MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Rozdiel medzi revíziami

d
-text s porušením autorských práv
historia
Značka: vrátené
d -text s porušením autorských práv
Značka: manuálne vrátenie
Riadok 27:
 
'''MFK Tatran Liptovský Mikuláš''' je slovenský futbalový klub so sídlom v [[Liptovský Mikuláš|Liptovskom Mikuláši]]. Od sezóny 2009/10 je účastníkom [[2. slovenská futbalová liga|druhej najvyššej futbalovej súťaže]] na Slovensku.
 
== História<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|url=http://www.mfktatran.sk/|vydavateľ=www.mfktatran.sk|dátum prístupu=2020-11-05}}</ref> ==
 
=== Historický deň ===
Po príklade niektorých liptovských obcí aj v obci Okoličné sa dňa 22. júna 1934 zišlo niekoľko nadšencov, ktorí na schôdzke v hostinci u Jána Devečku oficiálne vyhlásili založenie futbalového klubu ŠK Okoličné. Prvým predsedom bol zvolený JUDr. Sterllinger, ktorý daroval zo svojho súkromného majetku lúku na Pšaninách (dnešná mliekáreň), na ktorej sa vytvorilo pre malých futbalistov futbalové ihrisko. Toto ihrisko po postupných úpravách slúžilo svojmu účelu až do roku 1972.
 
=== Prvé futbalové stretnutie ===
Prvé priateľské futbalové stretnutie sa uskutočnilo so susedným ŠK Smrečany v nedeľu 15.júla 1934 s výsledkom 8:0 pre Okoličné. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 500 divákov. Zápas rozhodoval Michal Vala.
 
=== Predvojnové obdobie ===
Do roku 1940 nebola činnosť organizovaná v rámci ústredia na spôsob súťaží, ale zápasy sa zohrávali na základe vzájomnej dohody medzi jednotlivými klubmi v okolitých obciach. Do pravidelnej súťaže bol ŠK Okoličné zaradený v rámci Považskej futbalovej župy - východ, až po uvedenom roku. V tomto období prijal ŠK Okoličné názov Tatran Okoličné. V roku 1942 bol klub zaradený do II. triedy Považskej futbalovej župy. Už v roku 1944 sa stal klub aj jej víťazom.
 
=== Povojnové obdobie - pravidelné súťaže ===
Po ukončení II. svetovej vojny sa prebudil znova športový život aj v obci Okoličné. Pokračovalo sa v súťaži I. triedy Považskej futbalovej župy až do roku 1947. V tomto období vzniká aj prvé mládežnícke družstvo, ktoré v neskorších rokoch dopĺňalo káder družstva dospelých.
 
V rokoch 1948 až 1955 hral Tatran v týchto súťažiach:
 
* 1948 - 49 III.trieda Liptovská oblasť - 10. účastníkov, 3. miesto
* 1949 - 50 III.trieda Liptovská oblasť - 10. účastníkov, 1. miesto
* 1951 - 52 Okresný prebor - 10. účastníkov, 4. miesto
* 1952 - 53 Okresný prebor - 10. účastníkov, 8. miesto
* 1953 - 54 Okresný prebor - 10. účastníkov, 6. miesto
* 1954 - 55 Okresný prebor - 10. účastníkov, 4. miesto
 
Toto umiestnenie stačilo na postup do medziokresnej súťaže Mikuláš - Ružomberok - Hrádok, ktorá sa v tomto futbalovom ročníku vytvorila a do ktorej z každého Okresného preboru postupovali po 4 mužstvá.
 
V tomto období vznikla telovýchovná jednota TJ Tatran Okoličné a v nej aj ďalšie oddiely. A to :
 
* stolnotenisový
* volejbalový
* oddiel ľadového hokeja
 
Činnosť všetkých oddielov TJ bola zabezpečovaná z členských príspevkov, sponzorských darov, kultúrno-spoločenskou činnosťou (divadelné predstavenia, tanečné zábavy, spoločenské plesy).
 
