Redaktor:TeslaBot/Copyvio Watchdog: Rozdiel medzi revíziami

(→‎Peter Žeňuch: nová sekcia)
(→‎Afirmatívna akcia: nová sekcia)
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 14:10, 6. január 2021 (UTC)</div>
 
== [[Afirmatívna akcia]] ==
 
<div style="font-size:85%;">Možné porušenie autorských práv:</div>
* <span class="plainlinks">({{#ifeq: edit | new |rozdiel |[http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Afirmat%C3%ADvna%20akcia&diff=7137923&oldid=7137755 rozdiel] }} | [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Afirmat%C3%ADvna%20akcia&action=history história]) . . {{#ifeq: edit | new | '''N''' | }} [[Afirmatívna akcia]]; 15:31, {{dátum|2021-01-06}} . . <span style="color: #006400; font-weight: bold;">(+{{formatnum: {{#expr: 8064 - 6234 }} }})</span> . . [[Redaktor:95.102.140.133|95.102.140.133]] ([[Diskusia s redaktorom:95.102.140.133|diskusia]] | [[Špeciálne:Príspevky/95.102.140.133|príspevky]]) ''()''</span>
 
<div class="plainlinks" style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Nepôvodné frázy zo [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Afirmat%C3%ADvna%20akcia&oldid=7137923 skúmanej revízie], nevyskytujúce sa {{#ifeq: edit | new | | v [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Afirmat%C3%ADvna%20akcia&oldid=7137755 predchádzajúcej revízii] ani }} inde na Wikipédii:</div>
* „'''''(2) Dočasné vyrovnávacie opatrenia uvedené v odseku 1 môžu byť prijaté, ak'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22%282%29%20Do%C4%8Dasn%C3%A9%20vyrovn%C3%A1vacie%20opatrenia%20uveden%C3%A9%20v%20odseku%201%20m%C3%B4%C5%BEu%20by%C5%A5%20prijat%C3%A9%2C%20ak%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008b782 rm.coe.int], [https://www.equityoz.sk/rovnost-sanci-z-pohladu-antidiskriminacneho-zakona equityoz.sk], [https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/66911/1/2/zakon-c-85-2008-zz-ktorym-sa-meni-a-doplna-zakon-c-365-2004-zz-o-rovnakom-zaobchadzani-v-niektorych-oblastiach-a-o-ochrane-pred-diskriminaciou-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-antidiskriminacny-zakon-v-zneni-neskorsich-predpisov-a-o-zmene-a-doplneni-zakona-narodnej-rady-slovenskej-republiky-c-308-1993-zz-o-zriadeni-slovenskeho-narodneho-strediska-pre-ludske-prava-v-zneni-neskorsich-predpisov/zakon-c-85-2008-zz-ktorym-sa-meni-a-doplna-zakon-c-365-2004-zz-o-rovnakom-zaobchadzani-v-niektorych-oblastiach-a-o-ochrane-pred-diskriminaciou-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-antidiskriminacny-zakon-v-zneni-neskorsich-predpisov-a-o-zmene-a-doplneni-zakona-narodnej-rady-slovenskej-republiky-c-308-1993-zz-o-zriadeni-slovenskeho-narodneho-strediska-pre-ludske-prava-v-zneni-neskorsich-predpisov noveaspi.sk], [https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365 zakonypreludi.sk], [http://diskriminacia.sk/antidiskriminacny-zakon/ diskriminacia.sk], …
* „'''''(1) Diskriminácia nie je prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení orgánmi verejnej správy alebo inými právnickými osobami smerujúcich k odstráneniu znevýhodnení vyplývajúcich'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22%281%29%20Diskrimin%C3%A1cia%20nie%20je%20prijatie%20do%C4%8Dasn%C3%BDch%20vyrovn%C3%A1vac%C3%ADch%20opatren%C3%AD%20org%C3%A1nmi%20verejnej%20spr%C3%A1vy%20alebo%20in%C3%BDmi%20pr%C3%A1vnick%C3%BDmi%20osobami%20smeruj%C3%BAcich%20k%20odstr%C3%A1neniu%20znev%C3%BDhodnen%C3%AD%20vypl%C3%BDvaj%C3%BAcich%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.equityoz.sk/rovnost-sanci-z-pohladu-antidiskriminacneho-zakona equityoz.sk], [https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=380491 nrsr.sk], [https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/58280/1/2 noveaspi.sk], [https://www.aspi.sk/products/lawText/1/79479/1/2 aspi.sk], [http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/2014/12/5307-uvod-do-antidiskriminacneho-zakona ulclegal.com], …
* „'''''c) smerujúce k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu, a to najmä prostredníctvom cielených prípravných'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22c%29%20smeruj%C3%BAce%20k%20vytv%C3%A1raniu%20rovnosti%20v%20pr%C3%ADstupe%20k%20zamestnaniu%2C%20vzdel%C3%A1vaniu%2C%20zdravotnej%20starostlivosti%20a%20b%C3%BDvaniu%2C%20a%20to%20najm%C3%A4%20prostredn%C3%ADctvom%20cielen%C3%BDch%20pr%C3%ADpravn%C3%BDch%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.equityoz.sk/rovnost-sanci-z-pohladu-antidiskriminacneho-zakona equityoz.sk], [https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=380491 nrsr.sk], [https://romovia.sme.sk/c/6802635/antidiskriminacny-zakon-platny-od-1-aprila-2013.html romovia.sme.sk], [https://knowww.eu/nodes/5a9d58a0ca289b000193d798 knowww.eu], [https://www.gender.gov.sk/po-2014-2020/dokumenty/antidiskriminacny-zakon/ gender.gov.sk], …
* „'''''b) spočívajúce v podporovaní záujmu príslušníkov znevýhodnených skupín o zamestnanie, vzdelávanie, kultúru, zdravotnú starostlivosť a služby,'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22b%29%20spo%C4%8D%C3%ADvaj%C3%BAce%20v%20podporovan%C3%AD%20z%C3%A1ujmu%20pr%C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADkov%20znev%C3%BDhodnen%C3%BDch%20skup%C3%ADn%20o%20zamestnanie%2C%20vzdel%C3%A1vanie%2C%20kult%C3%BAru%2C%20zdravotn%C3%BA%20starostlivos%C5%A5%20a%20slu%C5%BEby%2C%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.equityoz.sk/rovnost-sanci-z-pohladu-antidiskriminacneho-zakona equityoz.sk], [https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=380491 nrsr.sk], [https://romovia.sme.sk/c/6802635/antidiskriminacny-zakon-platny-od-1-aprila-2013.html romovia.sme.sk], [https://knowww.eu/nodes/5a9d58a0ca289b000193d798 knowww.eu], [https://www.gender.gov.sk/po-2014-2020/dokumenty/antidiskriminacny-zakon/ gender.gov.sk], …
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Údržbové šablóny:</div>
<div class="plainlinks">
* <code><nowiki>{{copyvio|zdroj=</nowiki>https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008b782, https://www.equityoz.sk/rovnost-sanci-z-pohladu-antidiskriminacneho-zakona<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Afirmat%C3%ADvna%20akcia&action=edit do článku]
* <code><nowiki>{{copytext|</nowiki>Afirmatívna akcia<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskusia_s_redaktorom:{{urlencode:95.102.140.133}}&action=edit<!--&section=new--> do diskusie s redaktorom 95.102.140.133]
</div>
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 15:32, 6. január 2021 (UTC)</div>
93 510

úprav