Wikipédia:Ako hlásiť chyby: Rozdiel medzi revíziami

nepracuje sa
d ({{Pracuje sa}})
(nepracuje sa)
{{Pracuje sa}}
Wikipédia je vo svojej podstate živý a neustále sa meniaci organizmus. Môže sa preto stať, že sa objavia rôzne chyby v zobrazovaní stránok.
 
'''Ak objavíte nejakú chybu v zobrazovaní, skúste si najprv [[Wikipédia:Aktualizujte svoju rýchlu vyrovnávaciu pamäť|aktualizovať cache svojho prehliadača]]''' (prípadne ju podľa uvedeného návodu celú vymazať) '''a nahrať príslušnú stránku znovu.''' Ak chyba v zobrazovaní stále pretrváva, nahláste ju [[Wikipédia:Krčma/Technické|v technickej krčme]].
 
Aby vaše hlásenie bolo užitočné a dalo sa s ním ďalej pracovať, musíte poskytnúť maximum informácií a bylibyť maximálněmaximálne konkrétníkonkrétni. Nestačí tedyteda napsatnapísať jenlen „Stránka ŠmudlaKýblik je rozbitá.“ neboalebo „Nefunguje mi šablonašablóna Infobox - trpaslík.“ TakováTaké hlášeníhlásenia jsou zpravidlaspravidla k ničemunanič a nepomohounepomôžu ani vám, ani těmtým, kteříktorí jsou schopnischopní chybu lokalizovatlokalizovať a opravitopraviť. PokustePokúste sesa tedyteda zjistitzistiť maximum z níženižšie uvedených informacíinformácií a kpriložte hlášeníich jek přiložithláseniu. PokudAk něconiečo z toho neumíteneviete zjistitzistiť, nezoufejtenezúfajte si a chybu prostěproste nahlastenahláste bez danédanej informaceinformácieněkdoniekto vám pakneskôr zřejmězrejme poradí, kde jiju môžete zjistitzistiť.
 
JakAko tedyteda ideálněideálne hlásithlásiť chybu? NásledujeNasleduje výčetvýpočet informacíinformácií, kteréktoré bysteby měliste pokudmali možnoak sa dá vždy přiložitpriložiť k danému hlášeníhláseniu:
; CoČo nefunguje a jakako by to mělomalo fungovatfungovať správněsprávne?
: příkladpríklad: ''Vyplnil jsemsom v šabloněšablóne "Infobox - trpaslík" kolonkustĺpec "obrázekobrázok" s hodnotou "<nowiki>[[Súbor:ŠmudlaKýblik.jpg]]</nowiki>", takže by sesa ten obrázekobrázok mělmal objevitobjaviť, ale místonamiesto toho je tam červený odkaz "Súbor:ŠmudlaKýblik.jpg".''
: příkladpríklad: ''Vložil jsemsom do stránky "ŠmudlaKýblik" šablonušablónu "Infobox - trpaslík", ale nikde tamju nenítam vidětnevidno, přitompritom by mělamala býtbyť na začátkuzačiatku napravo.''
: příkladpríklad: ''ŠablonaŠablóna "Infobox - trpaslík" mělamala vždy jednoduchý rámečekrámček, ale teďteraz má dvojitý.''
; JakéAké je vaše prostředíprostredie?
:* Váš [[operačný systém]] včetněvrátane verzeverzie (čím podrobnějšípodrobnejšie, tímtým lepšílepšie; termín „poslední„posledná verze“verzia“ užitečnýužitočný nenínie je)
:* Váš [[webový prehliadač]] včetněvrátane verzeverzie (čím podrobnějšípodrobnejšie, tímtým lepšílepšie; termín „poslední„posledná verze“verzia“ užitečnýužitočný nenínie je).<br />VerziVerziu prohlížečeprehliadača zpravidlaspravidla zjistítezistíte v menu ''NápovědaPomoc > O aplikaciaplikácii'' neboalebo podobněpodobne.
:** PřípadnéPrípadné doplňkydoplnky (nebolialebo rozšířenírozšírenia či extenzeextenzie), majícíktoré vlivmajú vplyv na obsah stránekstránok (napřnapr. AdBlock, FlashBlock apoda pod.) Nevíte-liAk neviete, o čo jdeide, tento bod ignorujte, neboťpretože asi žádnéžiadne nainstalovanénainštalované nemáte.<br />NainstalovanéNainštalované doplňkydoplnky zjistítezistíte vevo FirefoxuFirefoxe zpravidlaspravidla v menu ''Nástroje > SprávceSprávca doplňkůdoplnkov''.
:* JakéAké máte [[Rozlišovacia schopnosť (monitor)|rozlišenírozlíšenie monitoru]].
:* KterýKtorý vzhledvzhľad (skin) používátepoužívate.<br />ToZistíte zjistíteto na stráncestránke [[Special:Preferences#mw-prefsection-rendering|Nastavenia v sekcisekcii Vzhľad]].
:* KteráKtoré udělátkašpeciálne nástroje máte zapnutázapnuté.<br />ToZistíte zjistíteto na stráncestránke [[Special:Preferences#mw-prefsection-gadgets|Nastavenia v sekcisekcii Nástroje]].
: příkladpríklad: ''PoužívámPoužívam Windows XP, servis pack 3, všechnyvšetky aktualizaceaktualizácie kek dnešku, Firefox 8.0 s AdBlockemAdBlockom, rozlišenírozlíšenie 1024×768, vzhledvzhľad Vector a mám zapnutézapnutý udělátkošpeciálny zobrazovánínástroj referencína vezobrazovanie třechreferencií sloupcíchv troch stĺpcoch.''
; JakAko jsteste na chybu přišliprišli?
: příkladpríklad: ''OtevřelOtvoril jsemsom si stránku "ŠmudlaKýblik" a vypadávyzerá jinakinak než předpred týdnemtýždňom.''
: příkladpríklad: ''Upravoval jsemsom šablonušablónu "Infobox - trpaslík" (odkaz na diff), ale asi sesa mi to nepovedlonepodarilo.''
; ObjevujeObjavuje sesa stejnárovnaká či podobná chyba ještěešte někdeniekde jindeinde?
: příkladpríklad: ''ŠablonaŠablóna "Infobox - trpaslík" vložená na stráncestránke "ŠmudlaKýblik" sesa zobrazuje chybněchybne, ale na všechvšetkých ostatníchostatných stránkáchstránkach trpaslíkůtrpaslíkov je v pořádkuporiadku.''
PokudAk je to vhodné, přiložtepriložte iaj [[Snímka obrazovky|snímku obrazovky]] – obrázekobrázok mnohdyčasto vypovívypovie víceviac, než slovníslovný popisopis.
 
'''PamatujetePamätajte, že čím podrobnějipodrobnejšie objevenéobjavené chyby popíšete, tímtým víceviac urychlíteurýchlite jejichich případnouprípadnú nápravu.'''
 
Buďte takétiež připravenipripravení, že můžetevás býtmôžu požádánipožiadať o dalšíďalšie informaceinformácie neboalebo spoluprácispoluprácu. NevnímejteNevnímajte však takovétakéto žádostižiadosti jakoako zbytečnézbytočné otravováníotravovanie („Ať„Nech si to vyřešívyriešia sami, kdyžak tomu rozumějírozumejú, a dálďalej ma s tímtým neotravujíneotravujú.“), protožepretože nenie vždy je chyba viditelnáviditeľná u všechvšetkých, případněprípadne je potřebatreba kna jejíjej lokalizacilokalizáciu dalšíchďalšie podrobností. KonečněNapokon, je přecipredsa cílemvašim jakcieľom, vás,ako takaj těchtých, kteříktorí chyby budoubudú opravovatopravovať, aby bylyboli opravenyopravené cočo nejrychlejinajrýchlejšie.
 
[[cs:Wikipedie:Jak hlásit chyby]]