=== Prvé generačné zmeny ===
V tomto období dochádza aj ku generačnej výmene vo vedení TJ. Niektorí naši starší odchádzajú, prichádzajú mladší, ktorí pokračujú v ich diele. Z funkcií odchádzajú V. Kubina st., Martin Zelina, Martin Tekel, Martin Jančala, Dušan Porubiak, Vlado Koreň, Dušan Devečka, E. Vrlíková, A. Révajová, M. Bobríková a niektorí ďalší. Na ich miesta ku starším, osvedčeným ako M. Husárik, J. Tekel, P. Bartko, V. Adamčík nastupuje nová funkcionárska generácia a to hlavne Vladimír Konvít, K. Kazár, Milan Janek, Ján Tekel, Daniel Devečka, J. Bobrík, V. Sedliak, J. Moravčík, Peter Vrlík a ďalší, väčšina ktorých s ostatnými ďalšími mladšími tvorili dobrý funkcionársky základ TJ. Dominujúcim športom aj naďalej ostal futbal. "A" mužstvo za celé toto obdobie so striedavými úspechmi hralo medziokresnú súťaž, okresný prebor, alebo I.B triedu takto :
 
* 1956 - 57 mediokresná súťaž - 12 účastníkov, 2.miesto- postup do I.B. triedy
* 1957 - 58 I.B. trieda
* 1959 - 60 I.B. trieda - 12 účastníkov, 10 miesto - zostup do II.triedy
* 1961 - 62 II. trieda
* 1978 postup do I. triedy
* 1978 - 87 I.B. trieda
* 1987 - 88 postup do I.A. triedy
* 1988 - 96 I.A. trieda
* 1996 - 97 postup do III. ligy
* 2005 - 06 postup do II. ligy
 
=== Nová etapa fungovania TJ ===
V roku 1970 zaniká Okoličné ako samostatná obec a stáva sa časťou mesta Liptovský Mikuláš. Týmto vznikajú nové podmienky aj pre rozvoj TJ. Vybudovaním mliekarenského závodu zaniklo staré ihrisko na Pšaninách. Plánovaná výstavba sídliska Podbreziny na Prielohách dala podnet v tomto priestore vybudovať nový športový areál. Vďaka organizačným schopnostiam vedenia TJ, obetavosti a zápalu členov a ostatných občanov vzniklo dielo, ktoré sa stalo pamätníkom svojej doby a príkladom obetavosti a nadšenia pre okoličiansky šport. Tu treba menovite vyzdvihnúť prácu Milana Janeka, Jána Kazára, Vladimíra Konvita, Jána Tekela, ako aj ostatných nemenovaných členov za ich príkladnú a obetavú prácu.
 
=== Novodobá história ===
Koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov dochádza k výraznejšiemu posilňovaniu funkcionárskeho aktívu novými členmi. Vo funkciách začínajú pracovať Jozef Sališ, Branislav Konvit, Imrich Adzima, Jozef Tekel ml., Jozef Laučík, Miloš Slabej, Vladimír Nemec ml., Jarmila Nahálková a ďalší. Pôsobenie družstiev vo vyšších súťažiach a neustále zvyšovanie náročnosti na materiálne vybavenie si vyžaduje sústavné vyššie finančné náklady. Táto skutočnosť núti vedenie klubu hľadať nové zdroje na krytie nákladov, pretože zisk z prevádzky reštaurácie a ubytovacej časti už nepostačuje. Z toho dôvodu vedenie klubu hľadá v nových ekonomických podmienkach nové zdroje príjmov. To sa podarilo angažovaním sponzorom z radov miestnych podnikateľských subjektov.
 
