Štefan Vašek

špeciálny pedagóg

Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc. (* 25. december 1936, Lučenec – † 13. január 2017, Bratislava) bol československý a slovenský špeciálny pedagóg, vysokoškolský učiteľ, zakladateľ a spolutvorca koncepcie špeciálnej pedagogiky v Česku a na Slovensku. Praktické skúsenosti získal ako riaditeľ Osobitnej školy a Osobitnej učňovskej školy pre telesne postihnutých v Slavnici. Od roku 1978 pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1999 – 2002 bol členom Akreditačnej komisie vlády SR. V roku 2013 dostal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj špeciálnej pedagogiky na Slovensku. Zakladateľ spoločnosti SAPIENTIA, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom súkromných zdravotníckych zariadení Inštitút zdravia a krásy FRAIS a Pain Clinic - Centrum liečby bolesti.

Štefan Vašek
slovenský špeciálny pedagóg, vysokoškolský učiteľ
Štefan Vašek
Narodenie25. december 1936
Lučenec, Slovensko
Úmrtie13. január 2017 (80 rokov)
Bratislava, Slovensko

Štefan Vašek sa narodil v Lučenci ako druhý syn stolára a drevorezbára. Prežil harmonické detstvo a ako sám tvrdí, nenazval by ho šťastným, ale spokojným. Jeho život do určitej miery ovplyvnila aj skutočnosť, že vyrastal v dvojjazyčnom prostredí. Prirodzená tolerancia a to nielen k inojazyčnosti, ale aj k inoetničnosti bola u Štefana Vašeka okrem iného ovplyvnená aj prítomnosťou menšinového a etnického obyvateľstva v regióne v ktorom strávil detstvo. Profesor Vašek občas s humorom rád dodal, že on sám je maďarsky hovoriaci Slovák s českým menom.

Počas detstva, ale i v neskorších rokoch sa Štefan Vašek aktívne venoval športu. Po ukončení SŠ prejavil záujem o štúdium medicíny, avšak bol prijatý na Farmaceutickú fakultu v Bratislave, na ktorej študoval dva roky (1955 až 1957). S budúcim povolaním lekárnika sa, ako profesor Vašek sám uvádza vo svojom životopise, nevedel zmieriť, a tak prestúpil na Vyššiu pedagogickú školu v Bratislave, na ktorej chcel študovať defektológiu. Toto želanie sa naplnilo až po absolvovaní štúdia biológie a chémie, keď na fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej pokračoval v rokoch 1959 až 1962 v štúdiu popri zamestnaní v odbore defektológia v špecializácii psychopédia a logopédia.

Počas pôsobenia v Slávnici uzavrel manželstvo s učiteľkou špeciálnej školy Emíliou Bartkovou s ktorou prežil harmonické manželstvo po zvyšok života. S manželkou Milkou vychovali dcéru MUDr. Vandu Przewlocku, z ktorej sa stala lekárka a aktuálne pôsobí spolu so svojim manželom MUDr. Irekom Przewlockym, ako riaditeľka spoločnosti Sapientia, ktorá prevádzkuje polikliniky pod značkami Inštitút zdravia a krásy FRAIS a taktiež Pain Clinic - Centrum liečby bolesti.

V roku 1975 absolvoval rigoróznu skúšku a obhajobou rigoróznej práce získal titul PhDr. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce 29. júna 1979 získal akademický titul CSc. a do vedecko-pedagogickej činnosti docenta bol menovaný v roku 1982. V roku 1997 sa doc. Š. Vašek, CSc. habilitoval a inauguroval, na základe čoho bol menovaný do najvyššej vedecko-pedagogickej hodnosti, a to profesora špeciálnej pedagogiky.

Pedagogická činnosť

upraviť

Po ukončení VŠ nastúpil na Základnú deväťročnú školu s detským domovom v Tomášove. K 1. septembru 1962 bol poverený vykonávať funkciu riaditeľa Osobitnej školy a Osobitnej učňovskej školy pre telesne postihnutých v Slávnici.

