Wikipédia:Príručka/Externé odkazy: Rozdiel medzi revíziami

preklad
(anglicky text)
 
(preklad)
{{PríručkaObsah}}
{{Príručka}}
Wiki-syntax makeskód itumožňuje easyjednoducho to make user-friendlyvytvárať '''externalexterné linksodkazy'''.
 
==Externé odkazy==
== External links ==
Ak chcete vytvoriť odkaz na stránku mimo Wikipédie, mali by ste ho vždy umiestniť na koniec článku s nadpisom "[[Wikipedia:Externé odkazy|Externé odkazy]]".
If you want to link to a site outside of Wikipedia, it should almost always go under the "[[Wikipedia:External links|External links]]" heading at the end of an article.
 
Najjednoduchším spôsobom ako vytvoriť odkaz, je napísať plnú [[URL]] na stránku, na ktorú chcete odkázať. Ak chcete vytvoriť odkaz na [[Google]], všetko čo preto musíte urobiť je toto:
The easiest way to make a link is to simply type in the full [[URL]] for the page you want to link to. If you want to make a link to [[Google]], all you need to do is type:
:<tt>http://www.google.com/</tt>
Wiki automaticky rozpoznám, že sa jedná o odkaz a aj s ním bude takto nakladať. Wiki zobrazí celú adresu aj s "<nowiki>http://</nowiki>". V praxi tento formát veľmi neuvidíte, pretože tieto adresy sú škaredé a niekedy neprezradia presne čo na stránke skutočne ''je''.
The wiki will automatically treat this text as a link (as has been done with the URL above) and will display the raw web address, including the "<nowiki>http://</nowiki>" part. In practice, you won't see this format much, as raw URLs are ugly and often give no clue to what the site actually ''is''.
 
Ak chcete, aby odkaz zobrazoval niečo iné ako URL, použijte jednu hranatú zátvorku po oboch stranách odkazu. Ak chcete vytvoriž odkaz na Google, napíšte:
To make the link display something other than the URL, use one square bracket at each end. If you want to make a link to Google, type:
:<tt><nowiki>[http://www.google.com/]</nowiki></tt>
ThisTo willzobrazí displayodkaz the link as a number in brackets, like thisnasledovne: [http://www.google.com/]. ThisTento formatformát issa mostlynajviac usedpoužíva forpri citingcitovaní sourceszo withinzdrojov anv articlečlánku. ItVyzerá looksako likepoznámka apod footnotečiarou, sotakže it'sje bestnajvhodnejšie toho onlyaj usetakto it as suchpoužívať (for examplenapríklad, followingodkaz ana directzdroj quotecitátu oralebo anázoru). statementVyhnite whichsa requiresvšak atakémuto source). Avoid this usagepoužitiu: "According toPodľa [http://members.lycos.nl/JoyceHoen/moon2000.htm], theposledný lastspln fullmesiaca moondruhého ofmilénia the second millennium occurred onbol [[December11. december|11. decembra]], [[2000]]." Also avoid using an external link when it'sTaktiež possiblesa tovyhnite accomplishpoužitiu theexterného sameodkazu thingak withmôžete andosiahnúť internalrovnakého linkvýsledku toodkazom ana Wikipediačlánok articleWikipédie.
 
Ak chcete, aby sa odkaz zobrazil s alternatívnim textom, napíšte ho za adresu a oddelte ho '''medzerou''' (''nie'' zvislou čiarou). Takže ak chcete, aby sa odkaz znázornil takto
If you want the link to appear with text that you specify, add an alternative title after the address separated by a '''space''' (''not'' a pipe). So if you want the link to appear as [http://www.google.com/ Google search engine], just type:
:<tt><nowiki>[http://www.google.com/ Vyhľadávač Google], search engine]</nowiki></tt>napíšte:
:<tt><nowiki>*[http://www.google.com/ Vyhľadávač Google search engine]</nowiki></tt>
 
''Note'': Using certain characters, such as a pipe (<tt>|</tt>) in the URL of the link will cause the link to fail; however, [[URL]] syntax provides the ability to specify any character in a URL as a [[hexadecimal]] equivalent to its [[ASCII]] representation, so you can, for instance, write <tt>%7C</tt> instead of the pipe character. See our [[ASCII#ASCII printable characters|table of ASCII printable characters]] for more hexadecimal codes.
 
''Poznámka'': Použitie niektorých znakov, ako napríklad zvislej čiary (<tt>|</tt>) v odkaze spôsobí chybu v odkaze; avšak [[URL]] dovoľuje špecifikovať akýkoľvek znak v URL ako hexadecimálny ekvivalent k ASCII reprezentácii, takže môžete napríklad napísať <tt>%7C</tt> miesto zvislej čiary. Pozri našu [[:en:ASCII#ASCII printable characters|ASCII tabulku]] pre viacej hexadecimálnych kódov.
When placed under the "External links" heading, the links should be listed in bullet-point format:
:<tt><nowiki>==External links==</nowiki></tt>
:<tt><nowiki>*[http://www.google.com/ Google search engine]</nowiki></tt>
 
Odkazy umiestnené pod nadpisom "Externé odkazy" by mali byť vypísané ako zoznam:
== Experiment ==
:<tt><nowiki>==ExternalExterné linksodkazy==</nowiki></tt>
Put your experiments in this page's [[/sandbox/]].
:<tt><nowiki>*[http://www.google.com/ Google]</nowiki></tt>
 
==Experimentujte==
[[Wikipedia:Tutorial (Talk pages)|Continue]] with the tutorial.
Pohrajte sa s externými odkazmi na tejto [[Wikipédia:Príručka/Upravovanie/pieskovisko|stránke]].
 
[[Wikipédia:Príručka/Diskusie|Pokračujte]] v štúdiu.
 
{{PríručkaObsah}}
3 768

úprav