Aberácia (taxonómia)

Aberácia je v taxonómii poddruhová systematická jednotka. Zvyčajne označuje farebnú individuálnu odchýlku jedinca, ktorá je v medziach premenlivosti druhu, bez jej taxonomickej hodnoty. Aberácia, ako systematická jednotka nižšieho zaradenia (infrasubspecifická) nepodlieha Medzinárodným pravidlám zoologickej nomenklatúry.

U hmyzu je táto kategória často používaná, lebo hlavne u motýľov a chrobákov je veľmi veľa odchyliek medzi jedincami i na jednej lokalite ich výskytu. Druhy hmyzu, kde bolo v minulosti popísaných veľa aberácií sú dobre známe. Napríklad z radu chrobákov je to u druhu fuzáča alpského (Rosalia alpina). U motýľov je to napr. pri druhu jasoňa červenookého (Parnassius apollo), ale aj u jasoňa chochlačkového (Parnassius mnemosyne). Aberácia, ako taká, nemá zo systematického hľadiska vedeckú hodnotu. Zaužívala sa v praxi, a preto sa stále ešte často používa. Za predpokladu jej správneho využitia v praxi môže poslúžiť ako isté pravidlo na určenie a systém variability u druhov, ktoré vykazujú značnú odlišnosť mnohých jedincov.

Aberácia je jednoducho menšia vývojová odchylka od zvyčajnej stavby organizmu, ktorú niekedy označujeme aj ako individuálna forma. Z hľadiska teoretickej taxonómie sa aberáciami zaoberá mikrotaxonómia. Niekedy môže byť výskyt aberácie u niektorého jedinca spojený i s chorobným (patologickým) procesom jeho organizmu.