Od 1. septembra 1966 vo funkcii riaditeľa novozriadenej Osobitnej učňovskej školy internátnej v Ladcoch privítal Š. Vašek prvých žiakov. Pod vedením riaditeľa Vašeka sa uskutočnili rozsiahle stavebné úpravy, ktoré boli nevyhnutnou podmienkou pre vytvorenie adekvátnych podmienok na realizáciu výchovy a vzdelávania. V tzv. misijnom dome boli priestory, ktoré sa dovtedy využívali ako súkromné byty prebudované na nové učebne, obnovila sa kuchyňa, internátne chodby a izby, vybudovali sa hygienické zariadenia, rozšírili sa izolačné priestory pre chorých, zlepšilo a vybavenie dielní, zdokonalila sa kotolňa, opravilo sa ústredné kúrenie, zrekonštruovala sa strecha, zabezpečilo sa vykurovanie skleníka, vybudovalo sa ihrisko, vybetónovala sa fontána v mestskom parku a iné aktivity, ktoré pomohli nielen škole, ale i v rozvoji mesta.

Paralelne s vytváraním materiálno-technických podmienok prichádzalo aj k významnejším zmenám zasahujúcim priamo do výchovno-vzdelávacieho procesu Osobitnej učňovskej školy internátnej v Ladcoch. Už v školskom roku 1967-68, teda rok po nástupe Štefana Vašeka do funkcie, došlo k rozdeleniu učebných odborov na tzv. preferované a nepreferované. K preferovaným odborom patrili maliar, murár a stavebný zámočník a nepreferovaným krajčírka a záhradník. Žiaci preferovaných učebných odborov mali zdarma ošetrovné. Odievanie štátnych detí počas učebného pomeru sa uskutočňovalo z finančných prostriedkov školy.

Pod vedením a na podnet riaditeľa školy si pedagogickí zamestnanci osobitnej učňovskej školy štúdiom popri zamestnaní pravidelne rozširovali svoju odbornú a špeciálnopedagogickú kvalifikáciu.

Od r. 1967 vykonával Š. Vašek funkciu predsedu komisie expertov pre špeciálne školy pri ministerstvách školstva v ČSSR.

V období absencie inštitucionalizovaného špeciálnopedagogického poradenstva bola v šk. roku 1970-71 na podnet riaditeľa školy a riaditeľa Krajskej psychologickej výchovnej kliniky v Banskej Bystrici PhDr. Michala Pavlovkina zriadená pri Osobitnej učňovskej školy internátnej v Ladcoch psychologicko-výchovná poradňa ako elokované pracovisko Krajskej psychologickej výchovnej kliniky v Banskej Bystrici.

Od r. 1971 do osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia vykonával Štefan Vašek funkciu podpredsedu Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu, mal na starosti edičnú činnosť.

V rokoch 1973 až 1988 pôsobil ako zodpovedný redaktor časopisu Špeciálna pedagogika.

V Ladcoch Š. Vašek pôsobil do decembra 1978, kedy po úspešnom absolvovaní konkurzného konania bol prijatí na katedru špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Trnave, kde po odchode prof. PhDr. Juraja Brťku, CSc. z postu vedúceho katedry sa stal v poradí tretím vedúcim katedry.

Od roku 1977 až do roku 1989 bol členom redakčnej rady časopisu Otázky defektológie, neskôr Specialní pedagogika.

V období rokov 1980 až 2009 bol členom Vedeckej rady pri Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

V rokoch 1980-1989 bol taktiež členom redakčnej rady Pedagogická encyklopédia Slovenska a v období 1980-1989. Predsedom komisie expertov MŠ SSR a ČSR pre štúdium učiteľstva pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť bol od r. 1980 do r. 1989.

Členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave na prípravu terminologických a výkladových slovníkov a Pedagogickej encyklopédie Slovenska bol v rokoch 1985-1990 a v období rokov 2001-2008 bol členom Terminologickej komisie pre Špeciálnu pedagogiku pri Ministerstve školstva SR. Členom Akreditačnej komisie vlády Slovenskej republiky bol v rokoch 1999-2002, členom redakčnej rady Auxilium sociale v Poľsku 2001-2008, zodpovedným redaktorom zborníka Paedagogica specialis od 1986 do roku 2008. Na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia pôsobil Štefan Vašek ako člen grantovej agentúry MŠ SR - KEGA, člen redakčnej rady časopisu Efeta, člen Vedeckej rady UJAK v Prahe vo funkcii profesor atď.

Na Pedagogickej fakulte UK pôsobil (s výnimkou krátkeho obdobia) prakticky od 1. apríla 1979 až do odchodu do starobného dôchodku vo funkcii vedúceho katedry. Počas pôsobenia na Pedagogickej fakulte UK bol vedúcim členom riešiteľských kolektívov projektov VEGA a KEGA.

