Acidobázická rovnováha

Acidobázická rovnováha je rovnováha medzi prívodom a vylučovaním, resp. medzi tvorbou a neutralizáciou kyselín a zásad v organizme. Koncentrácia vodíkových iónov v mimobunkovej tekutine sa pohybuje okolo 40 mmol.l−1, čo zodpovedá hodnote pH 7,4. Aj pomerne malé výkyvy z tejto rovnovážnej hodnoty majú pre organizmus závažné následky, preto existujú systémy, ktoré ju udržiavajú v stabilných hodnotách. Stálosť pH vnútorného prostredia sa tiež označuje ako izohydria.

Rovnovážne systémyEdit

 • tlmivé
  • hydrogénuhličitanový
  • fosfátový
  • hemoglobínový
  • bielkovinový
 • regulácia pH dýchaním (CO2 + H2OH2CO3 ⇌ H+ + HCO3)
 • regulácia pH obličkami (vylučovanie H+, regulácia vylučovania NaHCO3)

Poruchy acidobázickej rovnováhyEdit

Kompenzácia poruchy prebieha recipročne, napríklad metabolická acidóza sa kompenzuje respiračnou alkalózou. Zásadný význam pre liečbu týchto porúch má určenie primárnej príčiny; zásah do kompenzačnej zložky by pacienta ešte viac poškodil. Väčšina porúch je zmiešaná, s väčším či menším podielom oboch zložiek.

Pozri ajEdit

ZdrojEdit

 • Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana (A-Belk). I. vydanie. vyd. Banská Bystrica : Veda, vydavateľstvo SAV a Stredoslovenské vydavateľstvo, a. s., 1999. 1. z 12 zv. (696 s.) ISBN 80-224-0554-X. číslo publikácie 3259. Kapitola A, s. 39.