Obec (Slovensko): Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 68 bajtov ,  pred 3 rokmi
d (odobratá Kategória:Územná samospráva; pridaná Kategória:Verejná správa na Slovensku pomocou použitia HotCat)
Do pôsobností obcí patrí najmä základné školstvo, správa miestnych komunikácií, stavebné konanie, správa majetku obce a iné.
 
Podľa zákona č. 369/1990 Zb.z. obec zabezpečujeo najmä:obecnom zriadení:<ref name="z369">{{Citácia elektronického dokumentu
| titul = Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
| url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/
}}</ref>
 
''(3) Obec pri výkone samosprávy najmä''
* a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
* b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
* c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov /5a/ a vykonáva ich správu,
* d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, /5b/ vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
* e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
* f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
* g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, /5c/ udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
* h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
* i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa /5d/ a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
* j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
* k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
* l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
* m) organizuje hlasovaniemiestne obyvateľov obcereferendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
* n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
* o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov /6/ a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
* p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, /6a/
* r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
* s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny. /6b/''
 
== Referencie ==
2 324

úprav