Narodnyj komissariat vnutrennich del – Ostatné jazyky