Metrológia: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 5 260 bajtov ,  pred 6 mesiacmi
Doplnenie údajov podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Značka: odstránenie sekcie
(Doplnenie údajov podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
'''Metrológia''' je odbor ([[veda]]) zaoberajúci sa [[meranie|meraním]], meracími jednotkami a, metódami, [[technika merania|technikou merania]], [[meradlo|meradlami]], stanovením [[fyzika|fyzikálnych]] a [[materiál]]ových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú.
 
V súčasnosti predstavuje metrológia vyspelú vedeckú a technickú disciplínu nevyhnutnú pre vyspelú spoločnosť, jej hospodárstvo a ekonomiku. Názov je odvodený z gréckych slov ''metron'' = meria a ''logos'' = náuka. Tento pojem existuje viac ako 2 storočia a dnes prakticky nahrádza rôzne, skôr používané pojmy. Od prvých štátnych formácií v dejinách ľudstva bola snaha upraviť záväznými predpismi otázky užívania meradiel a merania v záujme obchodu.
Metrológia sa definuje rôzne:
* [[veda]] o [[meranie|meraní]]
* veda o [[presnosť|presnosti]]
* [[správnosť|správnosti]] (reprodukovateľnosti) merania
* dejiny mier
* dejiny merania
* a iné.
 
Metrológia je vedný a technický odbor obsahujúci všetky znalosti a činnosti týkajúce sa merania (náuka o meraní). Je to náuka, ktorá pojednáva o jednotkách, metódach a prostriedkoch merania.
 
== Druhy metrológie ==
Metrológia sa delí na tri hlavné kategórie:
*''všeobecná'' – zaoberá sa problémami spoločnými pre všetky merania bez ohľadu na charakter a druh meranej veličiny,
 
*''legálna'' – zaoberá sa meracími jednotkami a metódami z hľadiska predpísaných a právnych náležitostí
* vedecká metrológia - ktorá sa zaoberá hlavne realizáciou a uchovávaním etalónov a odovzdávaním hodnôt meracích jednotiek na etalóny nižších rádov a na meradlá;
*''strojárska'' – zaoberá sa otázkami a problémami merania v oblasti strojárskej výroby, hlavne metrológiu dĺžok a uhlov, geometrických veličín, vrátane drsnosti povrchu.
* priemyslová metrológia - zabezpečuje na úrovni priemyslových podnikov, služieb a ostatných zainteresovaných organizácií používanie vhodných meradiel, meracích metód a nadväznosť meradiel;
* legálna metrológia - zaoberá sa meracími procesmi z hľadiska ochrany obchodného styku, spotrebiteľa, životného prostredia, zdravia a ďalších oblastí verejného záujmu.
 
== Legálna metrológia ==
'''Legálna metrológia''' sa v súlade so Slovníkom [https://www.oiml.org/en Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu] (OIML) definuje ako časť metrológie týkajúca sa činností, ktoré vyplývajú zo zákonných požiadaviek a týkajú sa meracích jednotiek, meracích prístrojov a meracích metód, ktoré vykonávajú oprávnené subjekty.
V súčasnosti predstavuje metrológia vyspelú vedeckú a technickú disciplínu nevyhnutnú pre vyspelú spoločnosť, jej hospodárstvo a ekonomiku. Názov je odvodený z gréckych slov ''metron'' = meria a ''logos'' = náuka. Tento pojem existuje viac ako 2 storočia a dnes prakticky nahrádza rôzne, skôr používané pojmy. Od prvých štátnych formácií v dejinách ľudstva bola snaha upraviť záväznými predpismi otázky užívania meradiel a merania v záujme obchodu.
 
Legálna metrológia sa v súlade so Slovníkom Medzinárodnej organizácie legálnej metrológie OIML definuje ako časť metrológie týkajúca sa činností, ktoré vyplývajú zo zákonných požiadaviek a týkajú sa meracích jednotiek, meracích prístrojov a meracích metód, ktoré vykonávajú oprávnené subjekty.
 
