Cesta (stavba): Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 29 bajtov ,  pred 3 rokmi
d
Revízia 6537693 používateľa Ondrejsv (diskusia) bola vrátená
(Revízia 6537642 používateľa Vasiľ (diskusia) bola vrátená - vandalizmus)
d (Revízia 6537693 používateľa Ondrejsv (diskusia) bola vrátená)
'''Cesta''' môže byť:
*v širšom zmysle: a) akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov<ref>{{beliana|2|cesta|525}}</ref><ref>cesta. In: '' [[Krátky slovník slovenského jazyka]]'', 2003 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 dostupné online]</ref>, b) [[pozemná komunikácia]] (t. j. [[účelová komunikácia]] + [[miestna komunikácia]] + cesta v užšom zmysle (vrátane [[rýchlostná cesta|rýchlostnej cesty]]) + [[diaľnica]])<ref>cesty. In: ''[[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédia Slovenska 1. zväzok A{{--}}D]]''. Bratislava: Veda, 1977. S. 317 </ref><ref>§1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.</ref> - ako synonymum pozemnej komunikácie sa výraz cesta používa aj v zákone č. 315/1996 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách (ako legislatívna skratka)<ref>§2 zákona č. 315/1996 Zb.</ref>
*v širšom zmysle:
*v užšom zmysle (podľa cestného zákona,<ref>§1 odst.j. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.</ref>, a podľa STN 73 6100): [[pozemná komunikácia]] iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia.<ref>§1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.</ref>, t. j. ''cestná„cestná komunikácia“ [=“pozemná komunikácia'' určená na premávku cestných vozidiel prevažne v extraviláne, ktorej charakteristickým znakom je spevnená vozovka s krajnicou“], ktorá je „určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“<ref name=STN>STN 73 6100, dostupné online [http://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR/Charakteristika-a-rozdelenie.alej], prístup 2017-06-20</ref>
<ol type="a">
*v češtinenajužšom zmysle (pravdepodobne bohemizmus<ref>Porovnaj napr. prvú definíciu uvedenú v hesle „cesta“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (cesta je definovaná ako pozemná komunikácia) a v Slovníku spisovného jazyka českého (cesta je definovaná ako úzka pozemná komunikácia pre chodcov a malé povozy)</ref>): miestna alebo účelová komunikácia nižšieho rádu, ktorá je buď nespevnená alebo je spevnená (len) nezhutneným materiálom<ref> cesta in: Slovník územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731] (resp. http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20161201.pdf 39), prístup 2017-06-23 </ref><ref>ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic z roku 1965, dostupné online [http://cemba.eu/csn-73-6110-nazvoslovi-silnic-a-dalnic-868-d] (Poznámka: Táto norma už od roku 1984 nie je platná; v českých ani slovenských zneniach normy od roku 1984 sa už definícia cesty v tomto najužšom význame nenachádza, ale nie je ani priamom nahradená inou definíciou)</ref>
<li>
akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov<ref>{{beliana|2|cesta|525}}</ref><ref>cesta. In: '' [[Krátky slovník slovenského jazyka]]'', 2003 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 dostupné online]</ref>
</li>
<li>
[[pozemná komunikácia]] (t. j. [[diaľnica]], cesta v užšom zmysle - pozri bod nižšie, vrátane [[rýchlostná cesta|rýchlostnej cesty]], [[miestna komunikácia]] alebo [[účelová komunikácia]])<ref>cesty. In: ''[[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédia Slovenska 1. zväzok A{{--}}D]]''. Bratislava: Veda, 1977. S. 317 </ref><ref>§1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.</ref> - v tomto zmysle sa ako synonymum pozemnej komunikácie výraz cesta používa aj v zákone č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke,<ref>§2, ods. 1 zákona č. 8/2008 Zb.</ref> ako aj v hovorovo aj v cestárskej praxi (porovnaj výrazy ''číslo cesty, cestná premávka, cestná sieť, cestmajster'' a ďalšie, v ktorých slovo ''cesta'' a od neho odvodené označujú akúkoľvek pozemnú komunikáciu)
</li>
</ol>
