Elektromagnetické pole: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 34 bajtov ,  pred 12 rokmi
d
Robot nahradil HTML syntax
d (Robot nahradil entity)
d (Robot nahradil HTML syntax)
 
== Vlastnosti magnetického poľa ==
[[image:Magnet0873.png|right|thumb|200px|<b>'''Obr.1</b>''': Železné piliny sa usporiadajú v smere siločiar]]
Pri vložení tyčového magnetu medzi železné piliny sa ich najviac zachytí na koncoch tyče (<b>'''Obr. 1</b>'''). Tieto miesta s najsilnejšími účinkami nazývame [[Magnetický pól|magnetické póly]]. Spojnica pólov sa nazýva magnetická os. Miesto, na ktorom sa magnetické účinky neprejavujú sa nazýva neutrálna os. Pól, ktorý sa pri pohyblivom magnete stavia do smeru [[Sever|zemského severu]], je severný pól, označuje sa S alebo +, druhý pól je južný, označuje sa J alebo -.
 
Ak priblížime k jednému magnetu iný magnet, pôsobí medzi nimi príťažlivá alebo odpudivá sila. [[Príťažlivá sila]] vzniká medzi dvomi nesúhlasnými pólmi (S-J) a odpudivá vzniká medzi súhlasnými pólmi (S-S alebo J-J). Príťažlivou silou pôsobí magnet aj na nezmagnetizovanú feromagnetickú látku. Je to preto, lebo feromagnetická látka sa v magnetickom poli tiež zmagnetizuje v smere pôvodného magnetického poľa a tak sa vedľa seba dostanú dva nesúhlasné póly obidvoch látok. Feromagnetická látka zostáva v magnetickom stave aj po zániku vonkajšieho poľa. Tento zvyškový magnetizmus je remanentným magnetizmom. Niektoré látky však aj po zániku vonkajšieho poľa nestrácajú svoj nadobudnutý magnetizmus a stávajú sa permanentným magnetom, ako napríklad kalená [[oceľ]].
 
== Magnetické pole vodiča prúdu ==
[[image:Magnetky01.png|left|thumb|150px|<b>'''Obr. 2</b>''': Severný pól magnetiek sa otočí v smere magnetických siločiar]]
Okolo vodiča, cez ktorý prechádza prúd, vzniká magnetické pole, ktoré sa znázorňuje siločiarami majúcimi tvar [[Kružnica|kružníc]] či [[Elipsa|elíps]]. Ich smer závisí od smeru prúdu tečúceho cez vodič. K určeniu smeru siločiar sa využíva [[André-Marie Ampere|Ampérovo]] pravidlo pravej [[Ruka|ruky]]: Ak zovrieme vodič prúdu do pravej ruky tak, aby palec ukazoval smer prúdu, konce
prstov udávajú smer siločiar magnetického poľa. O prítomnosti magnetického poľa v okolí vodiča sa môžme presvedčiť priblížením magnetky k vodiču. Ak ju postavíme kolmo na vodič, pootočí sa jej severný koniec v magnetickom poli do smeru magnetických siločiar (<b>'''Obr. 2</b>'''), ak ju postavíme rovnobežne s vodičom prúdu, vychýli sa podľa Ampérovho pravidla pravej ruky. Nikdy sa však nevychýli o celých 180°, pretože na ňu pôsobí aj magnetické pole [[Zem|Zeme]].
 
Valcová [[Cievka (elektrická súčiastka)|cievka]] so závitmi v tesnej blízkosti seba má pri prechode prúdu vo vnútri cievky homogénne pole. Smer tohto poľa určíme podľa pravidla pravej ruky: Ak uchopíme cievku do [[Dlaň|dlane]] tak, že prsty ukazujú smer prúdu jednotlivými závitmi, vystretý palec udáva serverný pól cievky.
Základná veličina magnetického poľa - magnetické napätie sa vytvára elektrickým prúdom. Zvyšovať magnetické napätie tak môžme zvyšovaním veľkosti prúdu vo vodiči, okolo ktorého magnetické pole vzniká. Magnetické pole však môžno ovplyvniť nielen zmenou veľkosti prúdu, ale aj priblížením ďalšieho vodiča prúdu. Magnetické napätie U<sub>m</sub> na určitej dráhe je teda dané súčtom veľkostí prúdov všetkých vodičov ohraničených touto dráhou.
 
Pri konštantnom prúde <b>'''I</b>''' a počte vodičov <b>'''N</b>''' bude platiť: <math>U_m=NI\,\!
</math> (A;A)
 
Počet vodičov <b>'''N</b>''' je bezrozmerné číslo, teda jednotkou magnetického napätie je [[ampér]] (A). Základná definícia magnetického napätia teda znie:
*Magnetické napätie na uzavretej dráhe prostredia sa rovná súčtu prúdov obopnutých touto dráhou.
Magnetické napätie sa inak nazýva aj prietokom prúdu alebo aj budením. Magnetické napätie je [[Skalár|skalárna veličina]].
 