Počas rokov 1997 - 2001 pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg vo funkcii profesora na Fakulte pedagogiky a psychológie Sliezskej univerzity v Katowiciach na katedre špeciálnej pedagogiky, v rokoch 2000-2007 na Katolíckej univerzite v Ružomberku, od roku 2010 ako vysokoškolský pedagóg vo funkcii profesora na Univerzite J. A. Komenského v Prahe, na Pedagogickej fakulte katedry špeciálnej pedagogiky, v rokoch 2007-2009 na Prešovskej univerzite pedagogickej fakulty katedry špeciálnej pedagogiky, v rokoch 2004-2011 ako externý profesor na Univerzite v Szegede, na katedre špeciálnej pedagogiky.

Vyznamenanie a ocenenia

upraviť

V roku 1971 získal významné rezortné ocenenie - Vzorný učiteľ.

Z rúk ministra školstva SR Martina Fronca prevzal v roku 2005 profesor Štefan Vašek za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež, šport a za prácu a výsledky celoštátneho i medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno školstvu Slovenskej republiky Veľkú medailu sv. Gorazda.

Prvého januára 2013 pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku Slovenskej republiky udelil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prof. PhDr. Štefanovi Vašekovi, CSc. vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj špeciálnej pedagogiky v Slovenskej republike. Poďakovanie pri príležitosti osemdesiateho jubilea mu zaslal aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Galéria

