Výtvarná výchova: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 6 202 bajtov ,  pred 7 rokmi
rev
korektúra
rev
 
Riadok 1:
'''Výtvarná výchova''' sú vizuálne zážitky a skúsenosti, rozvíjanie výtvarných schopností. Je súcasťou obsahu všeobecného vzdelávania spravidla ako jeden z estetickovýchovných predmetov. Učí žiakov hodnotiť ľudské [[artefakt]]y vizuálne média a riešenie priestoru, rozvíja produktivne výtvarné činnosti v rôznych témach a technikách.
Výtvarná výchova (rešpektíve výtvarna pedagógika aj etsetická výchova) je povinný školský predmet, ktorého cieľom je naučiť študentov rôznych umeleckých techník, a neskôr aj do dejín umenia. Je to predmet v osnovách systému ako všeobecné vzdelávanie a jeho učitelia sú kvalifikovaní absolventi magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania v oblasti vzdelávania, umenia.
 
'''Československá, česká aj slovenská výtvarná výchova:'''
 
Do rozpadu Československa sa študoval na pedagogických fakultách odbor výtvarná výchova vo štvorročnom aj päťročnom štúdiu, ktorý sa v tom istom názve vyučoval na 1. a 2. stupni základných škôl aj na školách stredných, tiež pod špecifickými názvami ako dejiny umenia, dejiny kultúry či estetická výchova (gymnázia). V Českej a Slovenskej republike ide teraz o povinný predmet na 1. a 2. stupni základných škôl aj na školách stredných, pričom nezastupiteľné miesto má už v predškolskom vzdělavaniu - materských školách aj tiež v základnom umeleckom školstve, skvor LŠU. Študuje sa na pedagogických fakultách príslušných univerzít ako dvojodborova aprobácia či jednoodborový predmet v študíjnom programe ''Učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ'', rovnako aj ako ''Učiteľstvo pre SŠ'' alebo ''Učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ a SŠ'', prípadne ''Učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ'' (Česká republika), na Slovensku ide o ''Učiteľstvo umelecko-výchovných aj výchovných predmetov'' (teda kvalifikácia pre druhý stupeň vzdelávania i pre strednú školu, vrátane základných umeleckých škôl). Ako ''Učiteľstvo výtvarnej výchovy'', ktoré obsahuje vlastne aj výchovu estetickú, sa pod pojmom výtvarná výchova študujú tieto disciplíny v ČR aj SR (v SR ako ''Učiteľstvo výtvarného umenia'' alebo ''Učiteľstvo výtvarnej výchovy'' aj ''Učiteľstvo estetickej výchovy)''.
 
'''Špecifiká estetickej výchovy:'''
 
Estetická výchova je na Slovensku samostatným aprobačním odborom (rešpektive programom), ktorý obsahuje ak výtvarnú, tak hudobnú, literárnú či dramatickú alebo kinetickú zložku, odbor vychádza predovšetkým z filozofie (v priebehu štúdia sa poslucháč profiluje v tej ktorej umeleckej zložke), pričom výtvarná výchova je odborom predovšetkým výtvarným - obsahuje disciplíny praktické (kresba, maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn, písmo a pod.), teoretické (dejiny a teória umenia a kultúry, dizajn, filozofia umenia a kultúry), pedagogické (didaktika aj metodika výtvarnej výchovy, galerijna pedagogika, múzejna didaktika). V obidvoch predmetoch ide o formovanie estetického vkusu u dětí a adolescentov, rozpoznanie umeleckých hodnôt na orientáciu v súčasnom umení, architektúre aj kultúre. Vo výtvarnej výchove je posilnená tiež zložka praktických zručností ako zážitková pedagogika. Zvláštnym študijným programom je ''Učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl'' (v Českej republike)'','' kde sa poslucháči môžu na výtvarnú výchovu špecializovať v päťročnom štúdiu a získavajú tak možnosť vyučovať okrem všeobecných predmetov tiež výtvarnú výchovu na 1. stupni ZŠ v Českej republike (obdobou je aj slovenský vzdelávací program). V kvalifikácii pre materské školy aj domy detí a mládeže existuje na pedagogických fakultách v Českej republike obdobný program, špecializovaný na výtvarnú výchovu, avšak Iba v bakalárskom stupni vzdelania, kde sa výtvarná výchova uplatní predovšetkým ako predmet zážitkovej pedagogiky pre včasné formovanie estetického cítenia dieťaťa aj ako rozvoj senzomotorických zručností. U kvalifikácie pre vyššie odborné školy (VOŠ) je v Českej republike potrebná spôsobilosť ''Učiteľstvo pre SŠ'', pretože VOŠ spadajú do stredoškolského systému výučby (na slovenskom sú v súčasnosti tieto školy zrušené).
 
