Národná kultúrna pamiatka Slovenskej republiky: Rozdiel medzi revíziami

úprava textu, zmena externých odkazov na referencie.
(úpravy č.2)
(úprava textu, zmena externých odkazov na referencie.)
[[Súbor:Narodnakulturnapamiatka.jpg|náhľad|Tabuľa na [[Oravský hrad|Oravskom hrade]]]]
 
'''Národná kultúrna pamiatka Slovenskej republiky''' je nahnuteľná, alebo nehnuteľná či hnuteľná vec pamiatkovej hodnoty vyhlásená [[Pamiatkový úrad Slovenskej republiky|Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky]], ktorá je významným dokladom historického vývoja, životného spôsobu a prostredia spoločnosti od najstarších dôb po súčasnosť, ako prejavy tvorivých schopností a práce človeka z najrôznejších odborov ľudskej činnosti pre ich historické, umelecké, vedecké a technické hodnoty, alebo ktoré majú priamy vzťah k významným osobnostiam a historickým udalostiam.
 
== História vzniku pamiatkovej starostlivosti ==
[http://www.pamiatky.sk/sk/page/dejiny-pamiatkovej-starostlivosti História pamiatkovej starostlivosti na Slovensku] siaha až do čias [[Uhorsko|Uhorska]], konkrétne do roku 1853, kebykedy začala aj na území Slovenska vykonávať svoju činnosť C. k. centrálna komisia, zriadená cisárskym nariadením v rakúskej časti habsburskej monarchie av vyvrcholilaroku 191850.12.2001,<ref>{{Citácia kedy NR SR schválila '''zákon č. 49/2002''' O ochrane pamiatkového fondu. Týmto zákonom, ktorý nadobudol platnosť 1.4.2002, bol Pamiatkový ústav transformovaný na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou na úseku ochrany pamiatkového fondu.elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| autor =
| odkaz na autora =
| titul = Dejiny pamiatkovej starostlivosti
| url = http://www.pamiatky.sk/sk/page/dejiny-pamiatkovej-starostlivosti
| vydavateľ = Pamiatkový úrad SR
| dátum vydania = 2014-10-07
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto = Bratislava
| jazyk =
}}</ref>.
 
V roku 2001 [[Národná rada Slovenskej republiky|NR SR]] schválila zákon č. 49/2002 ''O ochrane pamiatkového fondu''. Týmto zákonom, ktorý nadobudol platnosť 1. 4. 2002, bol Pamiatkový ústav transformovaný na [[Pamiatkový úrad Slovenskej republiky]], ktorý vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou na úseku ochrany pamiatkového fondu.
 
== Základné pojmy ==
[http://www.epi.sk/zz/2002-49 Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu] definuje '''národnú kultúrnu pamiatku''' ako hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec ''pamiatkovej hodnoty'', ktorá je z dôvodu ''ochrany'' vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a je tak súčasťou ''pamiatkového fondu''.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| titul = Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
| url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/49/
| vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR
| dátum vydania = 2001-12-19
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto = Bratislava
}}</ref>
 
* '''Pamiatkový fond''' je súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.
* [[Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky]]
* [[Pamiatkový úrad Slovenskej republiky]] v Bratislave
* [http://www.pamiatky.sk/sk/page/krajske-pamiatkove-urady Krajské pamiatkové úrady] (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina) a ich vysunuté pracoviská (Banská Štiavnica, Lučenec, Rožňava, Levoča, Topoľčany, Komárno, Spišská Nová Ves, Poprad, Prievidza, Martin, Ružomberok)<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| autor =
| odkaz na autora =
| titul = Krajské pamiatkové úrady
| url = http://www.pamiatky.sk/sk/page/krajske-pamiatkove-urady
| vydavateľ = Pamiatkový úrad SR
| dátum vydania = 2014-09-29
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto = Bratislava
| jazyk =
}}</ref>
 
== Vyhlasovanie národnej kultúrnej pamiatky ==
[[Pamiatkový úrad Slovenskej republiky]] vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu, a to na základe podkladu na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku, ktorú vypracúva Pamiatkový úrad Slovenskej republiky alebo Krajský pamiatkový úrad z vlastného podnetu alebo na podnet právnickej či fyzickej osoby.
 