upraviť

Publikácie

upraviť
 • Vašek, Š. 1974. A gyógypedagógiai tanárképzö föiskola évkönyve – VI. Špeciálna pedagogika 1974 – II Bratislava, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu. S. 152
 • Vašek, Š. 1974. K niektorým problémom čítacieho výkonu u nedoslýchavých žiakov ZDŠI. Pamätnica ZDŠI pre nedoslýchavých v Lučenci 1949 – 1974
 • Vašek, Š., Chovancová, E. 1974. Korekcia rotacizmu pomocou elektrického vibrátora. Psychológia a patopsychológia dieťaťa Roč. 9, č. 4, s. 369-372. ISSN 0555-5574.
 • Vašek, Š. 1975. Logopedická konferencia v Trenčíne. Psychológia a patopsychológia dieťaťa Roč. 10, č. 1, s. 85-87. ISSN 0555-5574
 • Vašek, Š. 1975. Liečebná pedagogika. Špeciálna pedagogika Bratislava, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu. S. 74
 • Vašek, Š., Chovancová, E. 1975. R-indikátor a jeho použitie pri náprave rotacizmu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa Roč. 10, č. 5, s. 477-480. ISSN 0555-5574
 • Vašek, Š. 1976. Reformné myšlienky v liečebnej pedagogike. Špeciálna pedagogika – I Bratislava, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu. S. 78
 • Vašek, Š. 1976. Látászavar és olvasás-teljesítmény viszonya az értelmi fogyatékos ado- leszcenseknél. Gyógypedagógiai szemle, č. 2 (1976), s. 115-121. ISSN 0133-1108
 • Vašek, Š. 1977. Základné problémy liečebnej pedagogiky. Špeciálna pedagogika 1977 –  I Bratislava, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu. S.76
 • Vašek, Š. 1977. Štúdie o pracovnej výchove na pomocnej škole. Špeciálna pedagogika –  I Bratislava, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu. S. 77
 • Vašek, Š. 1978. K niektorým súčasným problémom prípravy postihnutej mládeže na povolanie. Otázky defektológie Roč. 21, č. 5 (1978/79), s.195-201
 • Vašek, Š. 1978. Špeciálnopedagogická diagnostika. Otázky defektológie Roč. 21, č. 2 (1978/79), s.53-60
 • Vašek, Š. 1979. Psychopedická diagnostika. Špeciálna pedagogika 1979 – I Bratislava, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, 1979. S.1-5
 • Vašek, Š. 1979. Experimentálne overovanie výkonov v čítaní u mentálne retardovaných učňov a učníc. Aktuálne problémy detí s poruchami reči a čítania Bratislava, SPN. S. 281-295
 • Vašek, Š. 1979. Vplyv cerebrálnej dominancie na čítanie u mentálne retardovaných. Aktuálne problémy detí s poruchami reči a čítania Bratislava, SPN. S. 273-280
 • Vašek, Š. 1979. Aktuálne problémy detí s poruchami reči a čítania. Bratislava, SPN. 1. vyd. 336 s.
 • Vašek, Š. 1980. K súčasným možnostiam prípravy špeciálnych pedagógov. Otázky defektológie Roč. 23, č. 1 (1980/81), s. 7-12
 • Vašek, Š. 1980. Az olvasásteljesítmény és néhány meghatározójának egymáshoz való viszonya. Gyógypedagógiai szemle č. 3 (1980), s. 161-168. ISSN 0133-1108
 • Vašek, Š. 1980. 180 rokov maďarskej špeciálnej pedagogiky. Otázky defektológie Roč. 24, č. 8 (1981/82), s. 285-288
 • Vašek, Š., Kábele, F., 1982. A fogyatékosok szocializációja és reszocializációja Cse- hszlovákiában. Gyógypedagógiai szemle. Roč. 10, č. 3, s. 163-167. ISSN 0133-1108
 • Vašek, Š., Lechta, V. 1983. Ešte raz o logopédii a surdopédii. Otázky  defektológie. Roč. 26, č. 6 (1983/84), s. 227-231
 • Vašek, Š. 1984. Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika. Bratislava, Univerzita Komenského. 95 s.
 • Vašek, Š. 1984. Špeciálno-pedagogická diagnostika v surdopédii. Špeciálna pedagogika 1984 – I Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SSR. S. 31-33 s.
 • Vašek, Š., Bajo, I. 1984. Psychopédia 1. Bratislava, Univerzita Komenského. 1. vyd. 175 s.
 • Vašek, Š. 1985. Nevelóotthonokban éló fogyatékos gyermekek és fiatalok családi kap- csolatairól. Az Ifjúságunkért Sopron, Magyar gyógypedagógusok egyesülete. S. 21- 27. ISBN 963-17-8632-3
 • Vašek, Š. 1986. Špeciálnopedagogická školská zdravoveda. Otázky defektologie Roč. 29, č. 1 (1986/87), s. 40
 • Vašek, Š. 1987. Szlovák-magyar együttmüködés a gyogypedagógia terén. Gyógypeda- gógiai szemle. Roč. 15, č. 4 (1987), s.277-281. ISSN 0133-1108
