Cesta (stavba): Rozdiel medzi revíziami

d
==Terminológia ==
Slovenské historické názvy cesty {{underline|v užšom zmysle}} boli:
*najstaršie názvy: '''hradská''' alebo '''hradská cesta''' <ref>hradský (0587). In: ''Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta''. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. [http://kott.ujc.cas.cz/ dostupné online] (pôvodne: KOTT, F. Š. ''Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický'' (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893). </ref><ref>hradská. In: ''[[Slovník súčasného slovenského jazyka|Slovník súčasného slovenského jazyka A–G, H-L, M-N]]'', 2006, 2011, 2015 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=sssj dostupné online]</ref><ref name=Bernolák>silňica. In: [[Anton Bernolák|BERNOLÁK, Anton]]. ''[[Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí]]''. [http://slovniky.korpus.sk/?d=bernolak dostupné online]</ref><ref>hradská, hradský. In: ''[[Slovník slovenského jazyka (Peciar)|Slovník slovenského jazyka]]'', 1959-1968. [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=peciar dostupné online]</ref> alebo '''silnica''' (Termíny hradská (cesta) a silnica ale niekedy zahŕňali aj obecné cesty, teda miestne komunikácie, t. j. tieto termíny sa niekedy chápali ako akékoľvek verejné spevnené pozemné komunikácie. Termín hradská zas niekedy naopak v užšom zmysle znamenal len štátnu [t.j. nie župnú, vicinálnu ani obecnú] cestu a silnica len štátnu a župnú cestu (takto napr. v tomto texte <ref name=Mik>MIKUŠA, J.: Poznámky k inkastrovaniu ciest na Slovensku, In: Zeměměričský věstník, XXVI. ročník, 5. 1. 1938, str. 6, dostupné online [http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/texty/Rok1938.pdf]</ref>).) <ref name=Bernolák/><ref>silnica. In: ''[[Historický slovník slovenského jazyka|Historický slovník slovenského jazyka V (R-rab – Š-švrkotať)]]'', 2000. [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=hssjV dostupné online]</ref><ref>MASÁR, I.: Slovo silnica v slovenskom odbornom názvosloví. In: Československý terminologický časopis, ročník II, 1963, č. 3, s. 184-188, dostupné online [http://www.juls.savba.sk/ediela/CSterm/1963/3/1963-3_lo.pdf] (Poznámka: Pochybnosti autora tohto článku o „slovenskosti“ slova silnica sú medzičasom pre staršiu terminológiu vyvrátené heslom silnica v Historickom slovníku slovenského jazyka.)</ref><ref>PETROVSKÝ, Alexander. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. [Diel] 1, Technická základňa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 44.</ref><ref>Československo-XVII. Doprava In: ''Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 1. A{{--}}Č''. Praha: Československý kompas, 1925. s. 1090</ref><ref>silnice. In:''[[Ottův slovník naučný|Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí]], 23. díl Schlossar-Starowolski''. Praha: J. Otto, 1905.</ref><ref name=Mik/>;
*koniec 19. stor. – 1949: '''[[štátna cesta (Slovensko)|štátna cesta]]''' + '''[[krajinská cesta]]''' (resp. do roku 1928 '''[[župná cesta]]''') + '''[[vicinálna cesta]]''' <ref>Zdroje pozri v článku [[štátna cesta (Slovensko)]]</ref>
*v rokoch 1949 – 1961: '''štátna cesta''' (v českom znení zákona: „státní silnice“)<ref>zákon č. 147/1949 Zb.</ref><ref>PETROVSKÝ, Alexander. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. [Diel] 1, Technická základňa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 44. (Poznámka: V čase, keď táto kniha vyšla už cestný zákon 8 rokov používal termín iný, a to „automobilová cesta“)</ref>{{#tag:ref| Hoci text zákona č. 147/1949 Zb. hovorí len o štátnych cestách a dodáva, že sa delia na tri triedy, dobový Technický naučný slovník, ktorý cituje odborné zdroje z rokov 1955 – 1958, používa termín(y) štátna cesta a miestna cesta, keďže delí komunikácie mimo sídelných útvarov (popri diaľniciach, poľných a lesných cestách, chodníkoch a cestičkách) na „státní silnice I. třídy“, „státní silnice II. třídy“ a „místní silnice (též silnice III. třídy)“. Termín „místní silnice“ tu nezodpovedá miestnym komunikáciám, ale je to cesta „spájajúca poľnohospodárske strediská, strediská výkupu a služieb, okresné mestá s osídlenými miestami okresu.“ <ref>komunikace. In: ''Technický naučný slovník G{{--}}L''. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. s. 421-422.</ref>. Treba dodať, že na inom mieste v tom istom zdroji je uvedené rovnaké delenie pozemných komunikácií, aké sa používa ešte aj dnes (teda delenie na „dálnice, silnice, místní komunikace, účelová komunikace“). <ref>silnice. In: ''Technický naučný slovník Pr{{--}}Š''. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1963. s. 394.</ref>.|group=pozn}};