Pôžička: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 829 bajtov ,  pred 7 rokmi
chýba zhrnutie úprav
'''Pôžička''' je [[záväzkový právny vzťah]], ktorého predmetom je prenechanie [[vec]]i určenej podľa druhu (napríklad peňazí) [[veriteľ]]om [[dlžník]]ovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára '''zmluva o pôžičke''', ktorú upravuje Občiansky zákonník v § 657 a 658.<ref name="oz1">§ 657 a § 563 Občianskeho zákonníka (stav 2013)</ref><ref name="SOP">Ovečková, O. et al.: ''Slovník obchodného práva'', 1994</ref>
 
== Forma zmluvy ==
Text Občianskeho zákonníka pre zmluvu o pôžičke nepredpisuje žiadnu konkrétnu formu, z toho vyplýva, že zmluva nemusí byť písomná a môže byť len ústna. <ref>§ 658, 659 Občianskeho zákonníka</ref><ref name="idnes">http://finance.idnes.cz/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr</ref>
 
== Vlastníctvo a nakladanie s požičanou vecou ==
Požičaná vec prechádza do vlastníctva dlžníka. <ref name="web">http://webpravo.eu/clanky/zmluva-o-pozicke-%C2%A7-659-obcianskeho-zakonnika</ref><ref>půjčka in: Malá československá encyklopedie<name="MSCE"/ref>
 
S požičanou vecou môže dlžník voľne nakladať príp. ju aj spotrebovať. <ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994<name="SOP"/ref>
 
== Čo sa požičiava (t.j. predmet zmluvy o pôžičke) a čo treba vrátiť ==
Predmetom pôžičky je vec určená podľa druhu (t.j. nie vec určená individuálne, čiže individuálne rozlíšiteľná), napríklad [[peniaze]], cukor, pšenica. Predmetom pôžičky nemôže byť napr. [[nehnuteľnosť]], pretože je to vec určená individuálne. <ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994<name="SOP"/ref> Požičiavanie športového vybavenia, DVD, áut a pod. nie je pôžička v právnom zmysle, pretože sa v týchto prípadoch požičiava vec určená individuálne, keďže treba vrátiť presne tú istú vec, ktorú ste si požičali (a nie len rovnakú vec). Hoci sa rôzne podniky poskytujúce takéto predmety označujú ako "pôžičovne" a svoju činnosť označujú ako "požičiavanie", v právnom zmysle ide o [[nájom]] (§ 663 Občianskeho zákonníka), nie o pôžičku. <ref>http://finance. name="idnes.cz"/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr</ref>
 
Najčastejším predmetom pôžičky sú peniaze, častým predmetom sú aj suroviny na varenie chýbajúce v danom okamihu v domácnosti. <ref>http://finance. name="idnes.cz"/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr</ref>
 
Dlžník nevracia (nemusí vrátiť) tú istú vec, ktorú si požičal, ale len vec toho istého druhu v rovnakej akosti a rovnakom množstve, ako bola požičaná (t.j. musí vrátiť len ''rovnakú'', nie ''tú istú'', vec). Ak by musel vrátiť tú istú vec, nešlo by o pôžičku, ale o tzv. [[výpožička|výpožičku]] (§ 659 Občianskeho zákonníka). Ak by musel vrátiť inú konkrétnu vec, nešlo by o pôžičku, ale o [[zmluva zámenná|zmluvu zámennú]] (§ 611 Občianskeho zákonníka).<ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994<name="SOP"/ref><ref>Občiansky zákonník (stav 2013)</ref><ref name="MSCE">půjčka in: ''[[Malá československá encyklopedie]]''</ref>
 
Pochopiteľne je však pri pôžičke dovolené vrátiť namiesto rovnakej veci vec lepšej akosti než mala pôvodná vec - pozri nižšie pod nadpisom Odplata.
 
== Čas vzniku zmluvy ==
Zmluva o pôžičke je [[reálna zmluva]] (nie je to teda [[konsenzuálna zmluva]]). To znamená, že zmluva vznikne až faktickým odovzdaním požičanej veci. V prípade peňazí sa za faktické odovzdanie veci považuje aj bezhotovostný prevod peňazí<ref>[http: name="web"//webpravo.eu/clanky/zmluva-o-pozicke-%C2%A7-659-obcianskeho-zakonnika#sthash.tC4mYov7.dpuf]</ref><ref>http://finance. name="idnes.cz"/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr</ref>
 
== Odplata ==
Pôžička môže byť odplatná alebo bezodplatná. Pri peňažnej pôžičke sa (prípadná) dohodnutá odplata nazýva [[úrok]]y. Pri nepeňažnej pôžičke (t.j. pri pôžičke veci) sa (prípadná) odplata nazýva úroky alebo pôžičovné (prípadne nájomné, tento výraz sa ale obyčajne používa v súvislosti s nájomnou zmluvou); namiesto úrokov možno pri nepeňažnej pôžičke dohodnúť poskytnutie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu (§ 658 Občianskeho zákonníka). <ref>§ 658 Občianskeho zákonníka</ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994<name="SOP"/ref>
 
Úroky je dlžník povinný platiť iba vtedy, ak boli dohodnuté. Ich výšku Občiansky zákonník neupravuje. <ref name="PS">Hendrych, D. a kol.: ''Právnický slovník'', 2001</ref>
 
== Čas vrátanie požičaného ==
Ak sa veriteľ s dlžníkom dohodli na termíne, požičanú vec treba vrátiť v dohodnutom termíne. Ak sa na termíne nedohodli, požičanú vec treba vrátiť na požiadanie veriteľa. Splatnosť pôžičky môže byť dohodnutá aj formou splátok. <ref 657 a § 563 Občianskeho zákonníka (stav 2013)<name="oz1"/ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994<name="SOP"/ref><ref>[http://finance. name="idnes.cz"/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr]</ref>
 
== Úroky z omeškania, nesplatenie ==
Ak dlžník vec nevráti v dohodnutom termíne, môže od neho veriteľ požadovať [[úroky z omeškania]] (§ 517 Občianskeho zákonníka). Nesplatenú pôžičku možno vymáhať žalobou na súde. Na súde musí potom veriteľ dokázať, že zmluva o pôžičke bola uzavretá, a že veriteľ vec dlžníkovi vec skutočne odovzdal (odovzdanie sa dokazuje napr. predložením potvrdenia o odovzdaní peňazí). <ref>[http://finance. name="idnes.cz"/vzor-smlouva-o-pujcce-0u1-/pravo.aspx?c=A120308_111616_pravo_vr]</ref><ref>§ 517 Občianskeho zákonníka</ref>
 
== Vzťahy podobajúce sa na pôžičku ==
Pôžičke veľmi podobný je [[úver]], ktorý je upravený v § 497 Obchodného zákonníka. Úver sa od pôžičky odlišuje predovšetkým nasledovne <ref>Anonymus: Obchodný zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou..., NOVÁ PRÁCA, 2007</ref><ref>Hendrych, D. et al.: Právnický slovník, 2001<name="PS"/ref>:
*predmetom úveru môžu byť len peniaze
*úver je konsenzuálna (a nie reálna) zmluva, t.j. úver vzniká uzavretím zmluvy, nie až odovzdaním peňazí
*[[zmluva o spotrebiteľskom úvere]] (zákon č. 129/2010 Z.z.)
 
== Referencie ==
{{referencie}}
 
[[Kategória:Financie]]
[[Kategória:Obchodné právo]]
 
[[de:Darlehen]]
{{Interwiki konflikt}}