=== Vstup sponzorov ===
Hlavnými sponzormi sa v tomto období stávajú firmy Verimex a Verex, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili ďalšie smerovanie TJ a futbalu zvlášť. Firma Verex začína prevádzkovať Športhotel Tatran, čím umožňuje funkcionárom futbalového oddielu viac času venovať športovej činnosti. Začína fáza prípravy o dosiahnutie postupu do 3. ligy. Formuje sa nový orgán Správna rada FO. Predsedom Správnej rady sa stáva Ing. Milan Mikušiak, ktorý vnáša do okoličianskeho futbalu nové vývojové smery a trendy a ako ukáže čas, sú opodstatnené a správne. Predsedom TJ v tomto období je Ing. Jozef Sališ, ktorý je v tejto funkcii až do transformácie TJ na Futbalový klub v roku 2003. Predsedom FO je bývalý predseda TJ Milan Janek, ktorý v tejto funkcii dlhodobo pracuje až do roku 2002. Milan Janek počas svojho funkcionárskeho pôsobenia v Tatrane zohral jednu z najdôležitejších úloh pri rozvoji TJ a hlavne futbalu. Bol dušou a motorom všetkého diania a takmer celý život zasvätil práci v Tatrane. Viedol ho po organizačnej aj športovej stránke a pod jeho vedením ako predsedu FO, Tatran dosiahol úspech - postup do 3.ligy. V marci roku 2002 zo zdravotných dôvodov je nútený opustiť klub a na jeseň toho istého roku nás opustil navždy.
 
=== Postup do 3.ligy ===
V ročníku 1995 - 96 postup do 3. ligy uniká A mužstvu Tatranu len o vlások, kedy po vynikajúcej jari skončilo na 2. mieste za postupujúcimi Žabokrekmi. Hneď v nasledujúcej sezóne sa však tento cieľ podarilo naplniť po vedením trénera Štefana Melúcha, ktorý viedol mužstvo Tatranu aj v predchádzajúcich rokoch.
 
=== Zmena názvu ===
Ide o veľmi zložité obdobie, keď okrem iného v názve TJ zaniká pôvodný názov Okoličné a TJ sa stáva občianskym združením mestského typu s prijatím názvu TJ Tatran Liptovský Mikuláš. Táto zmena sa dotkla viacerých, hlavne starších členov TJ, a nie všetci ju prijali pozitívne. Avšak realita ďalšieho vývoja potvrdila správnosť rozhodnutia, keď odmenou za chvíľkovú trpezlivosť bola skutočnosť, že Tatran sa stal rozhodujúcim článkom vo futbalovom dianí v meste a aj v okrese Liptovský Mikuláš.
 
=== Vstup Vojenskej akadémie do futbalového oddielu ===
Následne dochádza k vytvoreniu spoločného futbalového oddielu s Vojenskou Akadémiou Liptovský Mikuláš. Toto spojenie prináša výraznú pomoc hlavne po materiálnej, personálnej a športovej oblasti. Počas celého obdobia Vojenská akadémia zabezpečuje dopravu a poskytuje svoje telovýchovné zariadenia na prípravu a regeneráciu hráčov.
 
=== Podpora mesta ===
Od postupu A mužstva do 3. ligy sa na fungovaní TJ a hlavne futbalu začína výraznejším spôsobom podieľať aj Mesto Liptovský Mikuláš. Mestská samospráva uznala Tatran za rozhodujúci futbalový subjekt za území mesta. Zastupiteľstvo od tohto obdobia pravidelne zahŕňa do mestského rozpočtu príspevok na činnosť mládežníckych mužstiev Tatranu a na materiálny rozvoj športovísk slúžiacich pre futbal.
 
V tomto období dochádza za pomoci mesta k ďalšiemu rozširovaniu materiálnej základne tak, ako to vyžaduje účinkovanie mužstva v 3. lige. Buduje sa krytá tribúna, ktorá je dokončená do začiatku súťaže. Na výstavbe tribúny členovia TJ odpracovali veľké množstvo brigádnických hodín. V rámci zvyšovania úrovne vybavenosti štadióna boli sponzorsky realizované firmou Zdroj verex nové moderné striedačky, elektronická časomiera, miestnosť V.I.P. a spoločne s firmou ISO aj sponzorská tribúnka.
{{copyvio|zdroj=http://www.mfktatran.sk/o-klube}}
 
== Externé odkazy ==