Okresný úrad (Slovensko): Rozdiel medzi revíziami

 
 
===SídlaVšeobecne azáväzné územnéprávne obvodypredpisy okresných úradov ===sa označujú názvom [[vyhláška]].
 
===Sídla a územné obvody okresných úradov ===
Sídla a územné obvody okresných úradov sú nasledujúce:
*v Bratislavskom kraji:
Vysvetlivky:
*A) = pre nasledujúce úseky štátnej správy: civilná ochrana obyvateľstva a riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárska mobilizácia, kataster nehnuteľností, obrana štátu, starostlivosť o životné prostredie.
*B) = pre nasledujúce úseky štátnej správy: cestná dopravydoprava a pozemné komunikácie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a pozemkové úpravy, všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie
 
Okrem toho existujú tzv. okresné úrady v sídle kraja, ktorých územným obvodom je celý kraj a ich sídlom je sídlo (hlavné mesto) kraja.
 
===Pôsobnosť ===
Okresné úrady mimo sídla kraja sú zodpovedné za nasledujúce úseky štátnej správy: civilná ochrana obyvateľstva a riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárska mobilizácia, kataster nehnuteľností, obrana štátu, starostlivosť o životné prostredie, cestná doprava a pozemné komunikácie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a pozemkové úpravy, všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie
 
Okresné úrady v sídle kraja: 1. riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi mimo sídla kraja ležiacimi v ich kraji, 2. vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad mimo sídla kraja ležiaci v ich kraji; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákonom, 3. spravujú majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu.
 
Všetky okresné úrady v rozsahu svojej pôsobnosti majú spolupracovať s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom a obcami v ich územnom obvode; môžu spolupracovať s obdobnými orgánmi verejnej správy iných štátov
131 806

úprav