Človek rozumný: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 846 bajtov ,  pred 7 rokmi
d
Bioweb na Biopedia
d (Revízia 5598508 používateľa 91.148.35.40 (diskusia) bola vrátená)
d (Bioweb na Biopedia)
Neskôr, najmä od 60. do 90. rokov 20. storočia, väčšina autorov zvykla pod Homo sapiens zahŕňať ako poddruhy aj neandertálcov a často aj časť alebo väčšinu nálezov, ktoré dnes obyčajne radíme pod Homo heidelbegensis (napr. Homo steinheimensis, Homo soloensis, Homo rhodesiensis a pod.). Takto chápaný Homo sapiens sa nižšie označuje ako '''Homo sapiens v širšom zmysle'''. Človek dnešného typu sa pri takomto postupe taxonomicky obyčajne označoval ako [[Homo sapiens sapiens]]. Pre nálezy, ktoré spadajú pod Homo sapiens v širšom zmysle, ale nie sú to ľudia dnešného typu (teda nie sú Homo sapiens v užšom zmysle), sa čoskoro zaužívalo aj súhrnné označenie [[archaický Homo sapiens]] (podrobnosti pozri v článku archaický Homo sapiens).
 
Od polovice 90. rokov sa vyššie spomenuté nálezy typu Homo steinheimensis, Homo soloensis atď. preradili do Homo heidelbergensis a neandertálci do (po rokoch opäť) samostatného druhu Homo neanderthalensis. Homo sapiens sa takto zredukoval späť na svôj pôvodný rozsah    '''Homo sapiens v užšom zmysle'''; inými slovami, druh Homo sapiens sa stal zhodným s dovtedajším poddruhom Homo sapiens sapiens.
 
Treba však dodať, že niektorí autori (najmä nemeckí) naďalej definujú Homo sapiens ako Homo sapiens v širšom zmysle, teda vrátane toho, čo je u iných bádateľov klasifikované ako Homo heidelbergensis a Homo neanderthalensis, pričom však niektorí z tejto skupiny autorov už Homo neanderthalensis považujú za samostatný druh.
Podľa Vančata 2007 mladšie formy anatomicky moderného človeka (t. j. mladopaleolitické nálezy) boli čiastočne odlišné od jeho starších foriem. Boli dlholebé a mali vypuklinu v tylovej časti lebky, nazývanú hemi-bun, ktorá sa odlišovala od vypukliny neandertálcov. Aj výrazné nadočnicové oblúky sa morfologicky líšia od neandertálcov. Zuby a čeľuste boli prakticky neodlíšiteľné od niektorých súčasných ľudí. Zuby mali malé dutiny, vyskytovali sa tri moláre, ale medzi posledným molárom a mandibulou nebol retromolárny priestor. Postkraniálny skelet nálezov z aurigancienu a gravettienu sa najmä u žien odlišoval od dnešného v tom, že mal vyššiu a užšiu panvu a robustnejšie dlhé kosti, že diafýza femuru bolo prehnutá a veľmi dlhá, a že mali dlhé predlaktia a holeň. Postkraniálny skelet z obdobia magdalénienu je viac podobný súčasnému. U mladopaleolitických ľudí bol typický výrazný pohlavný dimorfizmus v morfológii a predovšetkým v stavbe tela. Mladopaleolitickí muži dosahovali výšku až 2 metre a boli pomerne štíhli; ženy zo starších mladopaleolitických (pre neskoršie mladopaleolitické to už neplatí) nálezov boli výrazne nižšie a zároveň robustnejšie než muži. U nálezov z [[aurignacien]]u sú podľa niektorých názorov badateľné niektoré archaické znaky, údajne dokazujúce fylogenetické väzby k neandertálcom či hybridizáciu s nimi. <br />
Z oblasti sociokultúrnej evolúcie sa mnohé z jej aspektov vyvinuli v mladom (niekedy už strednom) paleolite. ''Sú to napr. stavanie obydlí, používanie ohňa na iné účely než na tepelnú úpravu potravy a ochranu skupiny, uchovávanie potravín, výroba keramických predmetov a látok,obchod, umenie, náboženstvo a liečiteľstvo. Iné, ako napr. písané písmo, moderná sociálna štruktúra a domestikácia rastlín a živočíchov, sú relativne veľmi mladé.'' Z mladého alebo dokonca už stredného paleolitu pochádza aj čepeľová technológia a modulárne technológie s mikrolitickými čepeľami, vynález vrhača oštepov a luku a protodomestikácia niektorých zvierat a rastlín. Predpokladá sa, že človek dnešného typu mal od svojho vzniku v strednom pleistocéne už artikulovanú reč (hoci niektorí autori tvrdia, že ju mali aj neandertálci a možno už Homo erectus). <br />
Človek, ktorý vyzeral skoro ako dnes, sa objavil až medzi 12    8 000 rokmi (BP?). ''Lebka sa stala gracilnejšou ... u oboch pohlaví sa zmenšila postava, muži sa stali robustnejšími a ženy drobnejšími. Tento proces sa začal podľa všetkého už oveľa skôr než v neolite, a to zrejme po skončení posledného glaciálu pred 18-tisíc rokmi v magdalénskom období a skončil sa až v priebehu neolitu. V tomto období tiež začínajú v evolúcii človeka převažovať aspekty sociokultúrnej evolúcie. Začína sa formovanie prvých ľudských etnických skupín v súčasnom slova zmysle. Pre pochopenie tohto procesu má veľký význam analýza natufiánskeho obdobia na Blízkom východe a obdobie epipaleolitu a mezolitu v Európe, ktoré predstavujú akési prechodné obdobie medzi neskorou lovecko-zberačskou fázou evolúcie človeka a najstaršou fázou raného poľnohospodárstva.''
 
Podľa Soukup 2005 bolo pre (prvých) ľudí dnešného typu (buď od ich vzniku, alebo najneskôr od 40 000 BP) charakteristické používanie reči, rozvoj pamäti, schopnosť predpovedať budúcnosť, abstraktné myslenie (umenie; najstarší nález je asi Blombos 80 000 BP) a špecializovaná výroba kostených nástrojov.
**Modely, podľa ktorých je miestom vzniku Afrika: <br />Napr. J. Kollman v roku 1905 (ľudia pochádzajú z afrických Pygmejov), Leakey v 60. rokoch (predkami dnešných ľudí sú rano- a stredopleistocénni Afričania, ázijský Homo erectus bola slepá vetva), R. Protsch v roku 1975 (všetci ľudia dnešného typu pochádzajú z Afriky), P. Beaumont et al. v roku 1978 (podobne ako Protsch).
*b) [[hypotéza nedávneho afrického pôvodu|hypotéza/model/teória (nedávneho) afrického pôvodu ( (Recent) African Origin hypothesis/model) v š. z.]]/ [[hypotéza nedávneho afrického vývoja|hypotéza/model/teória nedávneho afrického vývoja (Recent African Evolution hypothesis/model/theory) v š.z.]]/ [[hypotéza vytlačenia|hypotéza/model/teória (afrického) vytlačenia/vytesnenia ( (African) Replacement hypothesis/model/theory) v š. z.]] / [[hypotéza Von z Afriky 2|hypotéza/model/teória Von z Afriky (2)/Out of Africa (2) ( Out of Africa (2) hypothesis/model/theory) v š. z.]]/ len z genetického hľadiska (od roku 1987): [[hypotéza mitochondriálnej Evy|hypotéza/model/teória (africkej/mitochondriálnej) Evy ( (African/Mitochondrial) Eve hypothesis/model/theory) v š.z.]]:
**i) hypotéza/model/teória (nedávneho) afrického pôvodu v u. z./ hypotéza/model/teória nedávneho afrického vývoja v u.z./ hypotéza/model/teória (afrického) vytlačenia/vytesnenia v u. z. / hypotéza/model/teória Von z Afriky (2)/Out of Africa (2) v u. z. / len z genetického hľadiska (od roku 1987): hypotéza/model/teória (africkej/mitochondriálnej) Evy v u.z.:<br /> Toto je silná verzia hypotézy nedávneho afrického pôvodu v širšom zmysle. Tvrdí, že človek dnešného typu vznikol v Afrike, rozšíril sa z Afriky a nahradil dovtedajších ľudí žijúcich mimo Afriky, a to bez hybridizácie. Hlavní predstavitelia: Stringer, Andrews. Existuje od roku 1988 (v rokoch 1980  –1987 existovala čiastočne, pretože autori nechávali otvorené či dochádzalo aj k hybridizácii alebo len k nahradeniu, napr. Righmire v roku 1984 a Stringer v roku 1985 zastávali názor, že k hybridizácii skôr nedochádzalo). Keďže boli najnovšie dokázané prinajmenšom genetické kontakty medzi ľuďmi dnešného typu a neandertálcami (napr. Krause et al. v roku 2010), možno túto hypotézu považovať za vyvrátenú.
**ii) [[hypotéza hybridizácie a vytlačenia|model/hypotéza/teória (africkej) hybridizácie a vytlačenia/vytesnenia ( (African) Hybridization and Replacement model/hypothesis/theory)]]/ [[hypotéza vytlačenia s hybridizáciou|model/hypotéza/teória vytlačenia/vytesnenia s hybridizáciou (Replacement with hybridization model/hypothesis/theory)]] /staršie: „[[Afro-European sapiens hypothesis]]“:<br /> Toto je slabá verzia hypotézy nedávneho afrického pôvodu v širšom zmysle. Tvrdí to isté ako silná verzia, ale podľa tejto verzie dochádzalo nielen (v konečnom dôsledku najmä) k nahradeniu dovtedajších ľudí (t. j. najmä Homo neanderthalensis a Homo erectus) mimo Afriky, ale aj k hybridizácii s týmito dovtedajšími ľudmi. Hlavní predstavitelia: Bräuer (nadviazal na Protscha), Waddle. Existuje od roku 1982.
Do konca 80. rokov sa vznik človeka dnešného typu v Afrike datoval väčšinou buď na 100 000, alebo na 70 000 BP, od konca 80. rokov väčšinou na 200 000 BP.
 
II) [[Asimilačný model|Asimilačný model/hypotéza/teória (Assimilation Model/Hypothesis/Theory)]]: <br />Podľa tejto teórie pochádzajú z Afriky predovšetkým gény a vlastnosti ľudí, migrácie obyvateľstva hrali menšiu úlohu, nedošlo k úplnému fyzickému nahradeniu veľkými presunmi obyvateľstva (ako v teórii nedávneho afrického pôvodu) a došlo „len“ –  zhruba počas neskorého pleistocénu    k nahradeniu génov a vlastností dovtedajších ľudí na iných kontinentoch génmi a vlastnosťami afrických ľudí. Vančata zaraďuje tento model pod monocentrické modely, teda pod I. Hlavní predstavitelia: Smith, Falsetti, Donnelly, Trinkaus. Model existuje od roku 1989.
 
III) [[teória polycentrizmu|Teória polycentrizmu v š. z.]]/[[polycentrická teória]] v š. z./[[polycentrizmus]] v š. z./[[teória polycentrickej evolúcie]] v š. z./ [[polycentrické teórie]]/“[[multiple origin models]]/hypothesis“/ [[hypotéza multiregionálneho vývoja|model/hypotéza/teória multiregionálneho vývoja (Multiregional Evolution model/ hypothesis/theory) v n. z.]]/ [[hypotéza regionálnej kontinuity|model/hypotéza/teória regionálnej kontinuity (Regional Continuity model/hypothesis/theory) v n. z.]]/[[multiregionalizmus]] v n. z./ [[multiregionálny model|multiregionálny model/hypotéza/teória v n .z.]]/ [[multiregionálne modely]]/hypotézy/teórie v n.z./[[kandelábrový model|kandelábrový model/hypotéza/teória/škola v š. z.]]:<br /> Podľa tohto prístupu človek dnešného typu vznikol paralelne na viacerých miestach (v podstate na tých istých miestach, kde žije aj dnes). Prístup možno rozdeliť takto:
Neandertálci sa pôvodne obyčajne považovali za samostatný druh, t. j. druh oddelený od človeka dnešného typu. Neskôr, od 60. rokov do polovice 90. rokov 20. storočia, sa považovali spolu s človekom dnešného typu za poddruh druhu človek rozumný (Homo sapiens) v širšom zmysle. Od konca 90. rokov sa znova u väčšiny autorov považujú za samostatný druh. V roku 2006 (potvrdené aj neskôr) sa ukázalo, že rozhodne dochádzalo aj ku kríženiu medzi neandertálcami a ľuďmi dnešného typu, napriek tomu sa neandertálci naďalej obyčajne klasifikujú ako samostatný druh (t. j. neaplikuje sa definícia biologického druhu, ktorá je založená len na krížiteľnosti skúmaných jedincov).
 
