O rovnomennom českom meste pozri Železná Ruda.

Železná ruda je súhrnné označenie hornín a rudných minerálov, ktoré obsahujú železo v takej chemickej podobe, ktorá umožňuje jeho získavanie modernými hutníckymi metódami. O kvalite rudy okrem obsahu železa, ktorý nesmie klesnúť pod 22 %, rozhodujú aj ďalšie činitele, ako je obsah SiO2, ktorý taktiež tvorí ich významnú zložku. Hlavné rudné minerály železa sú: hematit, magnetit, siderit, chamosit a goethit.

Páskovaná železná ruda stará 2,1 miliardy rokov

Významné minerály železných rúd upraviť

 
Pelety vyrábané z rudy pri jej spracovaní a doprave. Štvrťdolárová minca ako mierka.

Železo je významný prvok, ktorý tvorí asi 5 % zemskej litosféry, v zemskej kôre to je asi 5 – 9 %[1].

Ekonomicky významné minerály železa[2]
Minerál Obsah Fe [%] Vzorec
Limonit 59,8 2Fe2O3.3H2O
Goethit 62,9 Fe2O3.H2O
Hematit 70 Fe2O3
Magnetit 72,3 Fe3O4
Siderit 48,3 FeCO3
Melanterit 20,1 FeSO4.H2O
Pyrit / markazit 46,6 FeS2
Pyrotit 60,4 Fe7S8
Olivín 5-30 (Mg, Fe)2SiO4
Greenalit ±25 (Fe2+,Fe 3+)2-3Si2O5(OH)4
Glaukonit ±25 (K, Na)(Fe+3,Al, Mg)2(Si, Al)4O10(OH)2
Aktinolit ±15 Ca2(Mg, Fe)5Si8O22(OH)2
Ilmenit 36,8 FeTiO3
Franklinit 45 (Fe, Mn, Zn)(FeMn)2O4

Druhy ložísk železných rúd upraviť

Sedimentárne železné rudy upraviť

Prekambrické páskované rudy upraviť

Najväčšie ložiská železných rúd vznikli z hornín takzvaných páskovaných železných formácií. Tieto horniny sa nazývajú aj jaspility alebo železité kremence[3]. Horniny bohaté na SiO2 a železo vznikali usádzaním sa v morskom prostredí z hydrotermálnych roztokov. Vzniku ložísk predchádzalo koncentrovanie ľahko rozpustných železnatých iónov v morskej vode, ktorá sa nimi v dôsledku nedostatku kyslíka vo vtedajšej atmosfére postupne nasýtila. Neskôr v dôsledku zmien v zložení atmosféry, zapríčinených zvyšovaním koncentrácie kyslíka produkovaného najmä sinicami na začiatku proterozoika, boli železnaté ióny oxidované na menej rozpustné trojmocné ióny, ktoré sa neskôr usadili ako prúžkovaná hornina bohatá na hematit. Tvorba veľkých ložísk železných rúd v dôsledku týchto nevratných zmien postupne prestala[4]. Väčšina týchto ložísk sa nachádza v asi 3,8 – 1,8 miliardy rokov starých (prekambrických) súvrstviach.

Ostatné sedimentárne a zvetrávacie železné rudy upraviť

 
Oolitická železná ruda, vznikajúca za prispenia mikroorganizmov vo vodnom prostredí

Ostatné typy železných rúd predstavujú hlavne fanerozoické oxidické rudy obsahujúce hlavne hematit, limonit, alebo siderit a pelosiderit, prípadne silikáty ako chamozit a thuringit. Ide o sedimenty spojené so vznikom pri rôznych procesoch ako sú vulkano-exhalačné procesy, sedimenty redukčných paniev alebo syndiagenetického pôvodu[5]. Zatiaľ nevyužívaným zdrojom sú aj železno-mangánové konktécie dna Tichého a Indického oceánu.

Medzi ďalšie možno zaradiť pobrežné ryžoviská minerálov železných rúd, prípadne oblasti rozsiahle zvetrávania v tropických oblastiach, kde sa v pôde koncentruje lateritový horizont goethitového zloženia.

