Výtvarná výchova: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 332 bajtov ,  pred 6 rokmi
korektúra
(korektúra)
(korektúra)
Výtvarná výchova (ajrešpektíve estetickévýtvarna vzdelávaniepedagógika aj výtvarnéhoetsetická umeniavýchova) je povinný školský predmet, ktorého cieľom je naučiť študentov rôznych umeleckých techník, a neskôr aj do dejín umenia. Je to predmet v osnovách systému ako všeobecné vzdelávanie a jeho učitelia sú kvalifikovaní absolventi magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania v oblasti vzdelávania, umenia.
 
'''Československá, česká aaj slovenská výtvarná výchova:'''
 
Do rozpadu Československa sa študoval na pedagogických fakultách odbor výtvarná výchova vo štvorročnom naaj päťročnom štúdiu, ktorý sa v tom istom názve vyučoval na 1. a 2. stupňastupni základných škôl aj na školách stredných, tiež pod špecifickými názvami ako dejiny umenia, dejiny kultúry či estetická výchova (gymnázia). V Českej a Slovenskej republike ide teraz o povinný predmet na 1. a 2. stupňastupni základných škôl aj na školách stredných, pričom nezastupiteľné miesto má už v predškolskom vzdelanívzdělavaniu - materských školách aj tiež v základnom umeleckom školstve, skvor LŠU. Študuje sa na pedagogických fakultách príslušných univerzít ako dvojodborova aprobácia či jednoodborový predmet a až v študíjnom programe ''Učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ'', rovnako aj ako ''Učiteľstvo pre SŠ'' alebo ''Učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ a SŠ'', prípadne ''Učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ'' (Česká republika), na Slovensku ide o ''Učiteľstvo umeleckých umelecko-výchovných aj výchovných predmetov'' (teda kvalifikácia pre druhý stupeň vzdelávania i pre strednú školu, vrátane základných umeleckých škôl). Ako ''Učiteľstvo výtvarnej výchovy'', ktoré obsahuje vlastne aj výchovu estetickú, sa pod pojmom výtvarná výchova študujú tieto disciplíny v ČR aj SR (v SR ako ''Učiteľstvo výtvarného umenia'' alebo ''Učiteľstvo výtvarnej výchovy'' aj ''Učiteľstvo estetickej výchovy)''. Estetická výchova je na Slovensku samostatným aprobačním odborom, ktorý obsahuje ak výtvarnú, tak hudobnú, literárnú či dramatickú alebo kinetickú zložku, odbor vychádza predovšetkým z filozofie (v priebehu štúdia sa poslucháč profiluje v tej ktorej umeleckej zložke), pričom výtvarná výchova je odborom predovšetkým výtvarným - obsahuje disciplíny praktické (kresba, maľba, grafika, modelovanie, fotografie, dizajn, písmo a pod.), teoretické (Dějiny a Teória umenia a kultúry, dizajn, filozofie umenia a kultúry), pedagogické (didaktika aj metodika výtvarnej výchovy, galerijna pedagogika, Múzejna didaktika). V obidvoch predmetoch ide o formovanie estetického vkusu u dětí a adolescentov, rozpoznanie umeleckých hodnôt na orientáciu v súčasnom umení, architektúre sa kultúre. Vo výtvarnej výchove je posilnená tiež zložka praktických zručností ako zážitková pedagogika. Zvláštnym študijným programom je ''Učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl'', kde sa poslucháči môžu na výtvarnú výchovu špecializovať v päťročnom štúdiu a získavajú tak možnosť vyučovať okrem všeobecných predmetov tiež výtvarnú výchovu na 1. stupni ZŠ v Českej republike (obdobou je aj slovenský vzdelávací program). V kvalifikácii pre materské školy aj domy detí a mládeže existuje na pedagogických fakultách obdobný program, špecializovaný na výtvarnú výchovu, avšak Iba v bakalárskom stupni vzdelania, kde sa výtvarná výchova uplatní predovšetkým ako predmet zážitkovej pedagogiky pre včasné formovanie estetického cítenia dieťaťa aj ako rozvoj senzomotorických zručnosti. U kvalifikácie pre vyššie odborné školy (VOŠ) je v Českej republike potrebná spôsobilosť ''Učiteľstvo pre SŠ'', pretože VOŠ spadajú do stredoškolského systému výučby (na slovenskom sú pálená tieto školy zrušené ).V rámci medzinárodných dohôd medzi štátmi Európskej únie aj najmä v rámci bilaterálnych dohôd medzi ČR a SR sa vysokoškolské kvalifikácie (bakalár, magister, doktor) výtvarných pedagógov navzájom automaticky uznávajú za rovnocenné. V oboch prípadoch môžu absolventi odboru výtvarnej výchovy vykonať rigoróznu skúšku z výtvarnej pedagogiky, všeobecnej pedagogiky aj pedagogickej psychológie, ktorej súčasťou je vyhotovená obhajoba rigoróznej práce, ktorá s jim priznáva titul doktora pedagógiky v skratke PaedDr. (v Českej republike) alebo doktora pedagogiky (vo Slovenejom republike) v skratke PaedDr. rigoróznej práce obsahuje spravidla Pedagogický výskum a podrobnú metodológiu. [1] [2] [3]
 