Konkrétnejší názor o vzťahu ľudí dnešného typu a neandertálcov od začiatku 20. storočia do zhruba 70. rokov závisel od toho, či sa autor pridŕžal hypotézy neandertálskej fázy, preneandertálskej hypotézy alebo presapientnej hypotézy (pozri vyššie). Súčasné názory na postavenie neandertálcov vo vývojovom strome sa rôznia, ale názor, že sa dnešní ľudia vyvinuli z neandertálcov, sa už nevyskytuje. Isté je, že obidva taxóny existovali dlhý čas paralelne    a (prinajmenšom) v európskej oblasti od cca 40/35 000 BP aj fyzicky blízko seba    a vzájomne sa krížili.
 
=== Nálezy ===
Nasledujú príklady zoznamov nálezov človeka dnešného typu zo zdrojov, ktoré sa nálezmi zaoberajú podrobnejšie. Ostatné    t. j. kratšie    zoznamy nálezov človeka dnešného typu pozri dole pod nadpisom Systematika. Pre všetky zoznamy nálezov človeka dnešného typu platí, že sú uvedené len staršie nálezy, pretože novších nálezov a nálezov súčasných ľudí je samozrejme „nekonečne“ veľa. <br />
Pri najstarších nálezoch je sporné, ktoré nálezy zaradiť pod človeka dnešného typu a ktoré mimo neho    k tomu pozri podnapis Datovanie vzniku/najstaršie nálezy.
 
==== Vančata (2007) ====
anatomicky moderný človek (anatomicky moderný Homo sapiens, staršie: človek predveký):
*Afrika: Omo (190    150), Herto (155), Singa (150    140), Mumba (130    110), Laetoli (130), Džabal Irhúd (Jebel Irhoud; 120), Klasies River (90    65), Die Kelders 1 (70    65), Aduma (105    80), Bouri (105    80), Border Cave (80), Haua Fteah (45)
*západná Ázia: Kafza (Qafzeh; 100    90), Schúl (Skhul; 119    90)
*Európa:
**[[aurignacien]]: Oase 1 (35,0), Kosťonki bez čísla (32,6), Mladeč (31,0), Svatý Prokop (32,0), Kent´s Cavern    Stetten (31,0), Aurignac (32,0), Muierii 1 (31,0), Koněprusy-Zlatý Kůň (32,0/novšie 13,0),
**[[gravettien]]: Cro-Magnon (28,0), Mezmajskaja (29,0), Grotte des Enfants (28,0), Paderbourne (27,4), Předmostí (26,5), Pavlov (26,0), Dolní Věstonice    trojhrob (26,6), Paviland 1 (26,0), Dolní Věstonice    západní svah (25,6), Baousse de Torre (25,0), Combe Capelle (25), Caviglione (25,0), Barma Grande (25), Cussac 1 (25), Lagar Velho (?hybridný jedinec, 25,0), Willendorf 1 (24,2), La Rochette (24,0), Brno 2 (24,0), Sungir 1, 2 a 3 (23,0 a 24,0), Paglicci (23,5), Arene Candide IP (23,5), Dolní Věstonice (35 a 22,9), Kosťonki 4 (21,0), Abri Pataud (20,6)
**[[magdalénien]]: Saint Germain-la-Riviere (14,5), Kosťonki    Markina Gora (14,0), Džabal Sahába (Jebel Sahaba) (13,0), Koněprusy-Zlatý Kůň (13,0), Le Placard (12,5), Bruniquel (12,0), Cap Blanc (12,0), Oberkassel (12,0), Chancelade (12,0), Laugerie Basse (12,0), La Madeleine (12,0), Bichon (11,7), Arene Candide (11,4), Romito (11,2), San Teodoro (11,0), Continenza (10,2), Veryier (10,2), Parabita (10,0), Grotte des Enfants (10,0), Farincourt (10,0)
*Austrália: Lake Mungo (40    20)
 
Poznámky:
==== McKee et al. (2005) ====
Homo sapiens sapiens:
*Afrika: Herto (160 000    154 000 BP, Homo sapiens idaltu), Omo 1 a 2 (130 000 BP), Eyasi (130 000 BP), Laetoli (120 000 +/- 30 000), Klasies River Mouth (115    90 000 BP alebo 120/100    80 000 BP a až do 60 000 BP), Border Cave (115    90 000 BP), Equus Cave (100    40/30 000 BP), Katanda (90    80 000 BP), Abdur Reef Limestone (125 000 BP), Cape Flats, Boskop
*Európa: Pestera cu Oase (36 000    34 000, najstarší nález Homo sapiens v Európe), Velika Pecina (33 000 BP), Francúzsko (okolo 30 000 BP: Cro-Magnon, Combe Capelle, Chancelade, Grimaldi), Česko (okolo 30 000 BP: Předmostí, Brno, Mladeč/Lautsch, Dolní Věstonice),
*Ázia:
**Blízky východ (takmer Homo sapiens sapiens): Kafza (Qafzeh; 115 000+/-15 000 BP alebo 92 000 BP), As-Schúl (Es-Skhul, 100    81 000 BP)
**Čína (najstaršie nálezy možno 100    67 000 BP, väčšina 35 000    25 000 BP): Liou-ťiang (Liujiang, 227/101    67 000 BP), Čou-kchou-tien – Vrchná jaskyňa (34 000    10 000 BP)
**Japonsko: od 50 000 BP
**Jáva: Wadjak (??34 000 BP)
**Sibír: Makarovo-4 a Varvarina Gora (40 000    34 000 BP)
*Austrália a Nová Guinea (vegetačné zmeny spôsobené ľudmi naznačujú osídlenie od 60    54 000 BP alebo od 140 000 BP, najstarší nález jedinca je Mungo – 40 000 BP): Jinmium (?176    116 000 BP alebo ?200 000 alebo 75    58 000 BP alebo 10 000 BP, pri prvých dátumoch to mohol byť Homo erectus), Kosipe (35 000    25 000 BP), Lake Mungo (artefakty od 50/46 000 BP, jedinci od 40 000 BP), Devil’s Lair (35 000 BP), Green Gully (11    10 000 BP), Keilor (13 000 BP), Talgai, Cohuna (14    9500 BP), Mossgiel (viac ako 6000 BP), Kow Swamp (14 000    9500 BP)
*Tasmánia (36 000    10 000 BP spojená súšou s Austráliou): Warreen cave a Pamerpar Meethaner (35    12 000 BP), Fraser cave (20 000    15 000 BP), Bluff rock shelter a ORS 7 (32 000 BP)
*Amerika (pozri podnadpis Šírenie po svete resp. vznik v jednotlivých častiach sveta):
**Severná a Stredná Amerika: Old Crow Basin (40    25 000 BP), Bluefish caves (24 000 BP), Cactus Hill, Saltville’s Well Fields (14 000 BP), Topper Site (20    12 000 BP), Kennewick, Orogrande (38 000 BP), Lewisville (30 000 BP), La Jolla (30 000 BP), Santa Rosa Island (30 000 BP), Los Angeles River (menej ako 23 600 alebo 26 000 alebo 10 000    5 000 BP), Meadowcroft (17 000 BP), Puebla (22 000 BP), Tlapacoya (24 000 BP), Hueyatlaco (22 000 BP), Mesa (11 600    9700 BP), Clovis (12    11 000 BP), Goldstream (12    11 000 BP), Lower Klamath Lake(12    11 000 BP), Lind Coulee (12    11 000 BP), Itchtucknee (12    11 000 BP), Folson (10    8 000 BP),
**Južná Amerika: Pedra Furada (Brazília, 47 000 alebo 31 000 alebo 33 000 alebo 17 000 BP), Caverna de Pedra Pintada (Brazília, 11 200    10 000 BP), Lapa Vermelha IV (Brazília, nález jedinca „Luiza“, 11 500 BP), Monte Verde (Čile, 33 000 BP alebo 12 500 BP), Fells Cave (Ohňová zem, 11    10 000 BP), El Jobo (Venezuela, 16    12 000 BP), nález z Peru (13 000 BP), Los Toldos (Argentína, 12 650 BP), Piaui caves (Brazília, 16 650    11 950 BP), Guitarrero cave (Peru, 12 000 BP alebo neskôr)
 
Poznámka (McKee et al. 2005): Podľa genetikov Homo sapiens sapiens vznikol zhruba okolo 200 000 BP (podrobnejšie pozri nižšie).
 
==== Klein (1999) ====
Klein uvádza viacero možných dátumov pre vznik Homo sapiens, vrátane viacerých možných dátumov pre vznik človeka dnešného typu; tu sa uvádzajú nálezy spadajúce pod definície od 300/260/130 000 alebo od 50/40 000. Nálezy od 50/40 000 autor označuje (aj) ako úplne moderný Homo sapiens a nálezy pred týmto dátumom (aj) ako takmer moderný Homo sapiens (near-modern Homo sapiens, pričom veľmi staré – t. j. len africké    nálezy nejasne označuje ?aj/?skôr ako archaický Homo sapiens).
 
