1999
  • 22 = Cela-Conde 2003
  • 23 = Lewin a Foley str. 258
  • 24 = Cameron a Groves 2004 – Grovova verzia
  • 25 = Goodman et al. 1998
  • 26 = Cournoe a Thorne 2003
  • 27 = Watson 2001

Neformálne delenie

upraviť

Existuje tradičné, skôr neformálne, delenie človeka (podrobnosti pozri v jednotlivých článkoch):

Alternatívne existuje neformálne delenie:

 • habilin – t. j. Homo habilis v staršom zmysle
 • erekt – t. j. Homo erectus v staršom zmysle
 • sapient (a neandertálec) – t. j. Homo sapiens v staršom zmysle

Toto delenie je odrazom staršieho systému, v ktorom boli jednotlivé taxóny definované širšie než dnes. V detailoch sa to, ktoré dnešné druhy sa zahrnú pod habilini resp. erekti resp. sapienti líši podľa autora.

Tretia možnosť je takáto:

Referencie

upraviť
 1. Hominidae. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im), s. 134.
 2. THURZO, Milan. Evolúcia človeka. Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. 108 s. [[1] Dostupné online.] ISBN 80-223-1341-6.
 3. UŠÁKOVÁ, Katarína; KVÍČELOVÁ, Marta; KRAJČOVIČ, Juraj; POSPÍŠIL, Milan; THURZO, Milan. Biológia pre gymnáziá. 3. vyd. Bratislava : Expol pedagogika, 2010. 104 s. ISBN 978-80-8091-217-8. S. 95.
 4. Dudley, J.:The paleolithic of Hadar, Ethiopia, 2010 http://stanford.edu/~jadudley/paleolithic_of_hadar.pdf; Klein 1999, najmä str. 184, Wood 2011
 5. Homo v člene D uvádza napr. Larick, R, a Ciochon, R. L.: The African Emergence and Early Asian Dispersals of the Genus Homo, 1996 (kópia in: Ciochon et al.: The Human Evolution Source Book, 2006) a http://originsnet.org/eraold.html; rod Homo až od člena E uvádza v rôznych zdrojoch Klein, ďalej napr. (zdá sa) Wolpoff 1999 a výslovne je to zdôraznené napr. (i keď odkazom na iné zdroje) v texte Grine, Fleagle, Leakey: Origin and the Early Evolution of the Genus Homo, 2008 na str. 174 a 178
 6. Wood 2011
 7. Jelínek: Velký obrazový atlas pravěkého člověka, 1977 (po slov. vyšlo 1980)
 8. pozri napr. Wood, B.: Encyclopaedia of Human Evolution, 2011
 9. Thurzo 1998
 10. a b bild der wissenschaft: Warum wir so verschieden sind, 1/2009, Konradin Medien GmbH, ISSN 0006 – 2375, strana 37 http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=31713022
 11. http://books.google.sk/books?id=jym1AAAAIAAJ&q=%22erectus+chenchiawoensis%22&dq=%22erectus+chenchiawoensis%22&hl=sk&ei=dZLITv7lN9HcsgaAhJz-Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA, str. 15
 12. http://www.codiceedizioni.it/wp-content/uploads/2010/07/8875780307.pdf
 13. Wood, B.:Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, 2011
 14. Drobyševskij: Predšestvenniki, predki? Paleantropy, 2006
 15. Manzi 2011
 16. Manzi, G.:Before the Emergence of Homo sapiens: Overview on the Early-to-Middle Pleistocene Fossil Record (with a Proposal about Homo heidelbergensis at the subspecific level, 2011 http://www.hindawi.com/journals/ijeb/2011/582678/
 17. nikde nie je uvedené, do ktorej skupiny nálezov neandertálcov tento nález patrí, sem je zaradený len odhadom podľa vysokého veku
 18. Podborský: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, 1997 uvádza "ehringsdorfského človeka" ako synonymum protosapienta (t. j. skupiny zahŕňajúcej nálezy Palestína, Irak, Uzbekistan, Kiik-Koba, Krapina, Šaľa, Šipka, Kůlna, Ochoz, Ehringsdorf, Fontéchevade)
 19. http://books.google.sk/books?id=L2nCQlFMyRAC&pg=PA111&lpg=PA111&dq=%22Homo+presapiens%22&source=bl&ots=7ukyQHWUDF&sig=MisMAmyYq9H7DwiQif0d7xrIF3s&hl=sk&ei=8MyIToIukJjRBcm69d4P&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=Homo%20semeioticus&f=false
 20. Reich, D. et al.:Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia, 2010 http://genetics.med.harvard.edu/reichlab/Reich_Lab/Press_files/2010_Nature_Denisova_Genome.pdf, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=741158&lvl=3&p=mapview&p=has_linkout&p=blast_url&p=genome_blast&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
 21. Rightmire, G. P.:Middle and later Pleistocene hominins in Africa and Southwest Asia, 2009 http://www.pnas.org/content/106/38/16046.full
 22. [2]
 23. Freudig, Doris (ed.): Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004; viaceré zdroje nejasne (a zrejme omylom) uvádzajú, že je to to isté ako Homo soloensis
 24. Drobyševskij: Predšestvenniki, predki? Paleantropy, 2006; Wood 2011
 25. Mounier A, Condemi S, Manzi G (2011) The Stem Species of Our Species: A Place for the Archaic Human Cranium from Ceprano, Italy. PLoS ONE 6 (4): e18821. doi:10.1371/journal.pone.0018821 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0018821#pone-0018821-g001; Manzi, G.:Before the Emergence of Homo sapiens: Overview on the Early-to-Middle Pleistocene Fossil Record (with a Proposal about Homo heidelbergensis at the subspecific level, 2011 http://www.hindawi.com/journals/ijeb/2011/582678/
 26. Klein 1999
 27. presnejšie Homo gibraltarensis Battaglia 1924, lebo podľa Romeo, L.: Ecce Homo! A Lexicon of man to (nejasne) vyzerá tak, že Homo gibraltarensis Broca 1869 je nejaký iný nález z Gibraltáru
 28. Presnejšie Homo sapiens afer Wells 1969, lebo Homo (sapiens) afer Linnaeus 1758 označuje všetkých moderných Afričanov
 29. http://myfundi.co.za/e/Genus:_Homo_%E2%80%93_Early_discoveries#Homo_capensis
 30. presnejšie Homo leakeyi Haberer 1963, lebo Homo leakeyi Paterson 1940 je synonymum neandertálca
 31. k názvu pozri aj tu str. 480 dole http://www.anth.uconn.edu/faculty/mcbrearty/Pdf/McB%20&%20Brooks%202000%20TRTW.pdf
 32. http://ma.prehistoire.free.fr/histoire2.htm
 33. citované napr. v Henke, W., Rothe, H.: Stammesgeschichte des Menschen, 1998, str. 272 http://books.google.sk/books?id=u_wZ4_zc3jkC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Winfried+Henke%22&hl=sk&ei=VxSjTqftJ_GQ4gTetJiwBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q=Bonde&f=false

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o človek
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Homo
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Homo