== Evidencia národných kultúrnych pamiatok ==
Centrálnu evidenciu zabezpečuje [[Pamiatkový úrad Slovenskej republiky]], ktorý plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému a vedie '''Ústredný zoznam pamiatkového fondu''', ktorý sa člení na 4 registre:
* register hnuteľných kultúrnych pamiatok
* register nehnuteľných kultúrnych pamiatok[http://www.pamiatky.sk/sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamy]<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
* register pamiatkových rezervácií[http://www.pamiatky.sk/sk/page/register-pamiatkovych-rezervacii]
| meno =
* register pamiatkových zón[http://www.pamiatky.sk/sk/page/register-pamiatkovych-zon]
| autor =
| odkaz na autora =
| titul = Register NKP - tabuľkové zoznamy
| url = http://www.pamiatky.sk/sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamy
| vydavateľ = Pamiatkový úrad SR
| dátum vydania = 2018-04-20
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto = Bratislava
| jazyk =
}}</ref>
* register pamiatkových rezervácií<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| autor =
| odkaz na autora =
| titul = Register pamiatkových rezervácií
| url = http://www.pamiatky.sk/sk/page/register-pamiatkovych-rezervacii
| vydavateľ = Pamiatkový úrad SR
| dátum vydania = 2017-04-24
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto = Bratislava
| jazyk =
}}</ref>
* register pamiatkových zón<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| autor =
| odkaz na autora =
| titul = Register pamiatkových zón
| url = http://www.pamiatky.sk/sk/page/register-pamiatkovych-zon
| vydavateľ = Pamiatkový úrad SR
| dátum vydania = 2017-04-28
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto = Bratislava
| jazyk =
}}</ref>
 
K 31. 12. 2017 eviduje Ústredný zoznam pamiatkového fondu Slovenskej republiky:
* 80 pamiatkových zón
 
Niektoré národné kultúrne pamiatky sú zároveň aj súčasťou [[Lokality Svetového dedičstva v Európe a Severnej Amerike#Slovensko|5 slovenských lokalít]] patriacich do zoznamu [[Svetové dedičstvo UNESCO|Svetového dedičstva UNESCO]]:.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| autor =
| odkaz na autora =
| titul = Svetové dedičstvo
| url = http://www.pamiatky.sk/sk/page/svetove-dedicstvo
| vydavateľ = Pamiatkový úrad SR
| dátum vydania = 2018-03-02
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto = Bratislava
| jazyk =
}}</ref>
 
* v roku 1993 boli zaradené - [[Banská Štiavnica]] s technickými pamiatkami okolia, [[Spišský hrad]] s okolitými pamiatkami a Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry [[Vlkolínec]]; v roku 2000 bolo zaradené historické jadro mesta [[Bardejov]]; v roku 2008 boli zaradené [[Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka|Drevené chrámy]] v slovenskej časti Karpatského oblúka; v roku 2009 bola lokalita Spišský hrad rozšírená o územie historického jadra mesta [[Levoča]] a bol zmenený jej názov na [[Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia]].
 
Pôvodná kategória Národných kultúrnych pamiatok, ktoré zákon č. 27/1987 Zb. definoval v § 4 ako ''najvýznamnejšiu súčasť kultúrneho bohatstva národa'' a vyhlasovala ich vláda Slovenskej socialistickej republiky svojím nariadením<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
(Údaj z roku 2015 hovorí, že z celkového počtu NKP 15 941 má byť podľa Ministerstva kultúry 4 197 vo vlastníctve cirkví.<ref name="cirkev">{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=Kern|meno=Miro|odkaz na autora=|titul=Záhadný majetok cirkví nevie nik spočítať. Katolíci sa odluky boja, evanjelici nie|url=https://dennikn.sk/57301/katolici-si-bez-penazi-statu-neveria-majetok-cirkvi-nik-nezisti/|dátum vydania=2015-02-24|dátum aktualizácie=|dátum prístupu=2015-02-27|vydavateľ=Denník N|miesto=|jazyk=}}</ref>)
| titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti
| url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1987/27/20000701
| vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR
| dátum vydania = 1987-04-09
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto = Bratislava
}}</ref>, sa zachováva iba ako údaj v príslušnom registri ústredného zoznamu. Ide o [[Zoznam národných kultúrnych pamiatok na Slovensku vyhlásených pred rokom 2002|69 nehnuteľných pamiatok, alebo ich súborov a 3 súbory hnuteľných diel]].<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| autor =
| odkaz na autora =
| titul = Pamiatkový fond
| url = https://www.pamiatky.sk/sk/page/pamiatkovy-fond
| vydavateľ = Pamiatkový úrad SR
| dátum vydania = 2018-05-09
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto = Bratislava
| jazyk =
}}</ref>
 