 • Vašek, Š. 1987. Reorganizácia a nová koncepcia činnosti. O príprave druhého vydania Pedagogickej encyklopédie Slovenska a o dodatkových úlohách Bratislava, Slovenská pedagogická knižnica a ústav školských informácií. S. 107-110
 • Vašek, Š. 1987. Příprava speciálních pedagogů. Výchova a vzdělávání mládeže vyžadujíci zvláštní péči v Československu Praha, SPN. S.141-145
 • Vašek, Š. 1987. Niektoré špeciálno-pedagogické aspekty riešenia agresivity u mentálne retardovaných. Špeciálna pedagogika Bratislava, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SSR. S. 66-70
 • Vašek, Š., Gaži, M. 1987. Vědeckovýskumná základna speciální pedagogiky. Výchova a vzdělávání mládeže vyžadujíci zvláštní péči v Československu. Praha, SPN. S. 152-157
 • Vašek, Š. 1988. Storočnica Márie Grzegorzewskej (1888-1988). Teorie a praxe speciální pedagogiky Roč. 1, č. 6 (1988/89), s. 235-238
 • Vašek, Š. 1988. Pregraduálna a postgraduálna príprava surdopédov. Špeciálna pedagogika 1988 – I Bratislava, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SSR. S. 57-62
 • Vašek, Š. 1988. Možnosti použitia korektívnych techník u mentálne retardovaných jedincov so syndrómom agresívneho správania sa. Špeciálna pedagogika Bratislava, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, 1988. S. 16-18
 • Vašek, Š. 1988. Rodinné vzťahy postihnutých jednotlivcov vychovávaných mimo vlastnej rodiny. Paedagogica specialis 13. Bratislava, SPN, 1987. S. 49-81
 • Vašek, Š., Tkáčik, P. 1988. Niektoré osobitosti čítania a písania u mentálne postihnutých žiakov v 1. – 5. ročníku osobitných škôl. Paedagogica specialis 14-15 Bratislava, SPN. S. 145-158
 • Vašek, Š. et al. 1988. Kvalifikačná a veková štruktúra špeciálnych pedagógov v ČSSR. Teorie a praxe speciální pedagogiky. Roč. 1, č. 9 (1988/89), s. 344-354
 • Vašek, Š. 1989. Bedeutung der spezialpädagogischen Diagnostik. Wissenschaftliche Zeitschrift Roč. 38, č. 7, s. 768-770
 • Vašek, Š. 1989. Z činnosti komisie pre špeciálnu pedagogiku. Úlohy hlavnej redakcie Pedagogickej encyklopédie Slovenska Bratislava, Ústav školských informácií. S. 153-156
 • Vašek, Š. et al 1989. Výchova a vzdelávanie pedagogických pracovníkov škôl a zariadení pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. EUDISED R&D Bull. No. 34, s. 18. ISSN 0378-7192
 • Vašek, Š. 1990. Zuwachstendentzen in der Anzahl deer geschädigten Kinder in der ČSSR. Beiträge zur erziehung Geschädigter Kinder Halle, Martin Luther Universität, 1990. S. 50-57
 • Vašek, Š. 1990. Koncepcia súčasnej prípravy učiteľov škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Paedagogica specialis 16 Bratislava, SPN. S. 19-24. ISBN 80-08- 00437-1
 • Vašek, Š. 1990. Príprava pedagogických pracovníkov pre školy a zariadenia pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Bratislava, Pedagogická fakulta UK, 30 s.
 • Vašek, Š. 1990. Klinická farmakológia liečiv v pediatrii. Bratislava : Výskumný ústav lekárskej bioniky. 13 s. + prílohy
 • Vašek, Š. 1990. Klinicko-morfologické koreláty organických mozgových poškodení a dysontogenetických porúch v detskom veku. Bratislava, Lekárska fakulta UK
 • Vašek, Š. 1990. Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava : SPN. 1. vyd. 167 s. 2. vyd.: Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995. ISBN 80-08-02056-3 3. vyd.: Bratislava: Sapientia, 2002. ISBN 80-968797-1-5 4. vyd.: Bratislava, Sapientia, 2004. ISBN 80-969112-0-1 v maďarčine: Gyula, APC-Stúdió, 2006. ISBN 963-9135-91-7
 • Vašek, Š. et al. 1990. Výchova a vzdelávanie pedagogických pracovníkov škôl a zariadení pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Bratislava, Pedagogická fakulta UK. 353 s. tabuľky
 • Vašek, Š. 1992. Základné kategórie, pojmy a termíny v špeciálnej pedagogike. Paedagogica specialis 17. Bratislava, SPN. S. 9-20. ISBN 80-08-01033-9
 • Vašek, Š. et al. 1992. Príspevok k analýze kvalifikačnej a vekovej štruktúry špeciálnych pedagógov na Slovensku. Paedagogica specialis 18 Bratislava, SPN. S. 27-38. ISBN 80-08-01235-8
 • Vašek, Š. 1993. Využitie detskej hry pri špeciálnopedagogickej diagnostike. Predškolská výchova. Roč. 48, č. 5/6, s. 8-9. ISSN 0032-7220
