Al-chutút al-džawwíja al-kataríja – Ostatné jazyky