Inžinier: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 13 bajtov ,  pred 4 rokmi
prav.
d (preklepy)
(prav.)
Slovo inžinier sa v slovenčine používa podobne ako v ostatnej kontinentálnej Európe (Nemecko, Francúzsko…). Anglosaský ekvivalent „engineer“ nie je odvodený z latinského ingenius (duševná schopnosť), ale sprostredkovane až od slova „engine“ (motor, stroj). Preto je v USA a v Británii častejšie používané v spojitosti s technikou, a zriedkavo v spojitosti so vzdelávaním (ako akademický titul).
 
[[Akademický titul]] '''Inžinier''' (skr. ''Ing.'') jesa na Slovensku udeľovanýudeľuje absolventom vysokoškolského inžinierskeho štúdia v technických, ekonomických a poľnohospodárskych študijných odboroch. Skratka Ing. sa píše s veľkým písmenom a uvádza sa pred menom. V zahraničí sa akademický titul "inžinier" nepoužíva napr. u absolventov ekonomických študijných odborov, čo je však logické. Na základe Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. absolvent inžinierskeho štúdia získava okrem akademického titulu tiež vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Inžiniersky študijný program spravidla nadväzuje na bakalársky študijný program (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa). V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo školstva SR po vyjadrení Akreditačnej komisie vzhľadom na špecifiká študijného programu povoliť spojenie prvého a druhého stupňa vyskoškolskéhovysokoškolského štúdia do jedného celku. Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul inžinier však nemôžu vykonať rigoróznu skúšku, tzv. „malý doktorát“. MôžuNo všakmôžu pokračovať v doktorandskom štúdiu, ktoré spravidla trvá tri (denná forma) až päť rokov (externá forma štúdia) a po splnení všetkých podmienok, vykonaní dizertačnej skúšky a obhajobe dizertačnej práce na základe schválenia príslušnej vedeckej rady získať vedecko-akademickú hodnosť doktor ([[Doktor (PhD.)|PhD.]]). Ide o medzinárodne uznávaný „veľký doktorát“.
 
V nemecky hovoriacich krajinách sa pred rokom 1970 titul „Ing.“ udeľoval absolventom stredoškolského vzdelania technického smeru. U nás používaný titul Ing. (označujúci 2. stupeň vysokoškolského vzdelania podľa Bolonského protokolu) zodpovedá nemeckému titulu Dipl.-Ing. (Diplom-Ingenieur).
Anonymný používateľ