Pracovný pomer: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 3 815 bajtov ,  pred 7 rokmi
''§ 74 Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo. ''
 
Zákon okrem toho obsahuje špeciálne ustanovenia pre prípady [[hromadné prepúšťanie|hromadného prepúšťania]], rozoberá povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi [[pracovný posudok]] a [[potvrdenie o zamestnaní]] a obsahuje aj ustanovenia o [[odstupné|odstupnom]] a [[odchodné|odchodnom]].
O nárokoch z neplatného skončenia pracovného pomeru zákon uvádza:
 
O=== nárokochNároky z neplatného skončenia pracovného pomeru zákon uvádza:77 - 80) ===
''§ 77 Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.''
 
''§ 80 Pri neplatnej dohode o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní nároku zamestnanca na náhradu ušlej mzdy obdobne ako pri neplatnej výpovedi danej zamestnancovi zamestnávateľom. Zamestnávateľ nemôže uplatňovať nárok na náhradu škody pre neplatnosť dohody.''
 
 
Zákon okrem toho obsahuje špeciálne ustanovenia pre prípady [[hromadné prepúšťanie|hromadného prepúšťania]], rozoberá povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi [[pracovný posudok]] a [[potvrdenie o zamestnaní]] a obsahuje aj ustanovenia o [[odstupné|odstupnom]] a [[odchodné|odchodnom]].
== Základné povinnosti zamestnanca (§ 81) ==
''Zamestnanec je povinný najmä:''
*''a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,''
*''b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,''
*''c) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,''
*''d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,''
*''e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,''
*''f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám,''
*''g) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.''
 
== Základné povinnosti vedúcich zamestnancov (§ 82)==
''Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 81 povinný najmä''
*''a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,''
*''b) utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,''
*''c) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv a dodržiavať zásadu poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty podľa § 119a,''
*''d) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb,''
*''e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,''
*''f) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa.''
 
== Výkon inej zárobkovej činnosti (§ 83, §83a) ==
''(1) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.''
 
''(2) Zamestnávateľ môže udelený súhlas podľa odseku 1 z vážnych dôvodov písomne odvolať; v písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť tieto dôvody. Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom podľa prvej vety je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov.''
 
''(3) Súhlas zamestnávateľa podľa odseku 1 sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.''
 
Zákon sa následne zaoberá skutočnosťou, že zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.
 
 
== Pracovný poriadok (§ 84) ==
Zákon rozoberá aj [[pracovný poriadok]], ktorý môže vydať zamestnávateľ.
 
 
131 809

úprav