Homo sapiens (v užšom zmysle):
*Afrika    (?archaický Homo sapiens a) takmer moderný Homo sapiens a (od 50/46 000 BP) úplne moderný Homo sapiens
**nálezy jedincov:
***severná Afrika: Magára el 'Alijá (Mugharet el Aliya, 127    40 000 BP), Džabal Irhúd (Jebel Irhoud, 190    90 000 BP), Dar as-Sultán (Dar es Soltan) 2 (vyše 30 000 BP alebo 127    40 000 BP), Zúhra/Al-Harhúra (Zouhrah Cave/El Harhoura; vyše 30 000 BP alebo 127    40 000 BP), Smugglers Cave (127    40 000 BP), Haua Fteah (130    50 000 BP), Nazlet Cháter (Nazlet Khater), Wádí Kúbáníja (Wadi Kubbaniya, 25    20 000 BP), Singa (170    150 000 BP), Džabal Sahába (Jebel Sahaba, 14    12 000 BP)
***subsaharská Afrika: Dire Dawa/Porc-Epic (vyše 60 000 BP), Omo 1, 2, 3 (127    37 000 BP), Eliye Springs/KNM-ES 11693 (200    100 000 BP), Guomde/KNM-ER 3884 a 999 (300    100 000 BP), ?Kanjera (staršie rané alebo stredné štvrtohory, novšie menej ako 10 000 BP), Lukenya Hill, Ngaloba/Laetoli 18 (130 000 +/-30 000 BP), Mumba (130 000    109 000 BP), Mumbwa (vyše 40 000 BP), Equus Cave (71    vyše 27 000 BP), Florisbad (259 000 +/- 35 000 BP), Border Cave (90    50 000 BP), Sea Harvest (127    vyše 40 000 BP), Hoedjies Punt (300    71 000 BP), Die Kelders Cave 1 (71    45 000 BP), Klasies River (115    60 000 BP), ? Langebaan Lagoon (228    103 000 BP alebo 117 000 BP alebo 71    11 000 BP), ?Nahoon Point (vyše 29 000 BP alebo ako Langebaan Lagoon alebo viac ako Lagebaan Lagoon)
**nálezy artefaktov:
***severná Afrika: rôzne nálezy z Núbie (Egypt-Sudán), Sahary, Maghrebu, napr. lokality Al Kattár (El Guettar), Hádždž džer Sídí Kurajjim (Haj jer Sidi Creiem), Bi'r Tarfáwí (Bir Tarfawi), Smugglers Cave, Zúhra (Zouhrah), Magára el Alijá (Mugharet el Aliya), Haua Fteah, Bérard, Taforalt, Afalú bú-Rummel (Afalou Bou-Rhummel)
***subsaharská Afrika: Pomongwe, Bambata, Redcliff Caves, Cave of Hearths, Bushman Rockshelter, Border Cave, Rose Cottage Cave, Klasier River Mouth Caves, Nelson Bay Cave, Boomplaas Cave A, Montagu Cave, Die Kelders Cave, Lukenya Hill, Enkapune Ya Muto (46 000 BP    najstaršie nálezy mladého paleolitu), Nasera, Mumba, Matupi, Katanda, Prospect Farm, Seggedim, Florisbad, Orangia 1, Duinefontein 2, Herolds Bay Cave, Sea Harvest, Hoedjies Punt, Boegoeberg 2, Byneskranskop 1, Peternoster Midden, Kasteelberg, Elands Bay Cave, Dune Field Midden, Border Cave, Blombos Cave
*juhozápadná Ázia:
**takmer moderný Homo sapiens (nálezy jedincov): nálezy Kafza (Quafzeh) a Schúl (Skhul, 120    90/80 000 BP), možno Tabun (Tabún, len jeden nález, ostatné sú neandertálci), možno Zuttíja (Zuttiyeh)
**úplne moderný Homo sapiens:
***nálezy jedincov: Ksár Akil (37 000 BP alebo viac), Nahal En Gev (Nahal Ein Gev) 1, Ohallo II
***nálezy artefaktov: od 45 000 alebo 40 000 BP, hraničný nález je Bukr at-Tachtít (Boker Tachtit; 47    37 000 BP), Ohallo II
*východná Ázia – úplne moderný Homo sapiens
**nálezy jedincov: Batadomba Iena Cave (Srí Lanka, 28 500 BP), Čou-kchou-tien Vrchná jaskyňa, Wajak (Wadjak), Niah (40 000 BP), Tabon
**nálezy artefaktov: na Sibíri od 40 000 BP, v arktických a subarktických oblastiach od 35/20 000 BP, v Japonsku od 35/30 000 BP; Kara Bom (40 000 BP), nálezy pri Bajkalskom jazere (40 000 BP), Ichine (Ikhine, 35    20 000 BP), Ježancy (Ezhantsy, 35    20 000 BP), Usť-Miľ II (35    20 000 BP), Afontova Gora, Maľta, Bureť, Kokorevo, Berelioch (Berelekh, menej ako 20 000 BP), Majoryč (Mayorych, menej ako 20 000 BP), Kuchtudž (Kukhtuj, menej než 20 000 BP), Djuktadž (Dyuktaj, menej než 20 000 BP), Verchnetroickaja (menej než 20 000 BP), jazero Uši (menej než 20 000 BP), sporný nález Diring Juriach (Diring Yuriakh, 260 000 BP) [anglické prepisy ruských názvov sú tu prevedené na slovenský prepis len odhadom]
*Európa– úplne moderný Homo sapiens:
**nálezy jedincov:
***západná Európa: Isturitz a Les Rois (40 000    30 000 BP), Cro-Magnon (30 000 BP), Goat’s Hole pri Pavilande (18 500 BP), Aurignac (neolit), Chancelade (Raymonden), Combe-Capelle, Grimaldi (Grotte des Enfants, Grotta del Caviglione, Barma Grande, Bausso da Torre), Abri Pataud (22 000 BP), Rochereil, Romito
***stredná Európa: Bačo Kiro, Mladeč (Lautsch, 40    30 000 BP), Předmostí, Brno, Dolní Věstonice
***východná Európa: staršie sa ako najstarší uvádzal nález Staroselie, ale ten je zrejme až zo 17. storočia po Kr., Sungir (22 000 BP)
** nálezy artefaktov:
***západná Európa: najstaršie aurignacienske nálezy zo Španielska a Belgicka (40 000 BP), Grotte du Renne (33 000 BP), Vogelherd, Hohlenstein-Stadel, Geissenklösterle, El Juyo (14    13 000 BP), Verberie, Pincevent, Laugérie-Haute, La Madeleine, Isturitz, La Riera, Tito Bustillo, La Covaciella, Micolón, Altamira, Las Chimeneas/El Castillo, Santimamine, Jovelle, Gabillon, La Mouthe, Les Trois-Freres, Gargas, Le Portel, Fontanet, Niaux, Clastres, Réseau, Peche Merle, Cougnac, Lascaux, Rouffignac, Bayol, La Baume-Latrone, Chauvet, Cosquer, Vacheresse, Ebbou, Le Colombier, Oulen, Les Deux-Ouvertures, Tête-du-Lion; Le Figuier, Chabot, Grimaldi, Lespugue, Laussel
***stredná Európa: Istállóskö, Bačo Kiro, Willensdorf, Stratzig/Krems-Rehberg, Dolní Věstonice, Pavlov, Předmostí, Milovice, Krakow-Spadzista, Petřkovice
***východná Európa: od 40 000 BP, Franchthi (Grécko, 22    10 000 BP), Amvrosievka, Boľšaja Akkarža, Zolotovka I, Mezyriči, Judinovo, Mezin, Kostenki, Gagarino, Sungir, Ataki, Jelisejeviči, Pogon, Puškari, Muralovka, Avdejevo, Timonovka, Karačiž
*Australázia – úplne moderný Homo sapiens (najstaršie nálezy by mohli byť prísne vzaté aj iný taxón)
**oblasť Sahul (t. j. pevnina tvorená dnešnou Austráliou a Novou Guineou a Tasmániou):
***najstaršie nálezy (všetko nálezy artefaktov): Jinmium (176    116 000 BP a 75    58 000 BP, datovanie sporné), Malakunanja II a Nauwalabila I (60    50 000 BP, datovanie mierne sporné)
***ostatné nálezy (nálezy artefaktov alebo jedincov; 40 000 BP-10 000 BP):
****Nová Guines: Yuku, Nombe, Kiowa, Kosipe, Huon
*Amerika – úplne moderný Homo sapiens
**nálezy jedincov: najstaršia kostra 10/8 000 BP, hranica najstaršieho možného osídlenia podľa vzniku indiánskeho typu chrupu 30 000 BP
**nálezy artefaktov (najstaršie nesporné náleziská sú od 13/12 000 BP): Nenana Valley (12/11 000 BP), Broken Mammoth (12/11 000 BP), Healy Lake (12/11 000 BP), Bluefish Caves, náleziská tzv. komplexu Denali (od 11/10 000 BP), Anzick (12/11 000 BP), Colby (12/11 000 BP), Lange/Ferguson (12/11 000 BP), Agate Basin (12/11 000 BP), Union Pacific Mammoth (12/11 000 BP), Dent (12/11 000 BP), Clovis (12/11 000 BP), Domebo (12/11 000 BP), (12/11 000 BP) Blackwater Draw (12/11 000 BP), Murray Springs (12/11 000 BP), Lehner (12/11 000 BP), Lubbock Lake (12/11 000 BP), Pedra Furada (Brazília, (?)48 000/10 400    6 100 BP), Monte Verde (Čile, (?)33 000 a 12 500 BP)
 
Poznámka:
*K africkým nálezom jedincov súčasníkov neandertálcov autor dodáva, že sa pohybujú od jasne archaických (najmä Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), Omo 2, Eliye Springs, Smugglers' Cave, Florisbad), cez marginálne archaické (Singa, Guomde, Ngaloba) po v podstate moderné (Zúhra (Zouhrah) Cave, Dár as-Sultán (Dar es-Soltan) 2, Haua Fteah, Omo 1, Border Cave, Klasies River)
*Autor uvádza, že podľa genetikov človek dnešného typu vznikol okolo 200 000 BP.
*Nálezy sú tu spísané podľa (!)Table 6.1 a str. 396, 397, 402    404, 408    409, 432    436, 438, 444, 454    456, 477, (!)478, 479    507, 512    13, 522, 530    32, 536, 542, 544, 546, 550    572.
 
==== Thurzo (1998) ====
Homo sapiens    človek rozumný:
*Afrika:
**Omo 1 a Omo 2 (cca 133 000 rokov BP), Omo 3 (70 000 rokov BP), Dire Dawa (Porc-Épic) (75 000    40 000? rokov BP), Haua Fteah (47 000 rokov BP), Dár as-Sultán (Dar-es-Soltane; 90 000    80 000 rokov BP), Džabal Irhúd (Jebel Irhoud; 60 000    40 000 rokov BP), Magára el 'Alijá (Mugharet el'Aliya; 45 000    40 000 rokov BP), Klasies River Mouth (90 000    100 000 rokov BP), Border Cave (cca 80 000    70 000 rokov BP), Langebaanska lagúna (117 000 rokov BP)
**mladšie africké nálezy (36 000    10 000 rokov BP): Temara (=arab. asi Tamara), Origstad, Afalú bú-Rummel (Afalou Bou-Rhummel), Kom Ombo, Lukenya Hill, Wádí Halfá (Wadi Halfa), Kalemba, Leopard's Hill, Mumbwa.
*Ázia:
**Blízky východ: Kafza (Qafzeh, 100 000    90 000 rokov BP), Schúl (Mugharet es-Skhul, jaskyňa na hore Karmel) (cca 100 000    90 000 rokov BP), Nahal 'En Gev (35 000    30 000 rokov BP), Ksár Akil (cca 37 000 rokov BP)
**Ukrajina: (?) Staroselie (35 000    30 000 rokov BP)
**Afganistan: Darra-i-Kur (35 000    30 000 rokov BP)
**Čína: Liou-ťiang (pchinjin: Liujiang, 40 000    30 000 rokov BP), C'-jü (pchinjin: Zhiyu, 28 000 rokov BP), Čou-kchou-tien    Vrchná jaskyňa (25 000    28 000 rokov BP)
**Filipíny: Tabon (24 000    22 000 rokov BP)
**Indonézia: Kalimantan/Niah (41 500 rokov BP), Wadjak (datovanie neurčené)
*Európa    pozri v článku [[kromaňonec]]
*Austrália: Jinmium (116 OOO rokov BP), Mungo (26 000 rokov BP), Willandra (30 000 rokov BP), Keilor (15 000 rokov BP), Kohuna (15 000 rokov BP), Kow Swamp (14 000    9 500 rokov BP)
*Amerika: pozri podnadpis Šírenie po svete resp. vznik v jednotlivých častiach sveta
 
=== Datovanie vzniku / najstaršie nálezy ===
Najprv príklady datovania vzniku Homo sapiens v užšom zmysle (človeka dnešného typu) uvádzané v literatúre, zoradené podľa roka (všetky dátumy sú BP):
*Manzi 2011    200 000
*2010 http://antropogenez.ru/catalog-hominids/    100 000
*Drobyševskij, S. V., 2010 :http://antropogenez.ru/hominids/    45 000 alebo 130 000
*Rightmire 2009    270 000
*Enc. Beliana (Thurzo) 2010 (písané 2008 al. 2009) – 200 000
*Wood a Lonergan 2008    200 000
*Pietrusewsky ?2008    120 000
*Bräuer 2007    200 000
*Delson a Baab 2007    100 000
*Storch 2007    160 000
*Vančata 2007    160 000/120 000
*Foley a Lahr 2007    130 000
*Campbell et al. 2006    195 000
*McKee 2005    podľa genetikov od 200 000, podľa nálezov od 160 000
*Soukup 2005    200 000 až 140 000
*Bramblett 2004    100 000
*Lexikon der Biologie 2004    130 000
*Drobyševskij 2003    40 000
*BiowebBiopedia ?2003    34 000
*NGD 2002    150 000
*McBrearty a Brooks 2000    300 000 alebo (?)130 000
*Klein 1999    50 000 (str. 264, 494)/ 200 000 (str. 494, genetika)/ 127 000 (str. 312)/260 000 (str. 177, Florisbad)
*Thurzo 1998    133 000 podľa nálezov / asi 200 000 až 100 000 podľa genetikov
*Podborský 1997    100 000
*Stloukal/Beneš 1991/1988    (?) 40 000
*McBrearty 1990    200 000
*Buchvald 1985    100 000
*Encyklopédia archeológie 1985    (?)od würmu 2, teda od 35 000
*Malá československá encyklopedie 1984 – od konca würmu (asi sa myslí od konca würmu 1)
*Jelínek 1977    30/40 000
*Pyramída 1974    100 000
*Boľšaja sovetskaja enciklopedija 70. roky    najstarší nález 39 000 BP (Kalimantan), ale pravdepodobne vznikol už 70/60 000
 
