Cesta (stavba): Rozdiel medzi revíziami

revert vandalizmu
(revert vandalizmu)
'''Cesta''' môže byť:
*v širšom zmysle:
<ol type="a">
**a) akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov<ref>{{beliana|2|cesta|525}}</ref><ref>cesta. In: {{Citácia knihy
<li>
| titul = Krátky slovník slovenského jazyka
**a) akýkoľvek upravený pás územia určený na premávku kolesových (alebo pásových) dopravných prostriedkov alebo chodcov<ref>{{beliana|2|cesta|525}}</ref><ref>cesta. In: {{Citácia'' [[Krátky slovník slovenského jazyka]]'', 2003 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 dostupné online]</ref> knihy
| odkaz na titul = Krátky slovník slovenského jazyka
</li>
| vydanie = 4
<li>
| typ vydania = dopl. a upr.
[[pozemná komunikácia]] (t. j. [[diaľnica]], cesta v užšom zmysle - pozri bod nižšie, vrátane [[rýchlostná cesta|rýchlostnej cesty]], [[miestna komunikácia]] alebo [[účelová komunikácia]])<ref>cesty. In: ''[[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédia Slovenska 1. zväzok A{{--}}D]]''. Bratislava: Veda, 1977. S. 317 </ref><ref>§1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.</ref> - v tomto zmysle sa ako synonymum pozemnej komunikácie výraz cesta používa aj v zákone č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke,<ref name=":0">§2, ods. 1 zákona č. 8/2008 Zb.</ref> ako aj v hovorovo aj v cestárskej praxi (porovnaj výrazy ''číslo cesty,''<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=Slovenská správa ciest|meno=|titul=Celoštátne sčítanie dopravy 2015. Bratislavský kraj.|url=http://www.ssc.sk/files/documents/dopravne-inzinierstvo/csd_2015/ba/scitanie_tabulka_ba_2015.pdf|dátum vydania=|dátum prístupu=16.8.2017|vydavateľ=}}</ref> ''cestná premávka,''<ref name=":0" /> ''cestná sieť,''<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=Slovenská správa ciest|meno=|titul=Cestná sieť SR {{!}} cdb.sk|url=http://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR.alej|dátum vydania=|dátum prístupu=2017-08-16|vydavateľ=www.cdb.sk|jazyk=sk}}</ref> ''cestmajster''<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=Slovenská cestná spoločnosť|meno=|titul=Anotácia kurzu Cestmajster|url=CESTNÉ STAVITEĽSTVO A HOSPODÁRSTVO|dátum vydania=|dátum prístupu=16.8.2017|vydavateľ=}}</ref> a ďalšie, v ktorých slovo ''cesta'' a od neho odvodené označujú akúkoľvek pozemnú komunikáciu)
| miesto = Bratislava
</li>
| vydavateľ = Veda
</ol>
| rok = 2003
*v užšom zmysle (podľa cestného zákona,<ref>§1 t.jods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.,</ref> a podľa STN 73 6100): [[pozemná komunikácia]] iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia<ref>§1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.</ref>, t. j. „[[''cestná komunikácia]]'', ktorá je určená„určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“<ref name=STN>STN 73 6100, dostupné online [http://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR/Charakteristika-a-rozdelenie.alej], prístup 2017-06-20</ref>
| isbn = 80-224-0750-X
*(pravdepodobnev bohemizmusčeštine<ref>Porovnaj napr. prvú definíciu uvedenú v hesle „cesta“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (cesta je definovaná ako pozemná komunikácia) a v Slovníku spisovného jazyka českého (cesta je definovaná ako úzka pozemná komunikácia pre chodcov a malé povozy)</ref>:) miestna alebo účelová komunikácia nižšieho rádu, ktorá je buď nespevnená alebo je spevnená (len) nezhutneným materiálom<ref> cesta in: Slovník územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731] (resp. http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20161201.pdf 39), prístup 2017-06-23 </ref><ref>ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic z roku 1965, dostupné online [http://cemba.eu/csn-73-6110-nazvoslovi-silnic-a-dalnic-868-d] (Poznámka: Táto norma už od roku 1984 nie je platná; v českých ani slovenských zneniach normy od roku 1984 sa už definícia cesty v tomto najužšom význame nenachádza, ale nie je ani priamom nahradená inou definíciou)</ref>
| url = http://slovnik.juls.savba.sk/?w=cesta&s=exact&c=q3f8&d=kssj4&ie=utf-8&oe=utf-8#
| počet strán = 985
| strany = 85-86
}}</ref>,
**b) [[pozemná komunikácia]] (t. j. [[účelová komunikácia]] + [[miestna komunikácia]] + cesta v užšom zmysle (vrátane [[rýchlostná cesta|rýchlostnej cesty]]) + [[diaľnica]])<ref>cesty. In: ''[[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédia Slovenska 1. zväzok A{{--}}D]]''. Bratislava: Veda, 1977. S. 317 </ref><ref>§1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.</ref> - ako synonymum pozemnej komunikácie sa výraz cesta používa aj v zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke (ako legislatívna skratka)<ref>§2 zákona č. 8/2009 Z.z.</ref>
*v užšom zmysle (podľa cestného zákona, t.j. zákona č. 135/1961 Zb., a podľa STN 73 6100): [[pozemná komunikácia]] iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia<ref>§1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.</ref>, t. j. „[[cestná komunikácia]] určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“<ref name=STN>STN 73 6100, dostupné online [http://www.cdb.sk/sk/cestna-siet-SR/Charakteristika-a-rozdelenie.alej], prístup 2017-06-20</ref>
*(pravdepodobne bohemizmus<ref>Porovnaj napr. prvú definíciu uvedenú v hesle „cesta“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (cesta je definovaná ako pozemná komunikácia) a v Slovníku spisovného jazyka českého (cesta je definovaná ako úzka pozemná komunikácia pre chodcov a malé povozy)</ref>:) miestna alebo účelová komunikácia nižšieho rádu, ktorá je buď nespevnená alebo je spevnená (len) nezhutneným materiálom<ref> cesta in: Slovník územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731] (resp. http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20161201.pdf 39), prístup 2017-06-23 </ref><ref>ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic z roku 1965, dostupné online [http://cemba.eu/csn-73-6110-nazvoslovi-silnic-a-dalnic-868-d] (Poznámka: Táto norma už od roku 1984 nie je platná; v českých ani slovenských zneniach normy od roku 1984 sa už definícia cesty v tomto najužšom význame nenachádza, ale nie je ani priamom nahradená inou definíciou)</ref>
 