Vulkanosedimentárne ložiská (typ Lahn-Dill) upraviť

Vznikajú v oceánskej zemskej kôre, asociujú s výlevmi bazaltov, ryolitov prípadne ich tufov. Niekedy sa medzi nebom zaraďujú aj sedimentárne ložiská typu Algoma, ktoré sa zvyčajne považujú za páskované železné rudy[6].

Magmatické ložiská upraviť

Magmatické rudy železa sú väčšinou spojené s veľkými bázickými (najčastejšie gabrovými) a ultrabázickými (peridotity, karbonatity) vrstevnatými intrúziami. Okrem oxidov železa a titánu ako sú magnetit a ilmenit, obsahujú vo väčšej miere aj apatit. Okrem železa môžu slúžiť aj ako zdroje vanádu, titánu, fosforu, zirkónia, céru, nióbu a ďalších[6]

Kontaktne metasomatické ložiská upraviť

Vznikajú na kontaktoch granitoidných intrúzií a najčastejšie karbonátových hornín ako sú vápence, či dolomity. Typickou horninou týchto ložísk sú železné skarny. Ide o pomerne rozšírené ložiská[6].

Hydrotermálne ložiská upraviť

Hydrotermálne ložiská sú tvorené akumuláciami sideritu. Dajú sa rozdeliť na dve kategórie. Metasomatické ložiská vznikli zatláčaním starších karbonátov hydrotermálnymi roztokmi, majú zväčša šošovkovitý tvar. Ich dobrý príklad je slovenské ložisko pri Nižnej Slanej. Žilné ložiská vznikli vyzrážaním hydrotermálnych roztokov v puklinách[6].

Ťažba a úprava upraviť

Odhady a reálna produkcia a zásoby železnej rudy v miliónoch ton za rok 2010[7]
Krajina Produkcia Zásoby
Čína 900 23 000
Austrália 420 24 000
Brazília 370 29 000
India 260 7 000
Rusko 100 25 000
Ukrajina 72 30 000
Južná Afrika 55 1 000
Irán 33 2 500
Kanada 35 6 300
USA 49 6 900
Švédsko 25 35 000
Kazachstan 22 8 300
Venezuela 16 4 000
Mauritánia 11 1 100
Ostatné krajiny 50 11 000
Svet celkom 2400 180 000

Železná ruda sa v súčasnosti ťaží jednak v hlbinných baniach alebo častejšie povrchovým spôsobom. Železné rudy sú vždy sprevádzané ďalšími horninami a hlinitými substanciami. Ich úpravou: drvením v čeľusťových a valcových drvičkách, praním a flotáciou sa takto vyťažená surová ruda zbavuje hlušiny a dosiahne vyšší obsah železa. Takto upravená a obohatená ruda sa je dopravovaná do hutníckych podnikov. Nemenej významným prvkom spracovania je granulácia (pomocou ílu), ktorá zmenšuje straty rudy pri doprave.

Najvýznamnejšie náleziská železnej rudy sa nachádzajú v Brazílii (súbor Minas Gerais), Austrálii, Číne, Rusku (Kurská magnetická anomália), Indii, na Ukrajine (hlavne Krivojrožská formácia) a v USA (súbory Keewatin a Animikia)[3]. Najintenzívnejšia ťažba železnej rudy hlbinným spôsobom prebieha v súčasnosti vo Švédsku (štátny koncern LKAB). Vo svete sa inak najmä z ekonomických dôvodov preferuje predovšetkým povrchová ťažba.

Referencie upraviť

  1. White, W. M., 2009, Geochemistry. Johns Hopkins University press, Baltimore, s. 539
  2. Emmons, W. H., 1940, The principles of Economic Geology. McGaw-Hill, New York, s. 234
  3. a b Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I., 1984, Historická a stratigrafická geológia. Bratislava, 541 s.
  4. Klein, C., 2006. Mineralógia. Oikos-Lumon, Bratislava, 658 s.
  5. Rojkovič, I., Lintnerová, O., Uhlík, P., Kraus, I., 2006. Nerastné suroviny. Univerzita Komenského, Bratislava, 179 s.
  6. a b c d Rozložník, L., Havelka, J., Čech, F., Zorkovský, V., 1987: Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie. Alfa, Bratislava, 693 s.
  7. Jorgenson, J. D. Iron Ore Statistics and Information [online]. minerals.usgs.gov, rev. 2011-07-08, [cit. 2011-08-01]. Dostupné online. (po anglicky)

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť