Bibliografická citácia: Rozdiel medzi revíziami

d
nbsp ako znak; -wl. na PDF v ref.
d (typografia)
d (nbsp ako znak; -wl. na PDF v ref.)
'''Bibliografická citácia''' alebo '''citácia''' ([[Angličtina|angl.]] ''citation'') je technika (metóda, spôsob) spojenia [[bibliografický odkaz|bibliografického odkazu]] s miestom [[text]]u, ku ktorému sa vzťahuje [[bibliografický odkaz]]. Citácia je, inými slovami, forma ''skráteného odkazu'' umiestnená v zátvorkách vnútri [[text]]u alebo pripojená k [[text]]u ako poznámka na dolnej časti strany, na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo na konci [[text]]u.<sup>([[#Katuščák2006|Katuščák 2006]] s.&nbsp; 7)</sup>
 
Citácia je skrátené označenie citovaného zdroja ([[dokument]]u) podľa niektorej metódy odporučenej [[norma|normou]] STN [[ISO 690]]. Citácia slúži na spojenie ''citovaného miesta'' (miesta s [[citát|citátom]]) so záznamom o [[citovaný dokument|citovanom dokumente]]. Tento záznam je potom položkou v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]]. Citácia slúži aj na spojenie ''citovaného miesta'' so ''skráteným záznamom'' o [[citovaný dokument|citovanom dokumente]] umiestneným napr. pod čiarou na príslušnej strane.<sup>([[#Kimlička2004|Kimlička 2004]] s.&nbsp; 2)</sup>
 
== Techniky citovania ==
Technika citovania spočíva v spôsobe spájania ''citovaného miesta'' (miesta s [[citát|citátom]]) so záznamami o [[citovaný dokument|citovaných dokumentoch]] uvedených v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]].<sup>([[#Kimlička2004|Kimlička 2004]] s.&nbsp; 2)</sup>
 
Toto prepojenie sa zabezpečuje niektorou z troch [[Metódy citovania|metód]] – [[Techniky citovania|techník citovania]]:<sup>([[#Kimlička2004|Kimlička 2004]] s.&nbsp; 29{{--}}33)</sup>
 
=== Metóda číselných odkazov ===
Citácie sú spojené s popisom [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]] poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný [[index]] alebo v zátvorke. Poradie odkazov zodpovedá prvému výskytu ich citovania. Ak za sebou nasleduje viac citácií toho istého [[dokument]]u, majú rovnaké číslo ako prvá citácia. Ak sa citujú osobitné časti [[dokument]]u, môžu sa za poradovým číslom citácie uviesť čísla strán. Odkazy sa v číslovanom [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]] usporiadajú podľa ich poradových čísel.<sup>([[#Kimlička2004|Kimlička 2004]] s.&nbsp; 30)</sup> Zoznam je umiestnený na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]] a pod.) a je zoradený podľa poradových čísel odkazov tak, ako sú číslované citácie v texte. Poradové čísla odkazov sú umiestnené vľavo a záznamy jednotlivých odkazov sú odsadené<sup>([[#UKUKF2011|UK UKF 2011]] s.&nbsp; 12)</sup> (aby boli lepšie rozpoznateľné).
 
=== Metóda priebežných poznámok ===
Citácie sú spojené s popisom [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]] poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný [[index]] alebo v zátvorke. Tieto čísla odkazujú na poznámky, v ktorých môžu byť odkazy na citácie. Pre každý výrok alebo skupinu výrokov sa používa jedno číslo poznámky. Príslušná poznámka môže citovať viac ako jeden [[dokument]]. Ak sa nejaký [[dokument]] cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla. V poznámke, ktorá sa odvoláva na [[dokument]] citovaný v predchádzajúcej poznámke, sa buď opakuje úplná citácia (odkaz), alebo sa uvedie číslo predchádzajúcej poznámky s číslami citovaných strán a pod.<sup>([[#Kimlička2004|Kimlička 2004]] s.&nbsp; 31)</sup> Poradové čísla citácií a [[poznámka|poznámok]] sa uvádzajú len v [[poznámka]]ch pod čiarou, na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]] a pod.). [[Poznámka|Poznámky]] sú zoradené podľa ich poradových čísel. Ak sa robí osobitný [[zoznam bibliografických odkazov]], je umiestnený na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]] a pod.). [[Bibliografický odkaz|Odkazy]] sú v ňom zoradené [[abeceda|abecedne]] – podľa prvého prvku popisu (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u, ak je dielo [[anonym|anonymné]]) a nečíslujú sa. Keďže sa zoznam nečísluje, je dobré odsadiť druhý a ďalšie riadky každého záznamu.<sup>([[#UKUKF2011|UK UKF 2011]] s.&nbsp; 13)</sup>
 
=== Metóda prvého údaja a dátumu ===
V texte sa uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko [[autor]]a, alebo prvé slovo z názvu [[dokument]]u) a rok vydania [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]]. Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci [[text]]u, v zátvorkách za ním sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko [[dokument]]ov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]].<sup>([[#Kimlička2004|Kimlička 2004]] s.&nbsp; 33)</sup> Jednotlivé položky v zozname sa uvádzajú [[abeceda|abecedne]]. Usporiadané sú podľa prvého údaja (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u, ak je dielo bez autora), za ktorým nasleduje rok vydania [[dokument]]u. Za rokom vydania publikácie môže nasledovať malé písmeno (a, b, c...), ktorým sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.<sup>([[#UKUKF2011|UK UKF 2011]] s.&nbsp; 14)</sup>
 
== Odlišnosť od iných pojmov ==
|odkaz na titul =
|url = http://boldis.cz/citace/citace1.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|vydavateľ =
|miesto =
|odkaz na titul =
|url = http://boldis.cz/citace/citace2.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|vydavateľ =
|miesto =
|odkaz na titul =
|url = http://pulib.sk/kis/katuscak/BGCela.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|vydavateľ =
|miesto =
|odkaz na titul =
|url = http://vili.uniba.sk/AK/citovanie_priklady.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|vydavateľ = Katedra knižničnej a informačnej vedy FiFUK
|miesto = Bratislava
|odkaz na titul =
|url = http://kee.elf.stuba.sk/buxus/docs//Bakalarske_prace/Techniky_citovania_ISO_690.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|vydavateľ =
|miesto = Martin
|odkaz na titul =
|url = http://www.uk.ukf.sk/data/epca/Ako_citovat_-_metodika_popisu.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|miesto = Nitra
|dátum vydania =
26 769

úprav