Živnostenské podnikanie

Živnostenské podnikanie alebo živnosť je (na Slovensku a v Česku) druh podnikania. Upravuje ho predovšetkým zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

Nasledujúci text opisuje úpravu živnostenského podnikania platnú na Slovensku.

Definícia upraviť

Živnostenské podnikanie (legislatívna skratka: živnosť) je definované ako podnikanie vykonávané za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. K tomu vysvetlenie:

 • Podnikanie je definované ako "sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu".
 • Spomínané podmienky ustanovené živnostenským zákonom sú väčšina textu živnostenského zákona, a z neho predovšetkým v zákone uvedený taxatívny zoznam činností, ktoré nie sú živnostenským podnikaním (pozri nižšie).[1][2]

Terminologická poznámka: Živnostenský zákon označuje[3][4]:

 • (fyzickú alebo právnickú) osobu prevádzkujúcu živnostenské podnikanie legislatívnou skratkou podnikateľ (ide teda o odlišnú definíciu podnikateľa než napríklad v Obchodnom zákonníku) a
 • špecificky fyzickú osobu prevádzkujúcu živnostenské podnikanie výrazom "fyzická osoba (živnostník)" alebo jednoducho "fyzická osoba".

Činnosti, ktoré nikdy nie sú živnostenským podnikaním upraviť

Živnostenským podnikaním nie sú [5]:

 • prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,
 • využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
 • vykonávanie liečiteľskej činnosti,
 • činnosť pri výkone povolaní:
  • psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,
  • veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
  • advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
  • znalcov a tlmočníkov,
  • overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
  • burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
  • sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
  • autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
  • autorizovaných geodetov a kartografov,
  • reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
  • audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
  • sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu,
 • činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,
 • prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov,
 • činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, inštitúcií elektronických peňazí, platobných inštitúcií, alebo iných poskytovateľov platobných služieb, prevádzkovateľov platobných systémov, poisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí, ratingových agentúr, osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery a iných právnických osôb oprávnených poskytovať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu ani vykonávanie obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,
 • prevádzkovanie hazardných hier,
 • banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov,
 • výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
 • vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,
 • prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe,
 • poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa osobitného predpisu,
 • výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov,
 • zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 3,
 • rozhlasové a televízne vysielanie,
 • poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby,
 • pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba, cestná motorová doprava [vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba,]
 • projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác,
 • využívanie jadrovej energie,
 • výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,
 • nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb,
 • používanie vysoko rizikových chemických látok,
 • letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk,
 • obchod s výrobkami obranného priemyslu vrátane poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,
 • projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami,
 • poskytovanie služieb zamestnanosti, okrem sprostredkovania zamestnania za úhradu a odbornej poradenskej služby,
 • správa práv podľa osobitného predpisu,
 • výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách,
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie,
 • vykonávanie technických kontrol vozidiel,
 • vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,
 • posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia,
 • vykonávanie environmentálneho overovania,
 • poskytovanie právnych služieb za odmenu,
 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti,
 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly technického stavu vozidiel,
 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,
 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel,
 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby montáže plynových zariadení,
 • vykonávanie kontrol originality vozidiel,
 • výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu,
 • overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení,
 • výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa,
 • zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom,
 • činnosť autorizovanej osoby,
 • predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon.
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.
 • [za určitých podmienok aj] prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá

Okrem toho živnosťou nie je činnosť, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi.

Delenie živností upraviť

Z hľadiska predmetu podnikania sa rozlišuje [6]:


Z hľadiska podmienok, ktoré treba splniť na prevádzkovanie živnosti, sa rozlišuje [7]:

 • remeselná živnosť (ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore)
 • viazaná živnosť (ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak)
 • voľná živnosť (ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená)

Do mája 2010 (teda do zrušenia koncesovaných živností) vyzeralo príslušné delenie živností takto [8]:

Podmienky na prevádzkovanie živnosti upraviť

Fyzická osoba resp. štatutárny orgán slovenskej právnickej osoby resp. vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby musí na prevádzkovanie živnosti v zásade spĺňať nasledujúce tzv. všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti [9]:

Fyzická osoba, resp. u právnickej osoby (spravidla) jej zákonný zástupca, musí splniť aj tzv. osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, čiže musí mať odbornú alebo inú spôsobilosť podľa príloh 2, 3 a 4 a § 21, 22 a 24 živnostenského zákona. [10] Zákonný zástupca je bližšie charakterizovaný v § 11 živnostenského zákona.

