Európsky súd pre ľudské práva: Rozdiel medzi revíziami

Sťažnosti na porušenie Dohody môže podať buď niektorý zmluvný štát (medzištátna sťažnosť) alebo jednotlivci, skupiny jednotlivcov, či nevládne organizácie (individuálna sťažnosť).
 
Sťažnosť predbežne skúma ''samosudca'', pričom platí, že to nesmie byť sudca zvolený na návrh tej vlády, proti ktorej predbežne skúmaná sťažnosť smeruje. O prijateľnosti individuálnych sťažností rozhoduje trojčlenný ''Výbor'', ktorý ju môže jednomyseľne stiahnuť alebo prijať; výbor sám rozhoduje vo veciach, v ktorých sú aj skutkové okolnosti ustálené nad všetku rozumnú pochybnosť aj doterajšia judikatúra Súdu je stabilizovaná (najčastejšie v prípade sťažností pre porušenie čl. 6 ods. 1 Dohovoru - právo na spravodlivé súdne konanie). Inak vec putuje sedemčlennej ''Komore''*, ktorá rozhodne o merite definitívne. Komora rozhoduje tiež prijateľnosti a merite medzištátnych sťažností. V prípade, že ide o veľmi závažnú vec, Komora ju postupuje ''Veľkej komore''*, zloženej zo 17 sudcov. Rozsudok Veľkej komory je konečný. Po vynesení rozsudku Komorou môžu vo výnimočných prípadoch sporné strany do 3 mesiacov požiadať o prejednanie pred Veľkou komorou.
* *V oficiálnom slovenskom preklade Dohovoru sa používa pojem ,,senát", hoci tento je jazykovo nepresný a v podstate sa nepoužíva, pretože originálne znenie Dohovoru pracuje s pojmami ,,chamber", ,,chambre"; slovenský preklad videl vzor v pomenovaní viacčlenného rozhodovacieho zloženia slovenských súdov, ktorý je síce funkčne najbližším ekvivalentom štrasburských komôr, ale nereflektuje odlišnosť a špecifickosť ich postavenia.
 
== Podmienky prijateľnosti sťažností ==
Anonymný používateľ