===Intenzita magnetického poľa===
Intenzita magnetické poľa <b>'''H</b>''' vyjadruje mieru sily, ktorá pôsobí v určitom mieste poľa na zanedbateľne veľký objem feromagnetickej látky alebo na myslený magnetický náboj. V elektrostatickom poli sa intenzita rovná <math>E=\frac{U}{l}</math>, intenzita magnetického poľa analogicky bude: <math>H=\frac{NI}{l}</math> (Am<sup>−1</sup>; A, m) kde <b>'''NI</b>''' je magnetické napätie a <b><i>'''''l</b></i>''''' je dĺžka magnetickej siločiary.
 
Z tejto rovnice možno vyjadriť vzťah, ktorý sa nazýva zákon celkového prúdu alebo zákon prietoku:
<math>NI=Hl\,\!</math> (A; Am<sup>−1</sup>, m). V okolí vodiča s prúdom <b>'''I</b>''' bude vo vzdialenosti <b><i>'''''a</i></b>''''' od vodiča rovnaká intenzita magnetického poľa na každej siločiare s polomerom <i><b>'''''a</i></b>''''': <math>H=\frac{I}{2\pi a}</math> (<b>'''Obr. 3</b>''')
 
Jednotkou intenzity magnetického poľa je Am<sup>−1</sup>, to je pomer jednotky magnetického napätia a jednotky dĺžky. Ide však o veľmi malú jednotku, pretože pri prúde 1A a vzdialenosti 1m bude intenzita poľa iba 0,159 Am<sup>−1</sup>. Intenzita mag. poľa je [[Vektor (matematika)|vektorová veličina]], okrem veľkosti má aj svoj smer, ktorý je vyjadrený smerom magnetickej siločiary. Najsilnejšie pole je v blízkosti povrchu vodiča, so vzdialenosťou klesá, vo veľkej vzdialenosti je intenzita zanedbateľná. Nulová je teoreticky až v nekonečnej vzdialenosti od vodiča.
===Magnetická indukcia a permeabilita===
 
Magnetická indukcia <b>'''B</b>''' súvisí s intenzitou magnetického poľa. Vyjadruje počet magnetických siločiar, ktoré pripadajú v danom prostredí na jednotku plochy. Ak je prechod cez rozhranie kolmý, indukcia nezávisí od prostredia, tým sa od intenzity líši. Medzi magnetickou indukciou a intenzitou poľa platí vzťah: <math>B=\mu H\,\!</math> (T; Hm<sup>−1</sup>, Am<sup>−1</sup>). Jednotkou mag. indukcie je tesla T.
 
1 Tesla je veľmi veľká indukcia, pretože do úvahy sa berie jednotková plocha 1m<sup>2</sup>, čo je pomerne veľká plocha vzhľadom na konkrétne prípady magnetických polí. V praxi sa vyskytujú polia s maximálnou indukciou 2,5T, rádove od 0,001T po 1,8T.
==Magnetický tok, vodivosť a odpor==
 
Veličina poľa, ktorá udáva celkový počet siločiar v uvažovanom priestore je magnetický tok, označuje sa <math>\Phi\,\!</math>. Zdrojom toku je celkové magnetické napätie, čím viac siločiar pretlačí napätie magnetickým obvodom s prierezom <b>'''S</b>''', tým bude magnetický tok väčší. Veľkosť toku závisí aj od strednej dĺžky obvodu <b><i>'''''l</b></i>''''', teda čím kratší je obvod, tým je tok väčší. Magnetický tok závisí aj od magnetickej vodivosti materiálu <b>'''</i>k</b>'''</i>. <math>\Phi = k\frac{NI}{l}S</math>. Ak <b><i>'''''k</b></i>''''' predstavuje permeabilitu, odvodí sa z toho vzorec <math>\Phi = BS\,\!</math> (Wb; T, m<sup>2</sup>). Jednotkou magnetického toku je weber Wb. Ide o relatívne veľkú jednotku, ak v obvode indukcia dosiahne hodnotu od 1 do 2T, magnetický tok bude rádove 10<sup>−4</sup> až 10<sup>−1</sup>Wb.
 
Magnetický tok závisí priamo úmerne od magnetického napätia a nepriamo úmerne od magnetického odporu. Magnetický odpor: <math>R_m = \frac{1}{\mu}\frac{l}{S}</math> (H<sup>−1</sup>; Hm<sup>−1</sup>, m, m<sup>2</sup>)
6 959

úprav