Farnosť svätých Petra a Pavla Oponice: Rozdiel medzi revíziami

d
Dňa 14.8.1336 Bratislavská kapitula potvrdila, že Margita, dcéra grófa Barlea a zároveň vdova po grófovi Moghovi, darovala svoju zem nazývanú Grab Nitrianskej kapitule.
 
Bezpečne vieme, že v tomto období, medzi rokmi 1332–1337, keď po okolí chodili vyberači desiatkov pre Svätého Otca. , obec Oponice bola už farnosťou, ktorá mala svoj vlastný chrám zasvätený svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. Tento chrám sa spomína už 16.11.1244. Zároveň poznáme aj prvé meno kňaza, ktorý vtedy v Oponiciach pôsobil. Tento kňaz sa volal Getard (Getardus plebanus de Opan) , ktorý svoj majetok ohodnotil na 3 marky (ad III. marcas) a vyberačom vyplatil až 20 grošov. Getard v Oponiciach vtedy zastával funkciu farára a zároveň aj funkciu dekana. Z toho vyplýva, že farnosť Oponice z hľadiska cirkevnej správy bola v tomto období ako aj počas celého stredoveku súčasťou Nitrianskeho archidiakonátu v rámci Ostrihomskej arcidiecézy. Keďže v Súlovciach nemali v tom čase vlastný chrám, tvorili filiálku farského chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla v blízkych Malých Oponiciach. V súlade s predpismi cirkevného práva do tohto chrámu chodili obyvatelia obce Súlovce v každú nedeľu a prikázaný sviatok na bohoslužby a vysluhovanie sviatostí. Do požehnanej pôdy v bezprostrednom okolí farského chrámu pochovávali aj svojich zomrelých.
 
Obdobie 14. storočia predstavuje vrcholnú fázu vývinu stredovekej spoločnosti. Vďaka dlhému vnútornému mieru a reformám anžuovských kráľov zažila celá krajina nebývali rozmach. Stredovekí hospodári klčovali lesy na podhorí Tribečských vrchov a menili ich na oráčiny a na teplých juhozápadných svahoch zakladali vinice. Tento fakt sa odzrkadlil aj v erbe obce Oponice, kde je vyobrazená mužská postava so strapcom hrozna v pravej ruke.
Dňa 21.4.1395 došlo k deľbe Oponického hradného panstva medzi jeho spoluvlastníkov. Hrad spolu s Veľkými Oponicami a osadami Lehôtka a Polianka pripadol Petrovi, synovi Tomáša zo Stráží, zakladateľovi rodu Apponyiovcov. Peter, ako nový majiteľ, rešpektoval práva svojich susedov.
 
Dňa 21.5.1396 v Bratislave kráľ Žigmund (1387–1437) povolil Tomášovi Strážnickému, aby sa na území jeho majetku v Oponiciach mohli konávať týždenné trhy.
 
==== 15. storočie ====
90

úprav