Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku: Rozdiel medzi revíziami

d (→‎Dejiny: gram.)
 
Základné časti služieb božích možno podľa poradia zoradiť naledovne<ref>http://www.evanjelik.sk/node/3261</ref>:
'''Úvodná hudba (Preludium)''' môže byť formou spevokolu, ale aj reprodukovanej hudby, či prostredníctvom organu. Slúži najmä dôstojnosti vstupu do priestoru chrámu.
'''Oslovenie''' predstavuje jeden z novších prvkov služieb božích. Kazateľ oslovuje zbor, prípadne privíta hostí.
 
'''Introit''' alebo '''predspev''' pripravuje kazateľa na kázeň a prijímanie Ducha svätého.
'''GlóriaKyrie, ranná alebo vstupná pieseň''' je pieseň na oslavu Pána Boha za istotu viery a za istotu odpustenia kajúcim.
'''Glória''' zhromaždenie spieva na slávu Bohu
'''Salutácia''' je pozdravením, ktorým sa kňaz s účastníkmi služieb božích pozdravia a poprajú si Božiu prítomnosť.
'''Kolekta''' je modlitba, v ktorej veriaci prosia o požehnanie stretnutia s Bohom.
'''Epištola''' je text Biblie, ktorým sa Boh prostredníctvom kazateľa prihovára zhromaždeným veriacim. Do čítania biblických textov je možné zapájať aj zodpovedných členov zboru.
 
'''Druhá pieseň (Graduál)''', oslavná pieseň, ktorúprimeraná času a významu nedele a sviatku spievajúa veriacipodľa akomožností prípravuaj napredmetu kázeňkázne.
'''Evanjelium''', ktoré nasleduje je ďalší text na službách božích, ktorým duchovný pastier evanjeliom, t.j. radostnou zvesťou obracia pozornosť na Boha. Zbor odpovedá: "Chvála Tebe, Hospodine, Haleluja", čo je oslavou Boha za túto milosť.
'''Krédo''' je pieseň vyznania viery a potvrdenie faktu, že zbor si slovo pravdy evanjelia osvojuje a priznáva sa k nemu. Aby sa i tieto piesne – krédo často neopakovali, možno túto vieru vysloviť slovami Apoštolského vierovyznania a potom sa spieva pieseň pred kázňou, alebo primeraná iná.
Stredobodom evanjelických služieb Božích je '''Kázeň'''.
 
'''Záverečná liturgia''' sa skladá z ďakovnej '''antifóny''', '''kolekty''' a '''Áronovského požehnania'''. Po nej nasleduje posledný verš štvrtej piesne, po ktorom kňaz vyzve ľudí k podaniu rúk a pokojnom sa rozídení.
'''Kyrie''' je časť, keď chrámové zhromaždenie vyjadruje prosbu za zmilovanie a odpustenie hriechov. Kyrie sa môžu nahradiť Konfiteorom /z lat. vyznanie, priznanie/, kde zhromaždenie veriacich odrieka spoločne text, prednesený duchovným.
Po '''štvrtej piesni''' a krátkom '''modlitebnom stíšení''' kňaz vyzýva k podaniu rúk, čo je výzva, aby sa prítomní rozišli ako bratia a sestry, ako zbor. '''Záverečná hudba''' slávnostne zakončuje bohoslužobné zhromaždenie.
 
== Organizačná štruktúra ==
Anonymný používateľ