 • Vašek, Š. 1993. Špeciálnopedagogická diagnostika. Predškolská výchova Roč. 48, č. 3/4 (1993/04), s. 6-7. ISSN 0032-7220
 • Vašek, Š. 1993. Epileptické dieťa v škole. Efeta Roč. 3, č. 3, s. 14-15
 • Vašek, Š. et al. 1994. Špeciálna pedagogika terminologický a výkladový slovník. Bratislava, SPN. 1. vyd. 245 s.
 • Vašek, Š. 1994. Agresívne dieťa. Efeta Roč. 4, č. 1, s. 5-7
 • Vašek, Š., Bajo, I. 1994. Pedagogika mentálne postihnutých psychopédia. Bratislava, Sapientia. 1. vyd. 240 s.
 • Vašek, Š. et al. 1995. Agresívne dieťa v rodine a spoločnosti. Dieťa nielen pre rodičov. Roč. 1, č. 5 , s. 16-18. ISSN 1335-0919
 • Vašek, Š. et al. 1995. Právne a pedagogické normy pre špeciálne školy a zariadenia. Bratislava, Sapientia. 183 s.
 • Vašek, Š. 1995. Prídavné zariadenia invalidných vozíkov na prekonávanie výškových rozdielov. Bratislava, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 4 s.
 • Vašek, Š. 1996. Špeciálna pedagogika. Bratislava : Sapientia. 1. vyd. 155 s. 2. vyd.: Bratislava: Sapientia, 2003. ISBN 80-968797-2-3
 • Vašek, Š. 1997. Nekrológ – Prof. PhDr. Juraj Brťka, CSc. Efeta – otvor sa Roč. 7, č. 3, s. 24. ISSN 1335-1397
 • Vašek, Š. 1997. Agresywne dziecko. Auxilium sociale č. 3/4 , s. 9-19
 • Vašek, Š. et al. 1997. Súčasný stav a perspektívy selekcie a edukácie viacnásobne po- stihnutých. Bratislava : PdF UK. 102 s.
 • Vašek, Š. 1998. Nová koncepcia neučiteľskej prípravy špeciálnych pedagógov na Slovensku. Efeta – otvor sa Roč. 8, č. 2, s. 10-11. ISSN 1335-1397
 • Vašek, Š. 1998. Pojmový a kategoriálny aparát špeciálnej pedagogiky. Efeta – otvor sa. Roč. 8, č. 4, s. 7-11. ISSN 1335-1397
 • Vašek, Š. 1998. Interwalowe szacunki wystepowania wielowadzia u uczniów szkól specjalnych. Auxilium sociale, č. 7/8, s. 21-31. ISSN 1428-3751
 • Vašek, Š., Škoricová, M. 1998. Niektoré špeciálno-pedagogické aspekty riešenia agresivity mentálne retardovaných. Teorie a praxe speciální pedagogiky. Roč. 1, č. 3 (1988-89), s.115-118
 • Vašek, Š. 1999. Aktuálne problémy špeciálnopedagogickej diagnostiky v profesionálnej príprave mentálne postihnutých. Zborník z II. psychopedických dní v Liptov- skom Mikuláši. Ročenka časopisu Efeta – Aktuálne problémy výchovy, vzdelávania a profesijnej prípravy detí a mládeže s mentálnym postihnutím Martin, Osveta. S. 30-3. ISBN 80-8063-013-5
 • Vašek, Š. 1999. Nowa koncepcja nienauczycielskiego przygotowania pedagogów specjalnych na Slowacji. Pedagogika spoleczna w Polsce – miedzy stagnacja a za- angazowaniem Katowice, Uniwersyteta Slaskiego. S. 147-150. ISBN 83-226-0853-5
 • Vašek, Š. 1999. K niektorým osobitostiam vývinu čítania u postihnutých detí. Paedagogica specialis 20 Bratislava, UK. S. 117-124. ISBN 80-223-1344-0
 • Vašek, Š. 1999. Úvod. Paedagogica specialis 20 Bratislava, UK. S. 5. ISBN 80-223-1344-0
 • Vašek, Š. et al. 1999. Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava, Sapientia. 1. vyd. 282 s.
 • Vašek, Š. et al. 1999. Výskyt viacnásobne postihnutých žiakov na osobitných školách. Paedagogica specialis 20 Bratislava, UK. S. 63-76. ISBN 80-223-1344-0
 • Vašek, Š. et al 2000. Halmozott akadályozottság – egy szlovák – magyar kutatás tükré- ben. Gyógypedagógiai szemle. Roč. 28, č. 1, s. 1-6. ISSN 0133-1108
 • Vašek, Š. 2000. Špeciálna pedagogika Pre 2. ročník stredných odborných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1. vyd. 87 s.
 • Vašek, Š. et al. 2000. Viacnásobné postihnutie – niekoľko postrehov k tomuto špeciálno-pedagogickému fenoménu. I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. S. 64-71. ISBN 80-244-0241-6
 • Vašek, Š. 2001. Miesto a význam pedagogiky viacnásobne postihnutých v systéme špeciálnej pedagogiky. Edukáciou k integrácii viacnásobne postihnutých detí. Bratislava, Iuventa, 2001. S. 13-17. ISBN 80-88893-73-9
 • Vašek, Š. et al. 2001. Špeciálna pedagogika Pre 3. ročník stredných odborných škôl. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1. vyd. 109 s.
