Peter Kónya: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 69 bajtov ,  pred 1 rokom
chýba zhrnutie úprav
(dodanie fotografie)
| Zamestnanie =
| Známy vďaka = [[Rektor (vysoká škola)|rektor]] [[Prešovská univerzita v Prešove|Prešovskej univerzity v Prešove]]
| ZnámaAlma mater vďaka = [[Prešovská univerzita v Prešove]]
| Alma mater =[[Prešovská univerzita v Prešove]]
| Profesia =
| Aktívne roky = <!-- [[1900]]{{--}}[[1900]] -->
| Manžel Manželka =
| Partner Partnerka =
| Deti =
| Rodičia =
}}
 
[[Doctor honoris causa|Dr. h. c]]. [[Profesor (vedecko-pedagogická hodnosť)|prof.]] [[Doktor filozofie|PhDr.]] '''Peter Kónya''', [[Doktor (PhD.)|PhD.]] (* [[20. augustaaugust]] [[1966]]) je slovenský [[Profesor (vedecko-pedagogická hodnosť)|univerzitný profesor]], [[historik]] a akademický funkcionár. Pôsobí na Inštitúte histórie [[Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove|Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove]]. Je [[Rektor (vysoká škola)|rektorom]] [[Prešovská univerzita v Prešove|Prešovskej univerzity v Prešove]] od 1. augusta 2015.
 
== Vzdelanie ==
* štúdium: 1985{{--}}1990, Filozofická fakulta UPJŠ Prešov, učiteľstvo ruského jazyka a dejepisu,
* PhDr.: jún 1990, FF UPJŠ Prešov,
* PhD.: október 2000, [[Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave|FiF UK Bratislava]],
* [[habilitácia]]: september 2001, FiF UK Bratislava,
* [[inauguračné konanie]] za profesora: december 2002, Filosofická fakulta [[Univerzita Palackého v Olomouci|Univerzity Palackého Olomouc]], vymenovaný v novembri 2003 v Prahe,
* [[Doctor honoris causa|Dr. H. C,]]: november 2016, Debreceni Egyetem ([[Debrecínska univerzita]]),
 
== Priebeh zamestnaní<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=|meno=|autor=|odkaz na autora=|titul=Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.|url=https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/PeterKonya/|vydavateľ=unipo.sk|dátum vydania=|dátum aktualizácie=|dátum prístupu=2020-01-13|miesto=|jazyk=}}</ref> ==
 
* jún 1990 – júl 1991 – študijný pobyt na Katedre dejín FF UPJŠ v Prešove;
* júl 1991 – september 1998 asistent a odborný asistent na Katedre dejín FF UPJŠ a FF PU v Prešove; september 1998 – január 2002 – odborný asistent na Katedre všeobecných dejín FF PU; január 2002 – november 2003 – docent, od r.roku 2003 profesor na katedre všeobecných dejín a od r.roku 2005 Inštitúte histórie FF PU; od septembra 2005 vedúci Katedry stredovekých a ranonovovekých dejín, od r. 2014 najstarších, stredovekých a ranonovovekých dejín FF PU; 2003 – 2007 – prodekan FF PU pre rozvoj,
* od 1. augusta 2007–2007 – prorektor Prešovskej univerzity v Prešove,
* od 1. augusta 2010 – riaditeľ Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove,
* od 1. augusta 2015 – rektor Prešovskej univerzity v Prešove
 
== Zahraničné pobyty, štipendiá ==
* 1994, 1995, 1997: Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit (DAAD),
* 1995: Jiretschek-Stiftung Wien,
* 1998, 2001: Ostinstitut Wien,
* 2001. december 2001: Ostinstitut Wien,
 
* ''Hosťujúci profesor:''
* 1994, 1995, 1997: Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit (DAAD),
* 2012: Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,
* 1995: Jiretschek-Stiftung Wien,
* 2013: Debreceni Egyetem,
* 1998, 2001: Ostinstitut Wien,
* 2013 – 2014: Paňstwowa Wyssza Szkola Technyczno-Ekonomyczna Jaroslaw.
* 2001. december: Ostinstitut Wien,
* ''Hosťujúci profesor:''
* 2012: Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,
* 2013: Debreceni Egyetem,
* 2013 – 2014: Paňstwowa Wyssza Szkola Technyczno-Ekonomyczna Jaroslaw.
 
== Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, radách časopisov<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=|meno=|autor=Databazeknih.cz|odkaz na autora=|titul=Peter Kónya|url=https://www.databazeknih.cz/zivotopis/peter-konya-67442|vydavateľ=databazeknih.cz|dátum vydania=|dátum aktualizácie=|dátum prístupu=2020-01-13|miesto=|jazyk=}}</ref> ==
* Historická spoločnosť pri SAV,
 
* Klub nezávislých spisovateľov,
* Historická spoločnosť pri SAV,
* Plénum Maďarskej akadémie vied.
* Klub nezávislých spisovateľov,
* Plénum Maďarskej akadémie vied.
 
=== Členstvo v redakčných a vedeckých radách časopisov ===
* Acta Collegii Evangelici Prešoviensis;
 
* Ata Judaica Slovaca (SNM),
* Acta Collegii Evangelici Prešoviensis;
* Historia Ecclesiastica (predseda),
* Ata Judaica Slovaca (SNM),
* Annales Historici Prešovienses,
* Historia Ecclesiastica (predseda),
* História (HS),
* Annales Historici Prešovienses,
* Történelmi Tanulmányok (Debreceni Egyetem),
* História (HS),
* Acta Academiae Pedagogicae Agriensis Nova Series Sectio Historiae,
* Történelmi Tanulmányok (Debreceni Egyetem),
* Social work Journal (Paňstwowa Wyssza Szkola Technyczno-Ekonomyczna Jaroslaw),
* Acta Academiae Pedagogicae Agriensis Nova Series Sectio Historiae,
* Prace Historyczno-Archiwalne (Archiwum Paňstwowe w Rzeszowie,
* Social work Journal (Paňstwowa Wyssza Szkola Technyczno-Ekonomyczna Jaroslaw),
* Bohemiae Occidentalis Historica (Západočeská univerzita Plzeň).
* Prace Historyczno-Archiwalne (Archiwum Paňstwowe w Rzeszowie,
* Bohemiae Occidentalis Historica (Západočeská univerzita Plzeň).
 
=== Členstvo vo vedeckých radách ===
 
== Riešené projekty ==
* zodpovedný riešiteľ 4 projektov [[Vega (rozlišovacia stránka)|VEGA]] a dvoch ukončených projektov [[KEGA]], zodpovedný riešiteľ jedného prebiehajúceho projektu z Nórskych fondov, zodpovedný riešiteľ 2 a riešiteľ 1 zahraničného projektu (ukončených).
 
* V r.roku 2015 – 2018 vedúci riešiteľ: 2 projekty VEGA, 1 projekt KEGA, 1 projekt z Nórskych fondov
* zodpovedný riešiteľ 4 projektov [[Vega (rozlišovacia stránka)|VEGA]] a dvoch ukončených projektov [[KEGA]], zodpovedný riešiteľ jedného prebiehajúceho projektu z Nórskych fondov, zodpovedný riešiteľ 2 a riešiteľ 1 zahraničného projektu (ukončených).
* V r. 2015 – 2018 vedúci riešiteľ: 2 projekty VEGA, 1 projekt KEGA, 1 projekt z Nórskych fondov
 
== Zameranie vedeckej činnosti ==
Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na dejiny [[Protihabsburské stavovské povstania|protihabsburských povstaní v Uhorsku]] a ich dopadov na hornouhorské slobodné kráľovské mestá (''Prešovský krvavý súd z roku 1687'', ''Prešov, Bardejov, Sabinov počas protireformácie a protihabsburských povstaní (1670{{--}}1711)'', ''Za Boha vlasť a slobodu. Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka'').
 
Venuje sa aj výskumu problematiky reformácie a rekatolizácie a dejinám evanjelickej cirkvi a.v., s dôrazom na dejiny prešovského evanjelického kolégia. 
 
Bol zostavovateľom a autorom viacerých vedeckých zborníkov, monografií a edície prameňov k témam ako protireformácia, rekatolizácia a katolícka reforma, Tri luterské vyznania viery z Uhorska, Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe, Konfesionalizácia na Slovensku v 16. – 18. storočí.
 
