Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

**zásobovania platidlom, čiže stanovenie spôsobu tvorby peňazí a ničenia peňazí v krajine
 
 
Podľa He...
Podľa He... je menová sústava definovaná ako jedna z možných kategórií pri rozlišovaní mien. Vzhľadom na autorovu špecifickú definíciu meny (mena sú jednotne poňaté peniaze jedného štátu - pozri vyššie), prichádzajú do úvahy ako kritériá pri rozlišovaní mien len faktory, ktoré sú na peňažníctve jednotné a spájajúce (teda to, čo z neho ostane, keď sa odhliadne jednak od samotných hmotných peňazí a jednak od čistého pojmu peňazí), a to je:
*A) z národohospodárskeho hľadiska podmienenosť a správanie hodnoty peňazí, t.j. odpoveď na otázku:
** či hodnota peňazí závisí od hodnoty menového kovu (resp. iného predmetu) alebo nie - t.j. či ide o viazanú alebo neviazanú menu - a
** akú konkrétnu formu má (a) viazaná mena, t.j. aký konkrétny menový kov ide a ako je konkrétne hodnota peňazí viazaná na menový kov a (b) akú konkrétnu formu má voľná mena, napr. či existujú nekonvertibilné papierové peniaze alebo je len obmedzená razba menového kovu),
*B) z právneho hľadiska formálne znaky (formálna konštrukcia) monetárnej konštitúcie, t.j. či je zákonom obmedzená razba menového kovu, či je (pri voľnej razbe) zákonom stanovený pomer nominálnej hodnoty medzi zlatými a striebornými peniazmi, či sú papierové peniaze konvertibilné za kov a aká je zákonná platobná sila kovových peňazí.
Body A a B úzko súvisia, aj keď nie sú vecne úplne identické.
Podľa toho istého autora je peňažná sústava je jednak menová sústava a jednak – z hľadiska vnútornej organizácie peňažnej sústavy– plánovito uskutočnené usporiadanie (štruktúra) viacerých druhov (hmotných) peňazí predstavujúcich rôzne veľké hodnoty (t.j. nie napríklad len chaoticky paralelne existujúce rôzne mince). Vnútorná organizácia peňažnej sústavy zahŕňa veci ako:
*stanovenie peňažnej jednotky, stanovenie podjednotky a násobkov peňažnej jednotky, rozvrhnutie nominálnych hodnôt uvedených na peniazoch,
*stanovenie hmotnosti mince, pomeru počtu peňažných jednotiek a jednotky hmotnosti menového kovu, obsahu čistého drahého kovu v minci, podielu tohto obsahu na celkovej hmotnosti mince (rýdzosť), rôznych hraníc tolerancie odchýlok o stanovenej rýdzosti, maximálnej prípustnej hranice opotrebovania (hmotnosti) mince
*metódu tvorby peňazí (to môže byť najmä zamenenie kovu za peniaze [t.j. napríklad voľná razba mincí, obmedzená razba mincí alebo zámena prineseného kovu za peniaze centrálnou bankou], razba neplnohodnotných mincí a diskont tovarovej zmenky centrálnou bankou zaplatený novo vytvorenými bankovkami)
*vzťah hodnoty peňazí a menového kovu
*postavenie jednotlivých druhov peňazí v rámci peňažnej sústavy (t.j. miera zákonnej platobnej sily daného druhu peňazí a (ne)konvertibilnosť druhu peňazí za menový kov či iné druhy peňazí)
*reguláciu obehu peňazí, a to spravidla centrálnou bankou (t.j. monitoring a regulácia zahraničných vzťahov peňažníctva, udržiavanie rovnováhy medzi obehom peňazí a potrebou peňazí, a lokálna regulácia obehu peňazí).
 
==Druhy menových sústav ==
131 809

úprav