Tetrachlórmetán: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 2 188 bajtov ,  pred 9 rokmi
Prerobenie a doplnenie infoboxu
(Prerobenie a doplnenie infoboxu)
{{Chem Disclaimer}}
 
{{Infobox Chemická zlúčenina
 
| Názov = Tetrachlórmetán
{{Infobox Chemická zlúčenina|
| Obrázok = Carbon Tetrachloride.svg
Názov=tetrachlórmetán|
| Obrázok2 = Carbon-tetrachloride-3D-balls.png
Vzorec=CCl<sub>4</sub>|
| Vzorec = CCl<sub>4</sub>
Synonymá=chlorid uhličitý, tetrachlór|
| Synonymá = chlorid uhličitý, tetrachlór
Vzhľad=bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône|
| Vzhľad = bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône
CAS=?|
| Molekulová hmotnosť = 153,8&nbsp;amu
UN=?|
| Molárna hmotnosť = 153,823&nbsp;g/mol
Molekulová hmotnosť=153,8 [[Atómová hmotnostná jednotka|amu]]|
| Teplota topenia = -23 [[stupeň Celzia|°C]] &nbsp;(250,2 [[Kelvin|&nbsp;K]])|
| Teplota varu = 76,8 &nbsp;°C (350 &nbsp;K)|
| Trojný bod=? °C ? [[Pascal|Pa]]| =
| Kritický bod=? °C ? Pa| =
| Hustota = 1,584&nbsp;2&nbsp;g/cm³
Hustota=1,6 × 10 <sup>3</sup> [[kilogram|kg]]/[[meter|m]]<sup>3</sup> (liquid)|
| Rozpustnosť=0,08 [[gram|g]] v 100 g vody; zle rozpustný = ''vo vode|:''<br />0,973&nbsp;g/l (25&nbsp;°C)
| Skupenské teplo topenia =?|
| Entropia topenia =?|
| Skupenské teplo vyparovania =?|
| Štandardná zlučovacia entalpia = -130,5 [[Joul|&nbsp;kJ]]/[[mól|mol]]|
| Štandardná entropia =?|
| Merná tepelná kapacita =?|
| Teplota vzplanutia =nehorľavý|
| Teplota samovznietenia =nehorľavý| 982&nbsp;°C
| Medze výbušnosti =nevýbušný|
| NFPA 704 = {{NFPA 704|Horľavosť = 0 |Zdravie = 3 |Reaktivita = 0 |Ostatné = }}
url=[http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/chemicals/7/6262.html Hazardous Chemical Database]|
| CAS = 56-23-5
MSDS=?|
| UN = 1846
| ulr =
| MSDS =
}}
 
{{GHS06}}{{GHS08}}{{GHS09}}{{výstraha|riziko=T}}{{výstraha|riziko=Xn}}{{výstraha|riziko=N}}
 
'''Tetrachlórmetán''' alebo '''chlorid uhličitý''' ([[uhlík|C]][[chlór|Cl]]<sub>4</sub>) je ťažká bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône. Používa sa ako nepolárne [[rozpúšťadlo]]. Je výborným rozpúšťadlom nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Ešte pred niekoľkými rokmi prakticky všetky čistiarne odevov prali tovar svojich zákazníkov v zmesi tetrachlórmetánu a [[chloroform]]u. Organické znečistenie bolo veľmi efektívne odstránené a vďaka nízkemu bodu varu čistiacej zmesi boli ich zostatky z odevov zahriatím ľahko odstrániteľné. Kedysi bol používaný ako náplň hasiacich prístrojov.
 
== Bezpečnosť ==
Je nehorľavý, nevýbušný a [[karcinogén]]ny. Je toxický, ak je vstrebaný cez kožu a vdýchnutý.
 
== Výroba a vlastnosti ==
Väčšinou sa tetrachlórmetán vyrába reakciou [[sirouhlík]]a s [[chlór]]om. Pri 105 - 130 °C zlúčeniny reagujú za vzniku chloridu uhličitého a chloridu sírneho:
 
:CS<sub>2</sub> + 3 Cl<sub>2</sub> → CCl<sub>4</sub> + S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>
 
Chlorid sírny reaguje ďalej so sírouhlíkom:
 
:CS<sub>2</sub> + 2 S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> → CCl<sub>4</sub> + 6 S
 
Malé množstvo tejto látky sa vyprodukuje pri syntéze [[dichlóretén]]u a trichlórmetánu:
 
:CH<sub>4</sub> + Cl<sub>2</sub> → CH<sub>3</sub>Cl + HCl
:CH<sub>3</sub>Cl + Cl<sub>2</sub> → CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + HCl
 
Chemicky je tetrachlórmetán málo reaktívny, s kyslíkom prakticky nereaguje a preto je nehorľavý. Za vysokých teplôt však s [[kyslík]]om reaguje za vzniku [[fosgén]]u a chlóru:
 
:2&nbsp;CCl<sub>4</sub> + O<sub>2</sub> → 2&nbsp;COCl<sub>2</sub> + 2&nbsp;Cl<sub>2</sub>.
 
S niektorými anorganickými bromidmi a jodidmi, hlavne hlinitými, reaguje tak, že v jeho molekule dôjde k výmene chlóru za ťažší [[halogén]]
 
:3&nbsp;CCl<sub>4</sub> + 4&nbsp;AlBr<sub>3</sub> → 3&nbsp;CBr<sub>4</sub> + 4&nbsp;AlCl<sub>3</sub>,
 
resp.
:3&nbsp;CCl<sub>4</sub> + 4&nbsp;AlI<sub>3</sub> → 3&nbsp;CI<sub>4</sub> + 4&nbsp;AlCl<sub>3</sub>.
 
== Bezpečnosť ==
:3&nbsp;CCl<sub>4</sub> + 4&nbsp;AlI<sub>3</sub> → 3&nbsp;CI<sub>4</sub> + 4&nbsp;AlCl<sub>3</sub>.
=== R a S-vety ===
{| class="wikitable"
|-
| R23/24/25 || Toxický pri vdýchnutí, styku s pokožkou a po požití
|-
| R40 || Podozrenie na karcinogénne účinky
|-
| R48/23 || Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdychovaním
|-
| R52/53 || Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
|-
| R59 || Nebezpečný pre ozónovú vrstvu
|-
| S1/2 || Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí
|-
| S23 || Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca)
|-
| S36/37 || Noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice
|-
| S45 || V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte toto označenie)
|-
| S59 || Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o regenerácii alebo recyklácii
|-
| S61 || Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy
|}
 
=== Výstražné a bezpečnostné upozornenia ===
{| class="wikitable"
|-
| H301 || Toxický pri požití.
|-
| H311 || Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
|-
| H331 || Jedovatý pri vdýchnutí.
|-
| H351 || Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
|-
| H372 || Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
|-
| H412 || Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
|-
| EUH059 || Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.
|-
| P273 || Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
|-
| P281 || Používajte požadované osobné ochranné prostriedky.
|-
| P314 || Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
|-
| P501 || Odstráňte obsah/obal...
|}
 
== Podobné zlúčeniny ==
* [[Chlorid kremičitý]]
* [[Chlorid germaničitý]]
* [[Chlorid cíničitý]]
* [[Chlorid olovičitý]]
* [[Chlórmetán]]
* [[Dichlórmetán]]
* [[Chloroform]]
* [[Tetrafluórmetán]]
* [[Tetrabrómmetán]]
* [[Tetrajódmetán]]
 
{{Chloridy IV.}}
 
[[Kategória:Halogénderiváty]]
2 569

úprav