=== Poslanie legálnej metrológie ===
Poslaním legálnej metrológie je kontrolovať správnosť meradiel a merania na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa, ochrany zdravia, majetku, životného prostredia a bezpečnosti pri práci, čo je prirodzená povinnosť štátu. Jej cieľom je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní, poskytnúť verejnú záruku jednotnosti a správnosti meraní.
 
Ľudia využívajúci výsledky meraní v aplikačnej oblasti legálnej metrológie nemusia byť odborníci v metrológii. Preto za vierohodnosť takýchto meraní preberá zodpovednosť vládaštát v súlade so zákonom o metrológii.
 
ZariadeniaMeradlá a meracie zariadenia musia zaručiť správne výsledky merania:
* v pracovných podmienkach,
* počas celej doby používania,
'''a) Predpisov transponujúcich legislatívu "starého prístupu" Európskych spoločenstiev a obsahujúcich tiež legislatívu pre neharmonizovanú oblasť:'''
 
# Zákon č. [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701 157/2018 Z. z.] o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
# Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/173/20200613.html 173/2018 Z. z.] o zákonných meracích jednotkách v znení neskorších predpisov,
# Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/20200101 188/2018 Z. z.] o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby v znení neskorších predpisov,
# Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/161/20190801 161/2019 Z. z.] o meradlách a metrologickej kontrole ('''nahrádza vyhlášku ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. a nadobúda účinnosť od 1. augusta 2019''')
 
'''b) Predpisov transponujúcich legislatívu Nového prístupu - Nového legislatívneho rámca Európskej únie:'''
 
# Zákon č. [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401 56/2018 Z. z.] o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
# Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/126/20191101 126/2016 Z. z.] o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení neskorších predpisov,
# Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/145/20191101 145/2016 Z. z.] o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení neskorších predpisov.
 
'''Legálna metrológia sa teda zaoberá časťou metrológie, ktorá vyplýva zo zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo z predpisov nového legislatívneho rámca Európskej únie.'''
 
'''Zákon o metrológii č. 157/2018 Z. z. upravuje:'''
 
* pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti metrológie,
== Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie ==
Orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie sú:
* [[Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky]], ktorý zodpovedá najmä za štátnu politiku v oblasti metrológie a za metrologickú legislatívu;
*[http://www.smi.sk/ Slovenský metrologický inšpektorát], ktorý vykonáva dozor nad plnením povinnosti orgánu verejnej moci, podnikateľa, inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby, podľa zákona o metrológii. Inšpektorát plní aj funkciu [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401#paragraf-26 orgánu dohľadu] pre oblasť meradiel.
*[http://www.smi.sk/ Slovenský metrologický inšpektorát].
 
== Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM) ==
Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM) je nezisková organizácia zriadená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k 1. 1. 1994 so sídlom v Banskej Bystrici s tromi pracoviskami umiestnenými na piatich miestach na území Slovenska. SLM je organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti metrológie založená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe uznesenia vlády SR č. 1203 aj jej rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Slovenská legálna metrológia.
 
Súčasné postavenie SLM v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú z Rozhodnutia [[ÚNMS SR]] č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom, ktorým [[ÚNMS SR]] podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. určil Slovenskú legálnu metrológiu, n. o., na výkon metrologickej kontroly meradiel a ďalších činností vyplývajúcich zo zákona o metrológii.
==== Aktivity SLM ====
Aktivity SLM sú v týchto oblastiach:
* prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na sekundárne etalóny, určené pracovné meradlá a prostredníctvom metrologických laboratórií na pracovné meradlá neurčené,
* metrologická kontrola určených pracovných meradiel, schválenie typu (posudzovanie zhody), prvotné a následné overenie určených pracovných meradiel.
 