== Ochrana národnej kultúrnej pamiatky ==
Základnú ochranu národných kultúrnych pamiatok vykonáva na svoje náklady vlastník pamiatky a využíva ju v súlade s jej pamiatkovou hodnotou. Okrem ďalších povinností priznáva súčasná legislatíva vlastníkom národných kultúrnych pamiatok aj práva a určité výhody.
 
Vlastník pamiatky má právo požiadať krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci, požiadať obec a ministerstvo o finančný príspevok alebo o poskytnutie štátnej pomoci na zachovanie pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky, ktorá sa realizuje napríklad prostredníctvom dotačného programu [[Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky|Ministerstva kultúry Slovenskej republiky]] [http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2018-31a.html Obnovme si svoj dom].<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| autor =
| odkaz na autora =
| titul = Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2018
| url = http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2018-31a.html
| vydavateľ = culture.gov.sk
| dátum vydania =
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto =
| jazyk =
}}</ref>.
 
== Referencie ==
 
== Zdroje ==
*{{Citácia knihy
* Jankovič, V. a kolektív: ''Národné kultúrne pamiatky na Slovensku''. Martin, Osveta 1984.7 – 11
| priezvisko = Jankovič
* [http://www.epi.sk/zz/2002-49 Zákon NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu]
| meno = Vendelín
* [https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/37253/1/2#c_303 Zákon SNR č.27/1987 Z.z. o štátnej pamiatkovej starostlivosti]
| odkaz na autora =
* [http://www.pamiatky.sk www.pamiatky.sk]
| autor2 = a kol
| titul = Národné kultúrne pamiatky na Slovensku
| vydanie =
| vydavateľ = Osveta
| miesto = Martin
| rok = 1984
| url =
| isbn =
| kapitola =
| strany = 7-11
| jazyk =
}}
 
== Pozri aj ==
* [[Zoznam národných kultúrnych pamiatok na Slovensku]]
* [[Zoznam kultúrnych pamiatok na Slovensku]]
* [[Zoznam národných kultúrnych pamiatok na Slovensku vyhlásených pred rokom 2002]]
* [[Pamiatkový úrad Slovenskej republiky]]
 
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.pamiatky.sk Pamiatkový úrad Slovenskej republiky]
** [http://www.pamiatky.sk/sk/page/databazy Databázy]
** [http://www.pamiatky.sk/po/po Vyhľadávanie v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok]
** [http://www.pamiatky.sk/sk/page/pamiatkovy-fond Pamiatkový fond]
** [http://www.pamiatky.sk/sk/page/dejiny-pamiatkovej-starostlivosti Dejiny pamiatkovej starostlivosti]
** [http://www.pamiatky.sk/sk/page/odborne-cinnosti Odborné činnosti Pamiatkového úradu]
* [http://www.obnova.sk/ Obnova.sk - komunitný portál o kultúrnom dedičstve]
* [http://www.pamiatky.sk/sk/page/svetove-dedicstvo Svetové dedičstvo UNESCO]
* [http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2018-31a.html Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky]
* {{Citácia elektronického dokumentu
* [http://digitalna.kniznica.info/s/9ea7O3Ts33 Malebné Slovensko. Historické a staviteľské pamiatky, ukážky rázovitých krojov, stavieb, umenia a života ľudu slovenského a prírodnej krásy]. Praha: B. Koči, 1920. 96 s. – dostupné v [[Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave|Digitálnej knižnici UKB]]
| titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti
| url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1987/27/20000701
| vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR
| dátum vydania = 1987-04-09
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto = Bratislava
}}
* {{Citácia elektronického dokumentu
| titul = Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
| url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/49/
| vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR
| dátum vydania = 2001-12-19
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2018-05-24
| miesto = Bratislava
}}
 
[[Kategória:Kultúrne pamiatky na Slovensku| ]]
12 465

úprav