Údaje sa rôznia, pretože podobne ako pri iných taxónoch (nie len) človeka, závisí aj rozhodnutie o dátume vzniku taxónu človek dnešného typu:
*od toho, ktoré nálezy autor podľa svojich kritérií považuje už za človeka dnešného typu a ktoré ešte nie (nálezy, ktoré sú v tomto ohľade sporné, spadajú často pod    niektorými autormi uznávaný    taxón [[Homo helmei]]    podrobnosti pozri v príslušnom článku), a/alebo
*od toho, či sa autor spolieha aj na teoretické datovania genetikov o dátume oddelenia druhov alebo len na datovania fyzických nálezov, a/alebo
*od toho, ku ktorému z prípadne viacerých možných datovaní niektorých nálezov sa prikloní, a/alebo
Konkrétne:
*Hranica 300 000 je:
** datovanie nálezu Guomde/Ileret KNM-ER 999 (301 000 alebo vyše 180 000 BP<ref>Wiley-Blackwell 2011, Thurzo 1998, McBrearty et al. 2000treba poznamenať, že podľa tohto článku z roku 1989 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.1330780412/abstract?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+8+Oct+from+10-14+BST+for+monthly+maintenance je nález starý 500 000 až 1 000 000 rokov (porov. http://www.fossilized.org/Human_paleontology/_sites.php?min=0.324&max=0.396 s chybným datovaním roku článku)</ref>). Tento nález sa ale často nepovažuje za Homo sapiens (článok Rightmire 2009    pozri nižšie    ho neanalyzuje).
**prípadne aj nálezu Hoedjies Punt (300 000 BP alebo stredný pleistocén alebo neskorý pleistocén <ref name=ref1>Wiley-Blackwell 2011</ref>, 300 000    71 000 BP <ref name=k99>Klein 1999</ref>, vyše 70 000 BP <ref name="McBr2000">McBrearty et al. 2000</ref>)
*Hranica 270 000 je datovanie nálezu Guomde/Ileret KNM-ER 3884 (272 000 alebo vyše 180 000 <ref>Wiley-Blackwell 2011, Rightmire 2009, Thurzo 1998, McBrearty et al. 2000; treba poznamenať, že podľa tohto článku z roku 1989 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.1330780412/abstract?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+8+Oct+from+10-14+BST+for+monthly+maintenance je nález starý 500 000 až 1 000 000 rokov (porov. http://www.fossilized.org/Human_paleontology/_sites.php?min=0.324&max=0.396 s chybným datovaním roku článku)</ref>). Staršie sa tento nález zaraďoval väčšinou mimo Homo sapiens, Rightmire 2009 tvrdí, že už rozhodne patrí pod Homo sapiens, čím posunul (pri akceptovaní jeho hodnotenia nálezu) datovanie vzniku Homo sapiens na túto novú hranicu 270 000.
*Hranica 260 000 je datovanie nálezu Florisbad (presnejšie 259 000, staršie datovanie bolo vyše 100 000) <ref>Thurzo 1998, McBrearty et al. 2000</ref>. Nález Florisbad však možno považovať aj za nález nepatriaci do Homo sapiens <ref>Righmire 2009, http://ma.prehistoire.free.fr/premiers.htm</ref>.
*Hranica 200 000 môže byť:
** podľa McKee 2005 výsledok výpočtov genetikov, presnejšie štúdií mitochondriálnej DNA najmä z roku 1987 (290 000    140 000 BP, teda zhruba 200 000BP) a z roku 1991 (200 000 BP +/- 50 000 rokov). Treba ale dodať, že podľa iných štúdií z roku 1992 boli tieto predchádzajúce štúdie chybné. Štúdia Y chromozómu z roku 1997 udáva 188 000 BP (s 95% konfidenčným intervalom od 51 000 do 411 000 BP). Podľa Soukup 2005 z genetických štúdií vyplýva, že sa človek dnešného typu sformoval pred 200 000 až 140 000 rokmi, podľa Thurzo 1998 z nich vyplýva, že sa sformoval pred 200 000 až 100 000 rokmi, ale tieto čísla sú vraj pochybné.
** zaokrúhlené datovanie nálezu Omo 1 (pozri nižšie)
** datovanie nálezu Eliye Springs    KNM-ES 11693 (200 000    100 000 BP <ref name=k99 />), pričom ale datovanie tohto nálezu je veľmi problematické a nález sa niekedy zaraďuje mimo človeka dnešného typu
*Hranica 195 000 je datovanie nálezu Omo 1, ktoré bolo v roku 2005 zmenené zo staršieho (dosť neistého) datovania 130 000 BP (alebo 127 000    37 000 BP <ref name=k99 /> alebo 133 000 <ref name="Thurzo 1998">Thurzo 1998</ref>, ešte staršie: vyše 39 000 BP <ref name="McBr2000"/>) na 195 000 +/- 5000 rokov. Rovnako starý je asi nález Omo 2 <ref>Koltes, T. (2005): http://ma.prehistoire.free.fr/omo_1.htm, http://ma.prehistoire.free.fr/premiers.htm</ref>
*Hranica 160 000 vyplýva z datovania nálezu z lokality Herto, Middle Awash (pomenovaného v roku 2003 [[Homo sapiens idaltu]]). Tento nález z roku 1997 bol v roku 2003 datovaný na 160 000 až 154 000 BP.<ref>http://www.nature.com/nature/journal/v423/n6941/full/nature01670.html, http://ma.prehistoire.free.fr/idaltu.htm</ref>. V rokoch 2003    2005, teda kým nebolo zmenené vyššie uvedené datovanie nálezu Omo 1, sa nález z Herta chvíľu považoval za najstarší nález Homo sapiens.
*Hranica 130 000 BP alebo 127 000 BP vyplýva:
** zo staršieho datovania nálezu Omo 1 (pozri vyššie)
** zo staršieho datovania nálezu Eyasi (130 000 BP <ref>McKee 2005</ref>, 200 000    130 000 BP <ref>http://ma.prehistoire.free.fr/eyasi.htm</ref>, vyše 130 000 BP <ref name="McBr2000"/>, 300 000 BP <ref name="Thurzo 1998"/>; nové datovania sú 92    138 000 resp. 104    207 000 <ref>Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, 2011</ref>), ktorý sa ale zaraďuje aj mimo človeka dnešného typu
**z datovania nálezov z Temary (=arab. asi Tamara):
***Smugglers'Cave/Grotte des Contrebandiers (127    40 000 BP <ref name=k99 />, 130 000    40 000 alebo 90 000    60 000 alebo viac ako 40 000<ref name="McBr2000"/>), no tento nález sa zaraďuje aj mimo človeka dnešného typu
***Zúhra/Al Harhúra (Zouhrah/El Harhoura; vyše 30 000 BP alebo 127    40 000 BP <ref>Klein</ref>, alebo ako Smugglers' Cave <ref>McBrearty et al. 2000 v článku sa sekcia textu o datovaní doslova opakuje aj pri náleze Smugglers Cave aj pri nález Zouhrah, takže buď sú datovania úplne zhodné aj so zdrojmi alebo ide o tlačovú chybu</ref>)
** z datovania nálezu Dár as-Sultán (Dar es-Soltane 2 (vyše 30 000 alebo 127 000    40 000 BP <ref name=k99 />, 90    80 000 BP <ref name="Thurzo 1998"/>, 90    60 000 BP <ref name="McBr2000"/>, 110/80    60 000 BP <ref name=ref1 />)
** zo staršieho datovania nálezu Hawa Ftaih (Haua Fteah, 130 000    50 000 BP <ref name=k99 />, 47 000 BP <ref name="Thurzo 1998"/>, vyše 130 000 BP alebo vyše 90 000 BP <ref name="McBr2000"/> ; novšie datovanie (roku 2010): 200 000 BP <ref name=ref1 />), ktorý sa ale zaraďuje aj mimo človeka dnešného typu
** zo staršieho datovania nálezu Magára al' Alijá (Mugharet el Aliya, staršie 127 000    40 000 BP <ref name=k99 />, 45    40 000 BP <ref name="Thurzo 1998"/>, 90    60 000 <ref name="McBr2000"/>; novšie 60    35 000 BP <ref name=ref1 />), ktorý sa ale zaraďuje aj mimo človeka dnešného typu
** z datovania nálezu Sea Harvest/Saldanha [nie je zhodné so známym nálezom Saldanha z roku 1953] (128/127    40 000 BP <ref>Wiley-Blackwell 2011, Klein 1999, McBrearty et al. 2000 - str. 476 !</ref>)
** z datovania nálezu Kabua (neskorý pleistocén alebo holocén <ref>Wiley-Blackwell 2011, McBrearty et al. 2000</ref>), pričom ale tento nález sa uvádza len veľmi zriedkavo
*Hranice okolo 160/150 000 a 130/120 000 a pod. môžu vyplývať aj z datovania:
**nálezu Laetoli/Ngaloba    LH 18 (120 000 +/- 30 000 <ref>McKee 2005, Klein 1999</ref>, 150 000    100/90 000 alebo 130    110 000 <ref>http://ma.prehistoire.free.fr/lh18.htm, Thurzo 1998</ref>, 130    108 000 alebo 200 000    100 000 alebo 200 000 alebo 370 000    200 000 alebo 490 000    200 000 <ref name="McBr2000"/>), ktorý sa ale zaraďuje aj mimo človeka dnešného typu
**nálezu Mumba (150/130    110/109 000 <ref>http://ma.prehistoire.free.fr/premiers.htm, Thurzo 1998, Wiley-Blackwell 2011, Klein 1999, McBrearty et al. 2000</ref>)
**nálezu Džabal Irhúd (Jebel Irhoud, novšie datovanie 160 000 +/-16 000 <ref>Rightmire 2009, Wiley-Blackwell 2011</ref>; staršie datovanie 190    130 000 alebo 120    80 000 <ref>http://ma.prehistoire.free.fr/irhoud.htm</ref>, 125 000    90 000 alebo 190    105 000 <ref name="McBr2000"/>, 60    40 000 BP <ref name="Thurzo 1998"/>), ktorý sa ale zaraďuje aj mimo človeka dnešného typu
**nálezu Singa (145    133 000 alebo 159    89 000 BP <ref name=ref1 />,190    130 000 alebo 112    82 000 BP alebo 120 000 BP <ref>McBrearty et al. 2000, Thurzo 1998</ref>), ktorý sa ale zaraďuje aj mimo človeka dnešného typu
**staršieho datovania nálezu Kanjera (150    75 000 BP <ref name="Thurzo 1998"/>, novšie: menej ako 10 000 BP <ref>Klein 1999, Wiley-Blackwell 2011</ref>)
**nálezu Soleb (viac ako 160 000 BP alebo viac ako 90 000 BP <ref name="McBr2000"/>), pričom ale tento nález sa uvádza len veľmi zriedkavo
*Hranica 100 000 sa môže vzťahovať na rozličné nálezy, lebo od zhruba 115 000 BP a menej je už nálezov pomerne veľa.
*Hranica 50 000 je začiatok intenzívnejšieho šírenia ľudí z Afriky (úvaha zástancov tejto neskorej hranice je tá, že toto šírenie bolo spôsobeného ich prechodom na vyšší stupeň vyspelosti, ktorý sa archeologicky prejavil ako vznik mladého paleolitu, a ktorý možno považovať za speciáciu). Hranica 45 000 (presnejšie 46 000) je začiatok mladého paleolitu (resp. tzv. neskoršej kamennej doby    Later Stone Age) v Afrike (a mierne neskôr aj v Ázii).<ref>Klein 1999, najmä str. 492 a 264</ref>
*Hranica 40 000 je začiatok mladého paleolitu v Európe <ref name=k99 /> alebo začiatok najstarších nálezov človeka dnešného typu v Ázii (porov. vyššie citáciu z Boľšaja sovetskaja enciklopedia). Hranica 35 000 je (pred rokom 2011 udávaný) začiatok nálezov priamo jedinca človeka dnešného typu v Európe.
 