Ide o meradlá:
* v platobnom styku – pri ochrane správnosti obchodného styku,
* meradlá v zdravotníctve – pri ochrane zdravia,
* meradlá v životnom prostredí – pri ochrane životného prostredia,
* meradlá v bezpečnosti práce – pre bezpečnosť práce,
* meradlá pre spotrebiteľské balenie tovaru – pri spotrebiteľskom balení tovaru.
 
Ďalej ide o:
* úradné meranie,
* školiacu odbornú činnosť,
* metrologické expertízy,
* kontrolu plnenia podmienok registrácie a autorizácie.
Viac ako 75 % kapacity výkonov sa využíva na overovanie a kalibráciu sekundárnych etalónov, meradiel určených i meradiel neurčených. Zákon nestanovuje neurčené meradlá, je tu však skupina meradiel a de facto, ktoré sa používajú v bežnej praxi na meranie parametrov výrobkov, parametrov technologických postupov a na meranie v bežnej praxi vôbec. O túto skupinu po metrologickej stránke sa stará vlastník, on sa stará o ich metrologické zabezpečenie. O metrologické zabezpečenie určených meradiel sa stará štátna metrológia alebo poverená organizácia na požiadanie užívateľa. V novele zákona, ktorá sa chystá, by mali byť znovu uvedené tak ako v predošlom.
 
Určené meradlá sú meradlá používané:
# v platobnom styku,
# pri ochrane – zdravia,
 
* bezpečnosti,
* majetku a
* životného prostredia,
 
# pri spotrebiteľsky balených tovaroch,
# pri meraniach poškodzujúcich záujmy fyzických a právnických osôb a spoločnosti,
# pri ustanoveniach osobitnými predpismi.
 
Každé takéto meradlo musí mať schválenie typu, až na prípady, kde sa to zdôvodní nehospodárnosťou. Schválenie typu podáva výrobca alebo na návrh výrobcu dovozca. Žiadateľ o schválenie typu uhrádza náklady na skúšku a predkladá požadované vzorky. Výrobca alebo dovozca je povinný pred uvedením meradiel na trh umiestniť na meradle a všetkých prídavných zariadeniach značku schváleného typu.
TSKXXX/YY-ZZZ
národná značka schváleného typu, kde XXX je odbor merania, YY je rok schválenia typu a ZZZ je poradové číslo.
P TSK XXX/YY-ZZZ
národná značka s obmedzením.
TSK NM XXX/XX-ZZZ
národná značka schváleného typu meradla, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu.
N TSK XXX/XX-ZZZ
národná značka meradla, ktoré nepodlieha schváleniu typu.
Vyhláška 210/2000 z 1. júla 2000 [[ÚNMS SR]] uvádza i značky schváleného typu Európskych spoločenstiev.
Národná overovacia značka sa skladá zo slovenského znaku umiestneného v kruhu, kde pod trojvrším je umiestnené číslo overujúcej organizácie:
0… SMÚ Bratislava
1… SLM Metrologické pracovisko Bratislava
2… SLM Metrologické pracovisko Banská Bystrica
3… SLM Metrologické pracovisko Košice.
 
SLM je zabezpečovateľom prepojenia etalónov Kalibračných laboratórií, podnikových meracích stredísk a akreditovaných a autorizovaných pracovísk na primárne, národné etalóny.
 