Ďalšou podmienkou je získanie oprávnenia prevádzkovať živnostenské podnikanie (legislatívna a bežná skratka: živnostenské oprávnenie). Na tento účel treba živnosť ohlásiť (tzv. ohlásenie živnosti - pozri nižšie) a následne získať doklad nazývaný „osvedčenie o splnení podmienok ustanovených živnostenským zákonom na prevádzkovanie živností“ (legislatívna a bežná skratka: osvedčenie o živnostenskom oprávnení). Do mája 2010 sa na rozdiel od súčasnej právnej úpravy rozlišovalo ohlásenie živnosti (pre ohlasovacie živnosti) a požiadanie o vydanie koncesie (pre koncesované živnosti), a namiesto osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa vydával živnostenský list (pre ohlasovacie živnosti) a koncesná listina (pre koncesované živnosti). [11]

Ako preukaz živnostenského oprávnenia možno následne namiesto osvedčenia o živnostenskom oprávnení používať aj výpis zo živnostenského registra. [12]

Náležitosti ohlásenia živnosti upraviť

Podľa textu živnostenského zákona platí o náležitostiach ohlásenia živnosti nasledovné [13]:

"§ 45:

(1) Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.
(2) Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie
a) meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
b) obchodné meno,
c) predmet podnikania,
d) identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo"), ak bolo pridelené,
e) miesto podnikania,
f) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
g) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
h) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(3) Slovenská právnická osoba v ohlásení uvedie
a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
b) identifikačné číslo,
c) predmet podnikania,
d) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
e) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
f) deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(4) Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8 uvedú v ohlásení aj osobné údaje a rodné číslo osoby ustanovenej za zodpovedného zástupcu.
(5)Zahraničná osoba v žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo v ohlásení uvedie
a)identifikačné údaje a ďalšie údaje
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, pohlavie, bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
2. ak ide o právnickú osobu, právnu formu, sídlo, meno, priezvisko, bydlisko mimo územia Slovenskej republiky a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
b) obchodné meno,
c) predmet podnikania,
d) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,36ca)
e) označenie a adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky,
f) osobné údaje vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
g) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
h) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
i) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia a ak ide o zahraničnú osobu, ktorej živnostenské oprávnenie vzniká ohlásením,
j) osobné údaje a rodné číslo zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8.
(6) Fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí uvedie aj svojho splnomocnenca v tuzemsku pre doručovanie.
(7) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvádza v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý považuje za hlavný.
(8) Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 4 uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a) až e) a pripoja doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená.

§ 45a Iné údaje k ohláseniu

(1) Fyzická osoba a právnická osoba uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko osôb Slovenskej republiky, na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti.
(2) Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením živnosti uvedie aj údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa osobitného zákona.36d) Právnická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením živnosti môže uviesť aj údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa osobitného zákona.
(3) Fyzická osoba, ktorá ešte nie je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti uvedie tiež údaje vyžadované podľa osobitného zákona na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia.
(4) Fyzická osoba, ktorá je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti
a) uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená,
b) oznámi zmenu platiteľa poistného, ak jej to vyplýva z osobitného zákona.
(5) Osoby, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra,36f) môžu zároveň s ohlásením živnosti uviesť aj údaje a predložiť doklady vyžadované podľa osobitného zákona pre návrh na zápis údajov do obchodného registra.

§ 46

(1) Fyzická osoba
a)preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,
b)preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
c) pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
d) pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
e) pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5,
f) pripojí výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti podľa tohto zákona.
(2) Právnická osoba
a) preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu alebo preukáže spôsobilosť podľa § 11 ods. 12,
b) preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
c) pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
d) pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
e) pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5,
f)pripojí výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti podľa tohto zákona.
(3) Ustanovenia odseku 1 písm. a), c) a d) a odseku 2 písm. a), c) a d) sa nepoužijú v prípade podľa § 11 ods. 8.
(4) Zahraničná osoba pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanmi Slovenskej republiky, ak ide o vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.
(5) Pre fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; ak sa taký doklad v uvedených krajinách nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom krajiny. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Ak z výpisu z registra trestov nemožno zistiť charakter odsúdenia za trestný čin, jeho prílohou musí byť aj právoplatný rozsudok s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
(6) Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží aj súhlas príslušného súdu (§ 12).
(7) Náležitosťou ohlásenia živnosti je aj úhrada správneho poplatku podľa osobitného predpisu."


Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

 1. § 1-3 živnostenského zákona (stav v máji 2018)
 2. § 2 Obchodného zákonníka (stav v máji 2018)
 3. § 5 ods. 1 živnostenského zákona a celý ostatný text zákona
 4. §2 ods. 2 Obchodného zákonníka
 5. §3 a 4 živnostenského zákona (stav v máji 2018)
 6. § 32-44 živnostenského zákona
 7. Druhá časť živnostenského zákona
 8. § 5, § 9 a druhá časť živnostenského zákona v znení do mája 2010
 9. § 6 živnostenského zákona
 10. 7, 7a, 21-25 živnostenského zákona
 11. Štvrtá časť živnostenského zákona (aktuálne znenie a znenie do mája 2010); § 80s živnostenského zákona
 12. § 10 živnostenského zákona
 13. §45 - 46 živnostenského zákona

Externé odkazy upraviť