Úver: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 5 679 bajtov ,  pred 6 rokmi
Bludy
(Revízia 5713069 používateľa 195.28.75.114 (diskusia) bola vrátená)
(Bludy)
Značky: Vizuálny editor vyprázdnenie
*
'''Úver''' alebo '''kredit''' je poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany jednej osoby (tzv. [[veriteľ]]a) do určitej sumy v prospech inej osoby (tzv. [[dlžník]]a) s podmienkou, že dlžník poskytnuté peňažné prostriedky (presnejšie: peňažné prostriedky v rovnakej nominálnej hodnote) po čase vráti a prípadne aj zaplatí [[úrok]]y alebo inú náhradu. Poskytnutie peňažných prostriedkov môže byť aj formou odkladu platby (tzv. [[obchodný úver]]). V širšom zmysle sa za úver považuje aj situácia, keď veriteľ obdobne poskytuje tovar a dlžník vracia peniaze alebo naopak, alebo úver, pri ktorom veriteľ poskytuje tovar a dlžník vracia tovar. Porovnaj [[pôžička]] a [[výpožička]].
 
Zmluvy o úveroch (v užšom zmysle) na Slovensku upravujú §§497 a nasl. Obchodného zákonníka.
 
Úvery možno rozdeliť podľa:
# predmetu - [[bezúčelový úver|bezúčelové úvery]] a [[účelový úver|účelové úvery]],
# zaistenia - zabezpečené a nezabezpečené úvery,
# metódy splácania - jednorazové, postupné,
# lehoty splatnosti - krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.
 
Bezúčelové úvery je možné použiť na čokoľvek. Pri účelových úveroch je nutné dokladovať účel využitia peňazí alebo sú priamo určené na nákup konkrétnych tovarov a služieb. Zabezpečené úvery sú úvery, za ktoré sa ručí nehnuteľným majetkom (napr. hypotekárne úvery), hnuteľným majetkom, vinkuláciou vkladu v banke, ručiteľom a pod. Krátkodobé úvery sú úvery splatné do 1 roka, strednodobé do 5 rokov a dlhodobé nad 5 rokov.
 
==Úvery komerčných bánk z hľadiska času==
 
===Krátkodobé===
'''Kontokorentný úver''' je kombináciou vkladového a úverového účtu. Klient má v komerčnej banke otvorený bežný účet a k nemu má schválený tzv. úverový rámec (suma do výšky, ktorej môže klient čerpať úver). Pokiaľ má účet kladný zostatok ide o vista vklad ([[bežný účet]]), pokiaľ má záporný zostatok ide o úverový účet.
 
'''Lombardný úver '''je krátkodobý úver poskytnutý oproti zástave hnuteľných vecí alebo práv. Poskytuje sa vo výške 60 - 90 % z hodnoty zástavy.
 
'''Do zástavy sa dávajú:'''
* Cenné papiere
* Tovar
* Pohľadávky
* Práva
'''Zmenkové úvery''' sú krátkodobé úvery spojené so zmenkou.
 
'''''Rozlišujeme:'''''
* Eskontný úver = eskont, čiže odkúpenie zmenky pred lehotou jej splatnosti za určitú sumu
 
* Akceptačný úver - nejde o úver v pravom zmysle slova, pretože banka neposkytuje klientovi peniaze, ale zmenku akceptuje, čo znamená, že sa stáva zmenkovým dlžníkom a zaväzuje sa zmenku uhradiť z účtu klienta.
 
* Avalový úver - nejde o úver v pravom zmysle slova, nakoľko komerčná banka vystupuje ako ručiteľ a zmenku uhrádza len v prípade, že zmenku nezaplatil zmenkový dlžník.
 
===Stredno a dlhodobé===
'''Úverový úpis''' je dlhodobý úver, ktorý komerčná banka poskytuje na základe listiny "úverový úpis". Nie je to cenný papier, čiže ho komerčná banka nemôže predať.
 
'''Emisná pôžička''' je dlhodobý úver, ktorý je spojený s emisiou (vydaním) cenných papierov (obligácií). Klient o emisiu požiada komerčnú banku, pričom časť obligácií odkúpi samostatná komerčná banka, čím poskytuje emisnú pôžičku a zvyšná časť je ponúknutá verejnosti.
 
'''Spotrebný úver''' je krátkodobý, ale aj dlhodobý úver poskytnutý najčastejšie fyzickým osobám na kúpu spotrebných predmetov (napr. auto, práčka, dovolenka,...).
 
'''Hypotekárny úver '''je dlhodobý úver poskytnutý na financovanie kúpi, rekonštrukcie, výstavby nehnuteľností.
 
==Úvery podľa účelu poskytovania==
 
=== Podľa subjektov ===
* Úvery pre obyvateľov
* Pre podnikateľské subjekty
* Pre právnické osoby
* Pre obce a mestá
 
===Z časového hľadiska===
* Krátkodobé – do 1 roka
* Strednodobé – do 5 rokov
* Dlhodobé – nad 5 rokov
 
===Podľa účelovosti===
* Účelové – napr.: hypotekárny úver je vopred definovaný účel, na nákup auta
* Neúčelové – nie je stanovený účel - vyššia úroková sadzba
 
===Podľa zdrojov krytia ===
* Úvery kryté primárnymi zdrojmi banky: primárne zdroje sú vklady klientov
* Úvery kryté sekundárnymi zdrojmi banky: poplatky, výnosy z investovania do CP, najdôležitejším sekundárnym zdrojom pre banky sú medzibankové úvery
Aby bola banka stabilná je najlepšie ak bude poskytovať úvery kryté primárnymi zdrojmi
 
==Spôsoby čerpania a splácania úverov==
 
===Čerpanie úveru===
Spôsoby čerpania úveru sú dohodnuté v úverovej zmluve, sú presne rozpísané, odkedy a dokedy klient môže úver čerpať. Taktiež sú v nej uvedené podmienky, za ktorých klient môže úver čerpať (napr. pravidelné predkladanie VZaS).
 
===Splácanie úveru===
V úverovej zmluve sa dohodne splátkový kalendár klienta a spôsob akým bude splácať úver. Ak banka poskytne klientovi úver, chce od dlžníka naspäť nielen požičanú sumu, ale aj niečo navyše - úrok. Úrok je cena za prenechanie peňazí na určitú dobu niekomu inému (to platí pri vkladoch) alebo cena, ktorú získavame za peniaze niekoho iného. Výška úroku závisí od výšky sumy a od doby na ktorú sú peniaze uložené alebo požičané. Úroková sadzba nám ukazuje koľko % dlžník zaplatí z dlžnej sumy vo forme úroku.
 
==Spôsob zabezpečenia úveru==
 
===Osobné===
* Ručenie
* Zabezpečenie zmenkou
* Pristúpenie k záväzku
 
===Reálne===
* Záložné právo
* Prevod (odovzdanie) vlastníctva
* Postúpenie pohľadávok
* Hypotéka
 
[[Kategória:Úver| ]]
Anonymný používateľ