=== Legislatívne požiadavky, ktoré musí meradlo spĺňať ===
Na celom svete sa kladú miestne legislatívne požiadavky, ktoré, musí spĺňať meradlo a jeho využitie. Spomínajú sa pritom preventívne aj represívne opatrenia:
* a) Preventívne opatrenia – vykonávajú sa pred uvedeným zariadenia na trh, to znamená, že zariadenie musí mať skúšku typu a musí byť overené. Výrobcovia zabezpečujú skúšku typu oprávneným orgánom – vo väčšine krajín úradom – či typ spĺňa všetky príslušné legislatívne požiadavky. V prípade sériovo vyrábaných meradiel sa musí zaistiť overením, že každé zariadenie spĺňa všetky požiadavky kladené naň schvaľovacím postupom. V prípade používaných prístrojov sa predpisuje preskúšanie alebo opakované overenie. Zaistí sa tak, že meradlo odpovedá legislatívnym požiadavkám. Tie sa v jednotlivých krajinách líšia a závisia od národnej legislatívy.
* b) Represívne opatrenia – dohľad nad trhom predstavuje represívne opatrenie na zamedzenie nelegálneho používania meradiel. Etalóny používané na takúto kontrolu a preskúšanie musia byť nadviazané na národne alebo medzinárodné etalóny.
 
=== Legislatívna kontrola meradiel ===
Záväzná legislatívna kontrola meradla, ktorá sa spomína v smernici, sa ponecháva na každú členskú krajinu. Neharmonizovali sa požiadavky kladené na zariadenie, ktoré sa dostalo do prevádzky. Opätovné overenie, preskúšanie a intervaly platnosti overenia preto môžu stanoviť členské krajiny na základe svojej vlastnej národnej legislatívy.
Ochrana spotrebiteľa sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť. Preto sa požiadavky, stanovujúce používanie zariadenia, stávajú predmetom národnej legislatívy.
Členské krajiny môžu stanoviť legislatívne požiadavky na meradlá, ktoré neobsahuje MID.
SLM metrologicky zabezpečuje činnosť v nasledujúcich oblastiach:
 
''1. [[Dĺžka]]''
* koncové mierky 0,5 až {{mm|1000|m}},
* čiarkové metre do {{mm|1000|m}},
* meračské pásma do {{m|50|m}},
* overovanie taxametrov a počítadiel kilometrov,
* dĺžkové meradlá na metrový tovar,
* meračské pásma,
* skladacie meracie zariadenia,
* skúšobné sitá.
 
''2. [[Plocha (útvar)|Plocha]]''
* meracie zariadenia na meranie plochy usni.
 
''3. [[Objem (matematika)|Objem]] a [[prietok]]''
* odmerné kovové nádoby,
* odmerné nádoby na vyliatie objemu,
* rýchlomery,
* overovacie trate na overovanie vodomerov,
* prietokomery,
* zariadenia na overovanie plynomerov,
* výčapné nádoby,
* prepravné sudy z nehrdzavejúcich materiálov a prepravné sudy iné,
* prepravné cisterny na kvapaliny,
* stacionárne nádrže ako meradlá objemu,
* objemové meradlá na kvapaliny – dávkovacie,
* objemové meradlá na lieh,
* objemové meradlá prietokové na kvapaliny a kvapalné plyny,
* merače pretečeného množstva vody,
* plynomery,
* prepočítavače plynu.
 
''4. [[Hmotnosť]]''
* závažia,
* zaťažovacie závažia a zariadenia,
* [[váhy]],
* váhy na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov,
* váhy pre zdravotníctvo,
* obilné skúšače,
* váhy na počítanie kusov a zisťovanie vlastností látok,
* váhy na úradné meranie.
 
''5. [[Tlak]]''
* [[tlakomer]]y na meranie tlaku krvi deformačné a ortuťové,
* prevodníky tlaku pre kafilerické zariadenia,
* piestové tlakomery do 60 MPa,
* deformačné manometre do 60 MPa,
* prevodníky tlaku.
 
''6. [[Teplota]]''
* sklenené [[teplomer]]y,
* tlakové teplomery,
* bimetalové teplomery,
* elektrické snímače teploty,
* lekárske a zverolekárske teplomery,
* teplomery na stanovenie spalného tepla,
* snímače teploty pre merače tepla,
* teplotné polia zariadení,
* teplomery pre objemové meradlá liehu.
 
''7. [[Teplo]]''
* merače tepla a ich podzostavy.
 