V novembri roku 2011 bolo oznámené, že najstarším nálezom jedinca človeka dnešného typu z Európy sú podľa nového datovania zuby z jaskyne [[Grotta del Cavallo]] v južnom Taliansku. Ich vek je 45 000 až 43 000 rokov BP. Pôvodne sa myslelo, že išlo o zuby neandertálcov. Z tejto zmeny priradenia zároveň vyplýva, že príslušná archeologická kultúra [[uzzulien]], o ktorej sa predtým myslelo, že bola neandertálska, bola už v skutočnosti kultúra ľudí dnešného typu.<ref>http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10617.html</ref> Zároveň bolo oznámená, že podľa nového datovania je takmer rovnako stará čeľusť človeka dnešného typu z lokality Kent's Cavern v Anglicku, ktorej vek je po novom 44 200    41 500 BP <ref>http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10484.html</ref>.
 
=== Šírenie po svete resp. vznik v jednotlivých častiach sveta ===
Pokiaľ ide o prvé výskyty mimo Afriky, zdroje sa v presnom datovaní rozchádzajú (pozri aj podnadpis Nálezy):
 
Podľa Thurzo 2010 sa človek dnešného typu objavil na Blízkom východe pred 100 000 rokmi, v Európe pred 40    35 000 rokmi, Austrálii pred 62 000 rokmi a v Amerike pred vyše 30 000 rokmi.
 
Vančata 2007 uvádza, že človek dnešného typu sa rozšíril najprv na Blízky východ a (pravdepodobne aj) do juhovýchodnej Ázie. Potom začal ''zhruba pred 60 000 tisícmi rokov novú fázu kolonizácie ... a prenikol na indonézske ostrovy a do Austrálie. Podľa súčasných analýz sa zdá pravdepodobné, že definitívna kolonizácia Austrálie prebehla ďaleko neskoršie, zhruba v čase, keď anatomicky moderný človek kolonizoval Európu, teda pred 35 000 rokmi.'' Podľa niektorých názorov niekedy medzi 60 a 40/30 000 prenikol aj do americkej časti Beringie (oblasti okolo Beringovej úžiny). ''V období zhruba od 35 000 rokov dochádza k expanzívnemu vývoju anatomicky moderného človeka, ktorý v priebehu nasledujúcich 20 000 rokov kolonizoval väčšinu človeku dostupných ekosystémov v tropickom, subtropickom aj miernom a arktickom pásme. Anatomicky moderný človek tiež definitívne kolonizoval Európu, Áziu a severnú a južnú Ameriku, a to vrátane ich subarktických pásiem...Kolonizácia podľa všetkého prebehla v dvoch vlnách. V prvej vlne, ktorá sa začala v období po 35 000 rokov a trvala až do 19 000 rokov, bola definitívne osídlená Austrália, Európa a prevažn8 časť južnej a centrálnej Áyie, a prinajmenšom západná časť Sibiri. O osídlení východnej Sibiri, Beringie a severnej a južnej Ameriky sa vedie rad sporov.'' Podľa niektorých názorov boli východná Sibír a Beringia (a prípadne severná Kanada) kolonizované v dvoch vlnách: Prvá za zastavila na severe Ameriky. Druhá vlna, tvorená populáciami podobnými európskym magdaléncom a vykazujúcimi cloviskú kultúru, definitívne kolonizovala celú severnú Ameriku. Kolonizácia južnej a strednej Ameriky je sporná    podľa niektorých nálezov mohli do južnej Ameriky preniknúť ''časti populácie, ktoré sa pokúsili osídliť medzi 30 000 - 20 000 rokmi severnú Ameriku. Podľa iných názorov bolo súčasťou druhej migračnej vlny niekoľko kultúrne aj biologicky rozdielnych ľudských skupín, z ktorých niektoré osídlili severné a iné južné časti severnej a celú strednú Ameriku a ďalšie zas južnú Ameriku. Existujú aj exotické názory, podľa ktorých bola južná Amerika osídlená z Oceánie alebo Afriky...Zdá sa najpravdepodobnejšie, že definitívna kolonizácia Ameriky prebehla až po vrcholu posledného zaľadnenia, keď dochádza k dôležitým zmenám aj v rámci Európy a Ázie.''
 
Soukup 2005 píše, že človek dnešného typu ''Pred 160 až 140 tisíc rokmi osídlil subsaharské časti Afriky, pred 100 až 80 tisíc rokmi prenikol na Blízky východ a odtiaľ postupoval ďalej dovnútra Ázie, pred 70 až 60 tisíc rokmi dosiahol Novú Guineu a Austráliu, pred 40 až 28 tisíc rokmi nahradil v Európe klasických neandertálcov a pred 20 až 13 tisíc rokmi vstúpil cez Beringiu do Nového sveta.''
 
McKee 2005 (pozri aj podnadpis Nálezy) uvádza, že najstaršie nálezy (takmer) moderných ľudí z Blízkeho východu majú menej ako 115 000 BP alebo menej ako 100 000 BP. Najstaršie nálezy moderných ľudí z Číny majú možno až 100    67 000 rokov, ale väčšina je od 35 000 BP, japonské nálezy začínajú 50 000 BP a najstaršie nálezy zo Sibíri majú menej než 40 000 BP. V Austrálii vegetačné zmeny spôsobené ľudmi naznačujú osídlenie od 60    54 000 BP alebo už od 140 000 BP, sporné nálezy artefaktov majú 176    116 000 BP, nesporné nálezy artefaktov majú menej než 50 000 BP a najstarší nález jedinca má 40 000 BP. K Amerike uvádza nasledovné: Najstaršie nálezy v severnej Amerike začínajú pred 40 000 alebo 38 000 BP alebo 30 000 rokmi, v južnej Amerike pred 47 000 alebo 33 000 rokmi. Niektorí autori neuznávajú akékoľvek americké nálezy staršie ako 13 000 BP alebo ako 11 500 BP. Genetika naznačuje viacero vĺn (asi 3 vlny) migrácií do Ameriky od 40 000 BP alebo od 30 000 BP. Výskum zubov naznačuje osídlenie Ameriky od 14/13 000 BP. Väčšina bádateľov tvrdí, že ľudia prišli do Ameriky cez Beringovu úžinu z Ázie    pevninský most cez Beringovu úžinu sa mohol objaviť okolo 40 000 BP a/alebo istý čas po 28/25 000 BP a potom znova 14/ 12 000 BP a prípadne aj inokedy; niektorí bádatelia však tvrdia, že ľudia do Ameriky prišli z Afriky alebo Austrálie alebo – okolo 18 000 BP    z Európy.
 
Klein 1999 (pozri aj podnadpis Nálezy) udáva najstaršie nálezy moderných ľudí na Blízkom východe na 120    90/80 000 BP resp. 47 000 BP, v Európe od 40 000 BP, vo východnej Ázii od 40 000 BP (jeden nález má 260 000 BP) a v Austrálii buď od 176    116 000 BP alebo od 60    50 000 BP alebo od 40 000 BP. V Amerike je najstaršia kostra stará 10/8 000 BP, hranica najstaršieho možného osídlenia podľa vzniku indiánskeho typu chrupu je 30 000 BP a najstaršie nesporné náleziská artefaktov sú od 13/12 000 BP (pričom ale niektoré nálezy z južnej Ameriky by mohli byť až 48 000 resp. 33 000 rokov staré).
 
Podľa Parker 1999 sa ľudia dnešného typu dostali na Blízky východ okolo 100 000 BP, odtiaľ:
**do Japonska 50 000 BP, na Filipíny 30 000 BP
 
Thurzo 1998 (pozri aj podnadpis Nálezy) uvádzal najstaršie nálezy na Blízkom východe na 100    90 000 rokov BP, v Európe 35 000 BP, v Číne 40    30 000 rokov BP, na Jáve 41 500 BP a v Austrálii 116 000 rokov BP. K Amerike píše ''Hoci antropológovia predpokladajú, že prvými Američanmi boli predstavitelia H. sapiens, ktorí sa dostali do Severnej Ameriky pred cca 30 000 rokmi, najstaršie nájdené skamenené pozostatky (nájdené v Kansase) sú datované na 15 400 rokov BP. Hoci archeologických názov svedčiacich o osídlení Ameriky je viac, doteraz sa nenašli spoľahlivo datované artefakty staršie ako 19 600 rokov BP (Meadowcroft Rockshelter, údolie rieky Ohio, Pensylvánia). Kamenné a kostené artefakty, základy obydlí a dokonca kusy mäsa zachované v rašeline čílskej lokality Monte Verde - datované rádiokarbónovou metódou na 33 000 rokov BP - sa zatiaľ nedočkali všeobecného uznania, no počas výskumov zo začiatku 90. rokov pri meste Calgary provincie Alberta v Kanade sa našli jednoduché kamenné sekáče datované na 25 000 - 21 000 rokov BP.''
 
=== Systematika ===
Uvedené sú rôzne príklady z literatúry. Najčastejší prípad    teda systematika, ktorá obsahuje len položku Homo sapiens a ďalej ju viac nedelí    je v prehľade pochopiteľne vynechaný.
 
==== Rightmire (2009) ====
Homo sapiens:
* nálezy Florisbad (čiastočne je podobný aj Omo 2; 260 000 BP), LH 18 (Laetoli, podobné nálezu KNM-ER 3884), KNM-ER 3884 (270 000 BP), Omo 1, Irhúd (Irhoud, 160 000 BP)
*nálezy Herto (160    154 000 BP), Singa, Aduma (ADU-VP-1/3, 105    79 000 BP)
*nálezy Schúl (Skhul, 100    90 000), Kafza (Qafzeh, roky ako Schúl), Dár as-Sultán (Dar es-Soltane, 90 000 BP), Klasies River (roky ako Schúl)
* nález Nazlet Cháter (Nazlet Khater, 40    35 000 BP), Hofmeyr (36 000 BP), Border Cave
*iné
 
==== Tattersall (2009) ====
Homo sapiens
*prechodná skupina/[[archaický Homo sapiens]]    nálezy: Border Cave 5, Boskop, Fish Hoek, Klasies River, možno Cave of Hearths, v širšom zmysle aj: Omo Kibish 1, Herto, Singa
*iné
 
==== Storch (2007) ====
Homo sapiens/[[moderný Homo sapiens]]
*africké nálezy z obdobia 160 000    130 000 BP    nálezy: Herto (Homo sapiens idaltu, 160 000 BP) a Omo (130 000 BP)
*africké nálezy z obdobia 130 000    100 000 BP    nálezy: Eyasi, Laetoli, Eliye Springs, Guomde, Singa, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), Klasies River, Border Cave, Equus Cave, lagúna Langebaan, Abdur Reef Limestone, možno (lebo vek 85 000 BP) Katanda
*rané blízkovýchodné nálezy    Kafza, Schúl; občas zaraďované k blízkovýchodným neandertálcom
*neskoršie nálezy
 
*nálezy tradične zaraďované pod archaického Homo sapiens, ale podľa autorov bez podobnosti k Homo sapiens alebo len s miernou podobnosťou: [[Florisbad]] ([[Homo helmei]]), [[Ndutu]], [[Ngaloba]] (LH 18), Džabal Irhúd (Jebel Irhoud) 1, Dar as-Sultán ([[Dar es Soltane]]), Jebel Irhoud 3
*nálezy tradične zaraďované pod archaického Homo sapiens, ktorí sú podľa autorov len blízki príbuzní Homo sapiens (teda ale odlišní od Homo sapiens):
**juhoafrická skupina    Klasies River Mouth (okrem AP 6222), Fish Hoek, Boskop, Border Cave 5, (?)Cave of Hearts
**východoafrická skupina    Omo Kibish 1 a 2, Singa, Eliye Springs
**levantská skupina    Džabal Kafza (okrem 1, 2, 9 a 11), Schúl
*Homo sapiens    nálezy: Abri Pataud, Brno, Border Cave 1 a 2, Chancelade, Combe Capelle, Cro-Magnon, Dár as-Sultán (Dar es Soltane), Dolní Věstonice, Engis 1, Grimaldi, Hahnofersand, Hawa Ftaih (Haua Fteah), Isturitz, Džabal Kafza (Qafzeh, 1, 2, 9 a 11), Klasies River Mouth (ale len nález AP 6222), Liou-ťiang (Liujiang), Mladeč, Pavlov, Předmostí, Svitavka, Tuinplaas, Velika Pecina, Vogelherd, Wajak, Čou-kchou-tien (Zhoukoudian) Vrchná jaskyňa, Zlatý Kůň.
 