 • Vašek, Š. 2002. Teoretické východiská v špeciálnopedagogickej diagnostike v pedagogike mentálne postihnutých. Efeta – otvor sa. Diagnostika mentálne postihnutých jednotlivcov : Ročenka vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím Martin, Osveta. S. 11-14. ISBN 80-8063-104-2
 • Vašek, Š. 2002. Trendy nárastu počtu žiakov v školách a zariadeniach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Teorie a praxe speciální pedagogiky Roč. 1, č. 10 (1988/89), s. 369-378
 • Vašek, Š. 2002. Aktuálne problémy a úlohy špeciálnopedagogického poradenstva. Aktuálne otázky výchovného poradenstva v školskej praxi Bratislava, Metodicko – pedagogické centrum, 2002. S. 8-13. ISBN 80-88796-25-3
 • Vašek, Š. 2002. Teória špeciálnej a diferenciálnej diagnostiky Teoretické východiská v špeciálnopedagogickej diagnostike v pedagogike mentálne postihnutých. Efeta – otvor sa 2002. Diagnostika mentálne postihnutých jednotlivcov. Ročenka vedecko- - odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím Martin, Osveta, 2002. S. 11-14. ISBN 80-8063-104-2
 • Vašek, Š. 2002. Aktuálne problémy špeciálneho poradenstva na Slovensku. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, 2 Olomouc, Univerzita Palackého. S. 25-30. ISBN 80-244-0389-7
 • Vašek, Š. 2002. Mentálne postihnutie z interdisciplinárneho aspektu. Mentálne po- stihnutie z interdisciplinárneho aspektu Bratislava, Pedagogická fakulta UK. S. 7-11. ISBN 80-967180-9-6
 • Vašek, Š. 2002. Význam špeciálno pedagogickej diagnostiky v prevencii. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, 3 Olomouc. S. 17-23
 • Vašek, Š. 2002. Príspevok k inovácii vedeckého jazyka špeciálnej pedagogiky. Jazyk vied o výchove. Bratislava, Gerlach Print. S. 28-40. ISBN 80-968564-9-9
 • Vašek, Š. 2003. Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava : Sapientia. 1. vyd. 210 s. Vyšlo aj v maďarskej mutácii – A speciális pedagógia alapjai. Bratislava, Sapientia. ISBN 963-9135-73-9
 • Vašek, Š. 2003. Vzťah vizuálnej diskriminácie písmen a čítania mentálne retardovaných a nepočujúcich adolescentov. Paedagogica specialis 8 Bratislava, SPN, 1983. S. 35-48
 • Vašek, Š. 2003. Návrh definícií niektorých termínov špeciálnopedagogickej teórie komunikácie u postihnutých. Švec, Š. a kol. Pojmoslovné spory a ich definičné riešenia vo výchovovede Bratislava. Stimul. S. 68-80. ISBN 80-88982-73-1
 • Vašek, Š. 2003. K niektorým inovačným trendom vedeckého jazyka špeciálnej peda- gogiky. Paedagogica specialis 22. Bratislava, Univerzita Komenského. S. 7-14. ISBN 80-223-1872-8
 • Vašek, Š. et al. 2003. Słowacja – aktualny stan pedagogiki specjalnej i szkolnictwa specjalnego. Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich Cieszyn, Unywersytet Śląski Filia w Cieszynie. S. 96-110. ISBN 83- 88410-15-6
 • Vašek, Š. 2003. Innowacyjne trendy w koncypowaniu aparatu pojęciowego i katego- rialnego słowackiej pedagogiki specjalnej. Chowanna Roč. 46 (59), č. 2(21), s. 44- 53. ISSN 0137-706X
 • Vašek, Š., Vančová, A. 2003. Edukácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyplývajúcimi z mentálneho postihnutia v integrovaných podmienkach v bežných školách – aktuálny stav a trendy. Špecifiká edukácie mentálne postihnu- tých Bratislava, Sapientia. S. 144-163. ISBN 80-88868-82-3
 • Vašek, Š., Vančová, A. 2003. Integrácia žiakov so špeciálnymi potrebami na Slovensku. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta. S. 260-288. ISBN 80-244-0698-5
 • Vašek, Š. 2003. Špeciálna pedagogika Pre 4. ročník stredných odborných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1. vyd. 106 s.
 • Vašek, Š., Vančová, A. 2003. Nová koncepcia pregraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov. Príprava pedagógov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prahu nového milénia. Bratislava, Sapientia. S. 9-19. ISBN 80-968797- 5-8
 • Vašek, Š. 2004. Vývin spôsobilosti čítania senzoricky postihnutých a mentálne retardovaných detí. Paedagogica specialis 10 Bratislava, SPN. S. 23-59.
 • Vašek, Š. 2004. Osobitosti komunikácie u postihnutých. Chowanna Roč. 47(60), č.1(22) (2004), s. 143-153. ISSN 0137-706X
