Ad hoc (čítaj ad hok) je latinské slovné spojenie, ktoré znamená „na toto“, „na tento účel“, v doslovnom preklade „k tomu“. Vo všeobecnosti označuje riešenie navrhnuté na konkrétny účel, ako oblek na mieru od krajčíra, ručne vytvorený sieťový protokol alebo matematický vzťah pre konkrétne použitie, na rozdiel od všeobecných riešení, ktorými by boli v tomto prípade konfekčný oblek, štandardizovaný protokol a všeobecný matematický vzťah. Tiež môže hovoriť o improvizovanom a často impromptu riešení alebo udalosti na rozdiel od dobre pripravených.

Ad hoc počítačová sieť upraviť

V počítačových sieťach je ad-hoc metóda sieťového spojenia, často asociovaná s bezdrôtovými (wireless) zariadeniami. Spojenie sa nadväzuje na dobu trvania jednej relácie (session) a nevyžaduje základovú stanicu (base station). Namiesto toho zariadenie objavuje ostatné vo svojom dosahu a tieto navzájom komunikujú, aby vytvorili sieť. Zariadenia môžu po pripojení vyhľadať cieľové uzly, ktoré sú mimo dosahu posielaním broadcast požiadaviek, ktoré každý uzol posúva ďalej. Spojenia naprieč viacerými uzlami sú možné - multihop (viacskoková) ad-hoc sieť. Smerovacie protokoly potom poskytujú stabilné spojenie aj ak sa uzly pohybujú.

Pozri IEEE 802.11 alebo Bluetooth. Alternatívou je infraštruktúra, ktorá používa základovú stanicu na správu siete v jej dosahu.

Termín ad-hoc sieť môže tiež znamenať nezávislú množinu základných služieb (IBSS, independent basic service set).

Ad hoc hypotéza upraviť

Vo filozofii a vede, ad hoc často znamená pridanie vyplývajúcej hypotézy alebo úpravy filozofickej či vedeckej teórie, aby sa sťažilo jej vyvrátenie kompenzáciou anomálií, ktoré teória v pôvodnej forme neočakávala. Filozofi a vedci často podozrievavo alebo skepticky pozerajú na teórie, ktoré sa spoliehajú na neustále, neelegantné ad hoc úpravy. Pozri Skeptic's Dictionary: Ad hoc hypothesis. Množstvo vedeckého chápania a poznávania sa spolieha na modifikáciu existujúcich hypotéz a teórií, ale tieto sa odlišujú od ad hoc hypotéz v tom, že vysvetlenie anomálií odhaľujú nové spôsoby vyvrátenia.

Zaujímavým príkladom ad hoc hypotézy je pridanie kozmologickej konštanty Albertom Einsteinom do poľa rovníc všeobecnej teórie relativity, aby bol umožnený vznik modelu stacionárneho vesmíru. Hoci sa na to neskôr odvolával ako na svoju najväčšiu chybu, zistilo sa, že formálne dosť dobre zodpovedá teóriám temnej energie. Každopádne účel, pre ktorý Einstein kozmologickú konštantu zaviedol, právom považoval za chybné ulpievanie na tradičných predstavách o vesmíre. A to nielen preto, že aj v rámci teórií temnej energie naďalej považujeme vesmír za nestacionárny.