==== Paleos.com 2006-2010 ====
Homo sapiens/staršie: [[Homo sapiens sapiens]]/[[anatomicky moderný človek]]
*vyhynuté poddruhy:
**[[Homo sapiens daliensis]]/[[Homo sapiens mapaensis]]    prechod medzi čínskym Homo erectom a Homo sapiensom
**[[Homo sapiens idaltu]]
**[[Homo sapiens afer]]
**(?)iné
*žijúci poddruh    ?vrátane Homo wadjakensis
 
==== Paleobiology database (prístup september 2011, posledný zdroj 2004/2006) ====
Homo sapiens    vrátane Homo floresiensis
*[[Homo sapiens idaltu]]
*(iné)
rod Homo:
*…
*prechodná skupina (na inom mieste ju zdá sa volá [[presapient|presapiens]])    nálezy: Ngaloba, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud) 1, 2, Omo 2, ES 11693, KNM-ER 3884, Florisbad 1, Singa (inde ju má pod H. heidelbergensis), Mumba, Eliye Springs, KNM-ER 999
*Homo sapiens    nálezy: Niah, Wajak (Wadjak), Sampung, Liang Toge, Liang Momer, WLH 50, Keilor, Talgai, Cohuna, Omo 1, Ingwavuma, Cape Flats (z roku 1999), Tuinplaas, Gamle’s Cave, Border Cave, Boskop, Fish Hoek, Nazlet Cháter (Nazlet Khater), Afalú (Afalou) 1, Taforalt 14, Taza 1, Schúl (Skhul) 4, 5, 9, Kafza (Jebel Qafzeh) 6, 9, 11, Klasies River Mouth, Cro-Magnon 1, 2, 3, Barma Grande, Bruniquel 24, Del Mar, Sungir 2, Combe Capelle, Dolní Věstonice, Chatelperron, Chancelade, Oberkassel 1, 2, Brno 2, 3, Mladeč 1, 2, 5, Pavlov 1, Grimaldi 4, 5, 6, Roc des Sers 2, Placard 5, Engis 1, 2, San Teodoro 7, 1, 2, 3, 5, Předmostí 3, 4, 9, 10, Paderbourne, Abri Pataud, Cap Blanc 1, Arene Candide 1 IP, 1, 2, 4, 5, Ofnet 2 1.1, 2 4.1, U. Cave 101, 102, 103, Paviland, Sungir, Minatogawa 1, 2, 4, Liou-ťiang (Liujiang), C’-jang (Ziyang), Sa-la-wu-su (Salawusu), Chengong (Čchen-kung), Čchou-kou-tien (Zhoukoudian)    vrchná jaskyňa, Palli Aike
 
==== Cameron a Groves 2004 ====
*najstaršie africké nálezy:
**nálezy z Herta (160 000/154 000 BP)
**mladšie africké a levantské nálezy    mladšie než 150 000 BP (väčšinou než 100 000 BP, Irhoud je možno trochu starší než 150 000); africké nálezy: Singa, Dire Dawa, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), Dár as-Sultán (Dar es-Soltan), Border Cave, Omo 1, Klasies River; levantské nálezy: Schúl (Skhul) a Kafza (Qafzeh, 120 000    80 000 BP)
*najstaršie európske nálezy    od 40 000 BP (väčšinou od 32 000 BP), nálezy: Cro-Magnon, Předmostí, Brno, Mladeč, Combe Capelle. Grimaldi, Chancelade, Orignac, Oberkassel, Geissenklösterle, Vogelherd, Lascaux, Isturitz
*najstaršie (východo-)ázijské nálezy    datovanie začiatku nejasné; nálezy: Liou-ťiang (Liujiang; ?67 000 BP), C'-jang (Ziyang, 40 000 BP), Šan-si (Shanxi, 28 000 BP), Niah (?40 000 BP), početné nálezy mladšie ako 20 000 BP, Wajak (nové datovanie 6560 BP)
*iné
 
==== Drobyševskij 2003 ====
rod Homo – jediný druh Homo sapiens
*[[Homo sapiens fossilis]]    40    24 000 BP
*[[Homo sapiens sapiens]]    od 24 000 BP
 
==== Stringer 2002 ====
Homo sapiens
*[[archaický Homo sapiens]]    nálezy Florisbad, Omo, Guomde, Irhúd (Irhoud)
*recentný/súčasný Homo sapiens    obsahuje „all living H. sapiens and their closest past rela-tives, inclusive of the last morphological common ancestor of the whole group”
 
==== Wood 2000 ====
Homo sapiens
*[[Homo helmei]]/“[[neskorý archaický Homo sapiens]]“ (nálezy medzi Homo heidelbergensis a anatomicky modernými ľuďmi): Florisbad, Jebel Irhoud, Omo 2, Laetoli, Eliye Springs, Ileret (KNM-ER 999 a 3884)
*[[anatomicky moderný človek]]    nálezy: Cro-Magnon (Homo spelaeus), Mladeč, Předmostí, Brno, Singa, Dire Dawa, Dár as-Sultán, Border Cave, Omo 1, Klasies River Mouth, Schúl, Kafza, Wadjak, horný Čou-kchou-tien (Zhoukoudian), Niah, Tabon, Willandra Lakes
 
==== McBrearty a Brooks (2000) ====
==== Boľšaja sovetskaja enciklopedija/Great Soviet Encyclopedia (1970-1979) ====
Homo sapiens/[[neantrop]] (Neoanthropinae)
*[[kromaňonec]]    hlavný typ raného Homo sapiens
*iné
 
**európske nálezy:
***rasa/[[typ z Combe-Capelle]]
***rasa/typ [[kromaňonec]]    nález z Cro-Magnonu
***rasa/[[typ zo Chancelade]]
***rasa/typ [[východný kromaňonec]]    nález z Předmostí
**nálezy z Ázie
*nálezy z neolitu    už zhodné s dnešnými ľuďmi
 
==== Gremjackij (1950) ====
 
==== Osborn (1918) ====
Homo sapiens    uvedená je (zrejme) len Európa
*[[grimaldijská rasa]]    nález Grimaldi A (problematický nález)
*[[kromaňonská rasa]]    nálezy Cro-Magnon, Chancelade, Aurignac, Grimaldi B
*[[brnianska rasa]]/[[předmostianska rasa]]    nálezy Brno, Brüx, Předmostí a ?Galley Hill; vrátane nálezu [[Homo sapiens aurignacensis]] (t. j. Combe-Capelle), ktorý alternatívne možno považovať za samostatnú rasu
*[[dolichocefálna rasa]]/[[mediteránny typ]]    dodnes; nález Ofnet B
*[[teutónska rasa]]    t. j. severná Európa; dodnes
*(?)[[furfoozská rasa]]/alpský typ v širšom zmysle    dodnes
**furfoozsko-grenellská rasa -nálezy Furfooz, Grenelle
**alpský a keltský typ ([[Homo sapiens alpinus]]) -nález Ofnet A
Homo sapiens alebo Homo diurnus:
*[[Homo sapiens europaeus]] ([[Home europaeus]]) -Európania, belosi (iní než Homo monstrosus a Homo ferus)
*[[Homo sapiens afer]] ([[Homo afer]])    Afričania
*[[Homo sapiens americanus]] ([[Homo americanus]])    Indiáni
*[[Homo sapiens asiaticus]] ([[Homo asiaticus]])    Ázijci
*[[Homo sapiens monstrosus]] ([[Homo monstrosus]]) -abnormálni ľudia, t. j. Alpini (čiže malí horali, neskôr nazvaní Homo alpinus), Patagonici, Monorchides (Hotentóti), Junceae, Macrocephali a Plagiocephali
*[[Homo sapiens ferus]] ([[Homo ferus]])    divokí ľudia (t. j. najmä deti vychované zvieratami; tichí a chodia po štyroch)
 
== Homo sapiens v širšom zmysle aj v užšom zmysle ==
=== Wood a Lonergan 2008 ===
Homo sapiens v širšom zmysle:
*[[Homo antecessor]]    Gran Dolina, 780    500 000 BP
*[[Homo heidelbergensis]]    Európa, Blízky východ, Čína, Afrika, India, 600    100 000 BP
*[[Homo neanderthalensis]]    Európa a juhozápadná Ázia, 200    28 000 BP (ak sa pridá Sima de los Huesos, tak od 400 000 BP)
*Homo sapiens v užšom zmysle/[[anatomicky moderný človek]]    od 200 000 BP
 
=== Pietrusewsky ===
Homo sapiens v staršom zmysle/[[neskorý Homo]]:
*raný [[archaický Homo sapiens]]/prechodné formy    od 500 000 BP
**[[Homo antecessor]]    nález Atapuerca
**[[Homo heidelbergensis]]    nálezy: Swanscombe, Steinheim
**africké nálezy/??[[Homo helmei]]    nálezy: Broken Hill, Bodo
**ázijské nálezy    nálezy: Solo, Ngandong, Ma-pa (Maba)
**?iné
*neskorý [[archaický Homo sapiens]]
**[[Homo sapiens neanderthalensis]]/[[Homo neanderthalensis]]    230 000    30 000 BP
**?iné
*[[Homo sapiens sapiens]]/Homo sapiens v novšom zmysle/[[anatomicky moderný Homo sapiens]]    od 120 000 BP
**primitívny človek    mladý paleolit
**iné
 
*[[archaický Homo sapiens]] v širšom zmysle/?Homo heidelbergensis v širšom zmysle:
**raný archaický Homo sapiens/[[Homo heidelbergensis]] – pozri článok archaický Homo sapiens
**archaický Homo sapiens v užšom zmysle/mladšie formy archaického Homo sapiens    od 300 000 BP (niektoré africké sú staršie); ?? vrátane [[Homo helmei]] (300 000    200 000 BP v Afrike), napr.?Jebel Irhoud (hlavný text sa líši od tabuľky), Florisbad; pozri článok archaický Homo sapiens
*[[Homo sapiens neanderthalensis]]    od 130 000 BP; zaraďované aj ako samostatný druh Homo neanderthalensis
*[[Homo sapiens sapiens]] (Homo sapiens v užšom zmysle)    anatomicky moderný človek    cca od 160 000/120 000 BP; nálezy pozri vyššie
 
=== Encyclopedia of Anthropology 2006 ===
*[[Homo neanderthalensis]]/[[Homo sapiens neanderthalensis]]
*[[Homo sapiens]]/[[Homo sapiens sapiens]]
**raná fáza    vrátane Homo sapiens idaltu a kromaňonca
**súčasná fáza
 
rod Homo:
*...
*Homo (sapiens) neanderthalensis    220    28 000 BP
*Homo (sapiens) sapiens/[[anatomicky moderný človek]]    od 200 000/140 000 BP, pôvodne Afrika, neskôr všade; rané nálezy: Cro-Magnon, Herto, Omo Kibish, Klasies River, Border Cave, Džabal Irhúd (Diegel Irhoud), Tabun, Schúl (Skhul), Aurignac, Solutré, Combe-Capelle, Oberkassel, Pavlov, Předmostí u Přerova, Dolní Věstonice, Niah, Wilandra Lakes, Clovis
 
=== Lewin a Foley 2004 ===
=== Koltes, T. 2002-2005 (písané 2004 alebo 2005) ===
a)Homo sapiens v širšom zmysle
*[[Homo neanderthalensis]]    t. j. len Európa a juhozápadná Ázia
*Homo sapiens v užšom zmysle    vrátane raného moderného Homo sapiens
 
b)Homo sapiens
*[[archaický Homo sapiens]]/[[vyspelý Homo erectus]] – pozri článok archaický Homo sapiens
**raný archaický Homo sapiens/(pre Afriku alternatívne:) Homo rhodesiensis (sensu Hublin), teda súčasť Homo heidelbergensis v širšom zmysle
**neskorý archaický Homo sapiens/(len pre Afriku? alternatívne:) [[Homo helmei]]   
**raný moderný Homo sapiens
*iné (neskorý moderný Homo sapiens)
skupina druhov Homo sapiens:
*?[[Homo antecessor]]
*[[Homo heidelbergensis]]    asi vrátane Homo sapiens paleohungaricus
*[[Homo neanderthalensis]]
*Homo sapiens v širšom zmysle
**[[Homo cepranensis]]
**Homo sapiens v užšom zmysle
***?[[Homo sapiens soloensis]]    zaraďované aj ako Homo erectus
***[[Homo sapiens palestinus]]
***[[Homo sapiens capensis]]
***[[Homo sapiens idaltu]]
***[[Homo sapiens gromagnon]](zrejme preklep, má byť cromagnon) /(??)[[Homo sapiens presapiens]]    stredná Európa, 50 000    25 000 rokov BP
***iné
 