''8. [[Elektrický prúd]]''
* jednosmerné a striedavé ampérmetre (10 uA až 100 A),
* kalibrátory prúdu.
 
''9. [[Elektrické napätie]]''
* jednosmerné a striedavé voltmetre (lOuV až 1000 V),
** kalibrátory napätia,
** deliče napätia,
** whestonové články.
 
''10. [[Výkon (mechanický)|Výkon]] a [[Práca (fyzika)|práca]]''
* jednosmerné a striedavé watmetre,
* jednofázové a viacfázové striedavé dynamické elektromery,
* spotreba elektrickej energie.
 
''11. [[Elektrický odpor|Odpor]], [[Práca (fyzika)|práca]] a [[Elektrická kapacita|kapacita]]''
* jednosmerný odpor (0,1 Q. až 100 GO),
* ohmetre, odporové dekády a mosty,
* kapacita,
* indukčnosť.
 
''12. [[Čas (fyzika)|Čas]]''
* zariadenia na kalibráciu stopiek.
 
''13. [[Frekvencia (fyzika)|Frekvencia]]''
* čítače frekvencie,
* kremenné oscilátory,
* otáčkomery,
* zariadenia na kontrolu otáčkomerov.
 
''14. [[Hustota]]''
* laboratórne hustomery, liehomery, cukromery a muštomery,
* hustomery, liehomery, cukromery a muštomery.
 
''15. [[pH-metria]]''
* pH metre a tlmivé roztoky.
 
''16. [[Refraktometria]]''
* refraktometre,
* index lomu, kvapalné a tuhé látky.
 
''17. [[Konduktometria]]''
* konduktometre.
* vodivostné články,
* referenčné roztoky.
 
''18. [[Vlhkosť]] tuhých látok''
* vlhkomery na obilniny a olejniny,
* vlhkomery na drevo.
 
''19. [[Viskozita]]''
* sklené kapilárne viskozimetre.
 
''20. [[Chemické zloženie]]''
* analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel,
* mototestery benzínových motorov,
* analyzátory dychu.
 
''21. Veličiny atómovej a jadrovej fyziky''
* služba osobnej dozimetrie.
 
=== Infraštruktúra legálnej metrológie ===
Do súčasnej infraštruktúry legálnej metrológie na Slovensku patrí:
* [[Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky]], zodpovedný najmä za štátnu politiku v oblasti metrológie a za metrologickú legislatívu,
* [[Slovenský metrologický ústav]], ako národná metrologická inštitúcia zabezpečujúca uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov meracích jednotiek a stupníc a odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a meradlá používané v hospodárstve SR.
* [[Slovenská legálna metrológia]], n. o. ako organizácia určená rozhodnutím [[ÚNMS SR]] podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii na výkon metrologickej kontroly meradiel (určená organizácia), ako výkonný orgán legálnej metrológie vykonávajúci najmä overovanie určených meradiel a prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na ostatné meradlá,
* organizácie autorizované [[ÚNMS SR]] na overovanie určených meradiel a ďalšie organizácií autorizované na výkon úradného merania,
* [[Slovenský metrologický inšpektorát]] vykonávajúci metrologický dozor nad dodržiavaním zákona o metrológii a dohľad na trhu v oblasti váh s neautomatickou činnosťou.
 
=== Hlavné úlohy Slovenskej legálnej metrológie, n. o. ===
'''SLM rozvíja svoje aktivity v nasledujúcich oblastiach:'''
Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM) je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti metrológie založená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe uznesenia vlády SR č. 1203 aj jej rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Slovenská legálna metrológia.
 
Súčasné postavenie SLM v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú z Rozhodnutia [[ÚNMS SR]] č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom, ktorým [[ÚNMS SR]] podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. (ďalej len “zákon o metrológii) určil Slovenskú legálnu metrológiu, n. o., na výkon metrologickej kontroly meradiel a ďalších činností vyplývajúcich zo zákona o metrológii.
 