*v užšom zmysle (podľa cestného zákona,<ref>§1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.</ref> a podľa STN 73 6100): [[pozemná komunikácia]] iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia., t. j. ''cestná komunikácia'', ktorá je „určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“<ref name=STN>STN 73 6100, dostupné online [http://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR/Charakteristika-a-rozdelenie.alej], prístup 2017-06-20</ref>
*v češtine<ref>Porovnaj napr. prvú definíciu uvedenú v hesle „cesta“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (cesta je definovaná ako pozemná komunikácia) a v Slovníku spisovného jazyka českého (cesta je definovaná ako úzka pozemná komunikácia pre chodcov a malé povozy)</ref>: miestna alebo účelová komunikácia nižšieho rádu, ktorá je buď nespevnená alebo je spevnená (len) nezhutneným materiálom<ref> cesta in: Slovník územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731] (resp. http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20161201.pdf 39), prístup 2017-06-23 </ref><ref>ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic z roku 1965, dostupné online [http://cemba.eu/csn-73-6110-nazvoslovi-silnic-a-dalnic-868-d] (Poznámka: Táto norma už od roku 1984 nie je platná; v českých ani slovenských zneniach normy od roku 1984 sa už definícia cesty v tomto najužšom význame nenachádza, ale nie je ani priamom nahradená inou definíciou)</ref>
 
== Terminológia ==
Slovenské historické názvy cesty {{underline|v užšom zmysle}} boli:
*najstaršie názvy: '''hradská''' alebo '''hradská cesta''' <ref>hradský (0587). In: ''Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta''. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. [http://kott.ujc.cas.cz/ dostupné online] (pôvodne: KOTT, F. Š. ''Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický'' (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893). </ref><ref>hradská. In: ''[[Slovník súčasného slovenského jazyka|Slovník súčasného slovenského jazyka A–G, H-L, M-N]]'', 2006, 2011, 2015 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=sssj dostupné online]</ref><ref name=Bernolák>silňica. In: [[Anton Bernolák|BERNOLÁK, Anton]]. ''[[Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí]]''. [http://slovniky.korpus.sk/?d=bernolak dostupné online]</ref><ref>hradská, hradský. In: ''[[Slovník slovenského jazyka (Peciar)|Slovník slovenského jazyka]]'', 1959-1968. [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=peciar dostupné online]</ref> alebo '''silnica''' (Termíny hradská (cesta) a silnica ale niekedy zahŕňali aj obecné cesty, teda miestne komunikácie, t. j. tieto termíny sa niekedy chápali ako akékoľvek verejné spevnené pozemné komunikácie. Termín hradská zas niekedy naopak v užšom zmysle znamenal len štátnu [t.j. nie župnú, vicinálnu ani obecnú] cestu a silnica len štátnu a župnú cestu (takto napr. v tomto texte <ref name=Mik>MIKUŠA, J.: Poznámky k inkastrovaniu ciest na Slovensku, In: Zeměměričský věstník, XXVI. ročník, 5. 1. 1938, str. 6, dostupné online [http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/texty/Rok1938.pdf]</ref>).) <ref name=Bernolák/><ref>silnica. In: ''[[Historický slovník slovenského jazyka|Historický slovník slovenského jazyka V (R-rab – Š-švrkotať)]]'', 2000. [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=hssjV dostupné online]</ref><ref>MASÁR, I.: Slovo silnica v slovenskom odbornom názvosloví. In: Československý terminologický časopis, ročník II, 1963, č. 3, s. 184-188, dostupné online [http://www.juls.savba.sk/ediela/CSterm/1963/3/1963-3_lo.pdf] (Poznámka: Pochybnosti autora tohto článku o „slovenskosti“ slova silnica sú medzičasom pre staršiu terminológiu vyvrátené heslom silnica v Historickom slovníku slovenského jazyka.)</ref><ref>PETROVSKÝ, Alexander. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. [Diel] 1, Technická základňa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 44.</ref><ref>Československo-XVII. Doprava In: ''Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 1. A{{--}}Č''. Praha: Československý kompas, 1925. s. 1090</ref><ref>silnice. In:''[[Ottův slovník naučný|Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí]], 23. díl Schlossar-Starowolski''. Praha: J. Otto, 1905.</ref><ref name=Mik/>;