Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Rozdiel medzi revíziami

rv copyvio
d
(rv copyvio)
Značka: editor wikitextu 2017
Prijatím demokratického politického systému na Slovensku po roku 1989 a jeho vstupom na medzinárodnú scénu vznikla potreba založiť doteraz netradičné študijné odbory, ktoré by zabezpečili vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prácu v orgánoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, ako aj pre medzinárodnú spoluprácu a prácu v zahraničnej službe. Práve potreba vysokokvalifikovaných pracovníkov vo sfére medzinárodných vzťahov a diplomacie, v oblasti štátnej a verejnej správy, politického života a masmédií, naliehavosť potreby výchovy nových absolventov, ale aj vytvorenie podmienok pre získanie vyššej kvalifikácie aktuálnych  zamestnancov týchto inštitúcií, viedla k projektu vzniku novej fakulty.
 
{{copyvio|zdroj=https://www.fpvmv.umb.sk/o-fakulte/o-fakulte.html}}
<!--
Inovačná idea je vždy podmienkou úspešnosti uvedenia do života určitej novosti. Nebolo tomu inak ani pri založení samostatnej Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Pod podmienkou, že vláda poskytne potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu a výstavbu budovy, sa mohla FPVaMV stať súčasťou Univerzity Mateja Bela. Dnes sa to už môže javiť ako realizácia „utópie“, ale v septembri 1995 nastúpili do prednáškových miestností noví učitelia, študenti a do provizórnych priestorov i noví administratívni zamestnanci.
 
V priebehu roka sa zrekonštruovala staršia budova, ktorá sa dnes pokladá z hľadiska vybavenosti za nadštandardnú nielen z hľadiska Slovenska, ale i z hľadiska strednej Európy. Ako sa to mohlo podariť? Bola to vízia, odvaha, systémový strategický prístup Slovenskej vlády, vysokoškolských učiteľov – zakladateľov, predstaviteľov univerzity, mesta a regiónu Banskej Bystrice, ktorí zabezpečovali prevádzku a perspektívu novej fakulty. Táto stratégia priniesla vysoký efekt v neuveriteľne krátkom čase. Bola to snaha o uplatnenie teórie vyrovnania skóre s krajinami, ktoré vytvárali takéto školy desiatky, možno i stovky rokov.
-->
 
Fakulta patrí k dôležitý akademickým pracoviskám, ktoré pripravujú špecialistov v týchto oblastiach a po 23 ročnej existencii jej absolventi úspešne reprezentujú Slovenskú republiku nielen v inštitúciách Európskej únie, ale aj v oblasti medzinárodných vzťahov. Činnosť FPVaMV UMB smeruje k napĺňaniu úloh od zabezpečenia kvalitnej a celistvej vedeckovýskumnej základne, až po zabezpečenie najnovších smerov vo vzdelávaní.
5 187

úprav