==Terminológia ==
Slovenské historické názvy cesty {{underline|v užšom zmysle}} boli:
*najstaršie názvy: '''hradská''' alebo '''hradská cesta''' <ref>hradský (0587). In: ''Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta''. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. [http://kott.ujc.cas.cz/ dostupné online] (pôvodne: KOTT, F. Š. ''Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický'' (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893). </ref><ref>hradská. In: ''[[Slovník súčasného slovenského jazyka|Slovník súčasného slovenského jazyka A–G, H-L, M-N]]'', 2006, 2011, 2015 [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=sssj dostupné online]</ref><ref name=Bernolák>silňica. In: [[Anton Bernolák|BERNOLÁK, Anton]]. ''[[Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí]]''. [http://slovniky.korpus.sk/?d=bernolak dostupné online]</ref><ref>hradská, hradský. In: ''[[Slovník slovenského jazyka (Peciar)|Slovník slovenského jazyka]]'', 1959-1968. [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=peciar dostupné online]</ref> alebo '''silnica''' (Termíny hradská (cesta) a silnica ale niekedy zahŕňali aj obecné cesty, teda miestne komunikácie, t. j. tieto termíny sa niekedy chápali ako akékoľvek verejné spevnené pozemné komunikácie. Termín hradská zas niekedy naopak v užšom zmysle znamenal len štátnu [t.j. nie župnú, vicinálnu ani obecnú] cestu a silnica len štátnu a župnú cestu (takto napr. v tomto texte <ref name=Mik>MIKUŠA, J.: Poznámky k inkastrovaniu ciest na Slovensku, In: Zeměměričský věstník, XXVI. ročník, 5. 1. 1938, str. 6, dostupné online [http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/texty/Rok1938.pdf]</ref>).) <ref name=Bernolák/><ref>silnica. In: ''[[Historický slovník slovenského jazyka|Historický slovník slovenského jazyka V (R-rab – Š-švrkotať)]]'', 2000. [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=hssjV dostupné online]</ref><ref>MASÁR, I.: Slovo silnica v slovenskom odbornom názvosloví. In: Československý terminologický časopis, ročník II, 1963, č. 3, s. 184-188, dostupné online [http://www.juls.savba.sk/ediela/CSterm/1963/3/1963-3_lo.pdf] (Poznámka: Pochybnosti autora tohto článku o „slovenskosti“ slova silnica sú medzičasom pre staršiu terminológiu vyvrátené heslom silnica v Historickom slovníku slovenského jazyka.)</ref><ref>PETROVSKÝ, Alexander. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. [Diel] 1, Technická základňa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 44.</ref><ref>Československo-XVII. Doprava In: ''Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 1. A{{--}}Č''. Praha: Československý kompas, 1925. s. 1090</ref><ref>silnice. In:''[[Ottův slovník naučný|Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí]], 23. díl Schlossar-Starowolski''. Praha: J. Otto, 1905.</ref><ref name=Mik/>;
*koniec 19. stor. – 1949: '''[[štátna cesta (Slovensko)|štátna cesta]]''' + '''[[krajinská cesta]]''' (resp. do roku 1928 '''[[župná cesta]]''') + '''[[vicinálna cesta]]''' <ref>Zdroje pozri v článku [[štátna cesta (Slovensko)]]</ref>
*v rokoch 1949 – 1961: '''štátna cesta''' (v českom znení zákona: „státní silnice“)<ref>zákon č. 147/1949 Zb.</ref><ref>PETROVSKÝ, Alexander. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. [Diel] 1, Technická základňa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 44. (Poznámka: V čase, keď táto kniha vyšla už cestný zákon 8 rokov používal termín iný, a to „automobilová cesta“)</ref>{{#tag:ref| Hoci text zákona č. 147/1949 Zb. hovorí len o štátnych cestách a dodáva, že sa delia na tri triedy, dobový Technický naučný slovník, ktorý cituje odborné zdroje z rokov 1955 – 1958, používa termín(y) štátna cesta a miestna cesta, keďže delí komunikácie mimo sídelných útvarov (popri diaľniciach, poľných a lesných cestách, chodníkoch a cestičkách) na „státní silnice I. třídy“, „státní silnice II. třídy“ a „místní silnice (též silnice III. třídy)“. Termín „místní silnice“ tu nezodpovedá miestnym komunikáciám, ale je to cesta „spájajúca poľnohospodárske strediská, strediská výkupu a služieb, okresné mestá s osídlenými miestami okresu.“ <ref>komunikace. In: ''Technický naučný slovník G{{--}}L''. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. s. 421-422.</ref>. Treba dodať, že na inom mieste v tom istom zdroji je uvedené rovnaké delenie pozemných komunikácií, aké sa používa ešte aj dnes (teda delenie na „dálnice, silnice, místní komunikace, účelová komunikace“). <ref>silnice. In: ''Technický naučný slovník Pr{{--}}Š''. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1963. s. 394.</ref>.|group=pozn}};
1 125

úprav