Život Konštantínov

(Presmerované z Život Konštantína-Cyrila)

Život Konštantínov (iné názvy: Život Konštantína, Život svätého Konštantína, Život Konštantína-Cyrila, Život (svätého) Cyrila, Legenda o Konštantínovi, Žitije Konstantina[p 1], lat. Vita Cyrilli, Vita Constantini-Cyrilli, Vita Constantini) je náboženská biografia o sv. Cyrilovi napísaná v 9. stor. v staroslovienčine a zachovaná v neskorších cirkevnoslovanských odpisoch. Autorom je pravdepodobne Kliment Ochridský a/alebo viacerí Cyrilovi žiaci pod vedením svätého Metoda. Ide o jeden zo základných prameňov pre históriu strednej Európy 2. polovice 9. storočia. Patrí medzi tzv. moravsko-panónske legendy.

Text obsahuje údaje o Cyrilovej činnosti a osobnosti. Konkrétne sa spomína najmä Cyrilove detstvo, jeho cesty k Chazarom, do Ríma a Benátok, jeho pôsobenie na Veľkej Morave a jeho smrť. zachytené sú aj viaceré dôležité teologické dišputy. V porovnaní so Životom Metoda text používa zložitejšie štylistické prostriedky, obraznejší jazyk a obsahuje aj legendistické prvky.

Pravdepodobne najprv vznikla kratšia podoba textu pri príležitosti pochovania sv. Cyrila v Ríme 21. februára 869. Na základe tejto krátkej verzie vznikla asi v rokoch 873-879 na tzv. veľkomoravskom učilišti dlhšia verzia. Text bol pravdepodobne rozšírený o výťahy z Cyrilových náboženských dišpút s patriarchom Jánom o uctievaní ikon a so stúpencami islamu a židovstva o trojjedinom Bohu.

Text sa zachoval v asi 60 kompletných rukopisoch z 15.-17. storočia v cirkevnej slovančine, v ďalších desiatkach rukopisov sa zachovali niektoré vybrané časti textu.

Poznámky upraviť

  1. Komplexne o názvoch a slovenských prekladoch: PAVLOVIČOVÁ, Kristína. O názve Života Konštantína Cyrila. Scientia et eruditio, 2019, roč. 3, čís. 3, s. 27 – 40. ISSN 2585­‑8556. DOI10.31262/2585-8556/2019/3/3/27-40.

Zdroje upraviť

  • Životy Konštantína-Cyrila a Metoda. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok VI T – Ž. Bratislava : Veda, 1982. 853 s. S. 669.
  • Moravsko-panónske legendy. In: Encyklopédia literárnych diel. Ed. Libor Knězek. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1989. 858 s. (Encyklopédie Vydavateľstva Obzor.) ISBN 80-215-0010-7. S. 373.
  • Život Konštantína a Život Metoda. Pyramída (Bratislava: Slovenský ústredný výbor Socialistickej akadémie ČSSR vo Vydavateľstve Obzor), jún 1987, roč. XVI, čís. 192, s. 6139. ISSN 0231-9047.
  • Magnae Moraviae fontes historici. Ed. Lubomír Emil Havlík et al. Vyd. 1. Zväzok II Textus biographici, hagiographici, liturgici. Brno : Universita J. E. Purkyně v Brně – filosofická fakulta, 1967. 359 s. (Spisy filosofické fakulty; zv. 118.) S. 57 – 60. [1]
  • PIŠÚT, Milan, a kol. Dejiny slovenskej literatúry. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Obzor, 1984. 902 s.
  • Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov. Ed. Andrej Škoviera. 1. vyd. Bratislava : PostScriptum, 2013. 200 s. ISBN 978-80-89567-23-2. S. 9 – 39.

Ďalšia literatúra upraviť

Externé odkazy upraviť