Pamäť (psychológia): Rozdiel medzi revíziami

d
d (pridaná Kategória:Pamäť pomocou použitia HotCat)
d (→‎Dlhodobá pamäť: typografia)
Dlhodobá pamäť je síce pasívnou časťou pamäte, ale zato poskytuje obrovský sklad pre uchovanie informácií. Tieto informácie sú tiež sprostredkované našimi zmyslami, ale uchovávať si môžeme aj myšlienky, pocity, predstavy. Proces upevnenia (konsolidácie) pamäťových stôp trvá približne 30 minút. Čiže, ak si na nejakú vec vieme spomenúť po uplynutí 30 minút kedy sme sa s ňou naposledy zaoberali, potom je naisto uložená v dlhodobej pamäti. To však neznamená že tam bude uskladnená aj po niekoľkých rokoch, záleží od častosti opakovania a tiež iných vplyvov (emócie a pod.).
Vštepovanie informácií do dlhodobej pamäte môže byť zámerné (mechanické opakovanie alebo memorovanie) alebo mimovoľné. Mechanické memorovanie však nie je úspešná metóda, lebo stopy sa neukladajú dostatočne dlhodobo. Údaje do dlhodobej pamäte prechádzajú predovšetkým na základe sémantického kódovania (zapamätanie si významu).
Obrovská kapacita dlhodobej pamäte umožňuje ukladať informácie rôznym spôsobom. Deklaratívna pamäť uchováva dáta v tej podobe v akej boli vštepované (napr. obraz našej matky). Procedurálna pamäť obsahuje pravidlá alebo sled postupov, pomocou ktorých môžeme vytvoriť zmysluplné celky (napr. utváranie viet).
 
Väčšina autorov sa však prikláňa k rozdeľovaniu dlhodobej pamäte na imlicitnú a explicitnú.
* ''Deklaratívna pamäť'' uchováva dáta v tej podobe v akej boli vštepované (napr. obraz našej matky).
* ''Procedurálna pamäť'' obsahuje pravidlá alebo sled postupov, pomocou ktorých môžeme vytvoriť zmysluplné celky (napr. utváranie viet).
Väčšina autorov sa však prikláňa k rozdeľovaniu dlhodobej pamäte na imlicitnú a explicitnú. :
* ''implicitnú''
* ''explicitnú.''
Údaje ukladané do explicitnej pamäte musia prejsť vedomím a sú ľahko verbalizovateľné. Sú to spomienky na rôzne životné udalosti, ale aj faktické poznatky a znalosti o svete.
 
[[Endel Tulving]] rozlíšil 2 subsystémy ''explicitnej pamäte'' :
* [[epizodická pamäť]] – slúži na uchovanie a vybavenie si udalostí, príhod. Tieto udalosti si pamätáme v presnom priestorovom, časovom vymedzení a sú pre nás subjektívne dôležité. Súčasťou epizodickej pamäte je autobiografická pamäť (pamäť na osobné zážitky, najtrvalejšie sú tie zážitky ktoré mali silný emocionálny sprievod) a tiež zábleskové spomienky (spomienky na to čo sme robili napr. keď padli dvojičky).
* [[sémantická pamäť]] – uchovávanie a využívanie znalostí o slovách a pojmoch, ich vlastnostiach a vzájomných vzťahoch. Obsahuje konkrétne i abstraktné pojmy, ich ukladanie sa deje prostredníctvom verbálneho kódovania. Štruktúra sémantickej pamäti je hierarchická, pojmy sú uložené podľa stupňa všeobecnosti a sú vzájomne poprepletané. Pri vybavovaní je dôležitý situačný kontext (vonkajší – o prostredí, vnútorný – o našom citovom rozpoložení).
Implicitná pamäť obsahuje automatizované ''senzomotorické zručnosti'' (beh, chôdza, schopnosť jazdiť na koni, bicyklovanie), ''precepčno-motorické'' zručnosti (hra na hudobný nástroj), automatizované kognitívne operácie a postupy (napr. gramatické pravidlá). Jednou zo zložiek implicitnej pamäte je ''procedurálna pamäť'', ktorá zaisťuje formovanie zručností a návykov
 
== Zdroje ==
* Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl J. Bem, Susan Nolen-Hoeksema: Psychologie 2003