Okresný úrad (Slovensko): Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
 
Okresné úrady 1. októbra 2013 nahradili dovtedajšie [[obvodný úrad|obvodné úrady]].
 
Okresný úrad je [[miestny [[orgán štátnej správy]] a preddavková organizácia [[Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky|Ministerstva vnútra SR]]. Riadi ho prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva [[vláda Slovenskej republiky]] na návrh ministra vnútra.
 
[[Všeobecne záväzný právny predpis|Všeobecne záväzné právne predpisy]] okresných úradov sa označujú názvom [[vyhláška]].
 
===Pôsobnosť ===
Okresné úrady, ktoré nie sú okresnými úradmi v sídle kraja, sú zodpovedné za nasledujúce úseky štátnej správy: civilná ochrana obyvateľstva a riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárska mobilizácia, kataster nehnuteľností, obrana štátu, starostlivosť o životné prostredie, cestná doprava a pozemné komunikácie, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a pozemkové úpravy, všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie
 
Okresné úrady v sídle kraja:
Okresné úrady v sídle kraja: 1. riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi v sídle okresu ležiacimi v ich kraji, 2. vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle okresu ležiaci v ich kraji; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákonom, 3. spravujú majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu.
:1. riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi v sídle okresu ležiacimi v ich kraji,
Okresné úrady v sídle kraja: 1. riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi v sídle okresu ležiacimi v ich kraji, 2. vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle okresu ležiaci v ich kraji; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákonom, 3. spravujú majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu.
:3. spravujú majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu.
 
Všetky okresné úrady v rozsahu svojej pôsobnosti majú spolupracovať s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom a obcami v ich územnom obvode; môžu spolupracovať s obdobnými orgánmi verejnej správy iných štátov
 
==Zdroj==
*zákon Zákon č. 180/2013 Z. z. (stavo 1.1.2014)organizácii miestnej štátnej správy
 
[[Kategória:Okresy]]
2 268

úprav