Slovné spojenie: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
(Nová stránka: {{pracuje sa}} '''Slovné spojenie''' je skupina za sebou nasledujúcich slov, ktorá je realizáciou pomenovania, a ktorá môže vstupovať do rozličných vonkajších a vnútorn...)
 
Slovné spojenia oboch typov sa riadia rovnakými zákonitosťami syntaxe. Základné dva faktory umožňujúce vstupovanie slov do slovných spojení sú lexikálna a gramatická [[valencia]].
 
== Štruktúra, význam a motivácia slovných spojení ==
Klasifikácia slovných spojení na základe ich štruktúry - klasifikačné kritériá :
*1.slovnodruhová príslušnosť a poradie členov
*[[exocentrické slovné spojenie]]
 
3. klasifikácia
* predikatívne slovné spojenie : John works. He went.
* neprediktívne slovné spojenie:
**subordinatívne : a red flower, a man of wisdom( red, of wisdom - podriadené členy)
**koordinatívne: women and children, day and night, do or die
 
 
'''''== Význam slovných spojení''''' ==
-podobnePodobne ako slová aj slovné spojenia majú:
* A.) Lexikálnylexikálny význam
* B.) Gramatickýgramatický význam
 
===Lexikálny význam ===
'''''Význam slovných spojení'''''
-Lexikálny význam slovného spojenia je spojením lexikálnych významov členov slovného spojenia : (a red flower = red + flower).
-podobne ako slová aj slovné spojenia majú:
A. Lexikálny význam
B. Gramatický význam
 
-priPri polysémantických slovách ''významy'' jednotlivých členov SSslovného spojenia sú vzájomne na sebe ''závislé'', význam celku prevažuje nad jednotlivými významami členov :(napr. a blind<sup>1</sup> man<sup>1</sup> = unable to see(slepý), man<sup>1</sup> = a human being(človek)
A.:
a blind<sup>2</sup> copy = blind= illegible (nečitateľný), man<sup>2</sup> and wife= man= husband, taktiež- blind= slepý človek, slepá ulička, slepá vášeň, slepý náboj).
-je spojením lexikálnych významov členov slovného spojenia : a red flower = red + flower
-pri polysémantických slovách ''významy'' jednotlivých členov SS sú vzájomne na sebe ''závislé'', význam celku prevažuje nad jednotlivými významami členov :
pr. a blind<sup>1</sup> man<sup>1</sup> = unable to see(slepý), man<sup>1</sup> = a human being(človek)
a blind<sup>2</sup> copy = blind= illegible(nečitateľný)
man<sup>2</sup> and wife= man= husband
 
-priPri monosémantických slovách tiež význam celku prevažuje nad sumou významov členov -
taktiež- blind= slepý človek, slepá ulička, slepá vášeň, slepý náboj
-pri monosémantických slovách tiež význam celku prevažuje nad sumou významov členov-
pr. atomic weight(atómová hmotnosť) - atomic warefare (atómová vojna)
 
Taktiež štylistické zaradenie SSslovného možespojenia môže byť iné ako je štylistické zaradenie jeho zložiek:
:-old, boy - neutrálne
:-old boy(oslovenie-priateľko) -informal, old-fashioned
:-big, cheese -neutrálne
:-big cheese- an important person(veľké zviera)- colloquial/slang
 
===Gramatický význam ===
B:
-Gramatický význam je význam gramatickej skladby SSslovného spojenia. Napr.:
:Ship sails - lodné plachty (Adj+N), loď pláva (N+V<sub>fin</sub>, pošlite plachty (V+N)
:School children: školáci (Adj+N), škoľte det(deti (V+N)
 
-Gramatický význam nesie v sebe určitý sémantický obsah, ktorý nemusí byť závislý na lexikálnom význame konkrétnych slov.
Ship sails - lodné plachty (Adj+N), loď pláva (N+V<sub>fin</sub>, pošlite plachty (V+N)
School children: školáci(Adj+N), škoľte det( V+N)
 
=== Vzťah lexikálneho a gramatického významu ===
- nesie v sebe určitý sémantický obsah, ktorý nemusí byť závislý na lexikálnom význame konkrétnych slov
- sú na sebe závislé a od seba neoddeliteľné, možno to najlepšinajlepšie pozorovať pri zámernom porušení kolokability( (napr. zo štyl. dôvodoudôvodov): all the sun long - ''all the day/night/week long ''- zovšeobecnenie štrukturálneho významu časovej jednotky.
 
 
'''''Vzťah A a B'''''
- sú na sebe závislé a od seba neoddeliteľné, možno to najlepši pozorovať pri zámernom porušení kolokability( napr. zo štyl dôvodou)
-all the sun long - ''all the day/night/week long ''- zovšeobecnenie štrukturálneho významu časovej jednotky.
 
Čím je gramatická štruktúra jednoduchšia tým je sémantická zložitejšia a naopak.
 
'''''== Motivácia SS'''''slovného spojenia ==
Delenie:
''Motivované*motivované SS''-slovné spojenia : význam celku je odvoditeľný z čiastkových lexikálnych významov zložiek a gramatického významu spojenia - a red flower= RED + FLOWER/ vlastnosť + substancia
*nemotivované slovné spojenia : nemajú túto vlastnosť - sú to ustálené slovné spojenia ( frazeologizmy) - red tape<s> =</s> RED + TAPE /vlastnosť + substancia ALE = byrokratické metódy, papierovanie (je nepočitateľné)
 
Stupne motivácie - od úplnej cez jej rôzne stupne až k nulovej :
''Motivované SS''- význam celku je odvoditeľný z čiastkových lexikálnych významov zložiek a gramatického významu spojenia- a red flower= RED + FLOWER/ vlastnosť + substancia
:100% black dress - čierne šaty
:50% black market -čierny trh - nezákonný obchod
:0% black death - mor (14.stor.)
 
[[Kategória:Jazyk]]
''Nemotivované SS''- nemajú túto vlastnosť- sú to ustálené SS ( frazeologizmy)
[[Kategória:Frazeológia]]
-red tape<s> =</s> RED + TAPE /vlastnosť + substancia ALE = byrokratické metódy, papierovanie (je nepočitateľné)
 
Stupne motivácie - od úplnej cez jej rôzne stupne až k nulovej :
100% black dress - čierne šaty
50% black market -čierny trh - nezákonný obchod
0% black death - mor(14.stor.)
131 806

úprav