Štátny podnik: Rozdiel medzi revíziami

sa
(statny podnik)
(sa)
'''Založenie:'''
Zakladateľ - ústredný orgán štátnej správy (napr. ministerstvo)
- miestny orgán štátnej správy (krajský, okresnýobvodný úrad)
'''
Vznik''' – dňom zápisu do OR, návrh na zápis dáva zakladateľ, prikladá zakladateľskú listinu. Návrh na zápis obsahuje: zakladateľa, názov, sídlo, IČO, predmet činnosti, vymedzenie majetku.
 
'''
'''Hospodári s majetkom, ktorý:'''
• mu bol pri založení zverený do správy
• nadobudol v priebehu svojej činnosti. Majetok je v štátnom vlastníctve, povinne vytvára rezervný fond
 
'''Orgány:'''
[[1. '''riaditeľ]]'''
- štatutárny orgán – riadi a koná vo všetkých veciach
- menuje a odvoláva ho zakladateľ (výberové konanie, vyjadrenie DR)
- menuje a odvoláva svojho zástupcu
- pôsobnosť – po vyjadrení v DR schvaľuje účtovnú závierku, rozdelenie zisku koncepciu rozvoja.
[[2. '''Dozorná Rada]]'''
- kontrolný orgán
- počet členov určuje zakladateľ, polovicu z nich ustanovuje a odvoláva zakladateľ, polovicu volia a odvolávajú zamestnanci
'''
Zrušenie'''
[['''s likvidáciou]]''' – určí sa likvidátor, ktorý nahrádza štatutárny orgán. Jeho úlohou je dbať aby zanikajúca spoločnosť splnila svoje záväzky veriteľom. Likvidačný zostatok (suma ktorá zostane po splatení záväzkov) sa rozdelí medzi spoločníkov a likvidátorov do 30 dní po skončení likvidácie podá návrh registrovému súdu na výmaz z OR.
[['''bez likvidácie]]''' – zlúčením, splynutím, rozdelením alebo premenou na inú formu, pričom záväzky prechádzajú na novú spoločnosť, pričom v OR sa urobí výmaz zanikajúcej a zápis novej spoločnosti.
'''Zánik'''
Dňom výmazu z OR
Anonymný používateľ