V súlade s uvedeným dokumentom SLM rozvíja svoje aktivity v nasledujúcich oblastiach:
* prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na etalóny používané na overovanie a kalibráciu meradiel;
* poskytovanie metrologických služieb v oblasti regulovanej zákonom o metrológii – ide predovšetkým o overovanie určených meradiel, používaných v oblastiach dôležitých z hľadiska ochrany záujmov občana, spotrebiteľa, ochrany majetku, zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania. SLM ako nezisková organizácia vykonáva tieto služby prísne nestranne a dôveryhodne a bez rušivého vplyvu iných záujmov;
* výkon úradného merania podľa zákona o metrológii, výkon služieb osobnej dozimetrie predovšetkým pre zdravotnícke organizácie;
* poskytovanie metrologických služieb v neregulovanej sfére – ide najmä o kalibráciu referenčných a pracovných etalónov a kalibráciu meradiel pre potreby hospodárstva SR.;
* posudzovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 264[https:/1999/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401 56/2018 Z. z.] o technickýchposudzovaní požiadavkáchzhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na výrobkytrhu a o posudzovanízmene zhodya vdoplnení zneníniektorých neskorších predpisovzákonov, ako autorizovaná osoba SKTC – 177, akreditovaný orgán prevádzkujúci certifikačný systém váh s neautomatickou činnosťou a [https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=EPOS_54808&body_type=NB notifikovaná osoba č. 1432] na certifikáciu váhmeradiel spodľa neautomatickouSmernice činnosťouEurópskeho podľaparlamentu smernicea Rady Európskych2014/31/EÚ spoločenstieva Smernice Európskeho parlamentu a Rady 902014/38432/EHS;
* vykonávanie dohľadu nad systémom kvality výrobcu určených meradiel;
* poskytovanie služby outsourcingu v oblasti starostlivosti o meradlá;
* dvojstranná a mnohostranná medzinárodná spolupráca v oblasti metrológie.
 
== Určené meradlá ==
=== SLM a kvalita poskytovaných služieb ===
Z funkčného hľadiska nie je medzi určenými meradlami a ostatnými meradlami žiadny rozdiel, nakoľko obe skupiny meradiel slúžia k určeniu hodnoty meranej veličiny. Pri niektorých meraniach je však žiaduce, aby správnosť meradiel a realizovaných meraní garantoval štát a preto existuje aj skupina určených meradiel.
Trvalé ciele SLM:
* maximálne uspokojovanie požiadaviek zákazníkov,
* individuálny prístup ku každému z nich,
* zdokonaľovanie a rozširovanie poskytovaných služieb.
 
Podľa ''§ 11 zákona o metrológii'' sú určené meradlá meradlami, ktoré sa bez vykonania [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-19 povinnej metrologickej kontroly] alebo [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1585422829915&uri=CELEX:32008R0765#d1e500-30-1 posúdenia zhody] nesmú uviesť na trh a používať, pričom o zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie:
Tento prístup k zákazníkovi je podrobnejšie prezentovaný v Politike kvality, ktorej súčasťou je trvalá zodpovednosť vrcholového manažmentu a všetkých zamestnancov SLM za kvalitu odovzdávanej práce vykonávanej pri všetkých činnostiach SLM.
Uvedené ciele sleduje aj vytvorený systém manažérstva kvality SLM, ktorý bol v roku 2001 certifikovaný certifikačným orgánom CE QUALITE SLOVAKIA podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2000.
 
* a)     pri meraní, ktoré súvisí s platbami,
V roku [[2004]] bol systém manažérstva kvality potvrdený francúzskym certifikačným orgánom AFAQ vydaním certifikátu siete IQNET.
* b)     pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia,
* c)     pri príprave spotrebiteľského balenia,
* d)     v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti, alebo
* e)     pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.
 
Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi a meranie na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia.
== Iné projekty ==
{{Projekt|commonscat=Metrology}}
 
[https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/161/20190801_5155151-2.pdf '''Zoznam druhov určených meradiel'''] je ustanovený v prílohe č.1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
== Externé odkazy ==
 
* [http://www.slm.sk/index.php?page=legislativa-druhy-urcenych-meradiel-uvod Druhy určených meradiel]
[https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/161/20190801#prilohy '''Metrologické a technické požiadavky'''] pre určené meradlá sú ustanovené v prílohách č. 3 až č. 65 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
* [http://www.smu.sk/historia.html História metrológie v SR]
 
== Národné etalóny ==
Národný [[Etalón (meradlo)|etalón]] realizuje, uchováva a reprodukuje hodnoty meracích jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych veličín a technických veličín na najvyššej metrologickej úrovni v Slovenskej republike a poskytuje základ správnosti a jednotnosti merania na jej území. Národný etalón musí byť medzinárodne porovnaný alebo nadviazaný na medzinárodný etalón vyhlásený [[Medzinárodný úrad pre miery a váhy|Medzinárodným úradom pre váhy a miery]] alebo na národný etalón iného štátu, ktorý je členom Medzinárodného úradu pre váhy a miery tak, aby sa zabezpečila porovnateľnosť merania vykonaného v Slovenskej republike s meraním v inom štáte<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=157/2018 Z.z. - Zákon o metrológii a o zmene a dopl...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2020-03-28|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>.
 
'''Zoznam národných etalónov SR:'''
{| class="wikitable"
|'''Označenie etalónu  '''
|'''Názov etálónu'''
|-
|NE 001/97
|NE elektrického odporu
|-
|NE 002/97
|NE dĺžky
|-
|NE 003/97
|NE hmotnosti
|-
|NE 004/97
|NE času a frekvencie
|-
|NE 005/97
|NE žiarivého toku a intenzity ožarovania
|-
|NE 006/97
|NE tlaku
|-
|NE 008/97
|NE hustoty kvapalín a tuhých telies
|-
|NE 009/97
|NE viskozity kvapalín
|-
|NE 011/98
|NE jednosmerného napätia
|-
|NE 012/98
|NE svietivosti  
|-
|NE 013/98
|NE rovinného uhla
|-
|NE 014/98
|NE elektrickej kapacity
|-
|NE 015/98
|NE dozimetrických veličín rtg. žiarenia
|-
|NE 016/98
|NE neutrónov
|-
|NE 017/99
|NE aktivity rádionuklidov
|-
|NE 019/99
|NE akustického tlaku vo vzdušnom prostredí
|-
|NE 020/A/99
|NE teploty v intervale teplôt od - 38,8344 °C do 961,78 °C
|-
|NE 020/B/99
|NE teploty v rozsahu 962 °C až 2200 °C
|-
|NE 021/99
|NE prietoku a pretečeného množstva vody
|-
|NE 022/99
|NE látkového množstva
|-
|NE 023/99
|NE zlomku látkového množstva v plynnej fáze
|-
|NE 026/07
|NE elektrolytickej konduktivity
|-
|NE 027/02
|NE spektrálnej transmitancie
|-
|NE 028/01
|NE dozimetrických veličín žiarenia gama
|-
| colspan="1" rowspan="1" |NE 034/07
| colspan="1" rowspan="1" |NE pH
|-
|NE 035/07
|NE prietoku a pretečeného objemu plynov
|}
Odborným garantom fyzikálnej realizácie a technickej realizácie, medzinárodného porovnávania, uchovávania a odovzdávania hodnôt národných etalónov a ich stupníc na meradlá podľa § 8 ods. 1 [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701 zákona o metrológii] je [[Slovenský metrologický ústav|'''Slovenský metrologický ústav''']] alebo dezignovaná organizácia.
 
== Iné projekty ==
<br />{{Projekt|commonscat=Metrology}}
 
[[Kategória:Metrológia| ]]
8

úprav