Okresný úrad (Slovensko): Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
{{pracuje sa}}
'''Okresný úrad''' je resp. bol názov štátneho úradu na čele [[okres]]u na Slovensku v období 1923 - 1944/45, 1990 - 2003 a od októbra 2013 dodnes. Do roku 1922 sa obdobný úrad volal [[slúžnovský úrad]] a v rokoch 1944/45 - 1990 sa volal [[okresný národný výbor]].
 
==Okresný úrad od roku 2013 ==
===Základná charakteristika ===
Okresné úrady 1. októbra 2013 nahradili dovtedajšie [[obvodný úrad|obvodné úrady]].
 
Okresný úrad je [[miestny orgán štátnej správy]] a preddavková organizácia Ministerstva vnútra SR. Riadi ho prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra.
 
 
Všeobecne záväzné právne predpisy okresných úradov sa označujú názvom [[vyhláška]].
 
===Pôsobnosť ===
Okresné úrady mimo sídla kraja sú zodpovedné za nasledujúce úseky štátnej správy: civilná ochrana obyvateľstva a riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárska mobilizácia, kataster nehnuteľností, obrana štátu, starostlivosť o životné prostredie, cestná doprava a pozemné komunikácie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a pozemkové úpravy, všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie
 
Okresné úrady v sídle kraja: 1. riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi mimo sídla kraja ležiacimi v ich kraji, 2. vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad mimo sídla kraja ležiaci v ich kraji; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákonom, 3. spravujú majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu.
 
Všetky okresné úrady v rozsahu svojej pôsobnosti majú spolupracovať s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom a obcami v ich územnom obvode; môžu spolupracovať s obdobnými orgánmi verejnej správy iných štátov
 
===Sídla a územné obvody okresných úradov ===
OkremÚzemným toho existujúobvodom tzv. okresnéokresných úradyúradov v sídle kraja, ktorých územným obvodom je celý kraj a ich sídlom je sídlo (hlavné mesto) kraja.
Sídla a územné obvody okresných úradov sú nasledujúce:
 
Sídla a územné obvody ostatných okresných úradov sú nasledujúce:
*v Bratislavskom kraji:
**1. okresný úrad Bratislava zodpovedá za okres(y): Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V
*B) = pre nasledujúce úseky štátnej správy: cestná doprava a pozemné komunikácie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a pozemkové úpravy, všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie
 
==Zdroj==
Okrem toho existujú tzv. okresné úrady v sídle kraja, ktorých územným obvodom je celý kraj a ich sídlom je sídlo (hlavné mesto) kraja.
*zákon 180/2013 Z.z. (stav 1.1.2014)
 
[[Kategória:Verejná správa]]
===Pôsobnosť ===
Okresné úrady mimo sídla kraja sú zodpovedné za nasledujúce úseky štátnej správy: civilná ochrana obyvateľstva a riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárska mobilizácia, kataster nehnuteľností, obrana štátu, starostlivosť o životné prostredie, cestná doprava a pozemné komunikácie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a pozemkové úpravy, všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie
 
Okresné úrady v sídle kraja: 1. riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi mimo sídla kraja ležiacimi v ich kraji, 2. vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad mimo sídla kraja ležiaci v ich kraji; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákonom, 3. spravujú majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu.
 
Všetky okresné úrady v rozsahu svojej pôsobnosti majú spolupracovať s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom a obcami v ich územnom obvode; môžu spolupracovať s obdobnými orgánmi verejnej správy iných štátov
131 806

úprav