'''Medzivládné dohody o kvalifikácii medzi Čechmi a Slovákmi:'''
 
V rámci medzinárodných dohôd medzi štátmi Európskej únie aj najmä v rámci bilaterálnych dohôd medzi ČR a SR sa vysokoškolské kvalifikácie (bakalár, magister, doktor) výtvarných pedagógov navzájom automaticky uznávajú za rovnocenné. V oboch prípadoch môžu absolventi odboru výtvarnej výchovy (učitelstva výtvarného umenia, učitelsktva estetickej výchovy) vykonať po absolutoriu magistra aj rigoróznu skúšku z výtvarnej pedagogiky, všeobecnej pedagogiky aj pedagogickej psychológie, ktorej súčasťou je vyhotovená obhajoba rigoróznej práce, ktorá s jim priznáva titul ''doktora filozófie v oblasti pedagogických vied'' v skratke '''PhDr.''' (v Českej republike), alebo ''doktora pedagogiky'' (vo Slovenejom republike) v skratke '''PaedDr.''' Rigorózna práca z pedagogiky obsahuje v Slovenskej republike spravidla'''aj p'''Pedagogický výskum'''vo výtvarnej pedagógike''' '''j'''a podrobnú metodológiu. [1] [2] [3]
 
'''Rozsah výučby:'''
 
Výtvarná výchova sa vyučuje spravidla 1-2 hodiny týždňa (prípadne dvojhodinovka raz za dva týždne) a je v systeme všeobecno-vzdelávacich predmetov na ZŠ a SŠ. Na odborných školách aj učilištiach sa dotácie hodín aj názov predmetu riadi zameraním školy. Osnovy sa riadi vzdelávacím programom schváleným ministerstvom.
 
'''Učivo:'''
 
V materskej škole sa predmet začleňuje ako zážitková súčasť výchovné-vzdelávacieho procesu v rámci denných činností detí. Na prvom stupni ZŠ je prevažnou náplňou hodín kresba ceruzkou, pastelkami aj maľba vodovkami. Neskôr žiaci skúšajú na 2. stupni SŠ aj zložitejšie techniky - grafiku (linoryt, suchá ihla) alebo napríklad kašírku, v rámci možností technickým školy sa vyučuje aj výtvarná fotografie, keramika, modelovanie (socha), písmo alebo dizajnová tvorba. Tieto disciplíny by mali byť nevyhnutnou súčasťou tiež základných umeleckých škôl. Stredoškolské vzdelanie obsahuje hlavne teoretický obsah dejín umenie a kultúry hlavne na gymnáziách.
 
'''Výtvarná estetická výchova na slovenských univerzitách je českých:'''
 
Univerzita Karlova v Praze: www.cuni.cz
 
Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre: www.ukf.sk
 
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozófa v Nitre: www.ff.ukf.sk/uluk
 
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Konštantína Filozófa v Nitre: www.pf.ukf.sk/kvtv
 
== Externé zdroje==
{{Filit|fvv/vychova_vytvarna.html}}
135 622

úprav