'''Specifiká estetickej výchovy:'''
 
Estetická výchova je na Slovensku samostatným aprobačním odborom (rešpektive programom), ktorý obsahuje ak výtvarnú, tak hudobnú, literárnú či dramatickú alebo kinetickú zložku, odbor vychádza predovšetkým z filozofie (v priebehu štúdia sa poslucháč profiluje v tej ktorej umeleckej zložke), pričom výtvarná výchova je odborom predovšetkým výtvarným - obsahuje disciplíny praktické (kresba, maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn, písmo a pod.), teoretické (dejiny a teória umenia a kultúry, dizajn, filozofia umenia a kultúry), pedagogické (didaktika aj metodika výtvarnej výchovy, galerijna pedagogika, múzejna didaktika). V obidvoch predmetoch ide o formovanie estetického vkusu u dětí a adolescentov, rozpoznanie umeleckých hodnôt na orientáciu v súčasnom umení, architektúre aj kultúre. Vo výtvarnej výchove je posilnená tiež zložka praktických zručností ako zážitková pedagogika. Zvláštnym študijným programom je ''Učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl'' (v Českej republike)'','' kde sa poslucháči môžu na výtvarnú výchovu špecializovať v päťročnom štúdiu a získavajú tak možnosť vyučovať okrem všeobecných predmetov tiež výtvarnú výchovu na 1. stupni ZŠ v Českej republike (obdobou je aj slovenský vzdelávací program). V kvalifikácii pre materské školy aj domy detí a mládeže existuje na pedagogických fakultách v Českej republike obdobný program, špecializovaný na výtvarnú výchovu, avšak Iba v bakalárskom stupni vzdelania, kde sa výtvarná výchova uplatní predovšetkým ako predmet zážitkovej pedagogiky pre včasné formovanie estetického cítenia dieťaťa aj ako rozvoj senzomotorických zručností. U kvalifikácie pre vyššie odborné školy (VOŠ) je v Českej republike potrebná spôsobilosť ''Učiteľstvo pre SŠ'', pretože VOŠ spadajú do stredoškolského systému výučby (na slovenskom sú v súčasnosti tieto školy zrušené).
 
'''Medzivládné dohody o kvalifikácii medzi Čechmi a Slovákmi:'''
 
V rámci medzinárodných dohôd medzi štátmi Európskej únie aj najmä v rámci bilaterálnych dohôd medzi ČR a SR sa vysokoškolské kvalifikácie (bakalár, magister, doktor) výtvarných pedagógov navzájom automaticky uznávajú za rovnocenné. V oboch prípadoch môžu absolventi odboru výtvarnej výchovy (učitelstva výtvarného umenia, učitelsktva estetickej výchovy) vykonať po absolutoriu magistra aj rigoróznu skúšku z výtvarnej pedagogiky, všeobecnej pedagogiky aj pedagogickej psychológie, ktorej súčasťou je vyhotovená obhajoba rigoróznej práce, ktorá s jim priznáva titul doktora pedagógiky v skratke PaedDr. (v Českej republike) alebo doktora pedagogiky (vo Slovenejom republike) v skratke PaedDr. Rigorózna práca z pedagogiky obsahuje v Slovenskej republike spravidla Pedagogický výskum a podrobnú metodológiu. [1] [2] [3]
 
'''Rozsah výučby:'''
 
Výtvarná výchova sa vyučuje spravidla 1-2 hodiny týždňa (prípadne dvojhodinovka raz za dva týždne) a je v systeme Všeobecnejvšeobecno-vzdelávacíchvzdelávacich predmetov na ZŠ a SŠ. Na odborných školách aj učilištiach sa dotácie hodín aj názov predmetu riadi zameraním školy. Osnovy sa riadi vzdelávacím programom schváleným ministerstvom.
 
'''Učivo:'''
Anonymný používateľ