Homo sapiens v širšom zmysle
*archaický Homo sapiens v širšom zmysle
**[[archaický Homo sapiens]] v užšom zmysle/pre Afriku a Afriku (prípadne aj Áziu) alternatívne: [[Homo heidelbergensis]]    nálezy Petralona, Arago, Ndutu, Kabwe, Bodo, Saldanha, Ta-li (Dali)
**[[neandertálec]]    Európa a západná Ázia od cca 300 000
*Homo sapiens v užšom zmysle
**[[archaický moderný človek]] (angl. Archaic Moderns)    t. j. najmä pred 35 000 BP, ale aj neskôr
**iné
 
Homo sapiens v širšom zmysle
* všetky africké nálezy (plus niektoré palestínske) od 600 000 BP po zhruba stredný paleolit
**[[raný Homo sapiens]]    nálezy Broken Hill, Ndutu, Nodo, Salá (Salé), Eyasi, Florisbad, Elandsfontein, Cave of Hearths, Garba 3; alternatívne zaraďované ako súčasť Homo heidelbergensis
**nálezy Schúl a Kafza    patrí do Homo sapiens v užšom zmysle
**súčasníci neandertálcov    patrí do Homo sapiens v užšom zmysle; cca (?)300/200 000    40 000 BP, nálezy: Dar es Soltan, Singa, Omo-Kibish, Eliye Springs, Guomde, Mugharet el Aliya, Klasies River, Border Cave, Ngaloba
*[[Homo sapiens sapiens]] /Homo sapiens v najužšom zmysle – od cca 50 000 BP
**[[raný moderný človek]]/[[anatomicky moderný človek]]/ľudovo [[kromaňonec]]    celosvetové nálezy
**žijúci ľudia
Neandertálci sú zvlášť.
Homo sapiens/[[Homo sapiens sapiens]] v širšom zmysle:
*[[Homo sapiens africaensis]]/[[Homo sapiens sapiens]] v užšom zmysle- Afrika
*[[Homo sapiens neandertalensis]]    neandertálec (Európa)
*[[Homo sapiens orientalensis]]    východná a juhovýchodná Ázia
*[[Homo sapiens altaiensis]]    severná a stredná Ázia (porov. Homo sp. Altai)
*(sem??) súčasný človek
 
a)2007:<br />
Homo sapiens
*archaický Homo sapiens    800/700/600 000    200 000 BP/s Činou (?)100 000 BP, pozri článok [[archaický Homo sapiens]]
* anatomicky moderný Homo sapiens    od 200 000 BP; rané africké nálezy: Omo 1, Herto, Singa, Omo 3, Klasies (dva nálezy), Mumba, Taramsa, Dár as-Sultán (Dar es-Soltane), Temara (=arab. asi Tamara), Zúhra (Zouhrah), Hawa Ftaih (Haua Fteah), Dire Dawa, Bouri, Aduma, Omo 3, Die Kelders Cave, Border Cave; nálezy Kafza, Schúl; neskoršie nálezy a nálezy odinakadiaľ, napr. Mladeč, Mungo atď.
 
b)1996:<br />
*archaický Homo sapiens v širšom zmysle
**anteneandertálec a neandertálec
**archaický Homo sapiens v užšom zmysle – tu začína Homo sapiens v užšom zmysle; 400 000    130 000 /s Áziou 100 000 BP
*anatomicky moderný človek
 
Homo sapiens
*[[archaický Homo sapiens]]
*[[Homo sapiens neanderthalensis]]    75 000    35 000 BP
*[[Homo sapiens sapiens]]    od 150 000 (príp. 300 000) BP
 
=== Brockhaus (2005 - 2006) ===
Homo sapiens
*[[archaický Homo sapiens]]    od 600 000 BP
*[[anatomicky moderný človek]]    od vyše 100 000 BP
Neandertálec je zvlášť
 
rod Homo:
*…
*prechod od [[Homo erectus]] k Homo sapiens    Tiganníf (Tighennif), Sídí Abdurrahmán, Rabat, Salá (Salé), Jün-sien (Yunxian), Vértesszölös (Homo sapiens palaeohungaricus), Castel di Guido, Mauer, Boxgrove
*Homo sapiens
**[[archaický Homo sapiens]] – pozri článok archaický Homo sapiens
**[[Homo sapiens neanderthalensis]]    130 000 (náznaky už od 230 000 BP)    30 000 BP, Európa a Str. východ; zaraďované aj ako druh Homo neanderthalensis (a asi aj pod archaického Homo sapiens    porov. obr. na str. 209)
**[[Homo sapiens sapiens]]    podľa nálezov od 160 000 BP, podľa genetikov od 200 000 BP, zoznam nálezov pozri vyššie
 
=== Lexikon der Biologie (2004) ===
Homo sapiens
*[[Homo sapiens fossilis]]– od cca 600 000 BP (alebo neskôr) do (!) 130 000 BP
*[[Homo sapiens sapiens]]/neantropíni/anatomicky moderný človek    od 130 000/v Európe 35 000 pred Kr.
 
=== Bramblett (2004) ===
=== NGD 2002 ===
Homo sapiens
*[[archaický Homo sapiens]]    najmä Afrika a Európa
**raný archaický Homo sapiens    900 000    300 000 BP
**neskorý archaický Homo sapiens/v Európe aj (alebo iným menom?) [[anteneandertálec]]    300 000    200 000 BP
*raný moderný Homo sapiens/v Európe aj (alebo iným menom?) [[preneandertálec]]    Afrika a Európa 200 000    150 000 BP (v Európe do 100 000 BP)
*[[neandertálec]]    Európa 100 000    27 000 BP (z grafiky nie je jasné, či je to zaradené ako poddruh Homo sapiens alebo ako samostatný druh)
*[[Homo sapiens sapiens]]    všetky kontinenty od 150 000 BP
 
=== Delson 2002 ===
Homo sapiens
*“premoderný Homo sapiens“
**africký [[archaický Homo sapiens]]/[[Homo sapiens rhodesiensis]] (v širšom zmysle)– 600/500 000    100 000 BP
**[[neandertálec]] ([[Homo sapiens neanderthalensis]]) – vrátane preneandertálca/anteneandertálca
*[[Homo sapiens sapiens]] – [[anatomicky moderný človek]]/[[moderný človek]]; od cca 100 000 BP
Homo sapiens – [[človek rozumný]]/[[človek múdry]]
*[[skupina neandertálcov]]/[[pračlovek]]
**[[Homo sapiens steinheimensis]]/[[anteneandertálec]]    nálezy: Steinheim, Swanscombe, Montmaurin, Kanjera, Solo
**[[Homo sapiens neanderthalensis]]
**[[Homo sapiens palestinensis]]    prechodný neandertálec, nálezy: Kafza, Schúl, Tabun, Šánidar, Jagca Köy
**[[Homo sapiens rhodesiensis]]
*[[Homo sapiens sapiens]]
**[[predveký človek]]    do 5000 BP    nálezy: Cro-Magnon, Aurignac, Chancelade, Grimaldi, Oberkassel, Předmostí, Dolné Věstonice, Pavlov, Mladeč, Kosťonki, Sarawak, Florisbad, Altamíra, Lascaux
**[[súčasný človek]]    od 5000 BP
 
=== BiowebBiopedia 2003 - 20112013, podobne: Rozum do vrecka 1998 ===
Homo sapiens    človek rozumný; od 400 000 BP
*[[Homo sapiens neanderthalensis]]    človek neandertálsky; 350 000    40 000 BP
*[[Homo sapiens sapiens]] – [[človek rozumný dnešný]]/[[človek dnešného typu]]; od 34 000 BP
 
=== Zeitoun (2000) ===
Homo sapiens    vrátane neandertálcov
*nálezy Sinanthropus 11, Bodo, Petralona, Arago XXI/XLVII, Ta-li (Dali), Monte Circeo, La Chapelle, Amud (Amúd), Schúl (Skhul)
*moderný človek
=== Filit (1999) ===
Homo sapiens
*[[Homo sapiens neanderthalensis]]    neandertálec; 300 000    30 000 BP
**[[predneandertálec]]    300 000    120 000 BP
***[[Homo sapiens steinheimensis]]
***[[Homo sapiens soloensis]]
Homo sapiens
*[[paleantropín]]/(?-str. 31 a 32) [[archaický Homo sapiens]]:
**[[presapient]]    nálezy Steinheim (Homo sapiens steinheimensis), Swanscombe, Montmaurin, Nice, Arago (Tautavel), Quinzana, Broken Hill, Ngandong
**[[protosapient]]/[[ehringsdorfský človek]]    nálezy Palestína, Irak, Uzbekistan, Kiik-Koba (ale spomína aj ako neandertálca), Krapina, Šaľa, Šipka, Kůlna, Ochoz, Ehringsdorf, Montéchevade
**[[Homo sapiens neanderthalensis]]    130 000    40 000 BP:
*[[Homo sapiens sapiens]]/[[neantropín]]    od 100 000 BP
**[[Homo sapiens sapiens fossilis]]    nálezy: Omo, Klasies River, Border cave; v Európe sa rozlišuje
***staršia vrstva    nálezy Předmostí (Homo předmostensis), Brno, Mladeč
***cromagnonská vrstva    nálezy Cro-Magnon, Dolní Věstonice, Pavlov
**[[Homo sapiens sapiens recens]]
 
Homo sapiens – [[človek múdry]]
*[[Homo sapiens steinheimensis]] – [[predneandertálec]]/[[anteneandertálec]]/[[človek steinheimský]]
*[[Homo sapiens aniensis]]    [[protoneandertálec]]/[[včasný neandertálec]]/[[človek aniensky]]
*[[Homo sapiens neanderthalensis]] – [[klasický neandertálec]]/[[extrémny neandertálec]]
*[[Homo sapiens palestinus]]    [[prechodný neandertálec]]/[[neskorý neandertálec]]/[[progresívny neandertálec]]/[[východný neandertálec]]
*[[Homo sapiens sapiens]] – [[človek vyspelý]], staršie delenie na:
**[[Homo sapiens sapiens fossilis]]    človek predveký; do konca würmu (teda do 12/10 000 BP)
**[[Homo sapiens sapiens recens]]    súčasný človek rozumný; holocén
 
=== Aiello (1996) ===
Homo sapiens
*[[archaický Homo sapiens]]
** nálezy od 750 000 BP    nálezy: Atapuerca, Steinheim, Swanscombe, Arago, Petralona
** [[neandertálec]]    130 000    30 000 BP, Európa a juhozápadná Ázia
** raný [[anatomicky moderný človek]]    nálezy ?El Castilla, ?L’Arbreda, Kafza (Qafzeh), Schúl (Skhul), Omo, Border Cave, Klasies River, Florisbad, Ngaloba
*úplne moderní hominidi
 
=== Der grosse Ploetz (1998, tabuľka str. 11) ===
Homo sapiens
*[[Homo sapiens praesapiens]]    od holsteinu po eem
*[[Homo sapiens neanderthalensis]]
*[[Homo sapiens sapiens]]    od ca. 37 000 BP
 
=== Scott (1995) ===
Homo sapiens:
*[[Homo sapiens praesapiens]]    nálezy: Steinheim, Swanscombe, Arago, Montmaurin, Nice (neskoré prechodné formy medzi H. erectus a H. sapiens)
*[[Homo sapiens praeneanderthalensis]]    100 až 70 tisíc BP, nálezy: Weimar, Ehringsdorf, Gánovce, Krapina, Saccopastore
*[[Homo sapiens neanderthalensis]]    neandertálci v užšom zmysle
*[[Homo sapiens sapiens]]    od 40 000/35 000 BP
**počas würmu:
***[[kromaňonský typ]]    robustný, vysoký so širokou a nízkou tvárou
***[[typ Combe-Capelle]]    menej robustný, stredne vysoký, malá vysoká tvár
**iní
 
=== Kronika ľudstva (1992/1988) ===
Homo sapiens    človek rozumný
*[[Homo sapiens steinheimensis]]    medzi mindelom a rissom v strednej a severnej Európe
*[[neandertálec]]/[[paleantrop]]    členenie je v texte nejasne formulované
**[[Homo sapiens neanderthalensis]]
**[[ngandonský človek]]    Jáva
**[[rodézsky človek]]    južná Afrika (z textu nie je jasné či je to neandertálec alebo paralelný poddruh)
**[[Homo sapiens palestinus]]    Stredný východ
*[[Homo sapiens sapiens]]/[[neantrop]]
**[[kromaňonský človek]]
Homo sapiens
*[[neandertálec]]
**[[Homo sapiens steinheimensis]]/[[anteneandertálec]]    300 000    250 000 BP
**[[Homo sapiens neanderthalensis]] – 150 000    35 000 BP
*[[Homo sapiens sapiens]]    od (?)40 000 BP
**mladopaleotický [[Homo sapiens sapiens]]/staršie nesprávne: [[kromaňonec]]
***[[typ Brno]]/[[typ Combe-Capelle]]    typ s úzskou tvárou
***[[typ Cro-Magnon]]/[[kromaňonec]]    typ s výrazne širkou tvárou
**iné
 
Homo sapiens
*[[archaický Homo sapiens:]]
**neneandertálsky archaický Homo sapiens    Afrika, východná Ázia
**[[klasický neandertálec]]    Európa, jz. Ázia
*[[Homo sapiens sapiens]]/[[anatomicky moderný človek]]– od 200 000 BP
 
=== Pečírka (?1989) ===
Homo sapiens    človek rozumný:
*[[Homo sapiens steinheimensis]]
*[[Homo sapiens neanderthalensis]]
*[[Homo sapiens palestinus]]
*[[Homo sapiens sapiens]]    človek dnešného typu
 
=== Biologie (1986) ===
Homo sapiens
*[[paleantropín]]/[[neandertálec]]
**[[Homo sapiens praeneanderthalensis]] ([[Homo sapiens präneanderthalensis]])    100 až 70 000 pred Kr., nálezy: Weimar/Ehringsdort, Gánovce, Saccopastore a Krapina
**[[Homo sapiens neanderthalensis]]    klasický neandertálec, neandertálec v užšom zmysle    prvá polovica würmu
*[[neantropín]]
**[[Homo sapiens praesapiens]] ([[Homo sapiens präsapiens]])    nálezy Steinheim, Swanscombe, Fontéchevade, Arago, Montmaurin, Nice
**[[Homo sapiens sapiens]]:
***počas würmu:
****[[kromaňonský typ]]    robustný, vysoký so širokou a nízkou tvárou
****[[typ Combe-Capelle]]    menej robustný, stredne vysoký, malá vysoká tvár
***iní
 
*[[Homo sapiens neanderthalensis]] – [[neandertálsky človek]]
**[[anteneandertálec]]
***[[Homo sapiens steinheimensis]]    nálezy: Steinheim, Swanscombe, Montmaurin
***[[Homo sapiens soloensis]]    nález z Ngandongu
**prenandertálska fáza v Afrike
***[[Homo sapiens rhodesiensis]]    nález z Broken Hill
***nález zo [[Saldanha]] Bay
**raný a klasický a progresívny neandertálec
*[[Homo sapiens sapiens]] – [[súčasný človek]]/fosílny a súčasný človek
**[[Homo sapiens sapiens fossilis]] ((=?)[[kromaňonský človek]]/[[cromagnonský človek]])    „vystriedal predchádzajúcu formu“ od cca 35 000 rokov BP
**[[súčasný človek]]
 
=== Buchvald (1985) ===
Homo sapiens
*[[archaický Homo sapiens]]    200    100 000 BP
*[[Homo sapiens neanderthalensis]]    100 000 BP    40/30 000 BP
*[[Homo sapiens sapiens]]
**[[protosapientné formy]]    vyvinuli sa z archaického Homo sapiens; 100    40 000 BP; nálezy: Galilea, Tabun, Schúl, Amud, Šánidar, Kiik-Koba, Tešik-Taš, Subalyuk, Krapina, Šaľa, Šipka, Kůlna, Ochoz, Ehringsdorf
**iné; v Európe sa rozlišuje:
***staršia vrstva    do 30 000 BP, nálezy: Grimaldi, Combe Capelle, Oberkassel, Brno, Předmostí
***mladšia vrstva    od 30 000 BP; nálezy: Cro-Magnon, Chancelade, Mladeč, Dolní Věstonice, Pavlov
***iné
 
=== [[Malá československá encyklopedie]] (1984) ===
 
Homo sapiens    človek rozumný (v širšom zmysle ?)
*[[neandertálec]]/[[pračlovek]]/[[okruh neandertálcov]] (?Homo sapiens neanderthalensis v širšom zmysle)
**[[Homo sapiens soloensis]]
**[[Homo sapiens neanderthalensis]]
**[[Homo sapiens palestinensis]]
*[[Homo sapiens sapiens]]    človek rozumný (sic!)
**predveký človek rozumný
**súčasný človek rozumný
 
Homo sapiens
*[[Homo ?sapiens soloensis]]    nález: Ngandong
*[[Homo sapiens rhodesiensis]]    nálezy: Cave of Hearths, ?Kanam, Saldanha, ?Omo Kibish Mb 1, Broken Hill, Bodo, Eyasi, ?Dire Dawa, ?Singa
*[[Homo sapiens heidelbergensis]]    nálezy: Mauer, Vértesszölös, Petralona, ?Vergranne, Montmaurin-Niche, Littorina, Arago, Bilzingsleben, Thomas 1, Thomas 3, Salá (Salé), Swanscombe, ?Orgnac, Steinheim, Rabat, ?Atapuerca, ?Kapthurin
*[[Homo sapiens neanderthalensis]]
*[[Homo sapiens cf. sapiens]]    nálezy: ?Omo Kibish Mb 1, ?Kanjera, Džabal Kafza (Djebel Qafzeh), Schúl (Skhul)
*[[Homo sapiens sapiens]]    nálezy: ?Border Cave, Velika Pecina, Florisbad, San Diego, Combe-Capelle, Cro-Magnon, Lake Mungo, Čou-kchou-tien (Choukutien) Vrchná jaskyňa, Lagoa Santa a neskoršie
 
=== Linder Biologie 1979 ===
Homo sapiens
*[[paleantropín]]
**[[preneandertálec]]    nálezy Ehringsdorf, južná Európa, (?) Fontéchevade (180 000 BP)
**[[Homo sapiens neanderthalensis]]    120 000/70 000    30 000 BP; Európa, Krym, Ázia
*[[neantropín]]
**[[Homo sapiens steinheimensis]]/[[presapient]]    nálezy: Steinheim (230 000 BP), Swanscombe
**[[Homo sapiens sapiens]]    od 40/35 000 BP (v Afrike od 60 000 BP)
 
=== Jelínek (1977) ===
Homo sapiens
*[[Homo sapiens steinheimensis]]    staršie: [[steinheimský neandertálec]]; nálezy: Steinheim, Swanscombe, Montmaurin, (?)Tautavel
*[[Homo sapiens neanderthalensis]] – [[neandertálec]]
*[[Homo sapiens sapiens]]    od 30    40 000 BP; geologicky staršie nálezy boli robustnejšie (tak napr. nálezy Cro-Magnon, Combe Capelle, Oberkassel, Předmostí, Mladeč, Dolní Věstonice atď.)
 
=== [[Pyramída (encyklopedický časopis)|Pyramída]] (1974) ===
*...
*[[Neoanthropus]] ([[Homo sapiens fossilis]]) – [[predveký človek]]/[[kromaňonský človek]]; nálezy: Cro-Magnon, Altamira, Dolné Věstonice
*[[Homo sapiens sapiens]] ([[Homo sapiens recens]])    súčasný človek
Neandertálec je zvlášť
 
=== Co je Co 2 (1973, to isté 1983) ===
Homo sapiens
*[[Homo sapiens steinheimensis]]    „rasa...označovná též jako predmoustérská čili generalizovaná časně neandertálska forma z předposlední doby ledové“; zaraďované aj pod Homo sapiens neanderthalensis
*[[Homo sapiens neanderthalensis]] – [[pračlovek]]
*[[Homo sapiens palestinensis]]    zaraďované aj pod Homo sapiens neanderthalensis (presnejšie ako najstrašia forma prechodného neandertálca)
*[[Homo sapiens soloensis]]    nález z Ngandongu; zaraďované aj pod Homo sapiens neanderthalensis
*[[Homo sapiens rhodesiensis]]    africká neandertálska forma z konca pleistocénu
*[[Homo sapiens sapiens]]
**[[Homo sapiens sapiens fossilis]] – [[praveký človek]]/[[človek kromaňonský]]
*[[Homo sapiens steinheimensis]]
*[[Homo sapiens neanderthalensis]]
*[[Homo sapiens sapiens]]    moderní ľudia
a toto delenie sa veľmi rozšírilo od roku 1964. Neskôr sa rozšírilo delenie v podobe:
Homo sapiens:
*[[archaický Homo sapiens]]    teda prvé 4 hore; stredno- a neskoropleistocénni hominidi odlišní od moderných ľudí, ale s nimi blízko príbuzní
*[[moderný Homo sapiens]]    Homo sapiens sapiens hore
 
b)citované v Drobyševskij 2003<br />
 
b2)1962<br />
rod Homo    jediný druh Homo sapiens:
*[[Homo sapiens rhodesiensis]]
*[[Homo sapiens soloensis]]
*Drobyševskij, S. V.: Kompleksnyj analiz filogenetičeskich vzaimootnošenij plio-plejstocenovych gominoidov po kraniologičeskim, osteologičeskim i paleonevrologičeskim dannym, 2003 http://www.antropos.msu.ru/soviet/DrobishevskySV.pdf
*Stringer, Ch.: Modern human origins: progress and prospects, 2002
*Wood, B., Richmond, B. G.: "Human evolution : taxonomy and paleobiology", J. Anat. (2000) 196, str. 19    60 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1468107/pdf/joa_1971_0019.pdf
*McBrearty, S., Brooks, S. A.: The revolution that wasn’t: a new interpretation of the origin of modern human behavior, 2000 http://www.anth.uconn.edu/faculty/mcbrearty/Pdf/McB%20&%20Brooks%202000%20TRTW.pdf
*Boľšaja sovetskaja enciklopedija http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA/, angl. preklad niektorých článkov: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/man
*Alimen, M.-H., Steve, M.-J.: Fischer Weltgeschichte    Vor- und Frühgeschichte Band 1, 1966 (2003)
*Гремяцкий М.А. Анатомия человека (для биологов). М., 1950.
*McCown T.D. et Keith A. The Stone age of Mount Carmel. V.II: The fossil remains from the levalloise-mousterian. Oxford, 1939
*Bräuer: Homo sapiens, archaic“ in: Oxford Companion to Archaeology 1996
*Brechner, E. at al.: Kompaktlexikon der Biologie, ?2005 (online verzia prístup 2011)
*Brockhaus    Die Enzyklopädie in 30 Bänden. 21., neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus 2005    06
*McKee, J. K. et al.: Understanding human evolution, 2005
*Freudig, Doris (ed.): Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004
*Delson: Fossil humans in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, 2002 http://pages.nycep.org/ed/download/pdf/2002g%20Fossil%20humans--McGraw-Hill%202002.pdf
*Paulička, I. et al.: ''[[Všeobecný encyklopedický slovník]]'', 2002
*Biopedia.sk http://www.bioweb.genezisbiopedia.eusk/?cat=6clovek&file=vyvoj
*Zeitoun: http://web.archive.org/web/20071015041540/http://www.ivry.cnrs.fr/deh/zeitoun/cladistique.htm#Bibliographie, http://ma.prehistoire.free.fr/zeitoun.htm
*Filit: http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html
35

úprav