Metrológia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 765 bajtov ,  pred 1 rokom
d
Značky: Vizuálny editor možný spam prvá úprava redaktora
* v hranici dovolených chýb.
 
== Metrologická legislatíva vychádza zv dvochSlovenskej prijatýchrepublike zákonov:==
== Legislatívna podpora metrologického zabezpečenia hospodárstva ==
Právna úprava metrológie v Slovenskej republike pozostáva z:
Metrologická legislatíva vychádza z dvoch prijatých zákonov:
# zo zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a zmene a doplnení niektorých zákonov
# zákona č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
Zákony sú podrobne rozpracované vo vyhláškach [[ÚNMS SR]], Nariadeniach vlády, v Prílohách vyhlášok, STN, STN EN, podnikových normách PN a metrologických predpisoch TPM.
 
'''a) Predpisov transponujúcich legislatívu "starého prístupu" Európskych spoločenstiev a obsahujúcich tiež legislatívu pre neharmonizovanú oblasť:'''
Legálna metrológia sa teda zaoberá časťou metrológie, ktorá vyplýva zo zákona č.142/2000 Z.z.
 
# zo zákonaZákon č. 142157/20002018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,
Zákon upravuje:
# Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách,
* zákonné meracie jednotky,
# Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby,
* požiadavky na určené meradlá a ich metrologickú kontrolu,
# Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole ('''nahrádza vyhlášku ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. a nadobúda účinnosť od 1. augusta 2019''')
* podmienky úradného merania,
* požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky,
* podmienky autorizácie a registrácie,
* pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie,
* metrologický dozor,
* ukladanie pokút.
 
'''b) Predpisov transponujúcich legislatívu Nového prístupu - Nového legislatívneho rámca Európskej únie:'''
Zákon č. 142/2000 Z.z. vymedzuje pojmy:
* meraciu jednotku
* medzinárodnú sústavu jednotiek SI
* meradlo ako prostriedok
* druh meradla.
Bližší a podrobný rozpis sa dá nájsť v nadväzných vyhláškach, ako Vyhláška 210/2000 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, zo 16. júna 2000 o meradlách a metrologickej kontrole.
 
# Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Okrem uvedených zákonov sú súčasťou metrologického zabezpečenia meradiel a merania kalibračné certifikáty, overovacie certifikáty, kalibračné a overovacie protokoly a metodické smernice.
# Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu,
Ďalšími právnymi a normatívnymi aktami, ktorými sa riadi organizácia SLM, je zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a v znení neskorších predpisov, nariadenie k zákonu a cenové výmery MF SR uplatňované pri tvorbe cenníka metrologických výkonov SLM. Zložky SLM zabezpečujú sekundárnu etalonáž fyzikálnych a technických veličín a zabezpečujú nadväznosť hlavných podnikových etalónov, ktorých majiteľmi sú organizácie, podnikatelia a fyzické osoby.
# Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.
SMÚ v Bratislave spolu so SLM a poverenými organizáciami zabezpečuje jednotnosť a správnosť mier a merania v celom štáte v súlade s vyššie uvedenými zákonmi, vyhláškami, nariadeniami vlády, Slovenskými technickými normami, prebratými medzinárodnými normami a metrologickými predpismi. Medzinárodná kooperácia a certifikáty kvality produkcie a nadväzných činností sú podmienkou ich používania
 
Legálna metrológia sa teda zaoberá časťou metrológie, ktorá vyplýva zo zákona č.142157/20002018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo z predpisov nového legislatívneho rámca Európskej únie.
== Orgány štátnej správy v metrológii ==
 
Zákon o metrológii upravuje:
 
* pôsobnosť orgánov štátnej správy prev oblasťoblasti metrológie,
* meraciu jednotku a jej používanie,
*skupiny meradiel,
*požiadavky na národný etalón a podmienky jeho realizácie a uchovávania a dohľad nad národným etalónom,
*certifikovaný referenčný materiál a certifikáciu referenčného materiálu,
* požiadavky na určené meradlá a ich metrologickú kontrolumeradlo,
*použitie určeného meradla a použitie povinne kalibrovaného meradla,
*práva a povinnosti výrobcu a dovozcu určeného meradla,
*práva a povinnosti používateľa určeného meradla,
*práva a povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla,
*požiadavky na spotrebiteľské balenie,
*povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia,
*spôsob metrologickej kontroly určeného meradla a kalibráciu povinne kalibrovaného meradla a osoby, ktoré môžu vykonávať metrologickú kontrolu a kalibráciu,
* podmienky úradného merania,
*požiadavky a spôsob udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie,
*požiadavky na dezignovanú organizáciu,
*autorizačné požiadavky a povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby,
*registračné požiadavky a povinnosti registrovanej osoby,
*dozor nad dodržiavaním tohto zákona,
* ukladanie pokút.,
*vzťah Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k zahraničiu a informačnú povinnosť tohto úradu.
 
== Orgány štátnej správy vpre metrológiioblasť metrológie ==
Orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie sú:
* [[Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky]],
*[http://www.smi.sk/ [[Slovenský metrologický ústav]inšpektorát],.
* [[Slovenský metrologický inšpektorát]].
 
=== Slovenská legálna metrológia (SLM) ===
8

úprav