Jeho bádateľský záujem sa sústreďuje aj na výskum regionálnych dejín, kde bol autorom a zostavovateľom mnohých dejín obcí a miest na území východného Slovenska (''Dejiny Sabinova'', ''Dejiny Sobraniec'', ''Dejiny Kráľovského Chlmca'', ''Dejiny obce Soľ''). Je zostavovateľom a spoluautorom vysokoškolskej učebnice ''Dejiny Uhorska : (1000{{--}}1918)''.
 
Vyšlo viac ako 30 monografií a takmer 200 vedeckých prác v časopisoch a zborníkoch na Slovensku, v Maďarsku, Česku, Poľsku, Nemecku, Rumunsku, Rakúsku a na Ukrajine.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove|url=http://www.pulib.sk/web/kniznica/epc/autor/K%C3%B3nya+Peter|vydavateľ=www.pulib.sk|dátum prístupu=2020-01-13}}</ref>
 
== Dielo (vybraná bibliografia) ==
''';AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách'''
 
# Kónya, Peter: Az Eperjesi Vértörvényszék. Budapest 1994, 138 s.
# Durovics, Alex – Kónya, Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói. Študenti vyšších tried Prešovského kolégia 1667 – 1850. Budapest 2015, 502 s.
 
''';AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách'''
 
# Kónya, Peter: Krvavý súd. Prešov 1992, 135 s.
# Kónya, Peter – Csepregi, Zoltán: Sto kňazských biografií Johanna Samuela Kleina. Johann Samuel Klein száz lelkészi életrajza. Prešov 2015.
 
''';ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách'''
 
# Kónya, P.: Dejiny Sečoviec v 19. storočí, s. 82-105. Ordoš, J. a kol.: Sečovce. Sečovce 1998, 194 s.
 
# Kolektív autorov: Zakarpatsko. Bratislava 1995, 248 s. Kónya, P.: Dejiny Podkarpatska do roku 1918, s. 82-118.
# Kónya, P.: Prešovské jatky alebo Prešovský krvavý súd r. 1687. Ján Rezik, Verejná prešovská poprava čiže Prešovské jatky 1687. Košice 1997, s. 71-118.
# Kónya, Peter: Obec v druhej polovici 19. a na prahu 20. storočia (1849-1918). In: Pavlovce nad Uhom (1327-2006) Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s. 81-98.
 
''';Vedecké práce v zahraničných indexovaných časopisoch a v domácich karentovaných časopisoch'''
 
# Kónya, Peter: Zur Entstehungsgeschichte der jüdischen Gemeinde in Prešov und der Gestaltung ihrer Beziehung zur städtischen Gesellschaft. In: Judaica Bohemiae XLVII, 2012, 1, s. 35-54.
# Kónya, Peter: Prešovská administrácia Hospodárskej rady počas povstania Františka II. Rákócziho (1707-1711). In: Historický časopis 60, 2012, 3, s. 375-400.
 
== ''Ocenenia'' ==
Cena primátora mesta Prešov za rok 2011, Cena dekana FFPU (2000, 2012), Prémia J. M. Hurbana za slovníkové a encyklopedické dielo (2010), Cena Slovenskej historickej spoločnosti (2011), Medaila Debrecínskej pobočky Maďarskej akadémie vied Pro Cooperatione (2011), Strieborná medaila Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne (2014), Najlepšia obecná a mestská monografia (2014),  Strieborná medaila Prešovskej univerzity (2015), Medaila K. Kováře Husitskej teologickej fakulty Karlovej univerzity (2015), Zlatá medaila Vysokej školy Károlya Eszterházyho v Egeri (2015), Cena primátora Sabinova (2016), Cena Zemplínskeho múzea v Michalovciach (2016), Zlatá medaila Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (2017), Strieborná medaila Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity (2017), Zlatá medaila Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne (2017), Malá medaila Sv. Gorazda (2017), Medaila sv. Cyrila a Metoda (2018)
 
[[Kategória:Slovenskí univerzitní profesori]]
[[Kategória:Rektori Prešovskej univerzity v Prešove]]
[[Kategória:Absolventi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika]]
[[Kategória:Vyučujúci na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove]]