 • Vašek, Š. 2004. Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu. Bratislava, Sapientia. 1. vyd. 420 s.
 • Vašek, Š. 2004. Špeciálna pedagogika vo vzťahu k talentovaným a nadaným. Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu. Bratislava, Sapientia. S. 145-151. ISBN 80-969112-6-0
 • Vašek, Š. 2004. Inovačné trendy v špeciálnej pedagogike na Slovensku. IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (1. část) Olomouc : Univerzita Palackého. S. 17-26. ISBN 80-234-0770-1
 • Vašek, Š. 2005. Vzťah čítania k vybraným premenným u mentálne alebo zmyslovo postihnutých adolescentov. Paedagogica specialis 11 Bratislava, SPN. S. 15-24
 • Vašek, Š. 2005. Súčasné možnosti štúdia špeciálnej pedagogiky na pedagogických fakultách. Otázky defektológie Roč. 28, č. 7 (1985/86), s. 251-258
 • Vašek, Š. 2005. A speciális pedagógia alapjai, új irányai. A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata Gyula : APC Stúdió BT. S. 9-25. ISBN 963-9135-78-X
 • Vašek, Š. 2005. Nadaní a talentovaní postihnutí jedinci zborník príspevkov zo se- minára zameraného na predbežné výsledky riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/1404/04. Bratislava, Sapientia. 1. vyd. 192 s.
 • Vašek, Š. 2005. Participácia pedagogických terapií v špeciálnej edukácii a príprave špeciálnych pedagógov. 5. Medzinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Olomouc, Univerzita Palackého. S. 15-19. ISBN 80-244-0983-6
 • Vašek, Š., Jurášková, J. 2005. Teoretické východiská problematiky postihnutých a na- daných. Nadaní a talentovaní postihnutí jedinci. Bratislava, Sapientia. S. 6-18. ISBN 80-969112-8-7
 • Vašek, Š. et al. 2005. Výskyt hendikepovaných a súčasne nadaných žiakov na špeciálnych základných školách v SR. Nadaní a talentovaní postihnutí jedinci. Bratislava, Sapientia. S. 19-28. ISBN 80-969112-8-7
 • Vašek, Š. 2006. Edukácia v integrovaných podmienkach – jedna z alternatív. O trud- nej sztuce bycia razem, czyli róžne oblicza integracji Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls. S. 33-39. ISBN 83-7308-806-7
 • Vašek, Š., Stankowski, A. 2006. Zarys pedagogiky specjalnej. Katowice, Wyd. Uniw. Sląskiego. 1. vyd. 227 s. ISBN: 83-226-1571-X
 • Vašek, Š. 2007. Komunikacja a pedagogika specjalna. Pedagogika specjalna, Wybrane problemy edukacyjno-wychowawcze Częstochowa, Akademia im. Jana Dlugosza. S. 11-18. ISBN 978-83-7455-001-7
 • Vašek, Š. 2007. Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava, Sapientia. 3. dopl. vyd. 218 s.
 • Vašek, Š. 2007. Komunikácia a špeciálna pedagogika. Paedagogica specialis 23 Bratislava : Univerzita Komenského. S. 43-50. Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. ISBN 978-80-223-2387-1
 • Vašek, Š., Kastelová, A. 2007. Porównanie systemów kształcenia pedagogów specjal- nych w polskich i słowackich szkołach wyższych. Chowanna, č. 1 (32), s. 221-238. ISSN 0137-706X
 • Vašek, Š., Orieščiková, H., Skokanova, A., Kastelová, A. 2010. Komparatívna špeciálna pedagogika. Ružomberok, VERBUM – vydavateľstvo KU. 1. vyd. 262 s.

Publikácie pre nevidiacich

upraviť

Publikácie modifikované pre nevidiacich na zvukových nosičoch a v Braillovom písme:

 • Špeciálna pedagogika : Terminologický a výkladový slovník / Štefan Vašek ; Načítal Eva Rusnáčiková. – Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 0. – 1890 min. 21 nosič. – 5 kópií (audio kazeta)
 • Špeciálna pedagogika Zv. 1 až 9 / Štefan Vašek – Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1995. 9 kópií (brail)
 • Terminologický a výkladový slovník špeciálnej pedagogiky podáva výklad základných termínov, pojmov a kategórií odboru, ale aj pomocných a hraničných vied
 • Špeciálna pedagogická diagnostika / Štefan Vašek ; Načítal Eva Rusnáčiková. – Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN), 1993. – 720 min. 8 nosič. – 1 kópia (audio kazeta) – Vysokoškolská učebnica

Vyšlo knižne

upraviť
 • PhDr. Ondrej Németh, PhD. 2016. Štefan Vašek. Vyšlo vo vydavateľstve IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. v roku 2016. Prvé vydanie. ISBN 978-80-89726-72-1