Slovné spojenie: Rozdiel medzi revíziami

d
Verzia používateľa 178.40.73.0 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Zajano
d (Verzia používateľa 178.40.73.0 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Zajano)
Podobne ako slová aj slovné spojenia majú:
* A) lexikálny význam
* B) gramatický význam
 
:[[Kategória:Jazyk]] [[Kategória:Frazeológia]]
===Lexikálny význam ===
Lexikálny význam slovného spojenia je spojením lexikálnych významov členov slovného spojenia (a red flower = red + flower).
 
Pri polysémantických slovách ''významy'' jednotlivých členov slovného spojenia sú vzájomne od seba ''závislé'', význam celku prevažuje nad jednotlivými významami členov (napr. a blind<sup>1</sup> man<sup>1</sup> = unable to see(slepý), man<sup>1</sup> = a human being(človek)
a blind<sup>2</sup> copy = blind= illegible (nečitateľný), man<sup>2</sup> and wife= man= husband, taktiež- blind= slepý človek, slepá ulička, slepá vášeň, slepý náboj).
 
Pri monosémantických slovách tiež význam celku prevažuje nad sumou významov členov -
pr. atomic weight(atómová hmotnosť) - atomic warefare (atómová vojna)
 
Taktiež štylistické zaradenie slovného spojenia môže byť iné ako je štylistické zaradenie jeho zložiek:
* old, boy - neutrálne
* old boy(oslovenie-priateľko) - informal, old-fashioned
* big, cheese - neutrálne
* big cheese - an important person (veľké zviera)- colloquial/slang
 
===Gramatický význam ===
Gramatický význam je význam gramatickej skladby slovného spojenia. Napr.:
:Ship sails - lodné plachty (Adj+N), loď pláva (N+V<sub>fin</sub>, pošlite plachty (V+N)
:School children: školáci (Adj+N), škoľte deti (V+N)
 
Gramatický význam nesie v sebe určitý sémantický obsah, ktorý nemusí byť závislý od lexikálneho významu konkrétnych slov.
 
=== Vzťah lexikálneho a gramatického významu ===
Sú od seba závislé a od seba neoddeliteľné, možno to najlepšie pozorovať pri zámernom porušení kolokability (napr. zo štyl. dôvodov): all the sun long - ''all the day/night/week long ''- zovšeobecnenie štrukturálneho významu časovej jednotky.
 
Čím je gramatická štruktúra jednoduchšia tým je sémantická zložitejšia a naopak.
 
== Motivácia slovného spojenia ==
Delenie:
*motivované slovné spojenia : význam celku je odvoditeľný z čiastkových lexikálnych významov zložiek a gramatického významu spojenia - a red flower= RED + FLOWER/ vlastnosť + substancia
*nemotivované slovné spojenia : nemajú túto vlastnosť - sú to ustálené slovné spojenia ( frazeologizmy) - red tape<s> =</s> RED + TAPE /vlastnosť + substancia ALE = byrokratické metódy, papierovanie (je nepočitateľné)
 
Stupne motivácie - od úplnej cez jej rôzne stupne až k nulovej :
:100% black dress - čierne šaty
:50% black market -čierny trh - nezákonný obchod
:0% black death - mor (14.stor.)
 
[[Kategória:Jazyk]]
:[[Kategória:Jazyk]] [[Kategória:Frazeológia]]