Bibliografická citácia: Rozdiel medzi revíziami

Doplnenie techniky citovania podľa metódy prvého údaja a dátumu; wikilinky. ŠR
(Doplnenie techniky citovania podľa metódy priebežných poznámok; wikilinky. ŠR)
(Doplnenie techniky citovania podľa metódy prvého údaja a dátumu; wikilinky. ŠR)
Citácie sú spojené s popisom [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]] poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný [[index]] alebo v zátvorke. Tieto čísla odkazujú na poznámky, v ktorých môžu byť odkazy na citácie. Pre každý výrok alebo skupinu výrokov sa používa jedno číslo poznámky. Príslušná poznámka môže citovať viac ako jeden [[dokument]]. Ak sa nejaký [[dokument]] cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla. V poznámke, ktorá sa odvoláva na [[dokument]] citovaný v predchádzajúcej poznámke, sa buď opakuje úplná citácia (odkaz), alebo sa uvedie číslo predchádzajúcej poznámky s číslami citovaných strán a pod.<ref>KIMLIČKA, Štefan: Tamže, 2004, s. 31.</ref><br />
Poradové čísla citácií sa uvádzajú len v poznámkach pod čiarou, na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]]); ak sa robí osobitný [[zoznam bibliografických odkazov]], je umiestnený na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]]); je zoradený [[abeceda|abecedne]] podľa prvého prvku popisu (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u, ak je dielo anonymné) a môže sa odsadiť druhý a ďalšie riadky jednotlivých odkazov – poradové čísla sa do zoznamu nepíšu.<br />
* '''Metóda prvého údaja a dátumu'''
V texte sa uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko [[autor]]a, alebo prvé slovo z názvu [[dokument]]u) a rok vydania [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]]. Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci [[text]]u, v zátvorkách za ním sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko [[dokument]]ov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj v zozname bibliografických odkazov.<ref>KIMLIČKA, Štefan: Tamže, 2004, s. 33.</ref><br />
Zoznam je zoradený [[abeceda|abecedne]] podľa prvého údaja (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u), za ktorým nasleduje rok vydania [[dokument]]u.; za rokom vydania publikácie môže nasledovať malé písmeno (a, b, c...), ktorým sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.
 
== Odlišnosť s inými pojmami ==